Search result for

postal

(82 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -postal-, *postal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
postal[ADJ] เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์, Syn. post office, mail, airmail, express
postal card[N] ไปรษณียบัตร, Syn. postcard
postal code[N] รหัสไปรษณีย์, Syn. postcode
postal parcel[N] ไปรษณียภัณฑ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
postal(โพส'เทิล) adj. เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์หรือการไปรษณีย์
postal cardn. ไปรษณียบัตร,โปสต์การ์ด

English-Thai: Nontri Dictionary
postal(adj) เกี่ยวกับการไปรษณีย์,เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์
POSTAL postal order(n) ตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์,ธนาณัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postal articleไปรษณียภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postal code; zip codeรหัสไปรษณีย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postal inquiryการสอบถามทางไปรษณีย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
postal orderไปรษณีย์ธนาณัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Postal librariesห้องสมุดไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Postal ratesอัตราค่าไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Postal savings banksธนาคารออมทรัพย์ไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Postal serviceไปรษณีย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some of our towns have no names, even today. Only postal numbers.บางส่วนของเมืองของเราไม่มีชื่อแม้วันนี้ เพียงหมายเลขไปรษณีย์ The Russia House (1990)
You're not a postal worker, are you?คุณไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ใช่มั้ย? Jumanji (1995)
Many of the postal routes have been disrupted.ของผู้พันเอกกิ๊บสัน Sparks Fly Out (2008)
Can I have a postal order for 300 pula?ฉันสั่งชื้อทางไปรษณีย์300ปูล่าได้ไหม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
New York, teacher goes postal, locks the door, kills exactly 66 kids.นิวยอร์ค ครูเกิดบ้าขังตัวเองในห้องแล้วฆ่าเด็กๆไป 66 คน When the Levee Breaks (2009)
See white knight Go postal.และจะโกหกทำไม Conflicted (2009)
Coming up soon, a Glendale postal worker uses the Mosaic web site to meet the police officer he believes is going to save his life in the coming months.จะมาในเร็วๆนี้ คนงานไปรษณีย์ที่เกลนดาร์ล ได้ใช้เวปไซต์โมเสค เพื่อพบกับทางตำรวจ ที่เขาเชื่อว่า Black Swan (2009)
...an Average Joe postal worker. ~กับหนุ่มไปรษณีย์ธรรมดาๆ ~ The Accidental Couple (That Fool) (2009)
Goo Dong Baek is the mascot of our Central Postal Office!คุณกูดองเบค เป็นมาสคอตของไปรษณีย์กลาง The Accidental Couple (That Fool) (2009)
She believes we're all... deliveryman, milkman, postal workers.เธอเชื่อว่า เราทุกคนเป็น พวกคนส่งของ ส่งนม บุรุษไปรษณีย์ Shutter Island (2010)
I tried to confirm, found out he moved from there 18 months ago, but he left a forwarding address with the postal service... it's right here in SoHo.ผมพยายามยืนยันข้อมูล พบว่าเขาย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่น สัก 18 เดือนก่อน แต่เขาใช้ ที่อยู่้แบบส่งจดหมายต่ออีกที เป็นที่อยู่ตามไปรษณีย์ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Oh, getting hit with the ugly truth, you go postal?โอ้, ความจริงเข้ากระแทก จนกลายเป็นบ้า? You Can't Handle the Truth (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
postalA strike disrupted the postal system.
postalInternational postal rates differ according to destination.
postalIs there postal service on Sunday?
postalPostal services are a government monopoly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปรษณียภัณฑ์[N] parcel post, See also: postal mater, Syn. พัสดุภัณฑ์, พัสดุไปรษณีย์, หีบห่อ, Example: ข้างในเป็นห้องเก็บมีไปรษณียภัณฑ์ซึ่งวางเรียงรายอยู่บนชั้น, Count unit: ชิ้น, กล่อง, ห่อ, Thai definition: ของที่ส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักน้อยกว่าพัสดุไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์[N] postal code, See also: postcode, ZIP code
เช็คไปรษณีย์[N] postal cheque, See also: postal order, Example: เขาส่งเช็คไปรษณีย์ไปให้แม่ที่ต่างจังหวัด, Count unit: ฉบับ, ใบ, Thai definition: ตราสารสำหรับขายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการส่งเงิน โดยเจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งหนึ่ง ให้เจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งใดแห่งหนึ่งจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งระบุนามไว้ หรือผู้ถือตราสารนั้น, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบธนาณัติ[n. exp.] (bai thanānat) FR: mandat postal [m]
เช็คไปรษณีย์[n. exp.] (chek praisanī) EN: postal check ; postal order   FR: chèque postal [m]
ดวงตราไปรษณียากร[n.] (dūang trāpraisanīyākøn) EN: postage stamp ; stamp   FR: timbre-poste [m] ; timbre postal [m]
การไปรษณีย์[n.] (kān praisanī) EN: postal work   FR: poste [f] ; traitement du courrier [f]
พนักงานไปรษณีย์[n. exp.] (phanakngān praisanī) EN: postal worker   
พัสดุภัณฑ์[n.] (phatsaduphan) EN: parcel post ; parcel   FR: colis postal [m]
พัสดุไปรษณีย์[n. exp.] (phatsadu praisanī) EN: parcel post   FR: colis postal [m]
โปสการ์ด[n.] (pōtsakāt) EN: postcard ; card   FR: carte postale [f]
ไปรษณีย์[n.] (praisanī) EN: post ; postal work ; mail (Am.)   FR: courrier [m] ; poste [f]
ไปรษณีย์[adj.] (praisanī) EN: postal   FR: postal

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTAL    P OW1 S T AH0 L
POSTAL'S    P OW1 S T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
postal    (j) (p ou1 s t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Postanschrift {f}; Postadresse {f}postal address; post address; mailing address [Am.] [Add to Longdo]
Postauftrag {m}postal order [Add to Longdo]
Postcheck {m}postal cheque [Add to Longdo]
Postempfangsschein {m}postal receipt [Add to Longdo]
Postwesen {n}postal system [Add to Longdo]
Postzustellung {f}postal delivery [Add to Longdo]
postalisch {adv}postally [Add to Longdo]
postalisch {adj}; Post...postal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
ぱるる[, paruru] (n) Postal Savings system [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
ジップコード[, jippuko-do] (n) ZIP code; (US) postal code [Add to Longdo]
一意郵便名[いちいゆうびんめい, ichiiyuubinmei] (n) {comp} unique postal name [Add to Longdo]
駅逓[えきてい, ekitei] (n) delivery of packages; postal service [Add to Longdo]
外国郵便為替[がいこくゆうびんかわせ, gaikokuyuubinkawase] (n) foreign postal money order [Add to Longdo]
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんオーアーアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin o-a-adoresu kouseiyouso] (n) {comp} extension of postal OR address components [Add to Longdo]
官製葉書[かんせいはがき, kanseihagaki] (n) official (government) postcard; postal card [Add to Longdo]
簡易生命保険[かんいせいめいほけん, kan'iseimeihoken] (n) postal life insurance; post-office life insurance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邮包[yóu bāo, ㄧㄡˊ ㄅㄠ, / ] postal parcel; parcel [Add to Longdo]
邮区[yóu qū, ㄧㄡˊ ㄑㄩ, / ] postal district [Add to Longdo]
邮政[yóu zhèng, ㄧㄡˊ ㄓㄥˋ, / ] postal [Add to Longdo]
邮政编码[yóu zhèng biān mǎ, ㄧㄡˊ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ, / ] postal code; zipcode [Add to Longdo]
邮编[yóu biān, ㄧㄡˊ ㄅㄧㄢ, / ] postal code; zip code [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一意郵便名[いちいゆうびんめい, ichiiyuubinmei] unique postal name [Add to Longdo]
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんORアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin OR adoresu kouseiyouso] extension of postal OR address components [Add to Longdo]
自由形式郵便ORアドレス[じゆうけいしきゆうびんORアドレス, jiyuukeishikiyuubin OR adoresu] unformatted postal OR address [Add to Longdo]
地域郵便属性[ちいきゆうびんぞくせい, chiikiyuubinzokusei] local postal attributes [Add to Longdo]
定形郵便ORアドレス[ていけいゆうびんORアドレス, teikeiyuubin OR adoresu] formatted postal OR address [Add to Longdo]
郵便ORアドレス[ゆうびんORアドレス, yuubin OR adoresu] postal OR address [Add to Longdo]
郵便ORアドレス構成要素[ゆうびんORアドレスこうせいようそ, yuubin OR adoresu kouseiyouso] postal OR address components [Add to Longdo]
郵便番号[ゆうびんばんごう, yuubinbangou] postal code [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Postal \Post"al\, a. [Cf. F. postal.]
   Belonging to the post office or mail service; as, postal
   arrangements; postal authorities.
   [1913 Webster]
 
   {Postal card}, or {Post card}, a card used for transmission
    of messages through the mails, at a lower rate of postage
    than a sealed letter; also called {postcard}. Such cards
    are sold by the government with postage already paid, or
    by private vendors without a postage stamp. The message is
    written on one side of the card, and the address on the
    other.
 
   {Postal money order}. See {Money order}, under {Money}.
 
   {Postal note}, an order payable to bearer, for a sum of money
    (in the United States less than five dollars under
    existing law), issued from one post office and payable at
    another specified office.
 
   {Postal Union}, a union for postal purposes entered into by
    the most important powers, or governments, which have
    agreed to transport mail matter through their several
    territories at a stipulated rate.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 postal
   adj 1: of or relating to the system for delivering mail; "postal
       delivery"

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 postal
   picture postcard
   postcard
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top