Search result for

purzeln

(29 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purzeln-, *purzeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา purzeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *purzeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, my book says that if all else fails that's the quickest way to drop those first few pounds.In meinem Buch steht, dass man im Notfall so am schnellsten die ersten Pfunde purzeln lässt. The Threshold (1981)
Down the stairs, yes.Das passt zu einem steilen, purzelnden Sturz. Die Treppe hinab. Four and Twenty Blackbirds (1989)
Don't hesitate, low prices can be found on any aisle.Zur Zeit purzeln die Preise in allen Etagen, in allen Abteilungen. Riens du tout (1992)
Those vehicles tumbled across the freeway like Matchbox cars.!Die purzeln herum wie Matchbox-Autos! The Chase (1994)
♪ HE WILL COME TUMBLING DOWN ♪ RIGHT OFF HIS HORSE [ Women Together ] HAI!Wird er direkt von seinem Pferd hinunterpurzeln Picture Bride (1994)
Read them and leak saltwater.Seht und lasst die Tränen purzelnThe Lesser of Two Evils (2000)
And the next thing you see is some old lady falling from a rocking chair?Und schon sieht man eine alte Dame aus einem Schaukelstuhl purzelnThe Point Men (2001)
If we convince him to come, all the other glitterati will just domino in right behind him.Wenn er kommt, wird der Rest der Glitzergesellschaft nur so hinter ihm... hereinpurzelnLife of the Party (2003)
I always thought that when the right guy came along all of my bullshit will calm down and go away and the words would just fall out of my mouth because I would know he was the one.- Ich dachte, wenn der Richtige kommt, lass ich die Faxen und die Worte würden mir aus dem Mund purzeln, weil ich wüsste, dass er der Richtige ist. One (2003)
Right. If she can lose 6 pounds at the current pace, imagine I have Lou kick it up a notch.Wenn sechs Pfund so leicht purzeln, werd ich Lou bitten, das Tempo anzuziehen. Gym Neighbors (2005)
What would you prefer, should the box roll down the mountain or?Was ist dir lieber, soll die Kiste den Berg runterpurzeln, oder? Heiðin (2008)
Wickham, will you shoot?Wickham, schießen Sie auch? Es reicht, dass Mr. Darcy mich mithelfen lässt, die Vögelmassen aufzusammeln, die vom Himmel herunterpurzeln werden. Episode #1.3 (2008)
You'll lose a ton by sitting in this.Die Pfunde purzeln nur so, wenn man darin sitzt! Episode #1.6 (2008)
Doctormagus... records will be smashed today!Mein lieber Doktormabus, heute purzeln sämtliche Weltrekorde! Asterix at the Olympic Games (2008)
Pass yes to what you words tumble out of the tongue, you dog.- Pass ja auf, welche Wörter dir von der Zunge purzeln, du Hund. The Dragon Warrior (2011)
You pull a face, and poke it towards the stage, and we lah-di-dah, we sing and dance and tumble around.Ihr macht ein Gesicht und werft es in Richtung Bühne, und wir lah-di-dah, wir singen und tanzen und purzeln herum. Fifteen Million Merits (2011)
Those pounds will just fall off!Ihre Pfunde werden nur so purzelnBehind the Candelabra (2013)
We're gonna have loads of fun, and exercise till you drop and the pounds melt away, ladies.Wir werden eine Menge Spaß haben. Wir trainieren, bis die Schwarten krachen und die Kilos purzeln, meine Damen, hm? Paradise: Hope (2013)
Once you remove that hormone disrupter, fructose, from your diet, your appetite control works again and your weight drops.Streich! man einmal den hormonellen Disruptor Fruchtzucker vom Speiseplan, springt der Appetitregler wieder an und die Kilos purzelnThat Sugar Film (2014)
It is you with whom things are up.Du bist derjenige, bei wem die Dinge etwas lose durcheinander purzelnCharlie Pledges a Sorority Sister (2014)
Yeah. I like that. I didn't do anything wrong because I can't do anything wrong because we're all just products of our environment, bouncing around like marbles in the game of Hungry Hungry Hippos that is our random and cruel universe.weil ich nichts falsch machen kann. die wie die Flusspferde bei Hungry Hungry Hippos herumpurzelnPrickly Muffin (2014)
So, tell me, Daren, if I was to make an appearance at your home or at your workplace, how many more skeletons do you suppose would come tumbling out of your closet?Also, sag mir, Daren, wenn ich bei dir zu Hause oder an deinem Arbeitsplatz auftauche, wie viele Skelette glaubst du, würden aus deinem Kleiderschrank purzelnEnd of Watch (2014)
They tumble out... wit following wisdom.Sie purzeln heraus, klug und weise. Slow West (2015)
Even if one day a thousand dead spiders trickle right out of your vag.Selbst wenn dir eines Tages 1.000 tote Spinnen aus der Vagina purzelnThe Hern (2017)
- Don't want you to fall out.Bitte schön. Sonst purzeln Sie uns raus. No Highway in the Sky (1951)
Words roll out like marbles.Die Worte purzeln nur so aus ihm heraus. Crime of Passion (1957)
When my brother comes back, don't call us rhinoceroses.Wie jedes Tier auf allen Vieren. Versucht es dann auf zweien zu gehen, du hättest es können purzeln sehen. The Runaways (1968)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
purzelnto fall; to tumble; to roll out [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top