Search result for

polo

(82 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polo-, *polo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polo[N] กีฬาโปโลน้ำ
polo[N] กีฬาตีคลี
polonium[N] ธาตุกัมตรังสีพอโลเนียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
polo(โพ'โล) n. กีฬาตีคลีบนหลังม้า,กีฬาโปโลน้ำ, See also: poloist n.
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา
anthropology(แอนโธรพอล' โลจี) n.
apologetic(อะพอล'ละเจท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการขออภัย,เต็มที่หรือต้องการขออภัย, Syn. regretful, sorry ###A. unrepentant)
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
apologia(แอพพะโล'เจีย) n. หนังสือแก้ต่างหรือแก้ข้อกล่าวหา, การแก้ข้อกล่าวหา (apology)
apologise(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis (z) er n.
apologist(อะพอล'โลจิสทฺ) n. ผู้ขออภัย,ผู้แก้ข้อกล่าวหา, Syn. advocate)
apologize(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis (z) er n.
apologue(แอพ'พะลอก) n. นิทานแฝงคติศีลธรรม. -apologal adj. (didactic narrative)

English-Thai: Nontri Dictionary
polo(n) กีฬาโปโล,การตีคลี
anthropology(n) มานุษยวิทยา
apologetic(adj) เชิงขอโทษ
apologise(vi) ขอโทษ,ขออภัย,ออกตัว,แก้ตัว
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poloniumพอโลเนียม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Polo!- โปโล Living the Dream (2009)
Polo!โปโล Living the Dream (2009)
No Marco, no Polo.ไม่มีมาร์โค ไม่มีโปโล Living the Dream (2009)
No more Marco Polo in the mornings.เลิกเล่นมาร์โโค โปโล ในตอนเช้าได้แล้ว Living the Dream (2009)
Polo.โปโล Dex Takes a Holiday (2009)
At Van der Bilt annual charity polo match in Greenwich.ที่งานกุศลประจำปีของแวน เดอ บิลล์ มีงานแข่งโปโลในกรีนวิชช์ Reversals of Fortune (2009)
You can't go to a polo match without a hat.คุณจะไปงานแข่งโปโลแบบไม่มีหมวกไม่ได้หรอกค่ะ Reversals of Fortune (2009)
Not a word. Torrow's the family polo match.ไม่มีเลย Reversals of Fortune (2009)
The van der bilt's polo match in a Dior suit.แข่งโปโลของแวน เดอ บิล เกมที่ทุกคนใส่ชุดจาก ดิออร์ Reversals of Fortune (2009)
Too bad he's that polo match with his family?แย่หน่อย เขาอยู่ในเกมโปโลนั่นกับครอบครัวเขา Reversals of Fortune (2009)
You think I should invite myself to a charity polo match?เธอคิดว่า ฉันควรเสนอตัวเองไปงานโปโลเหรอ? Reversals of Fortune (2009)
I've never been to a polo match.แต่ฉันไม่เคยไปดูโปโลเลยนะ Reversals of Fortune (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poloFootball originally meant "a game played with a ball on foot" - unlike a game played on horseback, such as polo.
poloThe shirt she apparently seriously thought suited me I turned down and decided to accept a light blue polo shirt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอโลเนียม[N] polonium, Syn. ธาตุพอโลเนียม, Example: มารี คูรี และปิแอร์ คูรีแยกธาตุกัมมันตรังสีออกจากยูเรเนียมได้สองธาตุ คือ พอโลเนียม และ เรเดียม, Thai definition: ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง มีสถานะเป็นของแข็ง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายขอโทษ[n. exp.] (jotmāi khøthōt) EN: letter of apology   FR: lettre d'excuses [f]
ขมา[v.] (khamā) EN: ask for pardon ; apologize to   FR: demander le pardon ; présenter ses excuses
คำขออภัย[n. exp.] (khamkhø aphai) EN: apology   
คำขอโทษ[n. exp.] (khamkhøthōt) EN: excuse ; pardon ; apology   FR: excuse [f] ; regret [m] ; pardon [m]
ขออภัย[v. exp.] (khø aphai) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon   FR: demander pardon
ขออภัยในความไม่สะดวก[xp] (khø aphai nai khwām mai sadūak) EN: we apologize for the inconvenience   FR: veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ขอโทษที่...[v. exp.] (khøthōt thī …) EN: apologize for …   FR: s'excuser de/pour …
ขอโทษต่อ...[v. exp.] (khøthōt tø …) EN: apologize to … (s.o)   FR: s'excuser auprès de … (qqn)
ลุแก่โทษ[v.] (lukaēthōt) EN: make an apology ; apologize   FR: se repentir ; se confesser

CMU English Pronouncing Dictionary
POLO    P OW1 L OW0
POLO'S    P OW1 L OW0 Z
POLONIUM    P AH0 L OW1 N IY0 AH0 M
POLONSKY    P AH0 L AA1 N S K IY0
POLONAISE    P AA2 L AH0 N EY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polo    (n) (p ou1 l ou)
polony    (n) (p @1 l ou1 n ii)
polo-neck    (j) - (p ou1 l ou - n e k)
polonaise    (n) (p o2 l @ n ei1 z)
polonaises    (n) (p o2 l @ n ei1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polo {n}; Polospiel {n} [sport]polo [Add to Longdo]
Polohemd {n}polo shirt; polo; short-sleeved shirt [Add to Longdo]
Polonaise {f}polonaise [Add to Longdo]
Polonium {n} [chem.]polonium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お詫び[おわび, owabi] (n,vs) apology [Add to Longdo]
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology) [Add to Longdo]
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. [Add to Longdo]
アントロポロギー[, antoroporogi-] (n) (obsc) (See 人類学) anthropology (ger [Add to Longdo]
ウォーターポロ;ウオーターポロ[, uo-ta-poro ; uo-ta-poro] (n) (See 水球) water polo [Add to Longdo]
ジパング[, jipangu] (n) Zipangu (the name for Japan used by Marco Polo) (ita [Add to Longdo]
タートルネック[, ta-torunekku] (n,adj-no) turtleneck; turtle-necked sweater; polo-neck(ed) sweater [Add to Longdo]
トポロジ[, toporoji] (n) {comp} topology [Add to Longdo]
トポロジー[, toporoji-] (n) topology [Add to Longdo]
トポロジカル[, toporojikaru] (n) topological [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pō, ㄆㄛ, / ] polonium Po 釙|钋, metalloid, atomic number 84, #43,144 [Add to Longdo]
马球[mǎ qiú, ㄇㄚˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] polo [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トポロジー[とぽろじー, toporoji-] topology [Add to Longdo]
ネットワークトポロジー[ねっとわーくとぽろじー, nettowa-kutoporoji-] network topology [Add to Longdo]
ネットワーク接続形態[ネットワークせつぞくけいたい, nettowa-ku setsuzokukeitai] network topology [Add to Longdo]
ポロジ状態要素[ポロジじょうたいようそ, poroji joutaiyouso] topology state element [Add to Longdo]
位相[いそう, isou] topology, phase [Add to Longdo]
接続形態[せつぞくけいたい, setsuzokukeitai] connection configuration, topology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polo \Po"lo\, n. [Of Eastern origin; -- properly, the ball used
   in the game.]
   1. A game of ball of Eastern origin, resembling hockey, with
    the players on horseback.
    [1913 Webster]
 
   2. A similar game played on the ice, or on a prepared floor,
    by players wearing skates.
    [1913 Webster]
 
   3. A game similar to hockey played by swimmers.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polo \Po"lo\, n. [Sp., an air or popular song in Andalucia.]
   A Spanish gypsy dance characterized by energetic movements of
   the body while the feet merely shuffle or glide, with unison
   singing and rhythmic clapping of hands.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Polo
   n 1: Venetian traveler who explored Asia in the 13th century and
      served Kublai Khan (1254-1324) [syn: {Polo}, {Marco Polo}]
   2: a game similar to field hockey but played on horseback using
     long-handled mallets and a wooden ball

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 Polo
    Antarctic, the Antarctic
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 polo
 
 1. polo, çevgen. polo pony. bu oyunda kullanılan bodur cins at. polo shirt. kalın tişort. water polo yüzerken oynanan bir çeşit top oyunu.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top