Search result for

pron

(125 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pron-, *pron*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prone[ADJ] ที่อยู่ในท่านอนคว่ำ, Syn. lying, prostate, recumbent
prone[ADJ] ที่มีแนวโน้ม, Syn. inclined, apt, likely
prong[N] ปลายแหลมของส้อม, Syn. spine, spur, spike
prong[VT] แทงด้วยปลายแหลม
pronto[ADV] อย่างทันที, See also: อย่างรวดเร็ว, Syn. immediately, quickly
pronto[SL] รวดเร็ว (มักพบเห็นในภาพยนตร์ตะวันตก), See also: ทันทีทันใด
pronoun[N] คำสรรพนาม, See also: คำแทนนาม, Syn. reciprocal
pronounce[VI] ประกาศ, Syn. proclaim, declare
pronounce[VT] ประกาศ, Syn. proclaim, declare
pronounce[VI] ออกเสียง, See also: เปล่งเสียง, Syn. articulate, enuciate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prone(โพรน) adj. นอนคว่ำ,หมอบลง,มีใจเอนเอียง,มีแนวโน้ม,ชอบ,ลาดชัน,เอียงลาด,เหยียด,นอบน้อมเกินไป., See also: proneness n., Syn. disposed,
prong(พรอง) n. ส้อม,ง่าม,คราด,เครื่องมือที่เป็นง่าม,สาขาของลำธาร. vt. แทงด้วยส้อมหรือง่ามหรือคราด, Syn. fang,tooth
pronoun(โพร'เนานฺ) n. สรรพนาม
pronounce(พระเนาซฺ') vt. ออกเสียง,อ่าน,แถลง,ประกาศ,กล่าว,วินิจฉัย,ตัดสิน (คดี) ,ออกเสียง,แถลง,ประกาศ, See also: pronounceable adj. pronouncer n., Syn. enunciate
pronounced(พระเนาซฺทฺ') adj. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,เด็ดขาด,ซึ่งพูดออกมา., Syn. marked,-A. subtle
pronouncement(พระเนาซฺ'เมินทฺ) n. การประกาศ,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง,ข้อคิดเห็น ความเห็น,การออกเสียง
pronouncing(พระเนา'ซิง) adj. เกี่ยวกับการออกเสียง,เกี่ยวกับเครื่องหมายการออกเสียง
pronunciation(พระนันซิเอ'เชิน) n. การออกเสียง (คำพูด,ถ้อยคำวลีและอื่น ๆ) ,วิธีการออกเสียง, See also: pronunciational adj. pronunciatory adj. pronunciative adj.
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore)
indefinite pronounสรรพนามที่ไม่กำหนดแน่ชัดเช่น any, some, somebody

English-Thai: Nontri Dictionary
prone(adj) มีใจโอนเอียง,ชอบ
prong(n) ช้อนส้อม,สามง่าม,คราด
pronoun(n) คำสรรพนาม
pronounce(vt) ประกาศ,แถลง,อ่าน,กล่าว,วินิจฉัย,ตัดสินคดี
pronouncement(n) การประกาศ,การกล่าว,คำวินิจฉัย,คำแถลง,ความคิดเห็น
pronunciation(n) การออกเสียง
apron(n) ผ้ากันเปื้อน,ที่กำบัง,ลานจอดเครื่องบิน
mispronounce(vi) ออกเสียงผิด
mispronunciation(n) การออกเสียงผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pronatalistผู้สนับสนุนการเกิด, ที่สนับสนุนการเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pronationการคว่ำ (มือ, เท้า) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prone; ventricumbent๑. -นอนคว่ำ๒. -คว่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pronouncementคำแถลง, คำชี้ขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pronuncioเอกอัครสมณทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prony brakeโพรนีเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pronounสรรพนาม [TU Subject Heading]
Pronouncing dictionaryพจนานุกรมคำอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pronunciationการออกเสียง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pronounpronoun

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I now pronounce you husband and wife.ขอแสดงความยินดีด้วย, เจมส์ โอลเซ่น, โคลอี้ ซัลลิแวน Committed (2008)
Steroids make you more prone to infection.สเตอรอยย์จะทำให้คุณมีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อมากขึ้น Joy (2008)
It is there for my duty to pronounce judgment.มันเป็นหน้าที่ของข้าที่จะประกาศคำพิพากษา The Mark of Nimueh (2008)
You're accident prone, huh?-ครับ -ทางคงชันมากสินะ Body of Lies (2008)
Someone needs a mani-pedi massage combo, pronto.มีบางคน ต้องการนวด ลดความเครียดอย่างเร่งด่วน The House Bunny (2008)
I now pronounce you husband and wife. At last...ฉันขอประกาศให้ คุณ เป็น เจ้าบ่าว และ เจ้าสาว Made of Honor (2008)
I now pronounce you husband and wife.ขอประกาศให้คุณทั้งสองเป็นสามี ภรรยากัน 500 Days of Summer (2009)
I can't even read it or pronounce the words.อ่านไม่ออกเลยอะ.. ออกเสียงไม่ได้เลยด้วยซ้ำ Invictus (2009)
Am I pronouncing that right?ฉันเรียกชื่อเธอถูกไหม Fighting (2009)
Repeat the following sentences, literally, as they are pronounced.พูดตามประโยคนี้ ให้เหมือนที่ได้ยิน Drag Me to Hell (2009)
Although the investigation is still ongoing paramedics pronounced Daniels dead on the scene.การสืบสวนสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป แพทย์แถลงว่าแดนเนียลส์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ The Final Destination (2009)
However the hell you pronounce it. Methylamine.แม่งมึงเอ้ย เท่าไหร่นะ Down (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pronAccording to a study, big women are more prone to have twins.
pronAn Englishman would not pronounce it like that.
pronDo not be shy. Your pronunciation is more or less correct.
pronDo you know how to pronounce this word?
pronExcept for pronunciation, everyone can speak good French.
pronHe is prone to getting excited.
pronHe pronounces English word in Spanish fashion because he is Mexican.
pronHe pronounces English words in Spanish fashion because he is a Mexican.
pronHe was prone to anger.
pronHis pronunciation is far from perfect.
pronHow do you pronounce this word?
pronHow do you pronounce your last name?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรรพนาม[N] pronoun
เสก[V] recite an incantation over, See also: pronounce an incantation over, cast/put a spell on, Syn. ปลุกเสก, เสกเป่า, Example: พ่อหมอเริ่มเสกคาถาพร้อมกับพ่นน้ำมนตร์ให้เขาฟื้นขึ้นมา, Thai definition: ร่ายมนตร์หรือท่องคาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
เอ่ย[V] utter, See also: pronounce, say, speak, mention, express, articulate, Syn. เอื้อนเอ่ย, Example: เธอเอ่ยขึ้นก่อนที่ผมจะอ้าปากพูดอะไรเสียอีก, Thai definition: เปล่งเสียงพูด, เริ่มพูด
สรรพนาม[N] pronoun, Syn. คำสรรพนาม, Example: การใช้สรรพนามเป็นเรื่องสำคัญในภาษาไทย ควรใช้ให้ถูกกาลเทศะ, Count unit: คำ, Thai definition: คำแทนชื่อ, Notes: (ไวยากรณ์)
ออกเสียง[V] pronounce, See also: voice, sound, Syn. เปล่งเสียง, Example: ครูภาษาไทยสอนเด็กให้รัวลิ้นไว้เพื่อหัดออกเสียง ร
คำสรรพนาม[N] pronoun, Example: การเลือกใช้คำสรรพนามในภาษาไทยนั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยทางสังคมด้วย, Thai definition: คำที่ใช้แทนคำนาม
ง่าม[N] prong, See also: tine, point, fork, Example: เขานั่งพิงพนักเก้าอี้นัยน์ตาเหม่ออยู่ที่ควันซิการ์ล่องลอยขึ้นมาจากง่ามนิ้ว, Count unit: ง่าม, Thai definition: ลักษณะหรือสิ่งที่แยกออกเป็น 2 หรือ 3 เป็นต้น เช่นง่ามไม้ ไม่ง่าม ง่ามมือ สามง่าม
เสียงอ่าน[N] pronunciation, Example: ขณะนี้มีการถกเถียงกันมากว่า คำไทยบางคำเสียงอ่านที่ถูกต้องเป็นอย่างไร, Thai definition: เสียงที่ออกจากการอ่านตัวหนังสือ
ท่านอนคว่ำ[N] prone position, See also: lying on face downward, Ant. ท่านอนหงาย, Example: ศพชายคนนั้นอยู่ในท่านอนคว่ำ
การเสก[N] chanting an incantation, See also: pronouncing an incantation, Syn. การปลุกเสก, การสวดคาถา, การท่องคาถา, การท่องมนต์, การร่ายมนต์, Thai definition: การร่ายมนตร์เพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าน[v.] (ān) EN: pronounce   FR: prononcer
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphiphāksā khadī) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)   
อ่านว่า[v. exp.] (ān wā) EN: be read ; be pronounced   FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
อ่านอย่างไร[v. exp.] (ān yāngrai) EN: how to pronounce ?   FR: comment doit-on prononcer ?
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บุรุษสรรพนาม[n. exp.] (burut sapphanām) EN: personal pronoun   FR: pronom personnel [m]
แฉก[n.] (chaēk) EN: prong ; notch ; v-shaped projection   
ช่าง[v.] (chang) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to   FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ให้ศีล[v. exp.] (hai sīn) EN: pronounce precepts   
เอี๊ยม[n.] (īem ) EN: bib ; infant's apron   FR: bavoir [m] ; bavette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRONE    P R OW1 N
PRONG    P R AO1 NG
PRONTO    P R AA1 N T OW0
PRONGS    P R AO1 NG Z
PRONOUN    P R OW1 N AW0 N
PRONGED    P R AO1 NG D
PRONOUNS    P R OW1 N AW0 N Z
PRONGHORN    P R AO1 NG HH AO2 R N
PRONOUNCE    P R AH0 N AW1 N S
PRONOVOST    P R OW0 N OW1 V OW0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prone    (j) (p r ou1 n)
prong    (n) (p r o1 ng)
prongs    (n) (p r o1 ng z)
pronto    (a) (p r o1 n t ou)
pronged    (j) (p r o1 ng d)
pronoun    (n) (p r ou1 n au n)
pronouns    (n) (p r ou1 n au n z)
proneness    (n) - (p r ou1 n - n @ s)
pronounce    (v) (p r @1 n au1 n s)
pronominal    (j) (p r ou1 n o1 m i n l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pronomen {n}; Fürwort {n} | Pronomen {pl}pronoun | pronouns [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそあど[, kosoado] (n) {ling} (See 指示語) Japanese ko-so-a-do demonstratives (e.g. pronouns [Add to Longdo]
せっかち[, sekkachi] (adj-na,n) (from 急き勝ち (haste-prone)) hasty; impatient; (P) [Add to Longdo]
ともすると[, tomosuruto] (exp,adv) (on-mim) apt to (do); liable to; prone to [Add to Longdo]
ともすれば[, tomosureba] (adv) apt to (do); liable to; prone to [Add to Longdo]
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
[, he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
イ音便[イおんびん, i onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i' [Add to Longdo]
ウ音便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u' [Add to Longdo]
エプロン[, epuron] (n) apron; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代名词[dài míng cí, ㄉㄞˋ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, / ] pronoun [Add to Longdo]
代词[dài cí, ㄉㄞˋ ㄘˊ, / ] pronoun [Add to Longdo]
倾向于[qīng xiàng yú, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄩˊ, / ] prone to [Add to Longdo]
叉头[chā tóu, ㄔㄚ ㄊㄡˊ, / ] prong of a fork [Add to Longdo]
可读音性[kě dú yīn xìng, ㄎㄜˇ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] pronounceability [Add to Longdo]
宣判[xuān pàn, ㄒㄩㄢ ㄆㄢˋ, ] pronounce a (judicial) sentence (after a verdict in a court of law) [Add to Longdo]
旋前肌[xuán qián jī, ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧ, ] pronator teres muscle (below the elbow) [Add to Longdo]
明言[míng yán, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄢˊ, ] pronounced [Add to Longdo]
发音[fā yīn, ㄈㄚ , / ] pronounce; pronunciation [Add to Longdo]
破读[pò dú, ㄆㄛˋ ㄉㄨˊ, / ] pronunciation of a character other than the standard; lit. broken reading [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top