Search result for

piston

(63 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piston-, *piston*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piston[N] ลูกสูบ, Syn. plunger, sucker
piston rod[N] ก้านลูกสูบ
piston ring[N] วงแหวนลูกสูบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piston(พิส'เทิน) n. ลูกสูบ

English-Thai: Nontri Dictionary
piston(n) ลูกสูบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pistonลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
piston clearanceระยะห่างลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
piston collapseการยุบของกระโปรงลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
piston compression heightระยะสลักถึงหัวลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
piston crown; piston headหัวลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
piston displacementความจุกระบอกสูบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
piston displacementความจุกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
piston engine reciprocating engineเครื่องยนต์ลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
piston engine; reciprocating engineเครื่องยนต์ลูกสูบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
piston head; piston crownหัวลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pistonลูกสูบ, ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่อยู่ภายในกระบอกสูบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pistons. Yes, yes, Ben Wallace.ทีมพิสตันส์ใช่ๆ เบน วอลเลซ Four Brothers (2005)
And the winner of this race will win the season title and the Piston Cup.และผู้ชนะของการแข่งขันนี้ จะชนะฤดูกาลและถ้วยลูกสูบ Cars (2006)
Can he win them one last Piston Cup?เขาสามารถชนะพวกเขา หนึ่งถ้วยลูกสูบที่ผ่านมา? Cars (2006)
Will he be the first rookie to win a Piston Cup and land Dinoco?เขาจะเป็นมือใหม่คนแรกที่ชนะ ถ้วยลูกสูบและที่ดิน ดีโนโค? Cars (2006)
Lightning McQueen is 100 feet from his Piston Cup!สายฟ้าแ 100 ฟุตจากถ้วยลูกสูบของเขา! Cars (2006)
The Piston Cup...ถ้วยลูกสูบ ... Cars (2006)
Ladies and gentlemen, for the first time in Piston Cup history...ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ของลูกสูบคัพ ... Cars (2006)
A rookie has won the Piston Cup.มือใหม่ได้รับรางวัลถ้วยลูกสูบ Cars (2006)
Piston Cup officials have determined that a tiebreaker race between the three leaders will be held in California in one week.เจ้าหน้าที่ลูกสูบคัพ ได้กำหนดว่าการแข่งขัน ระหว่างสามผู้นำจะจัดขึ้นใน รัฐแคลิฟอร์เนียในหนึ่งสัปดาห์ Cars (2006)
They race on the European circuit. I'm in the Piston Cup!พวกเขาแข่งในวงจรยุโรป ผมอยู่ในถ้วยลูกสูบ! Cars (2006)
I need you to call my team, so they can come rescue me and get me to California in time for me to win the Piston Cup.ฉันต้องการให้คุณโทรหาทีมงานของฉัน เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้ามาช่วยฉัน และได้รับฉันไปยังแคลิฟอร์เนียในเวลา สำหรับผมที่จะชนะถ้วยลูกสูบ เข้าใจ? Cars (2006)
- ...after a Piston Cup update.หลังจากการปรับปรุงถ้วยลูกสูบ Cars (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pistonThis shaft links with a piston.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้านลูกสูบ[n. exp.] (kān lūksūp) EN: piston rod   
ลูกสูบ[n.] (lūksūp) EN: piston   FR: piston [m]
เผาหัว[v.] (phaohūa) EN: warm up the piston head of a diesel engine before ignition ; heat the sparking plug   
สลักลูกสูบ[n. exp.] (salak lūksūp) EN: piston pin   
แหวนลูกสูบ[n. exp.] (waēn lūksūp) EN: piston ring   

CMU English Pronouncing Dictionary
PISTON    P IH1 S T AH0 N
PISTONE    P IY1 S T OW0 N
PISTONS    P IH1 S T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piston    (n) (p i1 s t @ n)
pistons    (n) (p i1 s t @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hubraum {m}; Hubvolumen {n}piston displacement; displacement of piston [Add to Longdo]
Kolben {m} | Kolben {pl}piston | pistons [Add to Longdo]
Kolbenboden {m}piston crown; piston head [Add to Longdo]
Kolbenbolzenauge {n} [techn.]piston boss [Add to Longdo]
Kolbenhemd {n}; Kolbenschaft {m} [techn.]piston skirt [Add to Longdo]
Kolbenring {m} [techn.] | Kolbenringe {pl}piston ring | piston rings [Add to Longdo]
Kolbenringzange {f}piston ring pliers [Add to Longdo]
Kolbenschaft {m}piston skirt [Add to Longdo]
Kolbenstange {f}piston rod [Add to Longdo]
Kolbenverdichter {m} [techn.] | halbhermetischer Kolbenverdichterpiston compressor | semi-hermetic piston compressor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキシアルピストンポンプ[, akishiarupisutonponpu] (n) axial piston pump [Add to Longdo]
ピスコ[, pisuko] (n) (abbr) piston corer [Add to Longdo]
ピストン[, pisuton] (n) piston; plunger; (P) [Add to Longdo]
ピストンエンジン[, pisuton'enjin] (n) piston engine [Add to Longdo]
ピストンピン[, pisutonpin] (n) piston pin [Add to Longdo]
ピストンポンプ[, pisutonponpu] (n) piston pump [Add to Longdo]
ピストンリング[, pisutonringu] (n) piston ring [Add to Longdo]
ピストン棒[ピストンぼう, pisuton bou] (n) piston rod [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sè, ㄙㄜˋ, ] piston; unenlightened [Add to Longdo]
活塞[huó sāi, ㄏㄨㄛˊ ㄙㄞ, ] piston; valve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piston \Pis"ton\, n. [F. piston; cf. It. pistone piston, also
   pestone a large pestle; all fr. L. pinsere, pistum, to pound,
   to stamp. See {Pestle}, {Pistil}.] (Mach.)
   A sliding piece which either is moved by, or moves against,
   fluid pressure. It usually consists of a short cylinder
   fitting within a cylindrical vessel along which it moves,
   back and forth. It is used in steam engines to receive motion
   from the steam, and in pumps to transmit motion to a fluid;
   also for other purposes.
   [1913 Webster]
 
   {Piston head} (Steam Eng.), that part of a piston which is
    made fast to the piston rod.
 
   {Piston rod}, a rod by which a piston is moved, or by which
    it communicates motion.
 
   {Piston valve} (Steam Eng.), a slide valve, consisting of a
    piston, or connected pistons, working in a cylindrical
    case which is provided with ports that are traversed by
    the valve.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Piston
   n 1: United States neoclassical composer (1894-1976) [syn:
      {Piston}, {Walter Piston}]
   2: mechanical device that has a plunging or thrusting motion
     [syn: {piston}, {plunger}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pull
 
 1. çekiş, çekme
 2. tutamaç
 3. dayanıklık
 4. kürek çekme
 5. (argo) iltimas, kayırma, piston, arka
 6. (argo) bir içim (puro, pipo)
 7. uğraşma, gayret
 8. gerilim
 9. (matb.) prova. have pull arkası olmak, mahkemede dayısı bulunmak.
 
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 piston [pistõ]
   piston
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top