Search result for

privat

(166 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -privat-, *privat*
English-Thai: Longdo Dictionary
privatization(n) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
private[ADJ] ที่เป็นส่วนตัว, Syn. separate
private[N] พลทหาร, Syn. enlisted man
privateer[N] เรือส่วนตัว, Syn. private vessel
privation[N] การถอดถอน
privation[N] การถูกถอดถอน
privation[N] การขาดแคลนซึ่งสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต, Syn. want, poverty
privative[ADJ] ซึ่งยากจน, See also: ซึ่งขัดสน
privatisation[N] ความเป็นเอกชน
private school[N] โรงเรียนเอกชน
private company[N] บริษัทเอกชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
private(ไพร'วิท) adj. สันโดษ,ส่วนตัว,ไม่ปล่อยให้คนอื่นรู้,เป็นความลับ,เฉพาะตัว,บุคคล,รโหฐาน,โดยเอกชน,เกี่ยวกับพลทหาร. n. พลทหาร,อวัยวะสืบพันธุ์. -Phr. (in private ส่วนตัวเป็นความลับ), See also: privateness n., Syn. personal
private corporationn. บริษัทเอกชน
private individualn. เอกชน
private libraryคลังชุดคำสั่งส่วนตัวหมายถึง ที่เก็บรวบรวมชุดคำสั่งหรือโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว อาจเรียกใช้ได้ทันที มักเป็นชุดคำสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน program library
private partsn. ของลับของชายหรือหญิง
private practicen. การทำธุรกิจหรือกิจการส่วนตัว
private schooln. รงเรียนราษฎร์
private secretaryn. เลขานุการส่วนตัว
privatesn. ของลับของชายหรือหญิง
privation(ไพรเว'เชิน) n. การขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ,การขาดแคลน,ความคับแค้น,การเพิกถอน, Syn. want,need

English-Thai: Nontri Dictionary
private(adj) ส่วนตัว,เฉพาะตัว,รโหฐาน,สันโดษ
PRIVATE private school(n) โรงเรียนราษฎร์,โรงเรียนเอกชน
privately(adv) โดยส่วนตัว,โดยเฉพาะ,อย่างสันโดษ
privation(n) ความไม่มี,การถอน,การถอด,การเพิกถอน
deprivation(n) การไล่ออก,การถอดยศ,การถอนสิทธิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
privateส่วนบุคคล, เอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privateส่วนบุคคล, เอกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private auctionการประมูลขายระหว่างกันเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private automatic branch exchange (PABX)ตู้สาขาอัตโนมัติ (พีเอบีเอกซ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
private automatic branch exchange (PABX)ตู้สาขาอัตโนมัติ (พีเอบีเอกซ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private billร่างกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private billร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยประโยชน์ส่วนบุคคลหรือท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private branch exchange (PBX)ตู้สาขา (พีบีเอกซ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private carrierผู้ขนส่งเฉพาะราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private companyบริษัทเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Private branch exchangesระบบตู้สาขา [TU Subject Heading]
Private collectionsงานสะสมส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Private companiesบริษัทเอกชน [TU Subject Heading]
Private company [การบัญชี]
Private fundกองทุนส่วนบุคคล
การจัดการเงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่นโดยการจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลนั้นจะเป็นการทำสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจึงไม่ได้มีสภาพเป็นนิติบุคคล กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังคงเป็นของลูกค้า ชื่อเจ้าของทรัพย์สินก็ยังคงเป็นชื่อของลูกค้า แต่จะมีการระบุชื่อของบริษัทจัดการควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าที่บริหารโดยบริษัทจัดการใด และเนื่องจากกรรมสิทธ์ในทรัพย์สินเป็นของลูกค้า สัญชาติของกองทุนส่วนบุคคลจึงเป็นไปตามสัญชาติของลูกค้าด้วย ซึ่งเมื่อการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในหลักทรัพย์ได้รับผลประโยชน์ เช่น หุ้นที่ลงทุนไว้มีการจ่ายเงินปันผล (dividend) หรือขายหุ้นแล้วได้ส่วนเกินจากมูลค่าเงินลงทุน (capital gain) ลูกค้าก็จะต้องเสียภาษีในผลประโยชน์ที่ตนได้รับในอัตราภาษีเช่นเดียวกับที่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์นั้น [ตลาดทุน]
Private fund managerผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก บลจ. ให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Private fund managerผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก บลจ. ให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Private Haulers ผู้ขนขยะเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
Private librariesห้องสมุดระดับอุดมศึกษาเอกชน [TU Subject Heading]
Private libraryห้องสมุดส่วนตัว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
private placementการขายหุ้นแบบเจาะจง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Dean of admissions' private reception, of course.การตอบรับจาก Yale ซึ่งแน่นอน New Haven Can Wait (2008)
How about a little private party to kick things off?เริ่มจากปาร์ตี้ส่วนตัวเล็กๆก่อนเป็นไง? New Haven Can Wait (2008)
To the private reception at the Dean's house tonight,ให้ไปงานที่บ้านท่านคณบดีคืนนี้น่ะ New Haven Can Wait (2008)
I'm sorry. I'm not in charge of the Dean's private affairs.ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้จะกล่าวหาเรื่องชู้สาวของคณบดี New Haven Can Wait (2008)
If we, um, sort this out privately, please?ถ้าเราจะไปคุยกันส่วนตัว? New Haven Can Wait (2008)
With their closed doors and this private thing for eleanor.- ประตูห้องก็ปิดและเรื่องส่วนตัวสำหรับเอลานอร์อีก - เจนนี่ There Might be Blood (2008)
A private party, sir. If you're not on the list,ปาร์ตี้ส่วนตัวครับ ถ้าคุณไม่อยู่ในรายชื่อ There Might be Blood (2008)
Okay, so, I'm smarter than the average, but that doesn't mean the government has the right to treat me like their own private guinea pig.โอเคได้ แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะมีสิทธิ ฉันดูแลตัวเองได้ฉันไม่หนูทดลอง Odyssey (2008)
He's apparently a very bad private investigator.เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นนักสืบเอกชนแย่ๆ Not Cancer (2008)
So i can find out if i need a private investigator.ฉันก็เลยรู้ว่า ฉันต้องการนักสืบเอกชน Not Cancer (2008)
I paid a private investigator to spy on you.ฉันจ่ายเงินให้นักสืบเอกชน คอยดูคุณ Not Cancer (2008)
She means are you the private investigatorเธอหมายถึงนาย. \ .เป็นนักสืบเอกชน Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
privatAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
privatAgain his father insisted on another private conversation and broke the sad news.
privatAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
privatAre you a student of a private high school?
privatAs I am not good at math, I hope my parents will allow me to have a private tutor.
privatCan we talk in private?
privatChris saw his favorite girl, Kate, having a private conversation with Beth.
privatDon't interfere in private concerns.
privatDon't pry into my private life.
privatHe contrived a means of speaking to Nancy privately.
privatHe has the privilege of private education.
privatHe interfered in our private concerns.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปรเวต[ADJ] private, See also: casual, Syn. เป็นส่วนตัว, ลำลอง, Ant. ทางการ, Example: ผู้เข้าสัมนาสามารถแต่งกายในชุดไปรเวตเพื่อเข้าฟังการสัมนาได้, Thai definition: ไม่เป็นทางการ
พลฯ[N] private, Syn. พลทหาร
นักสืบเอกชน[N] private detective
ส่วนพระองค์[ADJ] private, Syn. personal
ภาคเอกชน[N] private sector, Ant. ภาครัฐบาล, Example: ปัจจุบันรัฐกำลังประสบปัญหาข้าราชการระดับมันสมองหนีออกจากระบบราชการไปทำงานภาคเอกชน, Thai definition: หน่วยงานส่วนบุคคล
เอกชน[ADJ] private, Ant. รัฐบาล, Example: บัณฑิตที่จบใหม่ส่วนใหญ่จะเลือกทำงานในบริษัทเอกชนเกือบทั้งสิ้น, Thai definition: ส่วนบุคคล
สิทธิส่วนบุคคล[N] private right, Example: การที่บิดามารดาไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก ย่อมเป็นการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
เรื่องส่วนตัว[N] private matter, Syn. เรื่องส่วนบุคคล, เรื่องเฉพาะบุคคล, Example: ถ้าคุณอยากเปิดเผยเรื่องส่วนตัว ควรรอให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามั่นคงพอสมควร, Thai definition: เรื่องราวเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
องค์กรเอกชน[N] private organization, See also: private institution, Syn. หน่วยงานเอกชน, Ant. องค์กรของรัฐ, Example: องค์กรเอกชนมักให้ค่าตอบแทนพนักงานในอัตราที่สูง, Count unit: องค์กร
เณร[N] recruit, See also: private, (armed force) recruit, Syn. ไอ้เณร, พลทหาร, Thai definition: เรียกพลทหารที่เข้าประจำการใหม่, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทเอกชน[n. exp.] (børisat ēkkachon) EN: private company   
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkkachon jamkat) EN: Private Corporation ; Company Limited   
บุคคล[adj.] (bukkhon) EN: individual ; private   FR: individuel ; privé
เชลยศักดิ์[adj.] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent   FR: privé ; non officiel ; non déclaré
ส่วนตัว[adv.] (dōi suantūa = dōi sūantūa) EN: privately   
เอกชน[n.] (ēkkachon) EN: individual ; private citizen ; person   FR: individu [m] ; privé [m] ; particulier [m]
เอกชน[adj.] (ēkkachon) EN: individual ; private   FR: individuel ; privé
การกระจายกิจการของรัฐไปสู่ภาคเอกชน[xp] (kān krajāi kitjakān khøng rat pai sū phāk ēkkachon) EN: privatization   
การประชุมส่วนตัว[n. exp.] (kān prachum suantūa) EN: private meeting   FR: réunion privée [f]
การตัดมิให้รับมรดก[n. exp.] (kān tat mi hai møradok) EN: disinheritance   FR: privation de son héritage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIVATE    P R AY1 V AH0 T
PRIVATES    P R AY1 V AH0 T S
PRIVATIZE    P R IH1 V AH0 T AY2 Z
PRIVATELY    P R AY1 V AH0 T L IY0
PRIVATION    P R AY0 V EY1 SH AH0 N
PRIVATIONS    P R AY0 V EY1 SH AH0 N Z
PRIVATIZED    P R AY1 V AH0 T AY2 Z D
PRIVATIZING    P R AY1 V AH0 T AY2 Z IH0 NG
PRIVATE-EYE    P R AY1 V AH0 T AY1
PRIVATISATION    P R AY1 V AH0 T AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
private    (n) (p r ai1 v i t)
privates    (n) (p r ai1 v i t s)
privateer    (n) (p r ai2 v @ t i@1 r)
privately    (a) (p r ai1 v i t l ii)
privation    (n) (p r ai1 v ei1 sh @ n)
privateers    (n) (p r ai2 v @ t i@1 z)
privations    (n) (p r ai1 v ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Privatadresse {f} | Privatadressen {pl}home address | home addresses [Add to Longdo]
Privatdetektiv {m}; Privatdetektivin {f}private investigator (PI) [Add to Longdo]
Privateigentum {n}; Privatbesitz {m} | in Privatbesitzprivate property | privately owned [Add to Longdo]
Privateigentum {n} an den Produktionsmittelnprivate ownership of the means of production [Add to Longdo]
Privatisierung {f}privatization [Add to Longdo]
Privatjet {m} für Managerexecutive jet [Add to Longdo]
Privatkundengeschäft {n}consumer banking; consumer business [Add to Longdo]
Privatleben {n}private life [Add to Longdo]
Privatlehrer {m}; Hauslehrer {m} | Privatlehrer {pl}; Hauslehrer {pl}coacher; tutor | coachers; tutors [Add to Longdo]
Privatperson {f}private individual; private person [Add to Longdo]
Privatsammler {m}; Privatsammlerin {f}private collector [Add to Longdo]
Privatschule {f}private school [Am.] [Add to Longdo]
Privatsphäre {f}; private Lebenssphäre | Eingriff in die Privatsphäreprivacy | attack on privacy [Add to Longdo]
Privatwirtschaft {f}private industry [Add to Longdo]
privat {adj}private [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
かてきょ[, katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
アフターファイブ[, afuta-faibu] (n) after five; one's private time; after-hours [Add to Longdo]
インターネットVPN[インターネットブイピーエン, inta-nettobuipi-en] (n) {comp} Internet Virtual Private Network [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
ジョブ固有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] (n) {comp} job private area [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shú, ㄕㄨˊ, ] private tutorage [Add to Longdo]
民房[mín fáng, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄤˊ, ] private house [Add to Longdo]
民营[mín yíng, ㄇㄧㄣˊ ˊ, / ] privately run (i.e. by a company, not the state) [Add to Longdo]
民营化[mín yíng huà, ㄇㄧㄣˊ ˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] privatization [Add to Longdo]
私人[sī rén, ㄙ ㄖㄣˊ, ] private (citizen); private [Add to Longdo]
私人钥匙[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] private key (in encryption) [Add to Longdo]
私募[sī mù, ㄙ ㄇㄨˋ, ] private placement (investing) [Add to Longdo]
私募基金[sī mù jī jīn, ㄙ ㄇㄨˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, ] private equity fund; fund offered to private placement (e.g. hedge fund) [Add to Longdo]
私塾[sī shú, ㄙ ㄕㄨˊ, ] private school (in former times) [Add to Longdo]
私家车[sī jiā chē, ㄙ ㄐㄧㄚ ㄔㄜ, / ] private car [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブ固有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] job private area [Add to Longdo]
仮想私設通信網[かそうしせつつうしんもう, kasoushisetsutsuushinmou] VPN, Virtual Private Network [Add to Longdo]
仮想私設網[かそうしせつもう, kasoushisetsumou] virtual private network [Add to Longdo]
仮想専用網[かそうせにょうもう, kasousenyoumou] virtual private network [Add to Longdo]
仮想閉域網[かそうへいいきもう, kasouheiikimou] VPN, Virtual Private Network [Add to Longdo]
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line) [Add to Longdo]
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
私設ディレクトリ管理領域[しせつディレクトリかんりりょういき, shisetsu deirekutori kanriryouiki] Private Directory Management Domain (PRDMD) [Add to Longdo]
私設回線[しせつかいせん, shisetsukaisen] leased line, private circuit, private line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じゅく, juku] PRIVATSCHULE [Add to Longdo]
学習塾[がくしゅうじゅく, gakushuujuku] private_Nachhilfeschule [Add to Longdo]
専用[せんよう, senyou] Privat- [Add to Longdo]
専用駐車場[せんようちゅうしゃじょう, senyouchuushajou] Privatparkplatz [Add to Longdo]
民宿[みんしゅく, minshuku] Privatpension [Add to Longdo]
民間[みんかん, minkan] privat, zivil [Add to Longdo]
私事[しじ, shiji] Privatangelegenheit [Add to Longdo]
私塾[しじゅく, shijuku] Privatschule (zu_Hause) [Add to Longdo]
私室[ししつ, shishitsu] Privatzimmer [Add to Longdo]
私有[しゆう, shiyuu] Privat- [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  privat
     private
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  privat [priːvaːt]
     private; privately
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top