Search result for

premium

(67 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -premium-, *premium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
premium[N] เบี้ยประกัน
premium[N] ค่าบริการเพิ่มเติม
premium[N] รางวัล, Syn. bonus, prize, reward
premium[ADJ] ที่มีคุณภาพสูง, Syn. prime, superior, selected, excellent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
premium(พรี'เมียม) n. เบี้ยประกันภัย,ค่าธรรมเนียมนายหน้า,เงินแถม,เงินพิเศษ,เงินรางวัล,ค่าบริการ,เงินค่าจ้าง -Phr. (at a premium ในราคาที่สูงผิดปกติเป็นที่ต้องการ), Syn. reward,bonus,

English-Thai: Nontri Dictionary
premium(n) เงินค่าธรรมเนียม,เงินประกันภัย,เงินรางวัล,ค่าจ้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
premiumเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium๑. ค่ากำนัล๒. ค่าธรรมเนียมพิเศษ๓. เบี้ยประกันภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium advice noteบันทึกแจ้งเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium baseเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน มีความหมายเหมือนกับ base premium [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium earnedเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ มีความหมายเหมือนกับ earned premium [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium gasolene; super gasoleneแกโซลีนพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ high-grade petrol] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
premium incomeรายได้จากเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium limitขีดจำกัดเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium loadingส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย มีความหมายเหมือนกับ loading [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium noticeใบเตือนชำระเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Premium on shareส่วนเกินมูลค่าหุ้น [การบัญชี]
Premiums (Retail trade)ของแถม (การขายปลีก) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
premium (adj) พรีเมี่ยม
premiumคุณภาพดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've got a premium diaper teleconferenceยังมีประชุมทางไกลเรื่องผ้าอ้อมเด็กอีก Duplicity (2009)
Blame high fuel costs, blame insurance premiums, blame technology.ต้องโทษค่าน้ำมัน เบี้ยประกัน เหนืออื่นใด โทษเทคโนโลยีโน้น Up in the Air (2009)
I know a guy that'll pay premium for this kind of crap.ตกลงไหม นั่นเป็นของทั้งหมดที่ฉันเหลืออยู่ Down (2009)
I've paid my monthly premium for 10 years without so much as a cold and now that I'm actually sick, you're gonna deny my coverage?ฉันจ่ายค่าประกันมาเป็น 10 ปี ไม่เคยป่วยเลย ตอนนี้ผมป่วยจริง ผมต้องการยกเลิกประกัน Saw VI (2009)
Uh, if you're looking for free premium channelsเออ ถ้าคุณกำลังหาสัญญาณช่องฟรี Chuck Versus the Suburbs (2009)
There'll be no buyer's premium...และไม่มีผู้ซื้อที่เหนือกว่าใคร... . The Lost Boy (2009)
I'm trying to get free premium channels.ฉันจะยั่วเอาช่องพรีเมี่ยมซะหน่อย Sorry Grateful (2010)
Did you get your premium channels?ตกลงคุณได้ช่องพรีเมี่ยมหรือป่าว Sorry Grateful (2010)
I bring to you premium seafood, yeah, from Mumbley.ฉันนำคุณ อาหารทะเลที่ดีที่สุด มันเป็น มาโน-มีเขาเป็น สวัสดี Happy Feet Two (2011)
Two weeks out, you go after your gold-circle hotties your premium floor-level seats.จีบสาวเซ็กซี่ที่เล็งไว้ ระดับขอบที่นั่งสนาม Mother's Day II (2011)
I can barely keep up with my insurance premiums as it is.ผมติดต่อเรียกประกันภัยชั้นหนึ่งได้ตลอดเวลา - หาว่าฉันเป็นคนโกหกเหรอ ? If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Our insurance premium is through the roof as it is!ประกันชั้นหนึ่งของเราNมันราคาสูงนะ! The Sue Sylvester Shuffle (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
premiumHow much is the premium?
premiumI got a premium for subscribing to the magazine.
premiumYou pay 10,000 yen a month as an insurance premium.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บำเหน็จ[N] bonus, See also: premium, reward, Syn. รางวัล, Example: พระราชาปูนบำเหน็จให้ชายหนุ่มมากมาย เพราะพอใจในความฉลาดของเขา, Thai definition: ค่าเหนื่อย, ค่าความชอบเป็นพิเศษ
เบี้ยประกันภัย[N] insurance premium, See also: premium, Example: จดหมายจากบริษัทประกันแจ้งมาว่า เบี้ยประกันของเขาผ่านกำหนดการชำระไปแล้ว 1 เดือน, Thai definition: จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทน เมื่อตนเสียชีวิตหรือเมื่อได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้, Notes: (กฎหมาย)
ของแจก[N] premium, See also: bonus, give-away, Syn. ของแถม, ของฟรี, Example: ผู้ประกอบการชุดนักเรียนลดต้นทุนด้วยการงดของแจกของแถมรวมทั้งงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ลง
ของแถม[N] premium, See also: give-away, bonus, Syn. ของแจก, ของฟรี, ของสมนาคุณ, Example: พ่อค้าแจกจานเป็นของแถมสำหรับผู้ที่ซื้อยาสีฟัน, Count unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
เบี้ยประกัน[n. exp.] (bīa prakan) EN: insurance premium   FR: prime d'assurance [f]
ค่าล่วงเวลา[n. exp.] (khā lūang wēlā) EN: overtime premium   
ค่าโอที[n. exp.] (khā Ō.Thī.) EN: overtime premium   
ค่าพรีเมียมประกัน[n. exp.] (khā phrīmīem prakan) EN: insurance premium   
ของแถม[n. exp.] (khøng thaēm) EN: premium ; gift   
งวด[v.] (ngūat) EN: dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight   FR: assécher : être à sec ; décroître ; être serré
พรีเมี่ยม[n.] (phrīmīem) EN: premium   
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น[n. exp.] (suankoēn mūnlakhā hun) EN: premium on share capital   
ซุปเปอร์ = ซุเปอร์[n.] (suppoē = supoē) EN: premium gasoline ; 4 star petrol   FR: super [m] ; supercarburant [m] ; essence super [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PREMIUM    P R IY1 M IY0 AH0 M
PREMIUMS    P R IY1 M IY0 AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
premium    (n) (p r ii1 m i@ m)
premiums    (n) (p r ii1 m i@ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prämie {f} (Versicherungs-) | Prämien {pl}premium | premiums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレミア[, puremia] (n) (1) (abbr) (See プレミアム) premium; (2) (abbr) (See プレミアショー) premiere [Add to Longdo]
プレミアム[, puremiamu] (n) premium; (P) [Add to Longdo]
プレミアムセール[, puremiamuse-ru] (n) premium sale [Add to Longdo]
ボリュームゾーン[, boryu-muzo-n] (n) premium market segment (wasei [Add to Longdo]
額面超過額[がくめんちょうかがく, gakumenchoukagaku] (n) premium [Add to Longdo]
掛け金(P);掛金[かけきん, kakekin] (n) installment; instalment; premium; bill; (P) [Add to Longdo]
割り増し;割増;割増し[わりまし, warimashi] (n,adj-no) premium; bonus; extra wages; (after a number) tenths increase [Add to Longdo]
割り増し金[わりましきん, warimashikin] (n) premium; bonus [Add to Longdo]
景品[けいひん, keihin] (n) (1) gift; premium; freebie; giveaway; something additional; an extra; (2) prize (lottery drawing, pachinko, etc.); (3) party favor (favour); (P) [Add to Longdo]
景物[けいぶつ, keibutsu] (n) natural features; scenery; a premium; gift [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奖金[jiǎng jīn, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄣ, / ] premium; award money; a bonus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Premium \Pre"mi*um\, n.; pl. {Premiums}. [L. praemium,
   originally, what one has got before or better than others;
   prae before + emere to take, buy. See {Redeem}.]
   1. A reward or recompense; a prize to be won by being before
    another, or others, in a competition; reward or prize to
    be adjudged; a bounty; as, a premium for good behavior or
    scholarship, for discoveries, etc.
    [1913 Webster]
 
       To think it not the necessity, but the premium and
       privilege of life, to eat and sleep without any
       regard to glory.           --Burke.
    [1913 Webster]
 
       The law that obliges parishes to support the poor
       offers a premium for the encouragement of idleness.
                          --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   2. Something offered or given for the loan of money; bonus;
    -- sometimes synonymous with interest, but generally
    signifying a sum in addition to the capital.
    [1913 Webster]
 
       People were tempted to lend, by great premiums and
       large interest.            --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. A sum of money paid to underwriters for insurance, or for
    undertaking to indemnify for losses of any kind.
    [1913 Webster]
 
   4. A sum in advance of, or in addition to, the nominal or par
    value of anything; as, gold was at a premium; he sold his
    stock at a premium.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 premium
   adj 1: having or reflecting superior quality or value; "premium
       gasoline at a premium price"
   n 1: payment for insurance [syn: {premium}, {insurance premium}]
   2: the amount that something in scarce supply is valued above
     its nominal value; "they paid a premium for access to water"
   3: a fee charged for exchanging currencies [syn: {agio},
     {agiotage}, {premium}, {exchange premium}]
   4: a prize, bonus, or award given as an inducement to purchase
     products, enter competitions initiated by business interests,
     etc.; "they encouraged customers with a premium for loyal
     patronage"
   5: payment or reward (especially from a government) for acts
     such as catching criminals or killing predatory animals or
     enlisting in the military [syn: {bounty}, {premium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top