Search result for

posté

(89 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posté-, *posté*
English-Thai: Longdo Dictionary
poster boy(n phrase) เด็กชายที่เป็นแบบให้ถ่ายรูปไปทำเป็นโปสเตอร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poster[N] ป้าย, See also: โปสเตอร์, ป้ายโฆษณา, แผ่นประกาศ, แผ่นป้าย, ป้ายประกาศ, Syn. bill, sign, banner, billboard, handbill, signboard
poster[N] ม้าด่วน, Syn. post horse
postern[N] ประตูหลัง
posterior[ADJ] ภายหลัง, See also: สมัยหลัง, ต่อมา, Syn. later, coming after, next
posterior[ADJ] ด้านหลัง, Syn. dorsal, in back of, at the rear
posterior[N] ส่วนหลัง, See also: ก้น, สะโพก
posterity[N] คนชั้นหลัง, See also: คนรุ่นลูกรุ่นหลาน, Syn. younger generation, successors, lineage
postelcourse[N] หลักสูตรการเรียนทางไปรษณีย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poster(โพส'เทอะ) n. ใบประกาศ,ป้ายโฆษณา,ป้ายประกาศ,โปสเตอร์,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว
posterior(โพสเทีย'เรีย) adj.,n. ภายหลัง,ข้างหลัง,ด้านหลัง,ก้น,สมัยหลัง,ส่วนก้น,ตะโพก., See also: posteriority n., Syn. hinder,later,back
posterity(โพสเทีย'ริที) n. ชนรุ่นหลัง,ทายาท
postern(โพส'เทิร์น) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ประตูหลัง,ทางเข้าส่วนตัว,ประตูข้าง,ค่อนข้างน้อย
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
bill postern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
billpostern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
preposterous(พรีพอส'เทอเริส) adj. ผิดปกติ,ประหลาด,วิตถาร,โง่บรม,น่าขัน,ไร้สาระที่สุด., See also: preposterousness n., Syn. unreasonable
riposte(รีโพสทฺ') n. (การฟันดาบ) การแทงกลับอย่างฉับพลัน,การโต้ตอบอย่างฉับพลัน vi. โต้ตอบอย่างฉับพลัน

English-Thai: Nontri Dictionary
poster(n) ป้ายประกาศ,ใบโฆษณา,ป้ายโฆษณา,ประกาศแจ้งความ,ภาพโปสเตอร์
posterior(adj) ภายหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง,อยู่ในสมัยหลัง
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน
postern(n) ประตูหลัง,ประตูข้าง
preposterous(adj) น่าขัน,ประหลาด,บ้า,ผิดปกติ,วิปริต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postencephalitic-ภายหลังสมองอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterใบปิดประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior-หลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior-หลัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
posterior aspect of thighขาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior borderขอบด้านหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior border positionตำแหน่งสุดขอบหลัง(ขากรรไกรล่าง) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior chamberห้องหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior cubital regionบริเวณศอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior dental canal; alveolar canal of maxillaคลองสู่เบ้าฟันบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Postemployment benefitsประโยชน์เกื้อกูลผู้ถูกเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Posterโปสเตอร์
โปสเตอร์ (Poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์และภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การทำโปสเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์ การโฆษณาชวนเชื่อ หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอน โปสเตอร์ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมนานาประการ โดยเฉพาะโปสเตอร์ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งเป็นสื่อสำหรับการโฆษณา และเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้อง จนมีผู้นิยมสะสมเหมือนกับการสะสมแสตมป์

การสร้างโปสเตอร์เริ่มมีขึ้นเมื่อราว ค.ศ.1890 โดยจิตรกรชาวฝรั่งเศสและเผยแพร่ไปทั่วยุโรป ศิลปินคนสำคัญที่สุดที่เริ่มความนิยมในการสร้างโปสเตอร์ คือ อองรี เดอ ทูลูส-โลเทรค และ จูลส์ เชเรท์ (Jules Chéret) เชเรท์ ถือกันว่าเป็นบิดาแห่งการโฆษณาด้วยป้าย โปสเตอร์ ได้มีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงระหว่าง ค.ศ.1960-1970 ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่โปสเตอร์มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านศิลปะการออกแบบ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเทคนิควิธีการผลิต จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ โปสเตอร์ยังคงมีบทบาทและความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในวงการโฆษณาสินค้า นอกจากวงการโฆษณาแล้ว โปสเตอร์ยังเป็นประโยชน์กับวงการอื่น ๆ อีกมาก เช่น วงการการเมือง การกุศล มูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น เพราะโปสเตอร์เป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพช่องทางหนึ่งในหลาย ๆ ช่องทางการสื่อสารที่ใช้กันอยู่ในสังคมปัจจุบัน
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
posterior lobe (of pituitary gland)ต่อมใต้สมองส่วนหลัง, บริเวณส่วนหลังของต่อมใต้สมอง เป็นส่วนของเนื้อเยื่อประสาทที่มีกลุ่มปลายแอกซอนของเซลล์ประสาทจากสมองมาติดต่อด้วย  ซึ่งที่ปลายแอกซอนจะปล่อยฮอร์โมนวาโซเพรสซินและออกซิโทซินออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Postersแผ่นโฆษณา [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบปิดประกาศ[N] poster, Syn. โปสเตอร์, Example: ทั้ง 2 พรรคการเมืองหาเสียงร่วมกันโดยมีการทำใบปิดประกาศโฆษณาร่วมกัน, Count unit: แผ่น, ใบ
อนุชน[N] next generation, See also: posterity, descendant, Syn. คนรุ่นหลัง, คนรุ่นต่อไป, Example: เราผู้เป็นอนุชนควรภูมิใจ และช่วยกันผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้
โปสเตอร์[N] poster, Syn. ป้ายโฆษณา, แผ่นป้ายโฆษณา, Example: นักศึกษากำลังช่วยกันติดโปสเตอร์คัดค้านรัฐบาลเต็มไปหมด, Count unit: แผ่น, ใบ
คนชั้นหลัง[N] descendant, See also: posterity, offspring, Syn. คนชั้นลูก, คนชั้นหลาน, คนรุ่นหลัง, Example: ต่อไปคนชั้นหลังคงจะไม่รู้จักวิธีการดงข้าวว่าเป็นอย่างไร, Count unit: คน
ชั้นลูก[N] posterity, See also: later generations
ใบประกาศ[N] poster, See also: handbill, notice, circular, Example: ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท
ใบประกาศ[N] poster, See also: handbill, notice, circular, Example: ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท
ใบประกาศ[N] poster, See also: handbill, notice, circular, Example: ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
ใบปิด[n.] (baipit) EN: poster   FR: affiche [f]
ใบปิดหนัง[n. exp.] (baipit nang) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดภาพยนตร์[n. exp.] (baipit phāpphayon) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดประกาศ[n. exp.] (baipit prakāt) EN: poster   FR: affiche [f]
ใบประกาศ[n.] (baiprakāt) EN: poster ; handbill ; notice ; circular   FR: affiche [f]
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamnaeng) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place   FR: nommer à un poste ; occuper une position
ช่วงเวลาการทำงาน[n. exp.] (chūang wēlā kān thamngān) EN: shift   FR: poste [m]
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ด่านเก็บค่าผ่านทาง[n. exp.] (dān kep khā phān thāng) EN: tollgate   FR: poste de péage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTED    P OW1 S T AH0 D
POSTER    P OW1 S T ER0
POSTEN    P OW1 S T AH0 N
POSTEL    P AA1 S T AH0 L
POSTEMA    P AA0 S T EH1 M AH0
POSTELL    P AA1 S T AH0 L
POSTERS    P OW1 S T ER0 Z
POSTERARO    P AO2 S T EH0 R AA1 R OW0
POSTERIOR    P AO2 S T IH1 R IY0 EH0 R
POSTERITY    P AA0 S T EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posted    (v) (p ou1 s t i d)
poster    (n) (p ou1 s t @ r)
postern    (n) (p o1 s t @ n)
posters    (n) (p ou1 s t @ z)
posterns    (n) (p o1 s t @ n z)
posterior    (n) (p o1 s t i@1 r i@ r)
posterity    (n) (p o1 s t e1 r i t ii)
posteriors    (n) (p o1 s t i@1 r i@ z)
poste restante    (n) - (p ou2 s t - r e1 s t aa n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
はり札;貼り札;張り札;張札[はりふだ, harifuda] (n,vs) poster; notice [Add to Longdo]
アポステリオリ[, aposuteriori] (n,adj-na) a posteriori (lat [Add to Longdo]
トピ主[トピぬし, topi nushi] (n) (See トピ) original poster (of a web-forum thread) [Add to Longdo]
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook [Add to Longdo]
ポスター(P);ポスタ[, posuta-(P); posuta] (n) poster; (P) [Add to Longdo]
ポスターカラー[, posuta-kara-] (n) poster color; poster colour [Add to Longdo]
ポスターセッション[, posuta-sesshon] (n) poster session [Add to Longdo]
ポスターバリュー[, posuta-baryu-] (n) poster value [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后代[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, / ] posterity; later periods; later ages; later generations [Add to Longdo]
后嗣[hòu sì, ㄏㄡˋ ㄙˋ, / ] posterity; those who follow on; future generations [Add to Longdo]
招贴[zhāo tiē, ㄓㄠ ㄊㄧㄝ, / ] poster; sticker [Add to Longdo]
海报[hǎi bào, ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ, / ] poster; playbill; notice [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
局留めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] poste restante address [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top