Search result for

platt

(63 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -platt-, *platt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
platter[N] จานตื้นขนาดใหญ่, Syn. tray, trencher, plate, dish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
platter(แพลท'เทอะ) n. จานตื้นขนาดใหญ่,แผ่นเสียง
splattervt.,vi. สาดน้ำ,พูดติดอ่าง,พูดไม่คล่อง,เกิดเสียงสาดกระเด็น

English-Thai: Nontri Dictionary
platter(n) จานยาว,แผ่นเสียง
splatter(vt) กระจัดกระจาย,กระเซ็น,สาดน้ำ,พูดไม่คล่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bring my nuts on a silver platter.เอาถั่วของเราเสิร์ฟในจานเงินหน่อย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Dr. Platt said that if he's comfortable, leave him for a while and see, but... he's just not getting better.ดร.แพลตบอกว่าถ้ามันดูสบาย ก็ปล่อยมันไว้ซักพัก แต่.. มันดูไม่ได้ดีขึ้นเลย Marley & Me (2008)
New York deli platter, please.ขอชุดนิวยอร์ค เดลิฮะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- I want Sylar on a platter.ฉันต้องการไซลาร์บนตะแลงแกง Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
The hard drive platters must be fused.ตัวแผ่นฮาร์ดดิสก์มันโดนหลอมอ่ะ The No-Brainer (2009)
The fused plattersตัวจานบัญทึกข้อมูล The No-Brainer (2009)
These platters are incredibly sensitive.แผ่นบัญทึกพวกนี้มันเปราะบางอย่างเหลือเชื่อ The No-Brainer (2009)
No, I want dan Humphrey's head on a platter.ไม่ ฉ้นจะเอาหัวแดน ฮัมฟรีย์มาใส่พานให้ได้ The Age of Dissonance (2009)
Do do do do do do do do do do do do do do do do do if I could give you the world on a silver platter would it even matter?* หากฉันหยิบยื่นโลกนี้ให้ เธอจะดีขึ้นมั้ย * Throwdown (2009)
- My ass on a platter and both of you on the next flight out of Milan.-ให้ผมไม่ต้องขยับก้นไปไหน และคุณทั้งคู่ ต้องออกจากมิลานเครื่องบินเที่ยวต่อไปเลย The International (2009)
There it is, on a platter. Esophagus. Five months over.นี่ไง ใส่พานมาให้แล้ว หลอดอาหารเกินกำหนดมา 5 เดือน Repo Men (2010)
If one of us knew, you know, who the shooter was and he was willing to serve you that perp on a platter he would be entitled to some sort of immunity, right?ถ้าเราคนหนึ่งรู้ว่าคนยิงเป็นใคร และเขายินดีเป็นพยานชี้ตัวคนทำผิด เขาจะได้รับการคุ้มครอง ใช่มั้ย Horrible Bosses (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หก[v.] (hok) EN: spill ; fall ; splatter   FR: se renverser ; se répandre
จานเปล[n. exp.] (jān plē) EN: serving plate ; platter   FR: plateau [m]
เข่ง[n.] (kheng) EN: basket ; round crate made of bamboo ; platter-like basketwork   
กระเด็น[v.] (kraden) EN: splash ; splatter ; sputter   FR: gicler ; crachoter ; éclabousser ; asperger

CMU English Pronouncing Dictionary
PLATT    P L AE1 T
PLATTE    P L AE1 T
PLATTS    P L AE1 T S
PLATTEN    P L AE1 T AH0 N
PLATTER    P L AE1 T ER0
PLATTERS    P L AE1 T ER0 Z
PLATTNER    P L AE1 T N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
platter    (n) (p l a1 t @ r)
platters    (n) (p l a1 t @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Festplatte(n) |die, pl. Festplatten| จานแม่เหล็กเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์, ฮาร์ดดิสก์ เช่น Jede Festplatte beinhaltet Gigabytes von persönlichen Daten.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Platt {n}; Plattdeutsch {n}Low German [Add to Longdo]
Platte {f}; Steinplatte {f}; Fliese {f} | mit Steinplatten belegen; fliesenflag; flagstone | to flag [Add to Longdo]
Platte {f}; Tafel {f}; Fliese {f} | geschlitzte Platteslab | slotted slab [Add to Longdo]
Platte {f} (Holz)board [Add to Longdo]
Platte {f}; Tafel {f} (Wand; Fußboden)panel [Add to Longdo]
Platte {f}; Scheibe {f} (Glas; Blech)sheet [Add to Longdo]
Platte {f} (Felsplatte)ledge [Add to Longdo]
Platte {f} [comp.] | Platten {pl}disk | disks [Add to Longdo]
Platte {f}; Glatze {f}bald head; bald pate [Add to Longdo]
Plattendatei {f}disk file [Add to Longdo]
Platteneinheit {f}disk drive [Add to Longdo]
Plattenelement {n}plate element [Add to Longdo]
Plattenfirma {f}; Label {n}label [Add to Longdo]
Plattenhülle {f}record sleeve [Add to Longdo]
Plattenlaufwerk {n}; Platte {f}disc drive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴしゃっと[, pishatto] (adv) (on-mim) slapping; splatting [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[, pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
スプラッタームービー;スプラッタムービー[, supuratta-mu-bi-; supurattamu-bi-] (n) splatter movie [Add to Longdo]
スプラッタ映画;スプラッター映画[スプラッタえいが(スプラッタ映画);スプラッターえいが(スプラッター映画), supuratta eiga ( supuratta eiga ); supuratta-eiga ( supuratta-eiga )] (n) splatter movie [Add to Longdo]
プラッタ[, puratta] (n) {comp} platter [Add to Longdo]
円盤[えんばん, enban] (n,adj-no) (1) disk; discus; platter; (2) flying saucer; (P) [Add to Longdo]
旧盤[きゅうばん, kyuuban] (n) old bowl (platter); old (musical) recording [Add to Longdo]
皿(P);盤[さら, sara] (n) (1) (See お皿) plate; dish; platter; disc; (n,n-suf,ctr) (2) serving; helping; course; (n) (3) kanji radical 108 (at the bottom); (P) [Add to Longdo]
盛り合わせ[もりあわせ, moriawase] (n) combination platter [Add to Longdo]
大鬼蓮[おおおにばす, ooonibasu] (n) royal water lily; water platter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大盘子[dà pán zi, ㄉㄚˋ ㄆㄢˊ ㄗ˙, / ] platter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プラッタ[ぷらった, puratta] platter [Add to Longdo]
円盤[えんばん, enban] disk, flying saucer, platter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Platt \Platt\, n. (Mining)
   See {Lodge}, n. --Raymond.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lodge \Lodge\ (l[o^]j), n. [OE. loge, logge, F. loge, LL. laubia
   porch, gallery, fr. OHG. louba, G. laube, arbor, bower, fr.
   lab foliage. See {Leaf}, and cf. {Lobby}, {Loggia}.]
   1. A shelter in which one may rest; as:
    (a) A shed; a rude cabin; a hut; as, an Indian's lodge.
      --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         Their lodges and their tentis up they gan bigge
         [to build].            --Robert of
                          Brunne.
      [1913 Webster]
 
         O for a lodge in some vast wilderness! --Cowper.
    (b) A small dwelling house, as for a gamekeeper or
      gatekeeper of an estate. --Shak.
    (c) A den or cave.
    (d) The meeting room of an association; hence, the
      regularly constituted body of members which meets
      there; as, a masonic lodge.
    (c) The chamber of an abbot, prior, or head of a college.
      [1913 Webster]
 
   2. (Mining) The space at the mouth of a level next the shaft,
    widened to permit wagons to pass, or ore to be deposited
    for hoisting; -- called also {platt}. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   3. A collection of objects lodged together.
    [1913 Webster]
 
       The Maldives, a famous lodge of islands. --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   4. A family of North American Indians, or the persons who
    usually occupy an Indian lodge, -- as a unit of
    enumeration, reckoned from four to six persons; as, the
    tribe consists of about two hundred lodges, that is, of
    about a thousand individuals.
    [1913 Webster]
 
   {Lodge gate}, a park gate, or entrance gate, near the lodge.
    See {Lodge}, n., 1
    (b) .
      [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 platt [plat]
   platitudinous; unglossed
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Platt [plat] (n) , s.(n )
   Low German
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top