Search result for

posé

(89 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posé-, *posé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pose[VI] วางท่า, See also: ทำท่าทาง, Syn. model, posture
pose[VT] วางท่า, See also: ทำท่าทาง
pose[VI] เลียนแบบผู้อื่น
pose[VT] ถาม
pose[N] ท่าทาง, Syn. artificial position, mannerism, posture
poser[N] ผู้วางท่า, See also: ผู้ตั้งท่า, ผู้แสร้งทำ, ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ, Syn. pretender, hypocrite, mimic
poser[N] ปัญหาที่ท้าทาย, See also: สิ่งลึกลับ, ปริศนา, Syn. mystery, puzzle, problem, riddle, secret
poseur[N] ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ, Syn. hypocrite, masquerader
pose as[PHRV] แสร้งทำเป็น, See also: แกล้งทำเป็น, Syn. masquerade as
pose for[PHRV] วางท่า, See also: ตั้งท่า, จัดท่า, Syn. sit for, sit to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pose(โพซ) v.,n. (การ) วางท่า,วางทาง,ตั้งท่า,วางมาด,แกล้งเป็น,กำหนด,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน, See also: posingly adv., Syn. position
poseur(โพเซอ') n. ผู้แสร้ง,ผู้วางท่า
adipose(แอค' ดิโพส) adj. ซึ่งคล้ายหรือประกอบด้วยไขมัน. -n. ไชสัตว์. -adiposeness, adiposity, adiposis n. (fatty)
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
appose(อะโพซ') vt. ใส่หรือวางชิดกับ,ใส่หรือวางใกล้กับ. -apposer n., Syn. juxtapose)
compose(คัมโพซ') {composed,composing,composes} vt.ประกอบด้วย,ก่อตัวเป็น,แต่ง,ทำเป็น,สำรวมใจ,ตั้งสติ,เรียงพิมพ์ vi. แต่ง,เรียบเรียง, Syn. make,form
composed(คัมโพซดฺ) adj. เงียบ,สงบเงียบ,เกี่ยวกับจิตที่สงบ,มีอารมณ์สงบ., See also: composedness n., Syn. calm,cool
composer(คัมโพ'เซอะ) n. ผู้แต่ง,ผู้ทำ,นักแต่งเพลงหรือดนตรี
contraposevt. วางตรงกันข้าม, See also: contraposition n. ดูcontrapose
decompose(ดีคัมโพซ') vt. สลายตัว adj. เน่าเปื่อย., See also: decomposability n. ดูdecompose decomposer n. ดูdecompose decomposition n. ดูdecompose, Syn. crumble

English-Thai: Nontri Dictionary
pose(n) การวางท่า,การตั้งท่า,การวางมาด
pose(vi) แสดงท่าทาง,ตั้งท่า,วางมาด
pose(vt) วาง,จัดทำ,แจ้ง,กำหนด,ตั้ง
compose(vi,vt) แต่งขึ้น,ประกอบ,เรียง,เรียบเรียง,ก่อตัวเป็น
composed(adj) เงียบ,สงบ,สำรวม,ใจเย็น
composer(n) นักแต่งเพลง,ผู้ประพันธ์เพลง
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง
decompose(vt) แยกธาตุ,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้เน่าเปื่อย
depose(vt) ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ว่างลง,ขับไล่
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posetโพเซต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pose (vt) เป็นต้นเหตุของ (คำถาม, ปัญหา)
See also: S. ิbe cause of,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งคำถาม[V] pose a question, See also: ask a question, Syn. เสนอคำถาม, ถาม, ซักถาม, Example: นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา
ยิงคำถาม[V] ask a question, See also: pose a question, Syn. ถามคำถาม, ป้อนคำถาม, ถาม, Ant. ตอบคำถาม, Example: ผมขอฝากเพื่อนๆ อุดมการณ์เดียวกันช่วยยิงคำถามถามผู้ชี้แจงหน่อย, Thai definition: พูดเพื่อให้ได้ข้อมูล
จัดท่า[V] pose, Syn. จัดท่าทาง, จัดท่าจัดทาง, Example: ช่างกล้องจัดท่าให้นางแบบมือใหม่เสียนานก่อนจะเริ่มถ่ายได้, Thai definition: กำหนดลักษณะท่าทางของร่างกายให้อยู่ในอิริยาบถต่างๆ
ทำมือทำไม้[V] gesture, See also: pose, act, Syn. ทำท่าทำทาง, Example: คนใบ้ทำมือทำไม้เพื่อบอกว่าต้องการอะไร, Thai definition: แสดงกิริยาสื่อความหมายด้วยมือ
ตั้งตัว[V] pose, See also: set oneself up, Syn. ยกย่องตัว, สถาปนาตัว, Example: เขาตั้งตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มทั้งๆ ที่ไม่มีใครอยากให้เขาเป็น
ท่า[N] posture, See also: pose, manner, Syn. ท่าทาง, ท่วงท่า, อริยาบท, อาการ, ทีท่า, กิริยาอาการ, ท่าที, อากัปกิริยา, Example: เขานั่งอยู่ในท่านั้นเป็นเวลานาน, Count unit: ท่า, Thai definition: ลักษณะท่วงทีของร่างกายที่อยู่นิ่งๆ ในบางอิริยาบถ, การแสดงกิริยายกมือยกเท้าเป็นต้น ตามกำหนดเป็นวิธีไว้
ก้อร่อ[V] pose, See also: affect, strike on attitude, flirt with, coquette with, Syn. ก้อร่อก้อติก, Example: ยามที่ว่างงานเขาก้อร่อผู้หญิงไปทั่วตามประสาผู้ชายเจ้าชู้, Thai definition: แสดงอาการเจ้าชู้
ก้อร่อก้อติก[V] pose, See also: affect, strike on attitude, flirt with, coquette with, Syn. ก้อร่อ, Example: เขาเป็นหนุ่มสำอางเจ้าชู้ วันๆ ก้อร่อก้อติกกับสาวไปทั่ว, Thai definition: แสดงอาการเจ้าชู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อเนกประสงค์[X] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose   
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal   FR: ouvrir ; découvrir
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate   FR: dicter ; imposer
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression   FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line)   FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
POSE    P OW1 Z
POSED    P OW1 Z D
POSEN    P OW1 Z AH0 N
POSER    P OW1 Z ER0
POSES    P OW1 Z AH0 Z
POSEY    P OW1 Z IY0
POSEIDON    P AH0 S AY1 D AH0 N
POSEIDON'S    P AH0 S AY1 D AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pose    (v) (p ou1 z)
posed    (v) (p ou1 z d)
poser    (n) (p ou1 z @ r)
poses    (v) (p ou1 z i z)
posers    (n) (p ou1 z @ z)
poseur    (n) (p ou1 z @@1 r)
poseurs    (n) (p ou1 z @@1 z)
poseuse    (n) (p ou1 z @@1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess [Add to Longdo]
すかす[, sukasu] (v5s) to pose; to be affected; to put on an air [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波塞冬[Bō sāi dōng, ㄅㄛ ㄙㄞ ㄉㄨㄥ, ] Poseidon, God of the sea in Greek mythology [Add to Longdo]
身态[shēn tài, ㄕㄣ ㄊㄞˋ, / ] pose; figure; attitude [Add to Longdo]
身法[shēn fǎ, ㄕㄣ ㄈㄚˇ, ] pose or motion of one's body in martial arts [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
共役転置[きょうやくてんち, kyouyakutenchi] complex conjugate transpose (of a matrix) [Add to Longdo]
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone [Add to Longdo]
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line) [Add to Longdo]
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic) [Add to Longdo]
試験目的[しけんもくてき, shikenmokuteki] test purpose [Add to Longdo]
占有[せんゆう, senyuu] occupation (vs), posession [Add to Longdo]
専用レジスタ[せんようレジスタ, senyou rejisuta] special-purpose register [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top