Search result for

purple

(82 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purple-, *purple*
English-Thai: Longdo Dictionary
purple swamphen(n name uniq ) นกอีโก้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purple[N] สีม่วง, Syn. purplish, purply, buish red
purple[N] สิ่งของที่มีสีม่วง
purple[N] ตำแหน่งพระราชา
purple[ADJ] สีม่วง
purple[VT] ทำให้เป็นสีม่วง
purple[VI] กลายเป็นสีม่วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purple(เพอ'เพิล) n.,adj. สีม่วง,ผ้าสีม่วง ,ตำแหน่งพระราชา,ตำแหน่งที่สูงเด่น,ตำแหน่งพระราชาคณะ,สีแดงเข้ม,สีแดงสด,สำนวนสละสลวยเกินไป,vt.,vi. ทำให้เป็นสีม่วง กลายเป็นสีม่วง, Syn. eminence

English-Thai: Nontri Dictionary
purple(adj) สีม่วง
empurpled(adj) เป็นสีม่วง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
purple orchid[เพอร์เพิล ออร์คิด] (n) ชงโค พืชใบเลี้ยงคู่ยืนต้นชนิดหนึ่ง ดอกมี 5 กลีบสีม่วง ขาว ชมพู ใบเป็นสมมาตรคล้ายผีเสื้อ
Image:

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A purple one.อ่ะ ดอกสีม่วงนี่ดีกว่า The Mark of Nimueh (2008)
Purple suits you.อ่ะ ดอกสีม่วงนี่เหมาะกับเธอนะ The Mark of Nimueh (2008)
Two-bit wackjob, wears a cheap purple suit and makeup.โจรกระจอก แต่งหน้า ใส่สูทสีม่วง ราคาถูก ๆ The Dark Knight (2008)
Main Translator: rainydays Spot Translator: purpletiger86Main Translator: rainydays Spot Translator: purpletiger86 Episode #1.5 (2008)
Main Translator: ai* Spot Translation: purpletiger86Main Translator: ai* Spot Translation: purpletiger86 Episode #1.7 (2008)
Main Translators: iluxxx, saranghae3 Spot Translator: purpletiger86Main Translators: iluxxx, saranghae3 Spot Translator: purpletiger86 Episode #1.8 (2008)
Alethia, purpletiger86Alethia, purpletiger86 Episode #1.9 (2008)
They make all these pretty colors, and it's kind of like purple, hot pink, and regular pink, and they sort of, like, play tag with each other while they still can.และมันก็ออกสีม่วงๆ ชมพูเข้มๆ แล้วก็ชมพูธรรมดาๆ และมันก็เหมือนกับว่าเล่นไล่จับกันอยู่ ในขณะที่มันยังทำได้ New York, I Love You (2008)
Purple Granddaddy?นั่นอะไร เพอร์เพิล แกรนด์แด๊ดดี้ใช่มั้ย Pineapple Express (2008)
- Purple Nurple?- รึว่าเพอร์เพิล เนอร์เพิล Pineapple Express (2008)
It turned purple when you wore it.มันเปลี่ยนเป็นสีม่วงตอนเธอสามมัน The Happening (2008)
Then we checked the little paper chart, and it turned out that purple meant I was horny.แล้วเราก็ตรวจดูตารางในกระดาษแผ่นเล็กๆ และมันกลับกลายเป็นว่า สีม่วงหมายถึงมีความความต้องการทางเพศ The Happening (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
purpleA purple carpet will not go with this red curtain.
purpleAya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.
purpleRed and blue paint mixed together give us purple.
purpleShe was born in the purple.
purpleThe color is purple rather than pink.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม่วง[ADJ] purple, See also: violet, Example: คนกั้นประตูมักร้องขอแบงค์ม่วงจากผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าว
ม่วง[N] purple, See also: violet, Syn. สีม่วง, Example: สีที่ใช้ตบแต่งเป็นดอกไม้ปลายอุบะได้มีสองสี คือ แดงและม่วง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานบุรีสีม่วง[n. exp.] (bānburī sī muang ) EN: Purple Allamanda ; Purple Bignonia   
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus   
ชงโค[n.] (chongkhō) EN: Orchid Tree ; Butterfly Tree ; Purple Bauhinia   
หัวใจม่วง[n. exp.] (hūajai muang) EN: Purple heart ; Purple tradescantia   
มะเขือม่วง[n. exp.] (makheūa muang) EN: Purple Eggplant   
มะแว้ง [n.] (mawaēng) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade   
มะแว้งเครือ[n.] (mawaēng khreūa) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade   
ม่วง[adj.] (muang) EN: purple ; violet   FR: violet ; mauve ; pourpre
ม่วงมณีรัตน์[n. exp.] (muang manīrat) EN: Bignonia magnifica ; Arrabidaea magnifica ; Purple bignonia ; Glowvine   
นกอีโก้ง[n. exp.] (nok ī-kōng) EN: Purple Swamphen   FR: Talève sultane [f] ; Porphyrion bleu [m] ; Poule sultane [f] ; Talève poule-sultane [f] ; Poule sultane bleue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PURPLE    P ER1 P AH0 L
PURPLES    P ER1 P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purple    (n) (p @@1 p l)
purples    (n) (p @@1 p l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Purpurtang {m}purple laver; sloke [Add to Longdo]
Meerstrandläufer {m} [ornith.]Purple Sandpiper (Calidris maritima) [Add to Longdo]
Purpurhuhn {n} [ornith.]Purple Swamphen (Porphyrio porphyrio) [Add to Longdo]
Purpurreiher {m} [ornith.]Purple Heron (Ardea purpurea) [Add to Longdo]
Purpurschwalbe {f} [ornith.]Purple Martin [Add to Longdo]
Purpurschnäpperdrossel {f} [ornith.]Purple Cochoa [Add to Longdo]
Purpurnektarvogel {m} [ornith.]Purple Sunbird [Add to Longdo]
Purpurnaschvogel {m} [ornith.]Purple Honeycreeper [Add to Longdo]
Purpurgimpel {m} [ornith.]Purple Finch [Add to Longdo]
Veilchenastrild {m} [ornith.]Purple Grenadier [Add to Longdo]
Purpurglanzstar {m} [ornith.]Purple Glossy Starling [Add to Longdo]
Prachthäher {m} [ornith.]Purple Jay [Add to Longdo]
Blauer Segelflossen-Doktorfisch {m}; Seebader {m} (Zebrasoma xanthurum) [zool.]purple tang [Add to Longdo]
(Chromis bicolor) [zool.]purple & yellow chromis [Add to Longdo]
(Chromis scotti) [zool.]purple chromis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish [Add to Longdo]
ウォーターヤム[, uo-ta-yamu] (n) (obsc) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata); winged yam; purple yam [Add to Longdo]
パープル[, pa-puru] (n) purple; (P) [Add to Longdo]
パープルヤム[, pa-puruyamu] (n) (See 大薯) purple yam (Dioscorea alata); water yam; winged yam [Add to Longdo]
パープルリーフフィッシュ[, pa-pururi-fufisshu] (n) purple reeffish (Chromis scotti); purple chromis [Add to Longdo]
ムラサキギンザメ[, murasakiginzame] (n) purple chimaera (Hydrolagus purpurescens, species of cartilaginous fish found in Japan and the Hawaiian Islands) [Add to Longdo]
暗紫色[あんししょく, anshishoku] (n) dark purple [Add to Longdo]
沖縄山芋[おきなわやまいも;オキナワヤマイモ, okinawayamaimo ; okinawayamaimo] (n) (obsc) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata); winged yam; purple yam [Add to Longdo]
蒲柳[ほりゅう, horyuu] (n) purple willow; infirmity; delicate constitution [Add to Longdo]
古代紫[こだいむらさき, kodaimurasaki] (n) reddish-purple [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǐ, ㄗˇ, ] purple [Add to Longdo]
紫气[zǐ qì, ㄗˇ ㄑㄧˋ, / ] purple cloud (auspicious portent in astrology) [Add to Longdo]
紫色[zǐ sè, ㄗˇ ㄙㄜˋ, ] purple; violet [Add to Longdo]
紫菜苔[zǐ cài tái, ㄗˇ ㄘㄞˋ ㄊㄞˊ, ] purple cabbage; Brassica campestris var. purpurea [Add to Longdo]
紫金山[Zǐ jīn shān, ㄗˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄢ, ] Purple Mountain (near Nanjing) [Add to Longdo]
紫金山天文台[Zǐ jīn shān Tiān wén tái, ㄗˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄢ ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄊㄞˊ, ] Purple Mountain Observatory [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / ] purple-red [Add to Longdo]
[zōu, ㄗㄡ, ] purple silk [Add to Longdo]
青紫[qīng zǐ, ㄑㄧㄥ ㄗˇ, ] purple [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purple \Pur"ple\, n.; pl. {Purples}. [OE. purpre, pourpre, OF.
   purpre, porpre, pourpre, F. pourpre, L. purpura purple fish,
   purple dye, fr. Gr. ? the purple fish, a shell from the
   purple dye was obtained, purple dye; cf. ? dark (said of the
   sea), purple, ? to grow dark (said of the sea), to be
   troubled; perh. akin to L. furere to rage, E. fury: cf. AS.
   purpure. Cf. {Porphyry}, {Purpure}.]
   1. A color formed by, or resembling that formed by, a
    combination of the primary colors red and blue.
    [1913 Webster]
 
       Arraying with reflected purple and gold
       The clouds that on his western throne attend. --
                          Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: The ancient words which are translated purple are
      supposed to have been used for the color we call
      crimson. In the gradations of color as defined in art,
      purple is a mixture of red and blue. When red
      predominates it is called violet, and when blue
      predominates, hyacinth.
      [1913 Webster]
 
   2. Cloth dyed a purple color, or a garment of such color;
    especially, a purple robe, worn as an emblem of rank or
    authority; specifically, the purple rode or mantle worn by
    Roman emperors as the emblem of imperial dignity; as, to
    put on the imperial purple.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt make the tabernacle with ten curtains of
       fine twined linen, and purple, and scarlet. --Ex.
                          xxvi. 1.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: Imperial sovereignty; royal rank, dignity, or
    favor; loosely and colloquially, any exalted station;
    great wealth. "He was born in the purple." --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   4. A cardinalate. See {Cardinal}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) Any species of large butterflies, usually marked
    with purple or blue, of the genus {Basilarchia} (formerly
    {Limenitis}) as, the banded purple ({Basilarchia
    arthemis}). See Illust. under {Ursula}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) Any shell of the genus {Purpura}.
    [1913 Webster]
 
   7. pl.(Med.) See {Purpura}.
    [1913 Webster]
 
   8. pl. A disease of wheat. Same as {Earcockle}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Purple is sometimes used in composition, esp. with
      participles forming words of obvious signification; as,
      purple-colored, purple-hued, purple-stained,
      purple-tinged, purple-tinted, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {French purple}. (Chem.) Same as {Cudbear}.
 
   {Purple of Cassius}. See {Cassius}.
 
   {Purple of mollusca} (Zool.), a coloring matter derived from
    certain mollusks, which dyes wool, etc., of a purple or
    crimson color, and is supposed to be the substance of the
    famous Tyrian dye. It is obtained from Ianthina, and from
    several species of Purpura, and Murex.
 
   {To be born in the purple}, to be of princely birth; to be
    highborn.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purple \Pur"ple\, a.
   1. Exhibiting or possessing the color called purple, much
    esteemed for its richness and beauty; of a deep red, or
    red and blue color; as, a purple robe.
    [1913 Webster]
 
   2. Imperial; regal; -- so called from the color having been
    an emblem of imperial authority.
    [1913 Webster]
 
       Hide in the dust thy purple pride.  --Shelley.
    [1913 Webster]
 
   3. Blood-red; bloody.
    [1913 Webster]
 
       May such purple tears be alway shed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I view a field of blood,
       And Tiber rolling with a purple blood. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Purple bird} (Zool.), the European purple gallinule. See
    under {Gallinule}.
 
   {Purple copper ore}. (Min.) See {Bornite}.
 
   {Purple grackle} (Zool.), the crow blackbird. See under
    {Crow}.
 
   {Purple martin}. See under {Martin}.
 
   {Purple sandpiper}. See under {Sandpiper}.
 
   {Purple shell}. See {Ianthina}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purple \Pur"ple\, v. t. [imp. & p. p. {Purpled}; p. pr. & vb. n.
   {Purpling}.]
   To make purple; to dye of purple or deep red color; as, hands
   purpled with blood.
   [1913 Webster]
 
      When morn
      Purples the east.            --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Reclining soft in blissful bowers,
      Purpled sweet with springing flowers.  -- Fenton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purple
   adj 1: of a color intermediate between red and blue [syn:
       {purple}, {violet}, {purplish}]
   2: excessively elaborate or showily expressed; "a writer of
     empurpled literature"; "many purple passages"; "an over-
     embellished story of the fish that got away" [syn:
     {empurpled}, {over-embellished}, {purple}]
   3: belonging to or befitting a supreme ruler; "golden age of
     imperial splendor"; "purple tyrant"; "regal attire"; "treated
     with royal acclaim"; "the royal carriage of a stag's head"
     [syn: {imperial}, {majestic}, {purple}, {regal}, {royal}]
   n 1: a purple color or pigment [syn: {purple}, {purpleness}]
   2: of imperial status; "he was born to the purple"
   v 1: become purple
   2: color purple [syn: {purple}, {empurple}, {purpurate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top