Search result for

portables

(182 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portables-, *portables*, portable
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา portables มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *portables*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portable[ADJ] หิ้วได้, See also: พกพาได้, Syn. transportable, transported, conveyable, movable, Ant. fixed, immovable
portable[N] สิ่งที่ออกแบบให้พกพาได้
reportable[ADJ] ซึ่งรายงานหรือแถลงข่าว
supportable[ADJ] ซึ่งสนับสนุน, Syn. sustainable, bearable
insupportable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถจะทนได้, See also: ซึ่งเกินกว่าจะทนไหว, Syn. unbearable, insufferable, intolerable, Ant. bearable, endurable, tolerable
insupportably[ADV] อย่างเหลือทน, See also: อย่างไม่อาจทนไหว, อย่างไม่อาจทนได้, Syn. unbearably, insufferably, intolerably, Ant. endurably, tolerably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insupportable(อินซะพอร์ท'ทะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถจะอดทนได้,สุดที่จะอดกลั้นได้,ซึ่งไม่สามารถสนับสนุนได้., See also: insupportability,insupportableness n. insupportably adv.
portable(พอร์ท'ทะเบิล) adj.,n. (สิ่งที่) หิ้วได้,เคลื่อนย้ายได้ด้วยมือ,สะดวก,เบา, See also: portability,n.
portable computerคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ในรุ่นต่าง ๆ ที่สามารถพกพาไปไหน ๆ ได้โดยสะดวก มีหลายขนาด ทั้งขนาดวางตัก (laptop) ขนาดมือถือ (handheld) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) เป็นต้น
portable operating systemใช้ตัวย่อว่า POSIX (อ่านว่า โพสซิกส์) เป็นระบบปฏิบัติการ UNIX รุ่นหนึ่ง ที่สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) เป็นผู้พัฒนาขึ้น
supportable(ซะพอร์'ทะเบิล) adj. ค้ำจุนได้,สนับสนุนได้,ทนได้,อดกลั้นได้., See also: supportability,supportableness n. supportably adv., Syn. maintainable

English-Thai: Nontri Dictionary
insupportable(adj) ทนไม่ได้,สุดที่จะกลั้นได้
portable(adj) เคลื่อนย้ายได้,ยกได้,สะดวกพก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
portable๑. เคลื่อนย้ายง่าย, -กระเป๋าหิ้ว๒. ใช้ได้หลายระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
portable๑. เคลื่อนย้ายง่าย, -กระเป๋าหิ้ว๒. ใช้ได้หลายระบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
portable spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนย้ายได้ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hand portable setชุดโทรศัพท์มือถือ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Portable document softwareระบบการสร้างภาพเอกสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Portable electronic noseจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Portable Rigแท่นเจาะบนบกแบบที่มีโครงสร้างหอคอย (Derrick) , แท่นเจาะบนบกแบบที่มีโครงสร้างหอคอย (Derrick)
ติดอยู่บนรถบรรทุกขนาดใหญ่ สามารถเคลื่อนย้ายแท่นเจาะได้โดยสะดวก เพราะโครงสร้างหอคอยพับให้เอนราบได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Portable คอมพิวเตอร์เคลื่อนย้ายได้ [คอมพิวเตอร์]
Portable Tankถังบรรจุที่เคลื่อนย้ายได้
ถังที่ใช้สำหรับการขนส่งแบบใช้เครื่องทำความเย็นของก๊าซเหลว (Refrigerated Liquefied Gases) หมายถึงถังที่มีฉนวนป้องกันความร้อนที่มีความจุมากกว่า 450 ลิตร ซึ่งรวมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการขนส่ง [สิ่งแวดล้อม]
Portable computersคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว [TU Subject Heading]
Portable document softwareส่วนชุดคำสั่งจัดการเอกสารหลายแบบ [TU Subject Heading]
Dental Chairs, Portableเก้าอี้ทำฟันสนาม [การแพทย์]
Dental Units, Portableเครื่องกรอฟันสำหรับออกหน่วยเคลื่อนที่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Portable equipment can't distinguish a bleed or a tumor.แค่เครื่องมือการแพทย์แบบพกพา มันแยกไม่ได้หรอว่าเลือดออกในสมอง หรือ เนื้องอก The Itch (2008)
The only equipment we have is a sonogram and a portable x-ray.เครื่องมือชนิดเดียวที่เรามี คือโซโนแกรม และเครื่องเอ็กซ์เรย์แบบเคลื่อนที่ไ้ด้ The Itch (2008)
So we can use the portable X-ray.เราสามารถใช้ เครื่องเอ็กซ์เรย์แบบเคลื่อนที่ The Itch (2008)
I was gonna get one of them new portable satellite radios.ฉันอยากได้วิทยุผ่านดาวเทียว ที่พกพาได้ด้วยตัวใหม่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
This is the Cox Group, but you can reach her on her portable or at her office.นี่คือค็อกซ์กรุ๊ป ลองโทรหาที่มือถือหรือว่าที่ออฟฟิศดูนะครับ Burn After Reading (2008)
You ruined my portable phone.พวกนายทำโทรศัพท์ฉันเจ๊ง Pineapple Express (2008)
Scott Baker set up a portable DNA lab at a hotel in downtown Tokyo.สารปรอทเริ่มอยู่ในสภาวะแวดล้อม อยู่ในส่วนที่เล็กที่สุด The Cove (2009)
Agent Farnsworth, get my portable chemistry set.เจ้าหน้าที่ฟาร์นเวิร์นช่วยจัดชุด อุปกรณ์เคมีเคลื่อนที่ให้ผมด้วย Fracture (2009)
But what we do know is,no unusual tire tracks,no portable generator, nothing to indicate that the killer tapped into the power lines.แต่สิ่งที่เรารู้คือ รอยล้อที่ไม่ปกติ และเครื่องปั่นไฟแบบพกพา ไม่มีอะไรชี้ว่า ฆาตกรติดอะไรที่สายไฟแรงสูง Bolt Action (2009)
Beck, get her on a portable.เบ็ค นำตัวลงรถเข็น Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Let's rig up a portable shortwave, test it on something larger in the field.เตรียมวิทยุคลื่นสั้นเคลื่อนที่ ผมจะออกไป ทดสอบกับเครื่องจักรที่ใหญ่กว่านี้ Terminator Salvation (2009)
that, that's jessy he is our feeding geek rue I'm talking electronic bill ball hat, LAD lights anything that more pretty odd excellent time listen, I've been working on a portable light tingeing system and I can't figure it out how to get it distinct Union electricity?เจาเปรียบสเหมือนอาหารของเรา ฉันพูดถึงค่าหมวกอิเล็กทรอนิกส์ลูกไฟลาด เป็นอะไรที่แปลกมากและสวยด้วย เวลาที่ดีฟังฉันได้ทำงานกับ ไฟแบบพกพาในระบบทิงค์กิ้ง Step Up 3D (2010)
When you know something you can argue fact,not merely make insupportable claims in a passionate tone.ถ้าคุณรู้อะไรบางอย่าง คุณจะอ้างข้อเท็จจริงได้ ไม่ใช่อ้างลอยๆ ด้วยน้ำเสียงใส่อารมณ์แบบนั้น The Parts in the Sum of the Whole (2010)
And we have portable power.และเรามีเครื่องทำพลังงาน แบบพกพา ตรงนี้ไงที่หวังไว้ Better Angels (2010)
I'm sorry to inform you that you have been taken in by unsupportable mathematics designed to prey on the gullible and the lonely.ขอโทษที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า คุณถูกสมการคณิตศาสตร์ ไม่มีหลักฐานอ้างอิงแหกตา ซึ่งออกแบบมาเพื่อหลอกพวกหน้าโง่ และโดดเดี่ยว The Lunar Excitation (2010)
- I have the portable ultrasound.- เครื่องอัลตราซาวด์พกพาค่ะ Sanctuary (2010)
It's not a closet. It's a portable sauna.มันไม่ใช่ตู้ มันคือที่อบเซาวน่า เคลื่อนที่ 2.0 (2010)
You have one of those portable phones?โทรศัพท์แบบพกพา ? Drive Angry (2011)
Camera, portable DVD player, iPod, iPad, laptop?กล้อง ดีวีดีพกพา ไอพอด ไอแพด แล็ปท็อป Hecks on a Plane (2011)
This is a portable electroencephalogram.นี่คือเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองแบบพกพา The Cohabitation Formulation (2011)
But Alvarez might have a portable one in his pack.แต่ อัลวารซ์ อาจมีวิทยุมือถือสักตัว อยู่ในกระเป๋าของเขา Genesis: Part 1 (2011)
If I could draw your attention to Velma's portable television set.ดูตรงนี้ครับ ทีวีพกพาของเวลม่า BrotherFae of the Wolves (2011)
Portable heater?หรือเครื่องฮีทเตอร์ใช้แกีส The Dig (2011)
Or portable gas heater, which emits carbon monoxide.ทีอาจสร้าง Carbon monoxide ออกมาก มีผลขยายหลอดเลือด The Dig (2011)
I'm gonna get you one of those portable baby pumps.ผมจะซื้อที่ปั๊มนมแบบพกพาให้คุณ Bad in Bed (2011)
I think you will find these pieces more portable.ผมว่าคุณจะคิดว่า ชิ้นส่วนพวกนี้ลำเลียงง่าย Spooky Little Girl (2011)
To cut it down to a portable weight, we have to take it from here to here.ต้องลดของเพื่อลดน้ำหนัก พวกเราทำได้ ที่เราจะต้องทำ จากที่นี่ไปที่นี่ The Thing (2011)
You'll copy the hard drive with this portable cloner.นายจะคัดลอกข้อมูลด้วยอุปกรณ์คัดลอกแบบพกพา Upper West Side Story (2012)
If any of the evidence is transportable, we bag it.ทุกอย่างมันอยู่ในกล่องนั่นหมดแล้ว Are You...? (2012)
Thanks. Um, do you mind if I take the portable CD player?ขอบคุณ อืม คุณจะว่าอะไรมั้ย ถ้าผมเอาเครื่องเล่นCDไปด้วย Women and Death (2012)
Portable.เบาไม้เบามือ We Are Both (2012)
There's a portable hard drive in the safe behind the counter.มีฮาร์ดไดรฟ์ \ ในเซฟใต้เคาน์เตอร์ Intuition (2012)
I might even bring a portable polygraph next time.ชั้นอาจจะเอาเครื่องจับเท็จมา คราวหน้า Sunshine and Frosty Swirl (2012)
Yeah, well, it's cute and portable and it's iron, so I'll be seeing you...ใช่ มันน่ารักดี พกพาสะดวก และเป็นเหล็ก งั้นแล้วเจอกัน... Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
Portable one to Deputy Chief Seven.หน่วย 1 ถึงหัวหน้าหน่วย 7 Burned (2013)
It's a PTAC. A portable air traffic control tower.มันคือ PTAC หอคอยควบคุมการจราจรทางอากาศ The Odyssey (2013)
Well, you're interested in this gorgeous '40 Royal Portable.ก็ คุณสนใจเครื่องพิมพ์ดีด เลอค่านี้ที่อยู่ในปี 1940 Predestination (2014)
Portable Appledore. How does it work?เเอปเปิลดอร์เเบบพกพา มันทำงานได้ยังไง? His Last Vow (2014)
High spectrum portable radiograph, colloquially known as the X-Ray machine.คลื่นแสงสูง ภาพถ่ายรังสีแบบพกพา เรืยกอย่างไม่เป็นทางการ ว่าเครื่องเอกซ์เรย์ Suicidal Tendencies (2015)
And this is the end of the room where Pablo Casals played for us, where we had a portable stage built, when we had the Shakespeare players.และตรงนี้คือปลายห้อง ที่พาโบล คาซาลส์ มาเล่นดนตรี และเรายกพื้นทำเวทีให้ละครเชกสเปียร์แสดง Jackie (2016)
I'm repairing' this portable audio system for them.ฉันกำลังซ่อมวิทยุให้พวกนั้นอยู่ Service (2016)
I was a portable fucking goldmine.ตอนนั้นฉันเป็นเหมืองทองเคลื่อนที่เลย T2 Trainspotting (2017)
What have you got here? A portable shower or a monkey cage?นี่มันอะไรเนี่ย ตู้อาบนํ้าหรือกรงลิง Jaws (1975)
Portable video unit. - Anything ?-เครื่องเล่นวิดีโอ... The Thing (1982)
A little portable R and R.ปรนเปรอสวาทเรา Casualties of War (1989)
It's just that I know that in the coming months... we're all going to need portable wealth.ต้องการทรัพย์สินที่ขนย้ายได้ ผมสั่งจับคุณได้นะ Schindler's List (1993)
What we've just witnessed, what we've read in your field reports, the scientific basis and credibility just seem wholly unsupportable.ไม่ต้องกลัว Billy พวกเราอยู่ที่นี่ เพื่อช่วยคุณ เราเพิ่งเป็นพยานการพบเห็นอะไร อะไร ในรายงานการลงพื้นที่ ที่เราอ่าน Deep Throat (1993)
Heard about this one bloke, he walks into a bank with a portable phone.ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเจ้าหมอเขาเดินเข้าไปในธนาคารกับโทรศัพท์แบบพกพา Pulp Fiction (1994)
Man portable?คนถือไปได้ The Jackal (1997)
It's a portable inkwell for scholarsเงินตลับหมึกที่คนมีความรู้เอาไว้พกติดตัวหนะลูก The Great Jang-Geum (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
portablDemocracy is not exportable like food or cement.
portablI learned about your portable copier at the Tokyo-Office '97 Expo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัดลมตั้งโต๊ะ[N] table fan, See also: portable fan, stand-up fan, Syn. พัดลมตั้งพื้น, Ant. พัดลมแขวนเพดาน, พัดลมเพดาน, Example: พัดลมตั้งโต๊ะเป็นของขวัญที่นิยมซื้อให้กันในโอกาสขึ้นบ้านใหม่, Count unit: ตัว, Thai definition: พัดลมสำหรับตั้งบนพื้นราบ
เบาไม้เบามือ[ADJ] portable, See also: light, Syn. เบามือ, Example: ลูกเลือกด้ามที่เบาไม้เบามือกว่านี้ไม่ได้หรือจะได้จับสะดวกๆ หน่อย, Thai definition: ที่ออกแรงน้อยในการจับถือหรือยกขึ้น
เชิงกราน[N] stove with projecting foot, See also: stove using wood fuel, portable fireplace for cooking, Example: เครื่องสามหาบมีไตร 3 ไตร เชิงกรานหรืออั้งโล่ 3 ใบ สาแหนก 3 คู่ (6อัน) พันด้วย
แม่เตาไฟ[N] fire-place with frame, See also: frame for portable fire-places, Example: คนในสมัยก่อนสอนว่าห้ามข้ามแม่เตาไฟ, Thai definition: ไม้สี่เหลี่ยมที่เป็นกรอบกรุดินสำหรับตั้งเตาไฟ
ขึ้น[ADV] be tenable, See also: be reasonable, hold water, be supportable, be defendable, be justifiable, Example: เหตุผลของเขาฟังไม่ขึ้นเลย, Thai definition: อย่างมีเหตุผลสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้วได้[adj.] (hiudāi) EN: portable   FR: portable ; portatif
เคลื่อนที่[adj.] (khleūoenthī) EN: mobile ; moving ; portable ; travelling ; walking   FR: mobile ; portable ; itinérant
เครื่องชาทย์แบต[n. exp.] (khreūang chāt baēt) FR: chargeur de téléphone portable [m]
เหลืออด[v.] (leūa-ǿt) EN: be beyond endurance ; lose control of oneself ; explode ; be unbearable ; be intolerable   FR: être insupportable
เหลือทน[v.] (leūathon) EN: be unbearable ; be beyond toleration ; be intolerable ; be beyond endurance   FR: être intolérable ; être insupportable
เหลือทน[adj.] (leūathon) EN: intolerable   FR: insupportable ; intolérable
มือถือ[n.] (meūtheū) EN: cellphone ; mobile phone   FR: téléphone portable [m] ; GSM [m] (Belg.)
โน้ตบุ๊ค = โน้ตบุค[n.] (nōtbuk) EN: notebook   FR: ordinateur portable [m] ; portable [m]
อดทนได้[adj.] (otthondāi) FR: supportable ; tolérable
ที่ชาทย์แบต[n. exp.] (thī chāt baēt) FR: chargeur de téléphone portable [m]
ทนได้[adj.] (thondāi) FR: supportable
โทรศัพท์เคลื่อนที่[n. exp.] (thōrasap khleūoenthī) EN: mobile phone ; cell phone   FR: téléphone portable [m]
โทรศัพท์มือถือ[n. exp.] (thōrasap meūtheū) EN: mobile phone ; cell phone   FR: téléphone portable [m] ; GSM [m] (Belg.) ; téléphone cellulaire [m]
วิทยุทรานซิสเตอร์[n.] (witthayu thrānsistoē) EN: portable radio   FR: transistor [m] ; poste à transistors [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTABLE    P AO1 R T AH0 B AH0 L
PORTABLES    P AO1 R T AH0 B AH0 L Z
EXPORTABLE    EH0 K S P AO1 R T AH0 B AH0 L
REPORTABLE    R AH0 P AO1 R T AH0 B AH0 L
SUPPORTABLE    S AH0 P AO1 R T AH0 B AH0 L
INSUPPORTABLE    IH2 N S AH0 P AO1 R T AH0 B AH0 L
TRANSPORTABLE    T R AE0 N S P AO1 R T AH0 B AH0 L
UNSUPPORTABLE    AH2 N S AH0 P AO1 R T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portable    (j) (p oo1 t @ b l)
exportable    (j) (i1 k s p oo1 t @ b l)
reportable    (j) (r i1 p oo1 t @ b l)
supportable    (j) (s @1 p oo1 t @ b l)
insupportable    (j) (i2 n s @ p oo1 t @ b l)
transportable    (j) (t r a1 n s p oo1 t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Koffergerät {n}portable set [Add to Longdo]
Kofferradio {n}portable radio [Add to Longdo]
Unerträglichkeit {f}insupportableness [Add to Longdo]
einführbar {adj}importable [Add to Longdo]
haltbarsupportable [Add to Longdo]
haltbar {adv}supportably [Add to Longdo]
tragbar {adj} | tragbarer | am tragbarstenportable | more portable | most portable [Add to Longdo]
nicht tragbarunportable [Add to Longdo]
tragbar {adv}portably [Add to Longdo]
transportabel {adj} | transportabler | am transportabelstentransportable | more transportable | most transportable [Add to Longdo]
transportierbar; transportabel {adj}portable [Add to Longdo]
unausstehlich {adv}insupportably [Add to Longdo]
unerträglichinsupportable [Add to Longdo]
unerträglich {adv}insupportably [Add to Longdo]
ununterstützbarunsupportable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
コッヘル;コッフェル[, kohheru ; kofferu] (n) portable stove (outdoor gear) (ger [Add to Longdo]
コンシューマー向けポータブルモデル[コンシューマーむけポータブルモデル, konshu-ma-muke po-taburumoderu] (n) {comp} consumer portable [Add to Longdo]
コンパクト[, konpakuto] (adj-na) (1) compact; (n) (2) (powder) compact (portable makeup & mirror case); (P) [Add to Longdo]
バイポータブル[, baipo-taburu] (n) {comp} Biportable [Add to Longdo]
ピッチ[, picchi] (n) (1) pitch (i.e. pace, speed, angle, space, field, sound, etc.); (2) pitch (from distilling petroleum, tar, etc.); (3) (col) (abbr) (See PHS) PHS portable phone; (P) [Add to Longdo]
ポータブル[, po-taburu] (adj-na,n) portable; (P) [Add to Longdo]
ポータブルコンピュータ[, po-taburukonpyu-ta] (n) {comp} portable computer [Add to Longdo]
羽車[はぐるま, haguruma] (n) (See 御羽車) portable shrine used to transport a sacred object [Add to Longdo]
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P) [Add to Longdo]
仮設トイレ[かせつトイレ, kasetsu toire] (n) portable toilet; portaloo; temporary toilet [Add to Longdo]
可搬型[かはんがた, kahangata] (n,adj-no) {comp} portable [Add to Longdo]
可搬式[かはんしき, kahanshiki] (n) portable [Add to Longdo]
携帯可能[けいたいかのう, keitaikanou] (adj-na) {comp} portable [Add to Longdo]
携帯型[けいたいがた, keitaigata] (adj-f) portable (style) [Add to Longdo]
携帯端末[けいたいたんまつ, keitaitanmatsu] (n,adj-no) {comp} portable terminal [Add to Longdo]
携帯用[けいたいよう, keitaiyou] (n,adj-no) {comp} portable; mobile use [Add to Longdo]
御羽車;お羽車[おはぐるま, ohaguruma] (n) (See 羽車) portable shrine used to transport a sacred object [Add to Longdo]
御輿(P);神輿;神興(iK)[みこし, mikoshi] (n) (1) (esp. 神輿) (See お神輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (hon) (esp. 御輿) (See 輿) palanquin; (3) (uk) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
御輿を担ぐ;みこしを担ぐ[みこしをかつぐ, mikoshiwokatsugu] (exp,v5g) (1) to wheedle a person into doing something; (2) to carry a portable shrine [Add to Longdo]
手燭[てしょく;しゅしょく, teshoku ; shushoku] (n) portable candlestick [Add to Longdo]
手提げ金庫[てさげきんこ, tesagekinko] (n) (portable) safe or cash box [Add to Longdo]
受信音[じゅしんおん, jushin'on] (n) ringtone (of mobile phones, portable phones, cellphones, etc.) [Add to Longdo]
書割;書き割り;書き割[かきわり, kakiwari] (n) portable painting used as part of the backdrop (in kabuki, etc.) [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) [Add to Longdo]
置き火燵;置き炬燵;置炬燵;置火燵[おきごたつ, okigotatsu] (n) portable brazier [Add to Longdo]
置き床;置床[おきどこ, okidoko] (n) (See 床の間) portable dais used to create a removable tokonoma [Add to Longdo]
釣り台;釣台[つりだい, tsuridai] (n) (1) fishing stand; small portable stand that can be assembled quickly; (2) stand used to transport people or things (Edo period) [Add to Longdo]
風炉[ふろ, furo] (n) portable stove for boiling water to make tea used for the tea ceremony during the summer [Add to Longdo]
報告可能マーク誤り[ほうこくかのうマークあやまり, houkokukanou ma-ku ayamari] (n) {comp} reportable markup error [Add to Longdo]
矢立て[やたて, yatate] (n) portable brush-and-ink case [Add to Longdo]
有明行灯[ありあけあんどん, ariakeandon] (n) portable paper lantern for walking at night [Add to Longdo]
焜炉[こんろ(P);コンロ, konro (P); konro] (n) (uk) portable cooking stove; gas burner; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便携式[biàn xié shì, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˊ ㄕˋ, 便 / 便] portable [Add to Longdo]
可移植[kě yí zhí, ㄎㄜˇ ㄧˊ ㄓˊ, ] portable (programming language) [Add to Longdo]
报话机[bào huà jī, ㄅㄠˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, / ] walkie-talkie; portable radio transmitter [Add to Longdo]
手提[shǒu tí, ㄕㄡˇ ㄊㄧˊ, ] portable [Add to Longdo]
手提电脑[shǒu tí diàn nǎo, ㄕㄡˇ ㄊㄧˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] portable computer [Add to Longdo]
折叠式[zhé dié shì, ㄓㄜˊ ㄉㄧㄝˊ ㄕˋ, / ] folding (i.e. portable) [Add to Longdo]
提灯[tí dēng, ㄊㄧˊ ㄉㄥ, / ] a portable lamp [Add to Longdo]
携带[xié dài, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄞˋ, / ] to carry; portable [Add to Longdo]
移动[yí dòng, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] to move; movement; migration; mobile; portable [Add to Longdo]
轻便[qīng biàn, ㄑㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] lightweight and portable; light and convenient [Add to Longdo]
随带[suí dài, ㄙㄨㄟˊ ㄉㄞˋ, / ] to carry along; portable [Add to Longdo]
随身听[suí shēn tīng, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄣ ㄊㄧㄥ, / ] Walkman (trademark); portable stereo [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポータブル[ぽーたぶる, po-taburu] portable (a-no) [Add to Longdo]
ポータブルコンピュータ[ぽーたぶるこんぴゅーた, po-taburukonpyu-ta] portable computer [Add to Longdo]
可搬型[かはんがた, kahangata] portable (a-no) [Add to Longdo]
携帯可能[けいたいかのう, keitaikanou] portable (an) [Add to Longdo]
携帯型[けいたいがた, keitaigata] portable (a-no) [Add to Longdo]
携帯端末[けいたいたんまつ, keitaitanmatsu] portable terminal [Add to Longdo]
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] mobile, portable telephone [Add to Longdo]
携帯用[けいたいよう, keitaiyou] portable (a-no), mobile use [Add to Longdo]
報告可能マーク誤り[ほうこくかのうマークあやまり, houkokukanou ma-ku ayamari] reportable markup error [Add to Longdo]
バイポータブル[ばいぽーたぶる, baipo-taburu] Biportable [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top