Search result for

portal

(40 entries)
(0.0405 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portal-, *portal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portal[N] ประตู, See also: ทางเข้า, Syn. doorway

English-Thai: Nontri Dictionary
portal(n) ประตูใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
portal circulationการไหลเวียนพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portal cirrhosisโรคตับแข็งพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portal cutting machine; gantry cutting machineเครื่องตัดเดี่ยวระหว่างราง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
portal systemระบบพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portal-cantilever cutting machineเครื่องตัดแบบผสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Nirvana is coming. The mystic portal awaits.- สวรรค์กำลังมา ประตูลึกลับกำลังรออยู่ Toy Story (1995)
- l lost them. They're inside the portal. - What about the grid?ขาดการติดต่อ คงจะอยู่ข้างในกันแล้ว แล้วเรื่องไฟฟ้าล่ะ? The Matrix Reloaded (2003)
See that new colour on the dial? There's a new portal.มีประตูบานใหม่ให้คุณด้วย Howl's Moving Castle (2004)
I can't move the portals without Howl's help.ฉันย้ายบ้านไม่ได้เองไม่ได้หรอกนะ ต้องมีฮาล์วด้วย Howl's Moving Castle (2004)
Okay, Johnny, get ready to close the portal.ตกลง, จอห์นนี่, เตรียมปิดทางเข้า. Fantastic Four (2005)
through the portal in the cave.ผ่านประตูมิติในถ้ำ. Hidden (2005)
- Just like it always does. - Munk, open the portal.เหมือนที่เคยเป็นมา มั๊งเปิดประตู Happily N'Ever After (2006)
How do you like that? I'm a prince of portals! A master of magic!แกชอบนี่ใหม ฉันคือเจ้าชาย แห่งประตูเวทย์มนต์ Happily N'Ever After (2006)
I'll open the portal and get the boss!ฉันจะเปิดประตูแล้วไปหาบอส Happily N'Ever After (2006)
Push her into the portal!ผลักเธอเข้าประตูไปซะ! Happily N'Ever After (2006)
Your real father had us open portals all over the world to allow your return.พระบิดาของท่านได้เปิดประตูมิติ ทั่วโลกเพื่อให้ท่านกลับมา. Pan's Labyrinth (2006)
The full moon is high in the sky, we can open the portal.พระจันทร์กำลังจะเต็มดวงแล้ว เราจะสามารถเปิดประตูมิติได้ Pan's Labyrinth (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTAL    P AO1 R T AH0 L
PORTALS    P AO1 R T AH0 L Z
PORTALES    P AO0 R T AA1 L EH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portal    (n) (p oo1 t l)
portals    (n) (p oo1 t l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Portal {n} | Portale {pl}portal | portals [Add to Longdo]
Portalkran {m}; Bockkran {m}portal crane; goliath crane [Add to Longdo]
Portalhubwagen {m}straddle carrier [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポータル[, po-taru] (n) {comp} portal [Add to Longdo]
ポータルサイト[, po-tarusaito] (n) {comp} Internet portal [Add to Longdo]
仮設トイレ[かせつトイレ, kasetsu toire] (n) portable toilet; portaloo; temporary toilet [Add to Longdo]
確認写真[かくにんしゃしん, kakuninshashin] (n) portal film (e.g. in radiotherapy) [Add to Longdo]
企業情報ポータル[きぎょうじょうほうポータル, kigyoujouhou po-taru] (n) {comp} Enterprise Information Portal [Add to Longdo]
企業内情報ポータル[きぎょうないじょうほうポータル, kigyounaijouhou po-taru] (n) {comp} Enterprise Information Portal [Add to Longdo]
支石墓[しせきぼ, shisekibo] (n) dolmen; portal tomb [Add to Longdo]
照合写真[しょうごうしゃしん, shougoushashin] (n) (See 確認写真) portal film (e.g. in radiotherapy) [Add to Longdo]
門脈[もんみゃく, monmyaku] (n,adj-no) portal vein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portal \Por"tal\, a. (Anat.)
   Of or pertaining to a porta, especially the porta of the
   liver; as, the portal vein, which enters the liver at the
   porta, and divides into capillaries after the manner of an
   artery.
   [1913 Webster]
 
   Note: Portal is applied to other veins which break up into
      capillaries; as, the renal portal veins in the frog.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portal \Por"tal\, n. [OF. portal, F. portail, LL. portale, fr.
   L. porta a gate. See {Port} a gate.]
   1. A door or gate; hence, a way of entrance or exit,
    especially one that is grand and imposing.
    [1913 Webster]
 
       Thick with sparkling orient gems
       The portal shone.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       From out the fiery portal of the east. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.)
    (a) The lesser gate, where there are two of different
      dimensions.
    (b) Formerly, a small square corner in a room separated
      from the rest of the apartment by wainscoting, forming
      a short passage to another apartment.
    (c) By analogy with the French portail, used by recent
      writers for the whole architectural composition which
      surrounds and includes the doorways and porches of a
      church.
      [1913 Webster]
 
   3. (Bridge Building) The space, at one end, between opposite
    trusses when these are terminated by inclined braces.
    [1913 Webster]
 
   4. A prayer book or breviary; a portass. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Portal bracing} (Bridge Building), a combination of struts
    and ties which lie in the plane of the inclined braces at
    a portal, serving to transfer wind pressure from the upper
    parts of the trusses to an abutment or pier of the bridge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 portal
   n 1: a grand and imposing entrance (often extended
      metaphorically); "the portals of the cathedral"; "the
      portals of heaven"; "the portals of success"
   2: a site that the owner positions as an entrance to other sites
     on the internet; "a portal typically has search engines and
     free email and chat rooms etc." [syn: {portal site},
     {portal}]
   3: a short vein that carries blood into the liver [syn: {portal
     vein}, {hepatic portal vein}, {portal}, {vena portae}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Portal [pɔrtaːl] (n) , s.(n )
   portal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top