Search result for

psychic

(45 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -psychic-, *psychic*
English-Thai: Longdo Dictionary
psychic(n) คนทรง เช่น Find out why Detectives and psychic investigators (ghost hunters) make for an unstoppable crime fighting team in this Biography Channel TV Show.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psychic[ADJ] ทางจิต, See also: เกี่ยวกับจิตใจ, Syn. analytic, intellectual
psychic[ADJ] เกี่ยวกับวิญญาณ, See also: เกี่ยวกับสิ่งนอกเหนือวิทยาศาสตร์, Syn. mystic, immaterial, supernatural
psychic[N] คนมีญาณทิพย์
psychical[N] ทางด้านจิตใจ, Syn. psychological

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
psychic(ไซ'คิค) adj. เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับจิตวิญญาณ,กายสิทธิ. n. คนที่ไวต่อพลังจิต,กายสิทธิ์,สื่อวิญญาณ,ปรากฎการณ์ที่นอกเหนือวิทยาศาสตร์., See also: psychically adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
psychic(adj) เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับผีสาง,เกี่ยวกับวิญญาณ,กายสิทธิ์
psychical(adj) เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับผีสาง,เกี่ยวกับวิญญาณ,กายสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychic blindness; agnosia, visual; blindness, cortical psychic; psychanopsiaภาวะเสียการระลึกรู้ทางการเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychic traumaการบาดเจ็บทางใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychic; psychical-จิต, -ใจ, -จิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychical; psychic-จิต, -ใจ, -จิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychic abilityพลังจิต [TU Subject Heading]
Psychic aspectsแง่จิตวิญญาณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I speculated that if psychic powers existed... this research would be the key to unlocking them.ฉันคิดว่าถ้านั่นคือพลังจิต คงเป็นเพราะ การรักษาที่ปล่อยมันออกมา The Lawnmower Man (1992)
I've got to keep this psychic development quiet... especially from Timms.ฉันต้องเก็บเรื่องพลังจิตนี่เป็นความลับ.. ..โดยเฉพาะจากทิมส์ The Lawnmower Man (1992)
Maybe I should see a psychic.บางทีฉันควรไปพบจิตแพทย์ Junior (1994)
Of course she'll know where Sarah went. She's a psychic.เธอรู้ เธอเป็นหมอดู Jumanji (1995)
You could books about those those, like, all that psychic stuff and mass murderers.. เรื่องราวลึกลับ \ หรือไม่ก็ฆาตกรฆ่าโหดอะไรประมาณนั้น Show Me Love (1998)
You must be a psychic because I can't believe you're living in the future.คุณต้องเป็น "ผู้มีพลังจิต"แน่ๆเลย เพราะ... ...แต่ถึงไงผมก็ไม่อยากเชื่อ ว่าคุณอยู่ในอนาคต Il Mare (2000)
Psychic?"ผู้มีพลังจิต" งั้นเหรอ? Il Mare (2000)
I wish I was a psychic then I could tell the futurฉันชักอยากจะเป็น "ผู้มีพลังจิต" ดูบ้างแล้วสิ จะได้ทำนายอนาคต Il Mare (2000)
- well, ain't this a psychic moment?- ช่างใจตรงกันซะจริง Bringing Down the House (2003)
I'm kind of psychic.ชั้นเหมือนจะใช้จิตได้ Mean Girls (2004)
I can see right through you. Remember? I'm psychicฉันมองเธอทะลุไปหมดแหล่ะ อย่าลืมสิ ฉันเป็นนักปรัชญานะ Rice Rhapsody (2004)
Wow, that was great, psychic friend.สุดยอดเลย นายมีพลังเหนือธรรมชาติ Robots (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
PSYCHIC    S AY1 K IH0 K
PSYCHICS    S AY1 K IH0 K S
PSYCHICAL    S AY1 K IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psychic    (n) (s ai1 k i k)
psychics    (n) (s ai1 k i k s)
psychical    (j) (s ai1 k i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parapsychologie {f}psychic research [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイキック[, saikikku] (n) psychic [Add to Longdo]
サイキックス[, saikikkusu] (n) psychics [Add to Longdo]
心霊学[しんれいがく, shinreigaku] (n) study of psychic phenomena; psychics [Add to Longdo]
心霊現象[しんれいげんしょう, shinreigenshou] (n) psychic phenomenon [Add to Longdo]
心霊手術[しんれいしゅじゅつ, shinreishujutsu] (n) psychic surgery [Add to Longdo]
心霊術[しんれいじゅつ, shinreijutsu] (n) spiritualism; spiritualistic ability; ability to cause psychic phenomena [Add to Longdo]
精神波[せいしんは, seishinha] (n) psychic waves [Add to Longdo]
超常的[ちょうじょうてき, choujouteki] (adj-na) supernatural (e.g. psychic phenomena and such); paranormal [Add to Longdo]
超能力[ちょうのうりょく, chounouryoku] (n) (1) extra-sensory perception; ESP; psi; psychic ability; (2) psychokinesis; PK [Add to Longdo]
念写[ねんしゃ;ねんず, nensha ; nenzu] (n) spirit photography; psychic photography; thoughtography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Psychic \Psy"chic\, Psychical \Psy"chic*al\, a. [L. psychicus,
   Gr. ?, fr. psychh` the soul, mind; cf. ? to blow: cf. F.
   psychique.]
   1. Of or pertaining to the human soul, or to the living
    principle in man.
    [1913 Webster]
 
   Note: This term was formerly used to express the same idea as
      psychological. Recent metaphysicians, however, have
      employed it to mark the difference between psychh` the
      living principle in man, and pney^ma the rational or
      spiritual part of his nature. In this use, the word
      describes the human soul in its relation to sense,
      appetite, and the outer visible world, as distinguished
      from spiritual or rational faculties, which have to do
      with the supersensible world. --Heyse.
      [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the mind, or its functions and
    diseases; mental; -- contrasted with {physical}.
    [1913 Webster]
 
   {Psychical blindness}, {Psychical deafness} (Med.), forms of
    nervous disease in which, while the senses of sight and
    hearing remain unimpaired, the mind fails to appreciate
    the significance of the sounds heard or the images seen.
    
 
   {Psychical contagion}, the transference of disease,
    especially of a functional nervous disease, by mere force
    of example.
 
   {Psychical medicine}, that department of medicine which
    treats of mental diseases.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 psychic
   adj 1: affecting or influenced by the human mind; "psychic
       energy"; "psychic trauma" [syn: {psychic}, {psychical}]
   2: outside the sphere of physical science; "psychic phenomena"
     [syn: {psychic}, {psychical}]
   n 1: a person apparently sensitive to things beyond the natural
      range of perception

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top