Search result for

prêter

(55 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prêter-, *prêter*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
preterm infant (n ) ทารกที่คลอดก่อนกำหนด คือ คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preter[N] อดีต
preterm[N] ทารกคลอดก่อนกำหนด
preterit[N] อดีตกาล, See also: รูปกริยาในอดีตกาล, Syn. preterite
preterit[ADJ] ที่เป็นอดีต, See also: ที่ผ่านมา, ที่แล้วมา, ล่วงเลยไป, Syn. preceding
preterite[N] อดีตกาล, See also: รูปกริยาในอดีตกาล, Syn. preterit
preterite[ADJ] อดีต, See also: ที่ผ่านมา, ที่แล้วมา, ล่วงเลยไป, Syn. preterit
pretermit[VT] ละทิ้ง, See also: ไม่ใส่ใจ
preterition[N] สิ่งที่ผ่านไปแล้ว, See also: อดีต
preternatural[ADJ] ผิดปกติ, See also: ผิดธรรมดา, ผิดธรรมชาติ, Syn. supernatural, unearthly, Ant. earthly, terrestrial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preterit(เพรท'เทอริท) n.,adj. อดีตกาล, ที่แล้วมา, Syn. past
preterite(เพรท'เทอริท) n.,adj. อดีตกาล, ที่แล้วมา, Syn. past
preternatural(พรีเทอแนช'เชอเริล) adj. ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,ผิดธรรมชาติ,วิเศษ,กาย-สิทธิ,มหัศจรรย์., See also: preternaturalism,preternaturality,preternaluralism n., Syn. exceptional
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
preterite(adj) อดีตกาล
preterite(n) รูปอดีต
preternatural(adj) ผิดธรรมชาติ,ผิดธรรมดา,กายสิทธิ์,วิเศษ,มหัศจรรย์
interpreter(n) คนอธิบาย,นักเขียน,นักดนตรี,ตัวละคร,ผู้แปล,ล่าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preter legalไม่ถูกต้องตามกฎหมาย, นอกเหนือกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretermitted heirทายาทที่ถูกละเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุงบำเรอ[v. exp.] (bamrung-bamroē) EN: pander to ; indulge   FR: se prêter aux exigences de ; se plier à
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly   FR: sans soin ; sans prêter attention
ฟัง[v.] (fang) EN: listen to ; hear ; hark   FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
ให้กู้[v.] (hai kū) EN: loan ; lend   FR: prêter avec intérêt
ให้ยืม[v. exp.] (hai yeūm) EN: lend   FR: prêter
ให้...ยืม[v. exp.] (hai ... yeūm) FR: prêter à ...
จงระวัง[v. exp.] (jong rawang) EN: beware of   FR: prendre garde ; prêter attention
ล่าม[n.] (lām) EN: interpreter ; commentator ; translator   FR: interprète [m]
นักแปล[n. exp.] (nakplaē) EN: translator ; interpreter   FR: traducteur [m] ; interprète [m]
เพิกเฉย[v.] (phoēkchoēi) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by   FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence

CMU English Pronouncing Dictionary
PRETERM    P R IY1 T ER0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preterit    (n) (p r e1 t @ r i t)
preterite    (n) (p r e1 t @ r i t)
preterits    (n) (p r e1 t @ r i t s)
preterites    (n) (p r e1 t @ r i t s)
preternatural    (j) (p r ii2 t @ n a1 ch r @ l)
preternaturally    (a) (p r ii2 t @ n a1 ch r @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタープリタ;インタープリター[, inta-purita ; inta-purita-] (n) {comp} interpreter [Add to Longdo]
インタプリタ[, intapurita] (n) (1) {comp} interpreter; (2) interpretive program [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[グリフてつづきインタプリタ, gurifu tetsuduki intapurita] (n) {comp} glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
バイトコードインタープリタ[, baitoko-dointa-purita] (n) {comp} byte code interpreter [Add to Longdo]
メタファイル解釈系[メタファイルかいしゃくけい, metafairu kaishakukei] (n) {comp} metafile interpreter [Add to Longdo]
過去[かこ, kako] (n-adv,n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) {ling} past (tense); preterit; preterite; (4) {Buddh} previous life; (P) [Add to Longdo]
過去時制[かこじせい, kakojisei] (n) {ling} past tense; preterit tense [Add to Longdo]
解釈実行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] (n) {comp} interpreter; interpretive program [Add to Longdo]
穿孔翻訳機[せんこうほんやくき, senkouhonyakuki] (n) {comp} interpreter (device) [Add to Longdo]
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
メタファイル解釈系[めたファイルかいしゃくけい, meta fairu kaishakukei] metafile interpreter [Add to Longdo]
解釈実行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
穿孔翻訳機[せんこうほんやくき, senkouhonyakuki] interpreter (device) [Add to Longdo]
転送穿孔翻訳機[てんそうせんこうほんやくき, tensousenkouhonyakuki] transfer interpreter [Add to Longdo]
翻訳解釈実行プログラム指示文[ほんやくかいしゃくじっこうプログラムしじぶん, honyakukaishakujikkou puroguramu shijibun] interpreter directive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  prêter [prɛte]
     borrow; lend; loan
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top