Search result for

planted

(40 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planted-, *planted*, plant, plante
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's a spy, planted on my ship to destroy any hope we have of transcending death.มันเป็นสายลับที่แอบมาอยู่บนยานของเรา มันมาเพื่อที่จะทำลายความหวัง ความเป็นอมตะของเรา Dead Space: Downfall (2008)
You realize he's a baby tiger that your enemy planted under your wings?เจ้าเกรงว่าเสือตัวน้อยอย่างเขา จะเป็นศัตรูซ่อนเร้นใต้ปีกเจ้าเหรอ Portrait of a Beauty (2008)
During this spring, he planted another tree that looked the same.ในระหว่างฤดูใบไม้ผลิ เขาเลยปลูกต้นไม้ต้นใหม่ให้ดูเหมือนเดิม My Sassy Girl (2008)
When he planted the tree, he asked me if it look the same.ตอนที่เขาปลูกต้นไม้ต้นนี้ เขาถามลุงว่ามันดูเหมือนเดิมมั้ย My Sassy Girl (2008)
Planted an orange tree in the backyard.ปลูกต้นส้ม ที่สวนหลังบ้าน Marley & Me (2008)
It begins with a single nano cell planted in the motor cortex of the brain.มันเริ่มจาก เซลล์นาโน อันเดียว Nที่นำไปปลูกถ่ายบริเวณก้านสมอง Gamer (2009)
I was checking Al-Zarian's computer, double-checking everything we planted.ฉันตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ของอัล-ซาบร่าน ตรวจสอบเพื่อความแน่ใจ ในแผนของเรา Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
So, we planted the seed with Weston.พวกเราไปยั่วยุเวสตันแล้ว The Culling (2009)
I've planted an explosive in my skull near my chip.ฉันได้วางแผนที่จะระเบิดในกะโหลกใกล้กับชิพของฉัน Ourselves Alone (2009)
I've planted an explosive in my skull, near my chin.ฉันฝังระเบิดไว้ในหัวฉัน ใกล้ๆ คาง Today Is the Day: Part 1 (2009)
I've planted an explosive in my skull near my chip.ฉันฝังลูกระเบิดในกะโหลกใกล้ชิปของฉัน Today Is the Day: Part 2 (2009)
Wait. You guys figured out who planted the bug?เดี๋ยว พวกคุณคิดออกยังว่าใครดักฟังเรา Chuck Versus the Suburbs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plantedCherry trees are planted along the street.
plantedEngland planted many colonies.
plantedI planted roses in the garden.
plantedMy suggestion is for more trees to be planted along the streets.
plantedPolice rushed to the scene on the tip that a time bomb was planted.
plantedShe planted fragrant olives in the garden.
plantedShe planted roses in the garden.
plantedShe planted some pansies in the flower bed.
plantedThe apple trees grew old and new ones were planted.
plantedThe cherry trees are planted on either side of the road.
plantedThe gardener planted rose tree in the middle of the garden.
plantedThe park is planted with trees of some kind or other.

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANTED    P L AE1 N T AH0 D
PLANTED    P L AE1 N AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planted    (v) (p l aa1 n t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏作[なつさく, natsusaku] (n) crops planted in summer [Add to Longdo]
花文字[はなもじ, hanamoji] (n) ornate initial; capital letters; flowers planted to form characters [Add to Longdo]
榊;賢木[さかき, sakaki] (n) (1) sakaki (species of evergreen sacred to Shinto, Cleyera japonica); (2) evergreen (esp. one planted or used at a shrine) [Add to Longdo]
作付面積[さくづけめんせき, sakudukemenseki] (n) planted area; (P) [Add to Longdo]
植わる[うわる, uwaru] (v5r,vi) to be planted [Add to Longdo]
人工林[じんこうりん, jinkourin] (n) planted forest [Add to Longdo]
足を地に付けて[あしをちにつけて, ashiwochinitsukete] (exp) with steady steps; with one's feet planted on the ground [Add to Longdo]
桃栗三年柿八年[ももくりさんねんかきはちねん, momokurisannenkakihachinen] (exp) it often takes time to bear the fruit of one's actions; planted peach and chestnut seeds take three years to bear fruit, persimmons take eight [Add to Longdo]
二枚腰[にまいごし, nimaigoshi] (n) (in sumo and judo) posture in which the legs are firmly planted [Add to Longdo]
防砂林[ぼうさりん, bousarin] (n) stand of trees planted to control the movement of sand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plant \Plant\, v. t. [imp. & p. p. {Planted}; p. pr. & vb. n.
   {Planting}.] [AS. plantian, L. plantare. See {Plant}, n.]
   1. To put in the ground and cover, as seed for growth; as, to
    plant maize.
    [1913 Webster]
 
   2. To set in the ground for growth, as a young tree, or a
    vegetable with roots.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not plant thee a grove of any trees.
                          --Deut. xvi.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish, or fit out, with plants; as, to plant a
    garden, an orchard, or a forest.
    [1913 Webster]
 
   4. To engender; to generate; to set the germ of.
    [1913 Webster]
 
       It engenders choler, planteth anger. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To furnish with a fixed and organized population; to
    settle; to establish; as, to plant a colony.
    [1913 Webster]
 
       Planting of countries like planting of woods.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. To introduce and establish the principles or seeds of; as,
    to plant Christianity among the heathen.
    [1913 Webster]
 
   7. To set firmly; to fix; to set and direct, or point; as, to
    plant cannon against a fort; to plant a standard in any
    place; to plant one's feet on solid ground; to plant one's
    fist in another's face.
    [1913 Webster]
 
   8. To set up; to install; to instate.
    [1913 Webster]
 
       We will plant some other in the throne. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Planted \Plant"ed\, a. (Joinery)
   Fixed in place, as a projecting member wrought on a separate
   piece of stuff; as, a planted molding.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 planted
   adj 1: (used especially of ideas or principles) deeply rooted;
       firmly fixed or held; "deep-rooted prejudice"; "deep-
       seated differences of opinion"; "implanted convictions";
       "ingrained habits of a lifetime"; "a deeply planted need"
       [syn: {deep-rooted}, {deep-seated}, {implanted},
       {ingrained}, {planted}]
   2: set in the soil for growth [ant: {unplanted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top