Search result for

purled

(108 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purled-, *purled*, purl, purle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา purled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *purled*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purl[N] การเย็บแบบพลิกกลับ, Syn. knit, chirp
purl[N] เส้นไหมดิ้นเงินดิ้นทอง
purl[VT] เย็บดิ้นเงินดิ้นทอง
purl[VI] เย็บดิ้นเงินดิ้นทอง
purlin[N] หมอนรองหลังคา
purlieu[N] ขอบเขตรอบนอก, Syn. fringe, periphery
purline[N] หมอนรองหลังคา
purloin[VI] ขโมย, Syn. rob, steal
purloin[VT] ขโมย, Syn. rob, steal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purl(เพิร์ล) vi.,n. (การ) ไหลซ่า ๆ ,ไหลวนเป็นเสียงซ่า ๆ ,ไหลริน,เสียงไหลดังกล่าว,การไหลวน,น้ำวน,เสียงน้ำวน, Syn. whirl
purlieu(เพอ'ลู) n. ที่ดินตามชายป่า,บริเวณรอบนอก. purlieus สิ่งแวดล้อม,ละแวกใกล้เคียง,เขตสกปรกของเมือง, Syn. outskirts
purlin(เพอ'ลิน) n. แป
purline(เพอ'ลิน) n. แป
purloin(เพอลอยน์',เพอ'ลอยน์) vt.,vi. ขโมย,ยักยอก,ลัก., See also: purloiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
purl(n) น้ำวน,การไหลวน,การไหลริน
purl(vi) ไหลวน,ไหลริน
purloin(vt) ลักขโมย,ฉกฉวย,ฉกชิง,ยักยอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Knit one, purl two.ถักโซ่หนึ่ง ถักเพิร์ลสอง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Her name is Ruth Spurloch.เธอชื่อ รูจ สเปอร์ล้อค Cuffed (2011)
10 days ago, Joseph Purl, a 33-year-old logger, was found just outside Rapid City, South Dakota.10 วันก่อน โจเซฟ เพิร์ล ช่างตัดไม้วัย 33 ปี ถูกพบนอกเขตราปิดซิตี้ เซาธ์ดาโกต้า Alchemy (2013)
To be exact, the dismembered body parts of Joseph Purl were found in the woods outside of Rapid City, South Dakota.ถ้าจะพูดให้ตรง ชิ้นส่วนอวัยวะของโจเซฟ เพิร์ล ถูกพบในป่านอกเขตราปิดซิตี้ เซาธ์ดาโกต้า Alchemy (2013)
Nava's under tribal and local FBI jurisdiction, and Purl's Rapid city, P.D., the two agencies never spoke.ศพเนว่าอยู่ในอำนาจชนเผ่า และเอฟบีไอท้องถิ่น ศพเพิร์ลเป็นของตำรวจราปิดซิตี้ 2 องค์กรนี้ไม่เคยคุยกัน Alchemy (2013)
Then the bites and scratches on Purl could be scavenger activity.งั๊นรอยกัดและรอยข่วนบนตัวเพิร์ล อาจเป็นของพวกสัตว์ที่รุมทึ้งเขา Alchemy (2013)
Raymond Nava was in Texas, and Joseph Purl's from Wyoming.ของเรย์มอนด์ เนว่าอยู่ในเท็กซัส และของโจเซฟ เพิร์ลอยู่ไวโอมิ่ง Alchemy (2013)
I've been working with Detective Landry, who's out at the Purl crime scene right now.ตอนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุของเพิร์ลแล้ว Alchemy (2013)
Joseph Purl's body parts were left near a wolf's den.ชิ้นส่วนศพของโจเซฟ เพิร์ล อยู่ใกล้กับถ้ำหมาป่า Alchemy (2013)
The circular marks on Joseph Purl seem almost ritualistic.รอยกลมๆบนตัวโจเซฟ เพิร์ล ดูเหมือนจะมาจากพิธีกรรม Alchemy (2013)
You think this is what caused those marks on Joseph Purl's back?คุณคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดรอย ที่หลังของโจเซฟ เพิร์ลเหรอ Alchemy (2013)
According to these legends, if you purloin sacred stones there is hell to pay.ตามตำนานเหล่านี้ ถ้าคุณฉวยก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ออกมา มีนรกที่รอชดใช้ Volcanalis (2013)
Purloin it.ขโมยใช้ Alice Through the Looking Glass (2016)
Purloined!โดนขโมย! Hocus Pocus (1993)
- There's no trace of them.- Sie sind spurlos verschwunden. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
- Nothing. - He's probably halfway to the moon by now.Er ist spurlos verschwunden. Hopscotch (1980)
Vanished.Spurlos. Friday the 13th Part 2 (1981)
120 pounds of heroin waiting to be used as evidence just vanishes?50 kg Heroin als Beweismittel, spurlos verschwunden? Prince of the City (1981)
And I'm checking other cities. Do you realize how many people disappear? Vanish every year without a trace?Auch in anderen Städten verschwinden so viele Leute jedes Jahr spurlos. Wolfen (1981)
The guy disappears on me after one day.Am Tag darauf war er spurlos verschwunden. The Topaz Connection (1983)
In other words, Alfred, Angelica appears to vanish without a trace... just a day after the money does.Er meint, dass Angelica nach dem Geld ebenfalls spurlos verschwindet. Steele in Circulation (1983)
Not a trace of either one. Well, Olga.Sie sind spurlos verschwunden. The Island of the Bloody Plantation (1983)
Without a trace!Spurlos verschwunden! Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
* l could run away * l could leave without a trace* Ich könnte davonlaufen * Ich könnte spurlos verschwinden Yentl (1983)
This is Gary Spurley on the Gospel Hour here at KCPY.Hier ist Gary Spurley mit der Gospel-Stunde bei KCPY. White-Line Warriors (1984)
One day, he disappeared without a trace. Suddenly, he was a cult figure.Eines Tages verschwand er spurlos und wurde zur Kultfigur. Let's Steele a Plot (1984)
- Without a trace? - Mm-hmm.Spurlos? Let's Steele a Plot (1984)
We'll cover our tracks, huh?Wir tauchen spurlos unter. Against All Odds (1984)
We tried to locate her. She'd vanished too.Jane ist nämlich auch spurlos verschwunden. Paris, Texas (1984)
But they've been lost without a trace.Sie sind spurlos verschwunden. Repentance (1984)
Why kill us off if he could escape without a trace?Wozu uns umbringen, wenn er spurlos verschwinden konnte? Have I Got a Steele for You (1985)
But before CURE becomes visible, we must all disappear without a trace.Aber bevor CURE sichtbar wird, müssen wir alle spurlos verschwinden. Remo Williams: The Adventure Begins (1985)
One day he disappears from Russia without trace.Auf einmal verschwindet er spurlos. Steele Spawning (1986)
- Look, last week in New York... $10 million worth of cocaine walked out of a police station. - Nobody knows where the hell it is!Letzte Woche ist Kokain im Wert von 1 0 Mio. Dollar spurlos verschwunden! Raw Deal (1986)
And we checked in his house, throughout the gardens, wherever we could think of, but there was no sign of him.Wir haben alles abgesucht. Aber er war spurlos verschwunden. Root of All Evil (1987)
Without trace.Und zwar spurlos! The Fourth Protocol (1987)
See, he created Ferrus, then he wrote it for a few years, and then he completely disappeared.Er hatte ausgesorgt, dann ist er spurlos verschwunden. Tales of the Undead (1988)
- Does the department think... that we actually stepped outside the confines of our jobs? Well, that hasn't yet been determined. Yeah, you be sure to let us know when it is.Detectives, Thomas Pierce ist einer der bekanntesten Männer im Staat, und er ist spurlos verschwunden. Vote of Confidence (1988)
- Vanished without a trace.- Spurlos verschwunden. Funny Farm (1988)
Its telemetry failed. It was never heard from again.Die Charybdis verschwand spurlos. The Royale (1989)
How can a man disappear without a trace?Wie kann ein Mann spurlos verschwinden? The Winter War (1989)
A missing person. A dear friend of mine completely disappeared today.Ein sehr lieber Freund ist heute spurlos verschwunden. Nuns on the Run (1990)
And then she disappeared.Sie verschwand spurlos. Echoes From a Somber Empire (1990)
She disappeared from circulation.Sie verschwand spurlos. Echoes From a Somber Empire (1990)
Someone tempered without very existence... two of these magnificent shuttles dissapared in transit.Zwei dieser Förderroboter... sind auf ihrem Weg zur Erde spurlos verschwunden. Moon 44 (1990)
Maybe the biggest mystery is how 253 settlers disappeared without a trace.Das vielleicht größte Rätsel ist, wie 253 Siedler spurlos verschwanden. It (1990)
The biggest mystery is how 253 settlers disappeared without a trace.Das vielleicht größte Rätsel ist, wie 253 Siedler spurlos verschwanden. It (1990)
Two oldsters have disappeared without a trace, just woosh, gone with the wind.Zwei alte Leutchen sind verschwunden. Spurlos. In Luft aufgelöst. Children of Nature (1991)
Disappeared for 2 years in Grade 12Mit 17 verschwand er spurlos. Riki-Oh: The Story of Ricky (1991)
I could disappear without a trace. And so could you.Ich könnte spurlos verschwinden und du genauso. Time and Time Again (1991)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป[N] purlin, Syn. คาน, เสาค้ำ, ขื่อ, ไม้ค้ำ, ตง, Example: นอกจากเสาแล้วขื่อกับแปก็เป็นโครงสร้างหลักของบ้าน, Thai definition: ไม้เครื่องเรือนที่วางบนจันทันสำหรับกลอนพาด
แป[N] purlin, See also: truss, Example: นอกจากเสาแล้วขื่อกับแปก็เป็นโครงสร้างหลักของบ้านเช่นเดียวกัน, Thai definition: ไม้เครื่องเรือนที่วางบนจันทันสำหรับกลอนพาด

CMU English Pronouncing Dictionary
PURLOIN    P ER0 L OY1 N
SPURLIN    S P ER1 L IH2 N
SPURLING    S P ER1 L IH0 NG
SPURLOCK    S P ER1 L AA2 K
PURLOINED    P ER0 L OY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purl    (v) (p @@1 l)
purls    (v) (p @@1 l z)
purled    (v) (p @@1 l d)
purling    (v) (p @@1 l i ng)
purloin    (v) (p @@1 l oi1 n)
purlieus    (n) (p @@1 l y uu z)
purloins    (v) (p @@1 l oi1 n z)
purloined    (v) (p @@1 l oi1 n d)
purloining    (v) (p @@1 l oi1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtspurlochstreifen {m}eight-channel tape [Add to Longdo]
Dachpfette {f}; Pfette {f}purlin [Add to Longdo]
Dachpfettenstoß {m}purling joint [Add to Longdo]
Dieb {m} | Diebe {pl}purloiner | purloiners [Add to Longdo]
Pfettenabstand {m}purlin spacing [Add to Longdo]
Pfettendach {n}purlin roof [Add to Longdo]
Sechsspurlochstreifen {m}six-channel tape [Add to Longdo]
Umgebung {f}purlieus [Add to Longdo]
entwenden; stehlen | entwendend; stehlend | entwendet: gestohlen | entwendet; stiehlt | entwendete; stahlto purloin | purloining | purloined | purloins | purloined [Add to Longdo]
säumen | säumendto purl | purling [Add to Longdo]
säumtpurls [Add to Longdo]
säumtepurled [Add to Longdo]
spurlos {adj}total; complete [Add to Longdo]
spurlos adv | spurlos verschwunden | an jdm. spurlos vorübergehencompletely; without trace | completely disappeared | to leave sb. untouched [Add to Longdo]
Es ist an ihr nicht spurlos vorübergegangen.It has not failed to leave its mark on her. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パール[, pa-ru] (n) (1) pearl; (2) {comp} Perl; (3) (See パール編み) purl (knitting stitch); (P) [Add to Longdo]
パール編み[パールあみ, pa-ru ami] (n) purl stitch [Add to Longdo]
一目ゴム編み[ひとめゴムあみ, hitome gomu ami] (n) single-rib stitches; knit-one-purl-one rib stitch [Add to Longdo]
母屋;身屋;身舎[もや;むや(母屋;身屋)(ok), moya ; muya ( omoya ; mi ya )(ok)] (n) (1) (See 母屋桁) purlin (structural beam in a roof); purline; (2) (See 母屋・おもや・1) main building (of a manor); (3) (See 寝殿造) central room (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
母屋桁[もやげた, moyageta] (n) purlin (structural beam in a roof); purline [Add to Longdo]
裏編み[うらあみ, uraami] (n) (See 表編み) purl (stitch); purl knitting [Add to Longdo]
裏目[うらめ, urame] (n) (1) reverse side; opposite (of the expected); backfire; (2) purl stitch (knitting); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[héng, ㄏㄥˊ, ] pole plate; purlin (cross-beam in roof); ridge-pole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purl \Purl\, v. i. [imp. & p. p. {Purled}; p. pr. & vb. n.
   {Purling}.] [Cf. Sw. porla, and E. pur to murmur as a cat.]
   1. To run swiftly round, as a small stream flowing among
    stones or other obstructions; to eddy; also, to make a
    murmuring sound, as water does in running over or through
    obstructions.
    [1913 Webster]
 
       Swift o'er the rolling pebbles, down the hills,
       Louder and louder purl the falling rills. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. [Perh. fr. F. perler to pearl, to bead. See {Pearl}, v. &
    n.] To rise in circles, ripples, or undulations; to curl;
    to mantle.
    [1913 Webster]
 
       thin winding breath which purled up to the sky.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top