Search result for

programma

(53 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -programma-, *programma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
programmatic[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับรายการหรือแผนการ
programmatic[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับรายการหรือแผนการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
programmable logic arrayแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ใช้ตัวย่อว่า PLA (อ่านว่า พีเอแอล) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมขนาดใหญ่ (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
programmable read-only mePROMหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ หมายถึง ชิปกึ่งตัวนำที่สามารถแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ แต่จะแก้ไขแล้วบันทึกทับลงไปไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
programmable array logic (PAL)แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ (พีเอแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmable interrupt controller (PIC)ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ (พีไอซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmable logic array (PLA)แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ (พีแอลเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmable read-only memory (PROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ (พร็อม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Programmable array logicแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Programmable array logicแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ [TU Subject Heading]
Programmable controllerเครื่องควบคุมแบบโปรแกรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Programmable controllersเครื่องควบคุมชนิดโปรแกรม [TU Subject Heading]
Programmable peripheral interfacesการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้ [TU Subject Heading]
Programmatically determinableการกำหนดด้วยโปรแกรม
การกำหนดเนื้อหาเว็บด้วยซอฟต์แวร์จากข้อมูลที่ผู้จัดทำเว็บจัดทำไว้ เพื่อให้ซอฟต์แวร์ สำหรับผู้ใช้ชนิดต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถนำเนื้อหาออกมาและเสนอให้ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถนำเนื้อหาออกมาเสนอให้ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ [Assistive Technology]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That, dear lady, is the Wolowitz Programmable Hand, designed for extravehicular repairs on the International Space Station.นั่น ถึงคุณผู้หญิง มันคือ โววโลวิซ\โปรแกรมมืออัจฉริยะ ออกแบบ และพัฒนาขึ้น The Robotic Manipulation (2010)
It wasn't just programmable, it was reprogrammable.ไม่ใช่แค่ทำตามสั่งได้ แต่มันยังสั่งการตัวเองได้ The Imitation Game (2014)
It's programmable matter.มันเป็นเรื่องโปรแกรม Transformers: Age of Extinction (2014)
Is it programmable matter? Technically, sure.มีปัญหาการโปรแกรมหรือเปล่า ในทางเทคนิค แน่นอนอยู่แล้ว Size Matters (2014)
If it's remote programmable...ถ้ามันเป็นระบบควบคุมระยะไกล Midnight City (2015)
"approach SS-50... source programmable rocket." easy. "find control box at front of transporter.""ขั้นตอนการโปรแกรม ขีปนาวุธ SS-50" "มองหาแผงควบคุมด้านหน้า" Spies Like Us (1985)
source programmable guidance!จริงสิ ขั้นตอนการโปรแกรม Spies Like Us (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเขียนโปรแกรม[n. exp.] (kān khīen prōkraēm) EN: computing programming   FR: programmation (informatique) [f]
ภาษาการเขียนโปรแกรม[n. exp.] (phāsā kān khīen prōkraēm) EN: programming language   FR: langage de programmation [m]
ภาษาคอมพิวเตอร์[n. exp.] (phāsā khømphiūtoē) EN: computer language   FR: langage informatique [m] ; langage de programmation [m]
ภาษาโปรแกรม[n. exp.] (phāsā prōkraēm) EN: programming language   FR: langage de programmation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROGRAMMABLE    P R OW1 G R AE2 M AH0 B AH0 L
PROGRAMMATIC    P R AA2 G R AH0 M AE1 T IH0 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Programmabbruch {m}; fehlerbedingtes Abbrechen {n}abortion [Add to Longdo]
Programmablaufplan {m}; Programmflussdiagramm {m}programming flowchart [Add to Longdo]
Programmausarbeitung {f}programme elaboration [Add to Longdo]
Programmausführung {f}program execution [Add to Longdo]
programmabhängig {adj}program-dependent [Add to Longdo]
programmabhängig {adj}program-sensitive [Add to Longdo]
programmatisch {adj}programmatic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
プログラマブル[, puroguramaburu] (n) {comp} programmable [Add to Longdo]
プログラミング可能[プログラミングかのう, puroguramingu kanou] (adj-na) {comp} programmable [Add to Longdo]
プログラム可能[プログラムかのう, puroguramu kanou] (adj-na) {comp} programmable [Add to Longdo]
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] (n) {comp} programmable read-only memory; PROM [Add to Longdo]
プログラム固定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] (n) {comp} nonprogrammable calculator [Add to Longdo]
プログラム式計算器[プログラムしきけいさんき, puroguramu shikikeisanki] (n) {comp} programmable calculator [Add to Longdo]
紫外線消去型EPROM[しがいせんしょうきょかたイープロム, shigaisenshoukyokata i-puromu] (n) {comp} ultraviolet erasable programmable ROM [Add to Longdo]
消去及びプログラム可能読取り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] (n) {comp} erasable programmable read-only memory; EPROM [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可编程[kě biān chéng, ㄎㄜˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄥˊ, / ] programmable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プログラミング可能[プログラミングかのう, puroguramingu kanou] programmable (an) [Add to Longdo]
プログラム可能[プログラムかのう, puroguramu kanou] programmable (an) [Add to Longdo]
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]
プログラム固定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] nonprogrammable calculator [Add to Longdo]
プログラム式計算器[プログラムしきけいさんき, puroguramu shikikeisanki] programmable calculator [Add to Longdo]
消去及びプログラム可能読取り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] erasable programmable read-only memory, EPROM (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Programma \Pro*gram"ma\, n.; pl. {Programmata}. [ L. See
   {Programme}.]
   [1913 Webster]
   1. (Gr. Antiq.) Any law, which, after it had passed the
    Athenian senate, was fixed on a tablet for public
    inspection previously to its being proposed to the general
    assembly of the people.
    [1913 Webster]
 
   2. An edict published for public information; an official
    bulletin; a public proclamation.
    [1913 Webster]
 
   3. See {Programme}.
    [1913 Webster]
 
   4. A preface. [Obs.] --T. Warton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 programma
   n 1: an edict that has been publicly posted

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 programma [proɤ°rɑma]
   programme
   declarationofpolicy; platform; statement of policy
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top