หรือคุณหมายถึง positiveneß?
Search result for

positiveness

(7 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -positiveness-, *positiveness*, positivenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา positiveness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *positiveness*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
positiveness    (n) (p o1 z @ t i v n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestimmtheit {f}; Hartnäckigkeit {f}positiveness; dogmaticalness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
積極性[せっきょくせい, sekkyokusei] (n) assertiveness; positiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Positiveness \Pos"i*tive*ness\, n.
   The quality or state of being positive; reality; actualness;
   certainty; confidence; peremptoriness; dogmatism. See
   {Positive}, a.
   [1913 Webster]
 
      Positiveness, pedantry, and ill manners. --Swift.
   [1913 Webster]
 
      The positiveness of sins of commission lies both in the
      habitude of the will and in the executed act too; the
      positiveness of sins of omission is in the habitude of
      the will only.              --Norris.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 positiveness
   n 1: the character of the positive electric pole [syn:
      {positivity}, {positiveness}] [ant: {negativeness},
      {negativity}]
   2: a quality or state characterized by certainty or acceptance
     or affirmation and dogmatic assertiveness [syn: {positivity},
     {positiveness}, {positivism}] [ant: {negativeness},
     {negativism}, {negativity}]
   3: the quality of being encouraging or promising of a successful
     outcome [syn: {favorableness}, {favourableness},
     {advantageousness}, {positivity}, {positiveness},
     {profitableness}] [ant: {unfavorableness},
     {unfavourableness}]
   4: an amount greater than zero [syn: {positivity},
     {positiveness}] [ant: {negativeness}, {negativity}]
   5: the quality of being undeniable and not worth arguing about
     [syn: {incontrovertibility}, {incontrovertibleness},
     {positivity}, {positiveness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top