Search result for

préf

(124 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -préf-, *préf*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pref[ABBR] คำนำ (คำย่อ preface, prefatory, preference, preferred)
prefab[N] สิ่งที่สร้างไว้ล่วงหน้า, Syn. attachable
prefer[VT] ชอบมากกว่า, Syn. fancy, favor
prefer[VT] ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
prefer[VT] เลื่อนตำแหน่ง, Syn. promote
prefix[N] คำนำหน้า, Syn. prefix
prefix[VT] ใส่ไว้ข้างหน้า
prefix[VT] ใส่คำนำหน้า
preface[N] คำนำ, See also: อารัมภบท, บทนำ, Syn. introduction, prelude, preliminary
preface[VT] เขียนคำนำ, See also: เริ่ม, แนะนำ, Syn. introduce, precede, begin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prefab(พรี'แฟบ) n. สิ่งที่สร้างไว้ล่วงหน้า adj.,vi. สร้างไว้ล่วงหน้า
prefabricate(พรีแฟบ'บริเคท) vt. สร้างไว้ล่วงหน้า,สร้างชิ้นส่วนไว้ก่อน (เพื่อนำมาประ-กอบกันทีหลัง) ., See also: prefabrication n. prefabricator n.
preface(เพรฟ'ฟิส) n. อารัมภกถา,คำนำ,ส่วนนำ,สิ่งนำ,คำสวดมนต์นำ,เครื่องนำ. vt. จัดให้มีส่วนนำ,เป็นส่วนนำ., See also: prefacer n.
prefatory(เพรฟ'ฟะโทรี) adj. เกี่ยวกับpreface (ดู), Syn. prefatorial, See also: prefatorily adv.
prefect(พรี'เฟคทฺ) n. เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในฝรั่งเศสหรืออิตาลี,นายอำเภอ,เจ้าเมือง,เจ้าหน้าที่ของโรมันโบราณ,หัวหน้าชั้น,หัวหน้านักเรียน., See also: prefectorial adj., Syn. praefect.
prefecture(พรี'เฟคเชอะ) n. ที่ทำการ-อำนาจหน้าที่เขตปกครองหรือที่อยู่อาศัยของprefect (ดู) ., See also: prefectural adj.
prefer(พรีเฟอร์') vt. ชอบมากกว่า,โอนเอียงมากกว่า,เสนอ,ยื่น,เลื่อนตำแหน่ง., See also: preferredly adv. preferredness n. preferably adv., Syn. like bette
preference(เพรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การชอบมากกว่า,สิ่งที่ชอบมากกว่า,บุริมสิทธิ,สิทธิพิเศษ,การใช้สิทธิพิเศษ, Syn. partiality,choice
preferential(เพรฟฟะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับการชอบมากกว่า,เกี่ยวกับบุริมสิทธิหรือสิทธิพิเศษ,ได้รับสิทธิพิเศษ., See also: preferentiaism n. preferentiaalist n., Syn. favoured
prefix(พรี'ฟิคซฺ) n. คำเสริมหน้า,อุปสรรค,คำเสริมหน้าชื่อบุคคล vt. เสริมหน้า,เติมอุปสรรค, See also: prefixable adj. prefixal adj. prefixion n.

English-Thai: Nontri Dictionary
preface(n) คำนำ,บทนำ,ส่วนนำ
prefatory(adj) ชั้นต้น,เป็นคำนำ,เป็นการเริ่ม,เป็นส่วนนำ
prefect(n) เจ้าเมือง,นายอำเภอ,หัวหน้าชั้น,หัวหน้านักเรียน
prefer(vt) ชอบมากกว่า,สมัครใจ,เลื่อนตำแหน่ง,ฝักใฝ่ในทาง,ยื่น,เสนอ
preferable(adj) ดีกว่า,ชอบมากกว่า,เด่นกว่า
preference(n) การชอบมากกว่า,ความสมัครใจ,การเลื่อนตำแหน่ง,บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ
preferential(adj) ชอบมากกว่า,พิเศษ,ได้รับสิทธิ์ดีกว่า,เกี่ยวกับบุริมสิทธิ์
preferment(n) การชอบมากกว่า,การเลื่อนตำแหน่ง
prefigure(vt) เขียนไว้ล่วงหน้า,คิดล่วงหน้า,บอกเหตุล่วงหน้า
prefix(n) คำอุปสรรค,คำเติมหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prefabricationการปรุงประกอบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prefaceคำนำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
prefectureศาลากลางจังหวัด (ฝรั่งเศส) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preference orderingการจัดลำดับตามความนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preference settingค่าตั้งพึงใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
preference shareหุ้นบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preference, veteran'sสิทธิพิเศษของทหารผ่านศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preferential debtหนี้ที่มีบุริมสิทธิ [ดู deferred debt ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preferential rightบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preferential tariffพิกัดอัตราอนุเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prefabricated apartment housesบ้านห้องชุดสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Prefabricated housesบ้านสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Prefaceคำนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Prefaceคำนำ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Prefacesคำนำ [TU Subject Heading]
Prefacesคำนำ [TU Subject Heading]
prefactory noteหมายเหตุคำนำ, ข้อความที่อยู่ใต้ชื่อเรื่องของตารางสถิติเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของตารางได้ดีขึ้น (ดู statistical table ประกอบ)  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Preferential agreementความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษ [เศรษฐศาสตร์]
preferential rightsบุริมสิทธิ [การทูต]
Preferred stockหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิพิเศษบางประการดีกว่าหรือด้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ สิทธิที่จะได้เกี่ยวกับการได้รับเงินปันผลหรือได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อเลิกบริษัทก่อนหุ้นสามัญ สิทธิของผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะมีมากน้อยเพียงใดจะมีการกำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือโดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นบุริมสิทธินั้น [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
preferential arrangement (n ) การดำเนินการตามสิทธิพิเศษ
preferred shareหุ้นบุริมสิทธิ
preferred stock (n) หุ้นบุริมสิทธิ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำเร็จรูป[ADJ] readymade, See also: prefabricated, instant, Example: ภายในตลาดนี้มีสินค้าหลากหลายมีทั้งอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป, Thai definition: ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
คำขึ้นต้น[N] introduction, See also: preface, foreword, prologue, preamble, Syn. คำนำ, บทนำ, Example: หนังสือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเล่มหนึ่งของฝรั่งให้คำขึ้นต้นในเรื่องการเขียนบทกวีไว้น่าท้อถอยสำหรับคนที่คิดจะเป็นกวี
คำนำ[N] preface, See also: introduction, foreword, prologue, preamble, Syn. อารัมภกถา, อารัมภบท, บทนำ, คำขึ้นต้น, Ant. คำลงท้าย, Example: ประธานชมรมได้รับเกียรติให้เขียนคำนำในหนังสือเล่มนี้, Thai definition: คำอธิบายหรือชี้แจงสาเหตุที่เขียนหรือพิมพ์หนังสือเรื่องนั้นๆ
คำปรารภ[N] preface, See also: introduction, foreword, prologue, preamble, Syn. คำนำ, คำกล่าวนำ, คำบอกเกริ่น, Example: คำปรารภในหนังสือเล่มนั้นใช้ภาษาไพเราะมาก, Thai definition: คำนำในหนังสือ กล่าวชี้แจงความดำริที่จัดพิมพ์หนังสือนั้น
ความเอนเอียง[N] inclination, See also: preference, tendency, leaning, Syn. ความโน้มเอียง, การเข้าข้าง, การคล้อยตาม, Example: ผู้สื่อข่าวเสนอข่าวที่มีความเอนเอียงไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อโจมตีการประท้วงของพนักงาน, Thai definition: การคล้อยไปทาง
พระเจ้า[N] prefix for the names of the king and other members of the royal family, Example: พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระนามที่พระเจ้าตากสินได้รับเมื่อพระองค์สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทย, Thai definition: คำนำหน้าพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย, Notes: (ราชา)
พัลลภ[N] confidant, See also: preferred person, preferred friend, personal attendant, henchmen, Syn. คนสนิท, คนโปรด, Thai definition: บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเป็นที่ชอบพอ
อารัมภกถา[N] preface, See also: introduction, foreword, Syn. อารัมภบท, คำปรารภ, คำเริ่มต้น, คำนำ, บทนำ, Ant. คำลงท้าย, Example: เขาเริ่มอารัมภกถาคำปราศรัยของเขาด้วยภาษิตบทหนึ่ง
อารัมภบท[N] preface, See also: introduction, foreword, Syn. อารัมภกถา, คำปรารภ, คำเริ่มต้น, คำนำ, บทนำ, Example: หนังสือพิมพ์บางฉบับขี้เหนียวเหลือเกิน เรื่องดนตรีนี่ไปลงหน้าบันเทิงเพียงขึ้นอารัมภบทก็หมดที่จะเขียนแล้ว
กถามุข[N] preface, See also: introduction, foreword, Syn. ความนำ, คำนำ, Example: หลวงพ่อท่านมักจะเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ในทางที่ท่านถนัดเป็นต้นว่า กถามุข ปฎิจจสมุปบาท กหังปายา, Thai definition: เบื้องต้นของเนื้อเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix)   FR: autre, différent (préfixe)
อเนก[pref.] (anēk-) EN: multi- (pref.) ; many ; plural   FR: multi- (préf.)
อนุ-[pref.] (anu-) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บ้านสำเร็จรูป [n. exp.] (bān samretrūp) EN: prefab   FR: maison préfabriquée [f]
บุริมสิทธิ[n.] (burimmasit = burimasitthi) EN: preferential right ; prior right ; preference   

CMU English Pronouncing Dictionary
PREFAB    P R IY1 F AE1 B
PREFER    P R AH0 F ER1
PREFER    P R IY0 F ER1
PREFIX    P R IY1 F IH0 K S
PREFERS    P R AH0 F ER1 Z
PREFABS    P R IY1 F AE1 B Z
PREFECT    P R IY1 F EH2 K T
PREFERS    P R IY0 F ER1 Z
PREFACE    P R EH1 F AH0 S
PREFACED    P R EH1 F AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prefab    (n) (p r ii1 f a b)
prefer    (v) (p r i1 f @@1 r)
prefix    (n) (p r ii1 f i k s)
prefix    (v) (p r ii2 f i1 k s)
prefabs    (n) (p r ii1 f a b z)
preface    (v) (p r e1 f i s)
prefect    (n) (p r ii1 f e k t)
prefers    (v) (p r i1 f @@1 z)
prefaced    (v) (p r e1 f i s t)
prefaces    (v) (p r e1 f i s i z)

French-Thai: Longdo Dictionary
préférer(vt) |je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils préfèrent| ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ;いっけ[, ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いっその事[いっそのこと, issonokoto] (adv) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
お気に召す;御気に召す[おきにめす, okinimesu] (exp,v5s) (hon) (See 気に召す) to like; to prefer; to be pleased by [Add to Longdo]
お好み[おこのみ, okonomi] (n,adj-no) choice; preference [Add to Longdo]
がせ;ガセ[, gase ; gase] (n,pref) fake; lie; nonsense [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
だんだん[, dandan] (exp) thank you (dialect from the Izumo region of Shimane Prefecture) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优先股[yōu xiān gǔ, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄍㄨˇ, / ] preferred stock [Add to Longdo]
优惠[yōu huì, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] preferential; favorable [Add to Longdo]
前缀[qián zhuì, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄟˋ, / ] prefix (linguistics) [Add to Longdo]
前言[qián yán, ㄑㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, ] preface; forward; introduction [Add to Longdo]
前辍[qián chuò, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄨㄛˋ, / ] prefix [Add to Longdo]
周口[Zhōu kǒu, ㄓㄡ ㄎㄡˇ, ] prefecture level city in east Henan 河南 [Add to Longdo]
周口市[Zhōu kǒu shì, ㄓㄡ ㄎㄡˇ ㄕˋ, ] Prefecture level city in east Henan 河南 [Add to Longdo]
地方官职位[dì fāng guān zhí wèi, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄍㄨㄢ ㄓˊ ㄨㄟˋ, / ] prefecture [Add to Longdo]
地级[dì jí, ㄉㄧˋ ㄐㄧˊ, / ] prefecture level [Add to Longdo]
地级市[dì jí shì, ㄉㄧˋ ㄐㄧˊ ㄕˋ, / ] prefecture level city [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] context prefix [Add to Longdo]
パスプレフィックス[ぱすぷれふぃっくす, pasupurefikkusu] path prefix [Add to Longdo]
プレフィクス[ぷれふぃくす, purefikusu] prefix [Add to Longdo]
プレフィックス[ぷれふぃっくす, purefikkusu] prefix [Add to Longdo]
プレフィックス形シフトキー[プレフィックスがたしふとキー, purefikkusu gatashifuto ki-] prefix-type shift key [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
[こう, kou] term, item, clause, paragraph, head (pref), main [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top