Search result for

prep

(141 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prep-, *prep*
English-Thai: Longdo Dictionary
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prep[N] โรงเรียนเตรียม (คำย่อของ preparatoy)
prep[VI] เข้าโรงเรียนเตรียม
prep[VT] เตรียมตัว
prep[ABBR] การเตรียม (คำย่อของ preparation), See also:
prepay[VT] จ่ายล่วงหน้า, See also: ชำระล่วงหน้า
prepaid[VT] กริยาช่อง 2 และ 3 ของ prepay, See also: จ่ายล่วงหน้า, ชำระก่อน, Syn. settled for
prepare[VT] จัดเตรียม, See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม, Syn. put in order, get ready
prepare[VI] จัดเตรียม, See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม, Syn. put in order, get ready
prepare[VT] วางแผนล่วงหน้า
prepare[VT] เตรียมอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prep(เพรพ) n. โรงเรียนเตรียม. vi. เข้าโรง-เรียนเตรียม, Syn. preparatory school
prepack(พรีแพค'คิจฺ,พรีแพค') vt. บรรจุเสร็จก่อน
prepackage(พรีแพค'คิจฺ,พรีแพค') vt. บรรจุเสร็จก่อน
prepaid(พรีเพด') adj. จ่ายล่วงหน้า,ชำระก่อนแล้ว
preparation(เพรพพะเร'เชิน) n. การเตรียม,การเตรียมการ,วิธีการเตรียมการ,สิ่งที่เตรียม,ตัวอย่างสำหรับตรวจ วินิจฉัยหรืออื่น ๆ , (พระคัมภีร์ไบเบิล) วันก่อนวันSabbath,the Preparation บทสวดมนต์น้ำในพิธีศาสนาหรือ Mass (ดู)
preparatory(พรีแพ'ระโทรี) adj. เกี่ยวกับการเตรียมการ,เบื้องต้น,เป็นการนำ, See also: preparatorily adv., Syn. introductory
preparatory schooln. โรงเรียนเตรียม, Syn. prep school
prepare(พรีแพร์') vt..vi. เตรียม,ฝึก,ปรุง,ผลิต., See also: preparer n.
preparedness(พรีแพ'ริดนิส) n. ความพร้อม,อย่างประณีต, See also: prepared adj.
prepay(พรีเพ') vt. จ่ายล่วงหน้า,ชำระล้างหน้า., See also: prepayable adj. prepayment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
preparation(n) การตระเตรียม,การเตรียมพร้อม
preparatory(adj) เป็นการเตรียมพร้อม,เป็นการเตรียมการ
prepare(vi,vt) ตระเตรียม,เตรียมการ,เตรียมพร้อม,ประกอบ,จัดทำ,ปรุง
preparedness(n) ความเตรียมพร้อม,การตระเตรียม,การเตรียมการ,ความพร้อม
prepay(vt) จ่ายเงินล่วงหน้า
preponderance(n) ความมากกว่า,ความสำคัญยิ่ง,ความเหนือกว่า
preponderant(adj) มากกว่า,สำคัญยิ่ง,เหนือกว่า
preposition(n) คำบุพบท
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ,โน้มน้าว,ครอบงำ,ทำให้หมกมุ่น
prepossessing(adj) ถูกใจ,ชื่นชอบ,มีใจโน้มเอียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preparation๑. การเตรียม๒. ยาปรุงสำเร็จ๓. สิ่งจัดสอนแสดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preparationการตระเตรียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preparednessความพร้อม, การเตรียมพร้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prepartal-ก่อนคลอด, -เกือบคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prepatent-ก่อนปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prepenseโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preponderance of evidenceพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักยิ่งกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preprocessorตัวประมวล(ผล)ก่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
prepubertyระยะก่อนวัยเริ่มหนุ่มสาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prepuce๑. หนังหุ้มปลาย [มีความหมายเหมือนกับ foreskin; preputium]๒. หนังหุ้มปลายองคชาต [มีความหมายเหมือนกับ prepuce of penis; preputium penis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prepaid expenseค่าใช้จ่ายล่วงหน้า [การบัญชี]
Preparednessการเตรียมพร้อม [TU Subject Heading]
Prepositionsบุพบท [TU Subject Heading]
Preprintบทความหรือเอกสารทางวิชาการก่อนตีพิมพ์หรือเผยแพร่โดยผ่านกระบวนการประเมิน
ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Preprint ถือว่าเป็นฉบับร่างหรือเป็นฉบับก่อนที่ตีพิมพ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างสมบูรณ์โดยผ่านกระบวนการประเมินโดยคณะกรรมการ (peer review) เนื่องจากในกระบวนการพิมพ์วารสารทางวิชาการต้องผ่านกระบวนการประเมินจากคณะกรรมการ ซึ่งใช้เวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือบางทีอาจจะเป็นปี นับตั้งแต่การส่งผลงานนั้นเข้ามา ความต้องการในการเผยแพร่เอกสารออกไปโดยเร็วจึงรู้จักกันว่าเป็นฉบับ preprint โดยต้นฉบับก็ยังดำเนินการประเมินต่อไป บางสำนักพิมพ์อนุญาตให้นำเอกสารหรือบทความฉบับ Preprint เผยแพร่อย่างเสรีได้ในระบบ Open Access

<b>Prep</b>rint

จากรูปเป็นกระบวนการพิมพ์ ซึ่งจะเห็นว่า preprint อยู่ในส่วนต้นก่อนจะได้รับการเผยแพร่

รายการอ้างอิง

Waaijiers, Ieo and Wesseling, Michel. 2009. "Publish and Publish and Cherish With Non-proprietary Peer Review Systems" Ariadne 59. http://www.ariadne.ac.uk/issue59/waaijers

Preprint. 2012. http://www.openaccess.be/default.aspx?PageId=589. Accessed. 24-12-2012 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prepare the ground (vt ) (for sth) ปูทาง, เตรียมการณ์เพื่อให้ง่ายขึ้น, เตรียมการณ์เพื่อให้บางอย่างเกิดขึ้นมาในอนาคต เช่น They prepare the ground for the international coordination.
prepared pastes or powder (n vi modal verb adj adv pron. ) ปรุงที่เตรียมหรือผง
preppy (n) นักเรียน หรือคนที่แต่งตัวคล้ายกับนักเรียนชั้นเตรียมประถมศึกษา
See also: R. prep·pi·er(adv.), prep·pi·est (n.)
preproduction (n) ขั้นตอนหลังการถ่ายทำภาพยนต์ เช่น มิกซ์เสียง-ตัดต่อ, ขั้นตอนหลังการผลิต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And preppies-- the Blairs of the world.และสำหรับกองทัพแบลร์ New Haven Can Wait (2008)
I've never been more prepared.ฉันไม่เคยพร้อมเท่านี้มาก่อนเลยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
Well, I come prepared.ดี ฉันก็เตรียมไว้แล้วเหมือนกัน New Haven Can Wait (2008)
Be prepared. It's been a while.เตรียมตัวไว้ละกัน มันก็ซักระยะแล้วแหละที่พ่อชั้นไม่ได้เข้าครัว Chuck in Real Life (2008)
You wanted it from me. I'm prepared to settle.แต่คุณกลับต้องการมันจากผม/ ฉันก็แค่อยากที่จะลงหลักปักฐานกับคุณ Chuck in Real Life (2008)
Prepare the artifact for transfer to the ship.ขนย้ายสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยานด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Ishimura, prepare to be boarded.อิชิมุระ เตรียมตัวเทียบยาน Dead Space: Downfall (2008)
We're prepared to dealwith whatever happens.เราเตรียมการช่วยเหลือไว้พร้อมถ้ามีอะไรเกิดขึ้น Adverse Events (2008)
- This is about you needing to be prepared for the worst.สิ่งที่คุณเตรียมการมันมีค่า Birthmarks (2008)
We prepared the room. We Hung the drapes.เราต้องจัดเตรียมห้อง เราต้องแขวนม่าน The Itch (2008)
I'll call you on the prepay if I need help.ฉันจะโทรหานายในการจ่ายเงินล่วงหน้า หากฉันต้องการความช่วยเหลือ Pilot (2008)
Prepare to fire!เตรียมยิง! Ambush (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prepHe is making preparations for a trip.
prepWhen will you complete the preparations?
prepPolitics is perhaps the only profession for which no preparation is thought necessary.
prepYou need not prepare a formal speech.
prepIt is necessary to prepare for the worst.
prepYour response is greatly appreciated and will enable us to prepare more efficiently.
prepHe'll be back in two hours; in the meantime let's prepare dinner.
prepIt is necessary that he prepare for the worst.
prepHe is busy preparing for the examination.
prepWill you help me prepare for the party?
prepI have to prepare for the English test in.
prepI rarely prepare for the world history lessons.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตัวตัว[V] prepare, See also: check oneself, Syn. เตรียมตัว, Example: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
จัดฉาก[V] arrange the scenery, See also: prepare the scenery, Example: ทีมงานช่วยกันจัดฉากบนเวทีเพื่อเตรียมการแสดงในคืนนี้, Thai definition: จัดสถานที่เพื่อใช้ในการแสดง
เตรียมใจ[V] prepare oneself, See also: ready oneself, Syn. เตรียมตัวเตรียมใจ, Example: ขอให้ทุกคนที่จะเข้าประจำการต่อไปจงเตรียมใจให้พร้อม, Thai definition: เตรียมตนและจิตใจให้พร้อม
ความพร้อม[N] readiness, See also: preparedness, Example: การมองสู่อนาคตจะทำให้เรามีความพร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม, Thai definition: ลักษณะที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ
หุง[V] cook, See also: prepare, boil, Syn. หุงหา, Example: สิ่งที่ท่านพึงกระทำเวลาหุงข้าวคือ อย่าซาวข้าวหลายครั้ง และจงหุงโดยวิธีไม่เช็ดน้ำ หรือเช็ดน้ำก็เอาไว้บริโภค, Thai definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสุกด้วยวิธีต้มหรือเคี่ยวเป็นต้น
หักล้างถางพง[V] clear the jungle, See also: prepare field for planting, Example: ในอดีตชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการ เพื่อทำการปลูกฝิ่น, Thai definition: เตรียมพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก
คาดหมัด[V] wrap a piece of cloth around one's palm, See also: prepare for fighting, Example: นักมวยฝ่ายแดงกำลังคาดหมัด, Thai definition: เอาเชือกพันมือเพื่อเตรียมชกมวย
คำบุพบท[N] preposition, Example: ในการสังเคราะห์ภาษาไทยนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างคำบุพบทหรือคำคุณศัพท์ต่างๆ, Count unit: คำ, Thai definition: คำบุพบทคือคำซึ่งมีหน้าที่เชื่อมระหว่างคำนามกับคำนาม
พรักพร้อม[V] complete, See also: prepare, ready, assemble, Syn. พร้อมพรัก, Example: การพัฒนาของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรยังไม่พรักพร้อม, Thai definition: รวมอยู่พร้อมหน้ากัน ใช้ในลักษณะเช่นญาติพี่น้องมากันพรักพร้อม, รวมอยู่พร้อมทุกอย่าง
พรั่งพร้อม[V] complete, See also: prepare, Syn. เพียบพร้อม, พร้อมพรั่ง, Example: ภายในรถหน่วยแพทย์กู้ชีวิตพรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครัน, Thai definition: รวมอยู่มากหลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จ[n. exp.] (āhān samret) EN: prepared food   FR: plat préparé [m]
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ngoen) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card   FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f]
บุพบท[n.] (bupphabot) EN: preposition   FR: préposition [f]
บุพบทวลี[n. exp.] (bupphabot walī) EN: prepositional phrase   
ชำระเงินล่วงหน้า[v. exp.] (chamra ngoen lūang-nā) EN: pay in advance ; prepay   FR: payer à l'avance
ชำระไว้ล่วงหน้า[adj.] (chamra wai lūang-nā) EN: prepaid   
ชง[v.] (chong) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse   FR: préparer une boisson ; préparer le café
ชงกาแฟ [v. exp.] (chong kāfaē) EN: make coffee ; brew   FR: préparer le café
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler   FR: craie [f]
หุง[v.] (hung) EN: cook ; boil ; prepare food   FR: cuire à l'eau ; cuisiner ; faire la cuisine ; préparer un plat ; fricoter (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PREP    P R EH1 P
PREPAY    P R IY0 P EY1
PREPPY    P R EH1 P IY0
PREPARE    P R IY0 P EH1 R
PREPPED    P R EH1 P T
PREPAID    P R IY0 P EY1 D
PREPPIE    P R EH1 P IY0
PREPARES    P ER0 P EH1 R Z
PREPARED    P R IY0 P EH1 R D
PREPARES    P R IY0 P EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prep    (n) (p r e1 p)
preps    (n) (p r e1 p s)
prepay    (v) (p r ii2 p ei1)
prepaid    (v) (p r ii2 p ei1 d)
prepare    (v) (p r i1 p e@1 r)
prepays    (v) (p r i2 p ei1 z)
prepuce    (n) (p r ii1 p y uu s)
prepared    (v) (p r i1 p e@1 d)
prepares    (v) (p r i1 p e@1 z)
prepuces    (n) (p r ii1 p y uu s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お粗末;御粗末[おそまつ, osomatsu] (adj-na) poor; lame; ill-prepared [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
しゃり[, shari] (n) rice prepared for sushi [Add to Longdo]
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi) [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
ぶっつけ[, buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
介系词[jiè xì cí, ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧˋ ㄘˊ, / ] preposition [Add to Longdo]
介词[jiè cí, ㄐㄧㄝˋ ㄘˊ, / ] preposition [Add to Longdo]
备战[bèi zhàn, ㄅㄟˋ ㄓㄢˋ, / ] prepare for war; be prepared against war [Add to Longdo]
备荒[bèi huāng, ㄅㄟˋ ㄏㄨㄤ, / ] prepare against natural disasters [Add to Longdo]
墨汁[mò zhī, ㄇㄛˋ ㄓ, ] prepared Chinese ink [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] prepare [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] prepare [Add to Longdo]
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, / ] prepare body for coffin [Add to Longdo]
准备[zhǔn bèi, ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ, / ] preparation; prepare [Add to Longdo]
筹备[chóu bèi, ㄔㄡˊ ㄅㄟˋ, / ] preparations; to get ready for sth [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ編集者[データへんしゅうしゃ, de-ta henshuusha] data preparer [Add to Longdo]
プリプロセッサー[ぷりぷろせっさー, puripurosessa-] preprocessor [Add to Longdo]
プリペイド[ぷりぺいど, puripeido] prep aid [Add to Longdo]
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card [Add to Longdo]
準備[じゅんび, junbi] setup (vs), preparation [Add to Longdo]
プレップ[ぷれっぷ, pureppu] PReP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prep
   n 1: preparatory school work done outside school (especially at
      home) [syn: {homework}, {prep}, {preparation}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PREP
     PowerPC REferenz Plattform (IBM, Apple), "PReP"
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top