Search result for

plantées

(91 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plantées-, *plantées*, plantée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา plantées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *plantées*)
Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
jardin des plantes (n ) Botanical Garden

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planter[N] เครื่องหว่านเมล็ด, See also: เครื่องปลูกพืช, Syn. drill
planter[N] เจ้าของฟาร์มเพาะปลูก, See also: เจ้าของไร่, คนเพาะปลูก, เกษตรกร, Syn. farmer, agriculturist, cultivator
planter[N] กระถาง

English-Thai: Nontri Dictionary
planter(n) ชาวไร่,ผู้เพาะปลูก,คนทำสวน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวนาชาวไร่[N] farmer, See also: planter, grower, horticulturist, agriculturist, gardener, Syn. เกษตรกร, Example: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจพังทลายมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนยากจน, Thai definition: ผู้มีอาชีพทำนาทำไร่, ผู้ทำการเกษตรกรรม
นาดำ[N] field where seeding rice is transplanted, Syn. นาปัก, Ant. นาหว่าน, Example: ปัจจุบันนี้ชาวนานิยมทำนาดำมากกว่านาหว่าน, Count unit: แปลง, Thai definition: นาชนิดที่ใช้ถอนต้นกล้ามาปลูก
กสิกร[N] farmer, See also: stock farmer, peasant, agriculturist, planter, Syn. เกษตรกร, Example: ส่วนใหญ่กสิกรไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำไร่ไถนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ฝ่า[n.] (fā) EN: palm ; sole   FR: paume [f] ; plante (du pied) [f]
ฝัง[v.] (fang) EN: insert ; implant   FR: insérer ; implanter ; incruster
ฝ่าเท้า[n.] (fāthāo) EN: sole (of the foot)   FR: plante du pied [f]
กาฝาก[n.] (kāfāk) EN: parasite plant ; parasitic plant   FR: plante parasite [f] ; parasite [m]
กสิกร[n.] (kasikøn) EN: farmer; stock farmer; peasant; agriculturist; planter   FR: fermier [m] ; agriculteur [m] ; paysan [m] ; planteur [m] ; éleveur [m]
เข้าไปแทนที่[v. exp.] (khao pai thaēnthī) EN: replace   FR: supplanter ; remplacer ; évincer
ไม้[n.] (māi) EN: tree ; plant   FR: arbre [m] ; plante [f]
ไม้ดอกหอม[n. exp.] (māi døk høm) EN: flagrant flowering-plant   FR: plante odoriférante [f]
ไม้คลุมดิน [n. exp.] (māi klum din) EN: groundcover ; ground covering plants   FR: plante rampante [f]
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]
ไม้น้ำ[n. exp.] (māi nām) EN: aquatic plant ; water plant   FR: plante aquatique [f]
ไม้ประดับ[n. exp.] (māi pradap) EN: garden tree ; ornamental plant   FR: plante d'ornement [f] ; plante décorative [f]
ไม้รอเลื้อย[n.] (māi rōleūay) EN: scandent ; climbing plant   FR: plante grimpante [f]
นวดสมุนไพร[n. exp.] (nūat samunphrai) EN: herbal massage   FR: massage aux plantes [m]
ปัก[v.] (pak) EN: plant ; pitch ; stap down ; plunge down ; thrust ; put in   FR: planter ; enfoncer ; ficher
พืช[n.] (pheūt) EN: plant ; vegetation ; flora   FR: plante [f] ; végétal [m] ; flore [f] ; végétation [f]
พืชล้มลุก[n. exp.] (pheūt lomluk) EN: annual crops ; annual ; vegetables ; truck crops   FR: plante annuelle [f] ; plante bisannuelle [f] ; culture maraîchère [f] ; légumes [mpl]
พืชไม้เลื้อย[n. exp.] (pheūt māi leūay) EN: climbing plant ; climber   FR: plante grimpante [f]
พืชเมืองร้อน[n. exp.] (pheūt meūang røn) EN: tropical plant   FR: plante tropicale [f]
พืชน้ำ[n. exp.] (pheūt nām) EN: aquatic plant ; hydrophyte   FR: plante aquatique [f]
พืชผักสวนครัว[n. exp.] (pheūtphak sūankhrūa) EN: backyard garden ; home-grown vegetable   FR: plante potagère [f]
พืชผล[n. exp.] (pheūtphon) EN: crops ; fruits ; agricultural products   FR: plante agricole [f]
พืชสีเขียว[n. exp.] (pheūt sī khīo) EN: vascular plant ; tracheophyte ; green plant   FR: plante verte [f] ; plante vasculaire [f] ; trachéophyte [f]
พืชสวน[n. exp.] (pheūt sūan) EN: garden plants   FR: plante de jardin [f]
พืชใต้น้ำ[n. exp.] (pheūt tāinām) FR: plante aquatique [f]
พืชต้นแม่[n. exp.] (pheūt ton maē) FR: plante femelle [f]
พืชต้นพ่อ[n. exp.] (pheūt ton phø) FR: plante mâle [m]
พืชยืนต้น[n. exp.] (pheūt yeūnton) EN: perennial   FR: plante vivace [f] ; plante pluriannuelle [f]
เพาะ[v.] (phǿ) EN: grow ; plant ; cultivate   FR: planter ; faire pousser ; cultiver
พฤกษ์[n.] (phreuk) EN: plant ; tree   FR: plante [f] ; végétal [m]
ปลูก[v.] (plūk) EN: grow ; cultivate ; plant   FR: planter ; cultiver
ปลูกถ่าย[v.] (plūk thāi) EN: transplant   FR: transplanter
รดน้ำต้นไม้[v. exp.] (rotnām tonmāi) EN: water the plants ; water the garden   FR: arroser les plantes
รดต้นไม้[v.] (rot ton mai) EN: water (plants)   FR: arroser (plantes)
สมุนไพร[n.] (samunphrai) EN: herb ; medicinal herbs ; indigenous medicinal herb   FR: plante médicinale [f] ; herbe médicinale [f]
สมุนไพรไทย[n. exp.] (samunphrai Thai ) EN: Thai medicinal herbs   FR: plante médicinale de Thaïlande [f]
สารานุกรมพืช[n. exp.] (sārānukrom pheūt) FR: encyclopédie des plantes [f]
ทำนา[v.] (thamnā) EN: farm ; grow rice ; do rice farming ; be engaged in farming ; till the soil   FR: travailler aux champs ; planter le riz ; cultiver ; récolter
เถา[n.] (thao) EN: climber ; vine ; liana   FR: plante grimpante [f] ; tige ligneuse [f]
ติดตั้ง[v.] (tittang) EN: install ; put in ; set up ; mount ; fix   FR: installer ; implanter ; monter ; poser
ตอก[v.] (tøk) EN: knock ; drive   FR: enfoncer ; planter
ต้น[v.] (ton) EN: plant   FR: plante [nf] ; arbre [nm]
ต้น[classif. (n.)] (ton) EN: [classif. : trees, bushes, plants; posts, columns]   FR: [classif. : arbres, arbustes, arbrisseaux, plantes; poteaux]
วัชพืช[n.] (watchapheūt) EN: weed flora ; weed   FR: mauvaise herbe [f] ; plante adventice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANTE    P L AE1 N T
PLANTER    P L AE1 N T ER0
PLANTED    P L AE1 N T AH0 D
PLANTED    P L AE1 N AH0 D
LAPLANTE    L AH0 P L AA1 N T IY0
PLANTERS    P L AE1 N T ER0 Z
REPLANTED    R IY0 P L AE1 N T AH0 D
IMPLANTED    IH2 M P L AE1 N T AH0 D
SUPPLANTED    S AH0 P L AE1 N T AH0 D
TRANSPLANTED    T R AE0 N S P L AE1 N T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planted    (v) (p l aa1 n t i d)
planter    (n) (p l aa1 n t @ r)
planters    (n) (p l aa1 n t @ z)
implanted    (v) (i1 m p l aa1 n t i d)
replanted    (v) (r ii1 p l aa1 n t i d)
supplanted    (v) (s @1 p l aa1 n t i d)
supplanter    (n) (s @1 p l aa1 n t @ r)
supplanters    (n) (s @1 p l aa1 n t @ z)
transplanted    (v) (t r a1 n s p l aa1 n t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プランター[, puranta-] (n) planter; (P) [Add to Longdo]
夏作[なつさく, natsusaku] (n) crops planted in summer [Add to Longdo]
花文字[はなもじ, hanamoji] (n) ornate initial; capital letters; flowers planted to form characters [Add to Longdo]
榊;賢木[さかき, sakaki] (n) (1) sakaki (species of evergreen sacred to Shinto, Cleyera japonica); (2) evergreen (esp. one planted or used at a shrine) [Add to Longdo]
作付面積[さくづけめんせき, sakudukemenseki] (n) planted area; (P) [Add to Longdo]
植わる[うわる, uwaru] (v5r,vi) to be planted [Add to Longdo]
人工林[じんこうりん, jinkourin] (n) planted forest [Add to Longdo]
早乙女(P);早少女[さおとめ, saotome] (n) young female rice planter; young girl; (P) [Add to Longdo]
足を地に付けて[あしをちにつけて, ashiwochinitsukete] (exp) with steady steps; with one's feet planted on the ground [Add to Longdo]
桃栗三年柿八年[ももくりさんねんかきはちねん, momokurisannenkakihachinen] (exp) it often takes time to bear the fruit of one's actions; planted peach and chestnut seeds take three years to bear fruit, persimmons take eight [Add to Longdo]
二枚腰[にまいごし, nimaigoshi] (n) (in sumo and judo) posture in which the legs are firmly planted [Add to Longdo]
防砂林[ぼうさりん, bousarin] (n) stand of trees planted to control the movement of sand [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
栽种机[zāi zhòng jī, ㄗㄞ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] a mechanical planter (for rice, plants) [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] late-planted early-ripening grain [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] early-planted crop [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] late-planted early-ripening grain [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] early-planted late-ripening grain [Add to Longdo]
脚踏实地[jiǎo tà shí dì, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄚˋ ㄕˊ ㄉㄧˋ, / ] to have one's feet firmly planted on the ground (成语 saw); realistic without flights of fancy; steady and serious character [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top