Search result for

positiven

(55 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -positiven-, *positiven*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา positiven มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *positiven*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It does cause profound resentment if those at the top continue to enjoy the comforts, the conveniences, they with draw from those below them, not to mention the deeply damaging publicity...Es führt, so nehme ich an, zu gewissen Ressentiments, wenn die da oben sich weiter des Komforts und der Annehmlichkeiten erfreuen, die sie den Untergebenen entziehen. Ganz zu schweigen von der sicher nicht positiven Publicity. The Economy Drive (1980)
Shouldn't you showhim the positive virtuesofbeing kept ignorant?Sollten Sie nicht nach einer Gelegenheit suchen, ihm die positiven Tugenden der Unwissenheit zu zeigen? The Right to Know (1980)
But there can be no excuse for falsifying a document. But I...Ihr Handeln war bestimmt von positiven Motiven, aber tut mir leid, es gibt keine Entschuldigung für das Fälschen von Dokumenten. The Moral Dimension (1982)
- Checks out in positive mode, sir.- Tests im positiven Modus bereit. Airplane II: The Sequel (1982)
I wanna see a negative before I provide you with a positive.Ich möchte vor einem positiven, einen negativen Test sehen. Blade Runner (1982)
I think we're dealing with a potentially positive learning experience that can...Wir haben es wohl eher... mit einer potenziell positiven Erfahrung zu tun, die... The Meaning of Life (1983)
Gotta look on the bright side.Betrachte es von der positiven Seite. In Plane Sight (1984)
I believed in the positive aspects of climate control.Ich habe immer an die positiven Aspekte der Wetterbeeinfluessung geglaubt. Das Arche Noah Prinzip (1984)
In fact, we've had no positive results at all.Es gab sogar überhaupt keine positiven Ergebnisse. Firestarter (1984)
As the disarmament talks continue through closed sessions last night and on into this afternoon, a feeling of positive anticipation is shared by everyone in the press corps.Während die Abrüstungsgespräche hinter verschlossenen Türen geführt werden gibt es im Pressekorps an diesem Nachmittag ein Gefühl der positiven Erwartung. Spies Like Us (1985)
Positive things.Die positiven Dinge. Year of the Dragon (1985)
by keeping a positive attitude!- Mit einer positiven Einstellung. On the Road Again (1986)
And believe me, gentlemen, I intend to file a glowing report.Und ich werde einen positiven Bericht schreiben. Need to Know (1986)
And might it not even be a positive one with positive values?Könnte sie nicht sogar eine positive mit positiven Werten sein? With Love, the Claus (1987)
Aren't we taking this positive thinking a Iittle far?Verlangen wir da vom positiven Denken nicht ein bisschen viel? Birth Day (1987)
I just know we'd have such a positive, creative influence on them.Wir hätten solch einen positiven, kreativen Einfluss auf sie. Peggy Sue Got Work (1987)
The same thing tends to trigger a reaction in standard drug tests.Es kommt auch zu positiven Reaktionen bei Standarddrogentests. Missing Hours (1987)
Just look on the bright side of things.Sieh's doch mal von der positiven Seite. Viking Bikers from Hell (1987)
He was always seeing the bright side.Er hat immer alles von der positiven Seite gesehen. Back to Oakland (1988)
3.4 mil U.S. [Laughs]Schön, dass es mit so positiven Vorzeichen beginnt. Baseballs of Death (1988)
No redeeming qualities.Gibt's keine positiven Qualitäten? Skin of Evil (1988)
Look on the bright side.Sieh es von der positiven Seite. Masquerade (1988)
So far we've been able to convince city council we're a positive influence.Bisher konnten wir den Stadtrat von unserem positiven Einfluss überzeugen. The Challenge (1989)
What we need around here is positive people, not people trying to scare people.Wir brauchen Leute mit einer positiven Einstellung, keine Panikmacher. Lord of the Flies (1990)
Both came back with false-positive readings for insulin.Beide kamen mit einem positiven Insulinbefund zurück. Reversal of Fortune (1990)
Try to find a way to help him make a positive contribution.Helfen Sie ihm, einen positiven Beitrag zu leisten. Hollow Pursuits (1990)
That's a conceit, but it's a healthy one.Das ist ein Wunschdenken, aber von der positiven Art. The Best of Both Worlds (1990)
Here you go. Connect that to the positive terminal.Bitte scho"n. SchlieSSe das am positiven Pol an. Back to the Future Part III (1990)
We climb up to a higher station of new spiritual motivation to make a positive impact on our nation.Wir steigen auf zu einer höheren Ebene neuer geistiger Motivation, um positiven Einfluss auf unser Land zu haben. New Jack City (1991)
Wait till you hear what I like about you.Warte, bis ich dir deine positiven Seiten aufzähle. Omen IV: The Awakening (1991)
Um, just for the better.- Nur zum PositivenJerico Games (1991)
And I mean that in a good way, really.Ich meine das im positiven Sinne. Buffy the Vampire Slayer (1992)
Yes, we're prepared to work with any groups, leaders, organizations as long as they're genuinely interested in, uh, results. Positive results.Ja, wir sind bereit, mit allen Gruppen und Organisationen zu arbeiten, solange sie ernsthaft interessiert sind an positiven Resultaten. Malcolm X (1992)
Presidential advisors are pleased with the publicity this has brought in an election year.Die Berater des Präsidenten sind zufrieden mit dem positiven Effekt dieser Aktion im Wahljahr. In the Line of Fire (1993)
He'd be all right. There'd just be the good aspects of him which...Er würde nur die positiven Aspekte herauskehren... Schindler's List (1993)
Okay, you cut the positive. You cut the positive first....Ok, man schneidet den positiven zuerst... The Lacquered Box (1993)
For example, feeling angry about an injustice could lead someone to take a positive action to correct it.Zum Beispiel, wegen einer Ungerechtigkeit wütend zu sein, kann zu einer positiven Tat führen, um es zu korrigieren. Descent (1993)
Not in a good way.Nicht unbedingt im positiven Sinne. The One with the Sonogram at the End (1994)
The power of positive thinking?Die Kraft positiven Denkens, was? All Shook Up (1994)
- Nuts in a good way?- Im positiven Sinne? The Prankster (1994)
Nathan, what we need here is some positive reinforcement.Nathan, wir brauchen hier etwas positiven Rückhalt. The Stinger (1994)
He was trying to present you in a positive light to someone he thought was important to youEr stellte Sie jemandem in einem positiven Licht dar, von dem er annimmt, dass er von großer Wichtigkeit für Sie ist. The Alternate (1994)
Your anger, your fear is blocking any positive emotions she needs to feel.(Melissa) Ihre Wut und Ihre Angst... ..blockieren die positiven Emotionen, die sie jetzt braucht. One Breath (1994)
My pleasure. Did you notice any positive changes in her?Sind dir irgendwelche positiven Veränderungen in ihr aufgefallen? Clueless (1995)
So far, nothing they test for comes out positive.Es gibt noch keinen positiven Test. Copycat (1995)
But look on the bright side.Sieh das von der positiven Seite. Copycat (1995)
- You don't have a good guy.- Du hast keinen positiven Charakter. Get Shorty (1995)
On the other hand, the willingness of a part of my generation to embark on political-ideological adventure admittedly represents a positive value and at a future date will be recognized.Andererseits stellt die Bereitwilligkeit, mit der sich ein Teil meiner Generation sich auf politsch-ideologische Abenteuer eingelassen hat, einen positiven Wert dar, der zu einem künftigen Zeitpunkt anerkannt werden wird. La seconda volta (1995)
The other night, I was thinking about all of my past relationships and so, what I did was, I made a list of all the positive ones and all the negative ones. And?Neulich Nacht dachte ich über meine vergangenen Beziehungen nach und ich machte eine Liste der positiven und der negativen. Virtually Destroyed (1995)
Mr. Kim? If my research is right, releasing positive ions through the nacelles should repel some of the dust out there.Die Freigabe von positiven Ionen durch den Rumpf müsste den Staub abstoßen. The Cloud (1995)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
positiveness    (n) (p o1 z @ t i v n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestimmtheit {f}; Hartnäckigkeit {f}positiveness; dogmaticalness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
積極性[せっきょくせい, sekkyokusei] (n) assertiveness; positiveness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top