Search result for

potentially

(22 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -potentially-, *potentially*, potential
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
potentially(พะแทน'เชิลลี) adj. เป็นไปได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ridiculous that they let people take potentially dangerous drugs for money.เป็นเรื่องน่าหัวเราะที่อนุญาตให้ประชาชน\ เสี่ยงได้รับอันตรายจากยา แลกกับเงิน. Adverse Events (2008)
This way looks potentially dangerous.ทางนี้ดูท่าจะมีอันตรายได้มาก Destroy Malevolence (2008)
I'm afraid I've got some potentially bad news for you, Michael.ผมเกรงว่าจะมีข่าวร้าย มาบอกคุณ ไมเคิล The Bank Job (2008)
To protect everyone potentially embarrassed by this criminal activity.การปกป้องทุกคนมันเป็นไป... อย่างลำบากจากการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ The Bank Job (2008)
What we're dealing with here is potentially a global conflagration that requires constant diligence in order to suppress.สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ มีแนวโน้มจะสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลก เราจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจัง Body of Lies (2008)
If you remain neutral, you're emotionally withdrawn, potentially catatonic;ถ้าคุณทำตัวเฉยๆ เค้าก็จะหาว่าคุณกำลังหมดความรู้สึก อาจเป็นอัมพาตจากการช๊อค Changeling (2008)
I just want to impress upon you how crucially important this moment is and how many potentially devastating consequences unplanned emotional disclosures could have.ผมเพียงอยากจะให้ท่านรู้ว่า ช่วงเวลานี้สำคัญมากแค่ไหน และอาจจะมีผลเสียหายใหญ่หลวงตามมาอีกมากแค่ไหน Frost/Nixon (2008)
The healthy have benefited while the potentially sick have been unjustly rejected.คุณปฎิเสธที่จะทำดีมาหลายๆ ครั้ง กับคนอื่นๆ Saw VI (2009)
We picked up that whatever they took is potentially game-changing intelligence.ไปเอาเจ้าตัวพูดพล่ามหรืออะไรที่เขาเอาไปด้วยมา เป็นไปได้ที่จะมีการแลกเปลี่ยนเกมส์ข้อมูลลับ Chuck Versus the Beefcake (2009)
If Agent Walker did that, not only would she be fired but potentially face charges of misappropriation of government intelligence.ถ้าสายลับวอคเกอร์ ทำแบบนั้น ไม่เพียงแต่เธอจะโดนไล่ออกเท่านั้น แต่เป็นไปได้ว่าเธอจะถูกตราหน้า Chuck Versus the Broken Heart (2009)
With potentially valuable knowledge,คนที่มีความรู้ที่มีประโยชน์ Air: Part 1 (2009)
That there are three potentially habitable planets,นั้นต้องมีสามประเด็นที่เป็นไปได้ สำหรับดวงดาวที่สามารถอ่ศัยอยู่ได้ Darkness (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
potentiallyOur words are potentially ambiguous.

CMU English Pronouncing Dictionary
POTENTIALLY    P AH0 T EH1 N SH AH0 L IY0
POTENTIALLY    P AH0 T EH1 N CH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
potentially    (a) (p @1 t e1 n sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
selbstmordgefährdet {adj}potentially suicidal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
死中求活[しちゅうきゅうかつ, shichuukyuukatsu] (n) finding a way out of a potentially fatal situation; seeking a way out of a desperate situation [Add to Longdo]
千日手[せんにちて, sennichite] (n) potentially endless repetition of moves [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Potentially \Po*ten"tial*ly\, adv.
   1. With power; potently. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. In a potential manner; possibly, not positively.
    [1913 Webster]
 
       The duration of human souls is only potentially
       infinite.               --Bentley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 potentially
   adv 1: with a possibility of becoming actual; "he is potentially
       dangerous"; "potentially useful"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top