Search result for

pompadours

(57 entries)
(1.2996 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pompadours-, *pompadours*, pompadour
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pompadours มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pompadours*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pompadour[N] แบบทรงผลของสตรีและบุรุษที่ม้วนตรงขึ้นจากหน้าผาก, Syn. haircut

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Where you goin'? You wear your hair in a pompadourคุณสวมใส่ผมของคุณในปอม ปาดัว Pinocchio (1940)
Not unless he has a pompadour.ไม่เห็น นอกจากว่าเขาจะใส่ชุดพอมพะโด Unpleasantville (2010)
I turn you into the queen of Saba, to Cleopatra, to Madame Pompadour!Ich mache Sie zur Königin von Saba, zu Kleopatra, zu Madame PompadourThe Devil and the Ten Commandments (1962)
Thank you, Madame Pompadour.Danke, Madame PompadourAlphaville (1965)
Are you sure I'll be the only Madam Pompadour at the ball?Bin ich auch die einzige Madame PompadourFrankie and Johnny (1966)
What Madam Pompadour would have given to look like you.Was Madame Pompadour gegeben hätte, um so auszusehen. Frankie and Johnny (1966)
We still have ten Madam Pompadours to get rid of.Wir müssen noch zehn Madame Pompadours loswerden. Frankie and Johnny (1966)
As one Madam Pompadour to the other...Von einer Madame Pompadour zur anderen... Frankie and Johnny (1966)
- I was not thinking about Billy Nopar.Madame Pompadour... There Goes the Bride (1967)
Not forgetting the one from the Press who thinks she's special and who takes interest in taunting me.Von dem Pressemädel, das sich für die Pompadour hält, rede ich erst gar nicht. Le bon plaisir (1984)
I read οnce that Madame de Pοmpadοur and her friends used tο dress up as shepherdesses.Wissen Sie, ich habe einmal gelesen, dass Madam de Pompadour und ihre Freundinnen sich als Schafhirtinnen verkleidet haben. Miss Marple: The Mirror Crack'd from Side to Side (1992)
Scented hangers? I do not want the closet smelling like Madame Foufou's Perfume Parlor.Der Schrank soll aber nicht riechen wie das Boudoir von Madame PompadourBell Bottom Blues (1993)
My rather hairy Pompadour.Meine bärtige PompadourLautrec (1998)
Oh, Pompadour has found baby! Huh?Oh, hat die Pompadour ihr Kindchen wieder? Lautrec (1998)
Not so fast, Mr Pompadour Motorcycle Guy.Nicht so schnell, Mr Pompadour-Motorradpilot. Carpe Demon (2005)
And I just snogged Madame de Pompadour.Und ich habe gerade mit Madame de Pompadour geknutscht! The Girl in the Fireplace (2006)
Madame de Pompadour.Madame de PompadourThe Girl in the Fireplace (2006)
Well!Naja, Madame de PompadourThe Girl in the Fireplace (2006)
And for some reason, God knows what, only the brain of Madame de Pompadour will do.Und aus irgendeinem Grund, Gott weiß warum, passt nur das Gehirn von Madame de PompadourThe Girl in the Fireplace (2006)
Madame de Pompadour.Madame de PompadourThe Girl in the Fireplace (2006)
Madame de Pompadour.Madame de PompadourThe Girl in the Fireplace (2006)
Like "Madame de Pompadour".So wie... "Madame de Pompadour". The Girl in the Fireplace (2006)
Madame de Pompadour!Madame de PompadourThe Girl in the Fireplace (2006)
Why did they think they could repair the ship with the head of Madame de Pompadour?Warum dachten die, sie könnten das Schiff mit Madame de Pompadours Kopf reparieren? The Girl in the Fireplace (2006)
Mme de Pompadour wishes to see you tomorrow at the Château de Choisy.Madame de Pompadour möchte Euch morgen sehen, in ihrem Schloss Choisy. L'homme au ventre de plomb (2008)
Madame de Pompadour herself considers him her enemy.Madame de Pompadour selbst betrachtet ihn als Feind. L'homme au ventre de plomb (2008)
Mme de Pompadour?Madame de PompadourL'homme au ventre de plomb (2008)
With La Pompadour in the game, the stakes are high.Da nun die Pompadour mitspielt, ist das Risiko groß. L'homme au ventre de plomb (2008)
They are in my reticule, and cannot be deployed unless the phial is crushed!Es befindet sich in meinem Pompadour und kann nur angewendet werden, wenn man das Fläschchen zerbricht. Return to Cranford: Part One - August 1844 (2009)
I daresay there is a pocket hidden in your coat-tail.Sehen Sie in Ihren PompadourReturn to Cranford: Part Two - October 1844 (2009)
Look in your reticule.Sehen Sie in Ihren PompadourReturn to Cranford: Part Two - October 1844 (2009)
The King found this to his advantage, as did his mistress, Pompadour!Um die Interesse des Königs, und der Pompadour zu vertreten. Le sang des farines (2013)
Some seized this opportunity mount a conspiracy against the King and accuse him of speculating on grain... in order to pay off his mistress' debts.Einige ergriffen die Gelegenheit, um seine Majestät zu beschuldigen, mit Getreide zu spekulieren, um die horrende Schulden der Pompadour zu bezahlen! Le sang des farines (2013)
Sister Ship of the Madame de Pompadour.Schwesterschiff der Madame de PompadourDeep Breath (2014)
When I gave you this fan, you hid it in your reticule in case Lord Grantham should be angry.Und als ich Ihnen diesen Fächer gab, versteckten Sie ihn in Ihrem Pompadour, falls Lord Grantham verärgert sein sollte. Episode #5.3 (2014)
Créteil Pompadour and Villeneuve-Triage will not stop at those stations, and from 23:10, inbound trains will start from Villeneuve-Saint-Georges.Creteil Pompadour und Villeneuve-Triage werden in der Gegenrichtung ab Villeneuve-Saint-Georges ab 23:10 Uhr nicht mehr angefahren. Les heures souterraines (2015)
And that pompadour.Und der PompadourThe Emperor Waltz (1948)
A month later, Rommel reported to Field Marshal von Rundstedt... supreme commander in the West, at the latter's headquarters... in the Pompadour's Palace at Fontainebleau outside Paris.Einen Monat später meldete sich Rommel beim Oberbefehlshaber West, Feldmarschall von Rundstedt, in dessen Hauptquartier im Schloss Pompadour in Fontainebleau bei Paris. The Desert Fox: The Story of Rommel (1951)
- You're Madame de Pompadour.- Und du bist sicher die PompadourFanfan la Tulipe (1952)
- With Mme de Pompadour.- Mit der Marquise von PompadourFanfan la Tulipe (1952)
Madame de Pompadour and the King's daughter.Die Marquise von Pompadour... und die Tochter des Königs! Fanfan la Tulipe (1952)
From Madame de Pompadour.Ein Andenken von Madame Pompadour. Ich hab nämlich die Prinzessin geküsst, Fanfan la Tulipe (1952)
There were also some ladies, Madame de Pompadour. Her Highness Princess Henriette.Ebenfalls anwesend waren die Damen Madame von Pompadour... und Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Henriette. Fanfan la Tulipe (1952)
I've come for my mistress. Madame de Pompadour.Ich komme im Auftrag meiner Herrin, der Marquise von PompadourFanfan la Tulipe (1952)
Pompadour?- ...von PompadourFanfan la Tulipe (1952)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเปล้าหน้าเหลือง [n. exp.] (nok plao nā leūang) EN: Pompadour Green Pigeon   FR: Colombar pompadour [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pompadourfrisur {f}pompadour [Add to Longdo]
Pompadourtaube {f} [ornith.]Pompadour Green Pigeon [Add to Longdo]
Pompadoursittich {m} [ornith.]Red Shining Parrot [Add to Longdo]
Pompadourkotinga [ornith.]Pompadour Cotinga [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リーゼント[, ri-zento] (n) (abbr) regent style; pompadour [Add to Longdo]
島田[しまだ, shimada] (n) (abbr) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure [Add to Longdo]
島田髷[しまだまげ;しまだわげ, shimadamage ; shimadawage] (n) (See 島田・しまだ) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure [Add to Longdo]
庇;廂[ひさし, hisashi] (n) (1) (uk) eaves (of roof); (2) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (3) visor or peak (of cap); (4) (abbr) (See 庇髪) classic Japanese women's low pompadour hairstyle [Add to Longdo]
庇髪;ひさし髪[ひさしがみ, hisashigami] (n) (obsc) classic Japanese women's low pompadour hairstyle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top