Search result for

postulating

(79 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -postulating-, *postulating*, postulat
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา postulating มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *postulating*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
postulate[VT] ทึกทักเอาว่า, See also: สันนิษฐาน, Syn. hypothesize, presume, suppose
postulate[N] สมมุติฐาน, Syn. assumption
postulator[N] ผู้ขอร้อง, See also: ผู้เรียกร้อง
expostulate[VI] แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: ติง, ท้วง, ทักท้วง, คัดค้าน, Syn. dissuade, oppose, remonstrate
expostulation[N] การแสดงความไม่เห็นด้วย, See also: การท้วงติง, การทักท้วง, Syn. dissuasion, protest, remonstrance
expostulate on[PHRV] โต้แย้ง, See also: ต่อว่า, คัดค้าน, Syn. expostulate about
expostulate with[PHRV] โต้แย้งกับ, See also: เถียงกับ
expostulate about[PHRV] โต้แย้ง, See also: ต่อว่า, คัดค้าน, Syn. expostulate on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expostulate(อิคซพอส'ชะเลท) vi. เตือน,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ทัดทาน, See also: expostulation n. expostulator n. expostulatory,expostulative adj., Syn. warn
postulate(พอส'ชะลิท) n. ขอร้อง,ยืนยัน,อ้าง,วางสมมุติฐาน,วางหลัก. n. สมมุติฐาน,หลัก,หลักฐาน,หลักการพื้นฐาน,เงื่อนไขที่ต้องมีก่อน., See also: postulation n. postulational adj., Syn. demand premise

English-Thai: Nontri Dictionary
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน
postulate(n) สมมุติ,หลักฐาน,เงื่อนไข
postulate(vt) สมมุติ,อ้าง,ยืนยัน,ขอร้อง,วางหลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parallel postulateสัจพจน์เส้นขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
postulateมูลบท [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
postulate; axiomสัจพจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
axiom; postulateสัจพจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
incident postulateสัจพจน์อุบัติการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
postulate [axiom]สัจพจน์, ข้อความที่ตั้งขึ้นและยอมรับโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ทดสอบ เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหากฏหรือทฤษฎีเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ คำนี้มีความหมายคล้ายคำว่า สมมติฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Koch's Postulatesการแยกเลี้ยงเชื้อวัณโรคบริสุทธิ์โดยทำให้สัตว์เก, กฎเกณฑ์ของโค๊ค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You are in fact a Mr. Scott... who postulated the theory of transwarp beaming?ที่จริงแล้วคุณคือคุณสก็อต ผู้คิดค้นทฤษฎีการบีมขณะวาป Star Trek (2009)
Well, that's just faulty logic postulated on imperfect data collection.อ้อ นั่นเป็นแค่ความผิดพลาดของหลักการตั้งสมมุติฐานขึ้นมา ของการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไม่สมบูรณ์ Episode #1.1 (2010)
If we work backwards, correcting for observation bias and postulate an initial dating age of 15...ถ้าเราจะถอยกลับไปแก้ไข ข้อมูลจากการสังเกตุการณ์ที่อาจจะมีอคติ และสร้างสมมุติฐานว่า คุณออกเดทครั้งแรก ตอนอายุ 15 The Robotic Manipulation (2010)
We postulate an alternate world that differs from ours in one key aspect and then pose questions to each other.เราสมมุติโลกอีกใบหนึ่ง ที่แตกต่างจากโลกของเรา ในหัวข้อนึงขึ้นมา แล้วก็ผลัดกันตั้งคำถาม The Zazzy Substitution (2010)
The modern treatments at the sixth postulate, the rigidity of the triangle which can be used as an alternative to superposition.การปฏิบัติแบบสัจพจน์ที่หก ความแข็งแรงของสามเหลี่ยม สามารใช้เป็นด้านตรงข้ามได้ School's Out (2012)
Some postulate solar flares as the cause, or electrical disturbance in the atmosphere.บางสมมติฐานอ้างว่า\ เกิดจากพายุสุริยะ หรือเกิดการรบกวนจากไฟฟ้า ในชั้นบรรยากาศ Music of the Spheres (2012)
American scientist given to eccentric postulation.นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน เจ้าของทฤษฎีประหลาด The Time Machine (2002)
Michael, Zeno first postulated a question which my twin would certainly be aware of.-Danke. Zeno stellte ein Postulat auf, das mein Zwilling sicher kennt: Trust Doesn't Rust (1982)
Of course, I had to demolish Wang's second postulate to do it.Dazu musste ich Wangs zweites Postulat zunichte machen. Good Shepherd (2000)
Wang's second postulate has more lives than a cat, doesn't it?Wangs zweites Postulat ist nicht totzukriegen, was? Good Shepherd (2000)
perhaps we should fashion our diet after theirsWahrscheinlich sollten wir uns wie sie ernähren 72 00:05:39,020 -- 00:05:43,270 many pleasant hours were spent in hypothesis and postulation Viele angenehme Stunden wurden mit Hypothesen und Postulaten verbracht The Mysterious Geographic Explorations of Jasper Morello (2005)
Okay, fifth geometric postulate.Und das fünfte geometrische PostulatAll That Glitters (2007)
Their directionality definitely suggests Harriet was suffocated while submerged, which is in keeping with Cam's postulation that the chocolate captured her last breath.Ihre Ausrichtung weist eindeutig daraufhin, dass Harriet erstickte, während sie untergetaucht wurde, was Cams Postulat aufrecht erhält, dass die Schokolade ihren letzten Atem eingefangen hat. The Babe in the Bar (2010)
Lauro is visiting from Rome as a postulate in the cause of a priest from a Brooklyn parish,Lauro ist als Postulat zu Besuch aus Rom hier, im Namen eines Priesters von einer Gemeinde aus Brooklyn. Leap of Faith (2012)
You must know Euclid's axioms and common notions.Dann kennen Sie Euklids Axiome und Postulate. Lincoln (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
postulatI expostulated with him on his dishonesty.
postulatWe need to postulate a completely different paradigm to explain all these phenomena.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัจพจน์[N] postulate, See also: axiom, Example: สัจพจน์เหล่านี้มีความแนบนัย สามารถใช้วิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์วิธีใดก็ได้, Count unit: สัจพจน์, Thai definition: ข้อความที่ยอมรับในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ว่าจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์
ติง[V] admonish, See also: expostulate, remonstrate, object, protest, Syn. ท้วง, ทักท้วง, ท้วงติง, คัดค้าน, แย้ง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: อาจารย์บางท่านติงการแสดงของนักศึกษาว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย, Thai definition: ทักท้วงไว้, แสดงความเห็นที่ขัดแย้ง
ท้วง[V] object, See also: protest against, oppose, argue against, criticize, remonstrate, expostulate, Syn. ท้วงติง, ทัดทาน, คัดค้าน, แย้ง, ติง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: พ่อท้วงลูกเรื่องการออกไปเที่ยวนอกบ้าน, Thai definition: พูดเป็นทำนองไม่เห็นด้วย
ท้วงติง[V] warn against, See also: protest against, object to, argue against, criticize, remonstrate, expostulate, Syn. ท้วง, คัดค้าน, ทักท้วง, ค้าน, Ant. สนับสนุน, Example: เขานั่งเฉยโดยไม่ท้วงติง
การท้วงติง[N] objection, See also: protest, warning, admonition, expostulation, remonstration, Syn. การท้วง, การค้าน, การแย้ง, การติง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัจพจน์[n.] (satjaphot) EN: postulate ; axiom   FR: postulat [m] ; axiome [m]
ท้วง[v.] (thūang) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate   FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)
ติง[v.] (ting) EN: admonish ; remonstrate ; expostulate ; protest ; object to   

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTULATE    P AA1 S CH AH0 L EY2 T
POSTULATE    P AA1 S CH AH0 L AH0 T
POSTULATES    P AA1 S CH AH0 L EY2 T S
POSTULATES    P AA1 S CH AH0 L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
postulate    (v) (p o1 s t y u l ei t)
postulated    (v) (p o1 s t y u l ei t i d)
postulates    (v) (p o1 s t y u l ei t s)
expostulate    (v) (i1 k s p o1 s ch u l ei t)
postulating    (v) (p o1 s t y u l ei t i ng)
expostulated    (v) (i1 k s p o1 s ch u l ei t i d)
expostulates    (v) (i1 k s p o1 s ch u l ei t s)
expostulating    (v) (i1 k s p o1 s ch u l ei t i ng)
expostulation    (n) (i1 k s p o2 s ch u l ei1 sh @ n)
expostulations    (n) (i1 k s p o2 s ch u l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forderung {f}postulation [Add to Longdo]
Postulat {n}postulate [Add to Longdo]
fordern | fordernd | gefordert | er/sie fordert | ich/er/sie forderteto postulate | postulating | postulated | he/she postulates | I/he/she postulated [Add to Longdo]
postulieren; aufstellento postulate [Add to Longdo]
protestiertexpostulated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強意見[こわいけん, kowaiken] (n) severe admonition; good talking-to; remonstrance; expostulation [Add to Longdo]
公準[こうじゅん, koujun] (n) postulate (in math, logic, etc.) [Add to Longdo]
実践理性の要請[じっせんりせいのようせい, jissenriseinoyousei] (n) postulates of practical reason [Add to Longdo]
女性天皇[じょせいてんのう, joseitennou] (n) female emperor of Japan (historical or postulated) [Add to Longdo]
切諌[せっかん, sekkan] (n) admonition; expostulation [Add to Longdo]
与件[よけん, yoken] (n) postulate; given conditions; data [Add to Longdo]
諫め;諌め;禁め[いさめ, isame] (n) remonstrance; remonstration; admonition; protest; reproof; expostulation; advice; counsel [Add to Longdo]
諫言;諌言[かんげん, kangen] (n,vs) admonition; remonstrance; expostulation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公设[gōng shè, ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, / ] (logic) a postulate [Add to Longdo]
平行公设[píng xíng gōng shè, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, / ] (geom.) the parallel postulate; Euclid's fifth postulate [Add to Longdo]
马克斯・普朗克[Mǎ kè sī, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ· pu3 lang3 ke4, / ] Max Planck (1858-1947), German physicist who first postulated quantization of energy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
要請[ようせい, yousei] Forderung, Erfordernis, Bitte, Postulat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Postulate \Pos"tu*late\, v. t. [imp. & p. p. {Postulated}; p.
   pr. & vb. n. {Postulating}.]
   1. To beg, or assume without proof; as, to postulate
    conclusions.
    [1913 Webster]
 
   2. To take without express consent; to assume.
    [1913 Webster]
 
       The Byzantine emperors appear to have . . .
       postulated a sort of paramount supremacy over this
       nation.                --W. Tooke.
    [1913 Webster]
 
   3. To invite earnestly; to solicit. [Obs.] --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top