Search result for

pst

(47 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pst-, *pst*
English-Thai: Longdo Dictionary
upstream steel(n) เหล็กต้นน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apstate(อะพอส'เทท) n. บุคคลที่ผละออกจากศาสนา หลักการพรรคหรืออื่น ๆ (convert) apostatise, apostatize (อะพอส'ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)
campstooln. ม้านั่งพับได้
capstan(แคพ'สแทน) n. เครื่องถอนสมอเรือ,กว้าน
chopstick(ชอพ'สทิค) n. ตะเกียบ
hipster(ฮิพ'สเทอะ) n. คนที่ทันสมัย,คนที่ฉลาด
hoopster(ฮูพ'สะเทอะ) n. นักบาสเกตบอล
sempstressn. =seamstress
tipster(ทิพ'สเทอะ) n. ผู้แจ้งข่าวลับ,ผู้ใบ้หวย,ผู้ให้ข่าวกรองเกี่ยวกับการแข่งม้าหรือตลาดหุ้น
upstage(อัพ'สเทจฺ) adv.,adj.,n. หลังเวที,หลังฉาก vt. ไปทางหลังเวที,กระทำล้ำหน้า,แย่งละคร.
upstair(อัพสแทร์') adj. =upstairs (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
capstan(n) กว้าน
chopsticks(n) ตะเกียบ
sweepstake(n) สลากกินแบ่งม้า,การแทงม้า,การพนันขันต่อ
tapster(n) คนประจำโต๊ะขายเครื่องดื่ม
upstairs(adv) ข้างบน,ขึ้นบน,อยู่ในอากาศ
upstart(n) คนมีอำนาจขึ้นโดยฉับพลัน,คนเห่อ,คนห่าม,คนทะลึ่ง
upstart(vi) กระโดดขึ้น,พุ่งพรวด,ปรากฏขึ้น
upstream(adv,adj) ทวนน้ำ,เหนือน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PSTN (public switched telephone network)พีเอสทีเอ็น (โครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Academic or PST exams?ผลการเรียนหรือผลสอบ พีเอสที Liberty (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นบน[X] (chan bon) EN: upstairs   FR: en haut ; à l'étage
ชาดแต้มปาก[n. exp.] (chāt taēm pāk) EN: lipstick   FR: rouge à lèvres [m]
หินสบู่[n.] (hinsabū) EN: soapstone   
หวย[n.] (hūay) EN: lottery ; sweepstakes   FR: loterie [f] ; sweepstake [m]
ข้างบน[prep.] (khāngbon) EN: above ; upstairs ; on top of ; over ; on its top   FR: en haut ; au-dessus ; sur ; par dessus
ขึ้นบันได[v. exp.] (kheun bandai) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder   FR: monter l'escalier ; gravir les marches ; monter à l'échelle
กินตะเกียบ[v. exp.] (kin takīep) EN: take meal with chopsticks ; dine with chopsticks   
กว้าน[n.] (kwān) EN: capstan ; windlass ; winch   FR: cabestan [m] ; treuil [m]
ลิปสติก[n.] (lipsatik) EN: lipstick   FR: rouge à lèvres [m]
หมากแดง [n. exp.] (māk daēng) EN: Sealing-wax palm ; Lipstick palm ; Raja palm ; Maharajah palm   

German-Thai: Longdo Dictionary
Klappstuhl(n) |der, pl. Klappstühle| เก้าอี้ที่พับได้
Papst(n ) |der| พระสังฆราชในศาสนาคริสต์ เช่น Papst Benedikt XVI. hat die universelle Vorrangstellung der katholischen Kirche bekräftigt und damit einen Sturm der Entrüstung entfacht., See also:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pst!Hist!; Shush! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EBウイルス[イービーウイルス, i-bi-uirusu] (n) Epstein-Barr virus; EBV [Add to Longdo]
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
どたばた(P);ドタバタ[, dotabata (P); dotabata] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet); (n) (2) (abbr) (See ドタバタ喜劇・ドタバタきげき) slapstick; (P) [Add to Longdo]
アップストリーム[, appusutori-mu] (adj-no) (See ダウンストリーム) upstream [Add to Longdo]
カップスタン[, kappusutan] (n) capstan [Add to Longdo]
キスマーク[, kisuma-ku] (n) (1) lipstick mark (wasei [Add to Longdo]
キャプスタン[, kyapusutan] (n) capstan [Add to Longdo]
コバステッチ[, kobasutecchi] (n,vs) topstitch (dressmaking) (eng [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 PST
   n 1: standard time in the 8th time zone west of Greenwich,
      reckoned at the 120th meridian west; used in far western
      states of the United States [syn: {Pacific Time}, {Pacific
      Standard Time}, {PST}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PST
     Pacific Standard Time [-0800] (TZ, PDT, USA)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 pst [pst]
   hist; shush
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top