Search result for

pint

(58 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pint-, *pint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pint[N] หน่วยวัดความจุของเหลวมีค่าเท่ากับ 1/2 ควอร์ต
pinto[ADJ] เป็นจุดๆ, See also: เป็นลายจุด
pinto[N] ม้าสีลาย, See also: ม้าสีด่าง
pintle[N] เดือย
pint-size[ADJ] ค่อนข้างเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pint(ไพทฺ) n. 1/8ควอร์ต
pintle(พิน'เทิล) n. เดือย,เดือยหางเสือ,สลักหางเสือ,สลักประตูชนิดดิ่งลง,พุก,ขอ
pinto(พิน'โท) adj. เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,สีลาย,สีกระด่าง. n. ม้าสีลาย,ม้าสีกระด่าง, Syn. piebald,mottied

English-Thai: Nontri Dictionary
pint(n) น้ำหนักเป็นไปนต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pintleสลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pintle hookสลักตะขอต่อพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pintle nozzleหัวฉีดแบบเดือย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're just going round the pub, couple of pints and a sing song. Oh, fuck... Fuck it, what are you trying to do to me, eh?เราจะไปแค่ที่ผับ ดื่ม 2 ไพนท์ แล้วก็ร้องเพลง เฮ้ย พวกแกพยายามจะทำอะไรกัน The Bank Job (2008)
- A pint of ale, chief.- เหล้ามอลต์ไพนท์นึง The Bank Job (2008)
- I just wanted a pint.- ผมแค่จะมาดื่ม The Bank Job (2008)
One pint of normal drinking water.จากน้ำธรรมดาแก้วนึง Cook (2009)
He murdered those two nuns over a pint of Guinness.เขาเคยเมา แล้วฆ่าแม่ชีตายไป2คน Cook (2009)
How is he doing? - Found two pints.เขาเป็นยังไงบ้าง Seep (2009)
The only thing is what I want isn't gasping for air and losing a pint of blood every 10 minutes.งั้นเราก็คงจะตกลงกันไมไ่ด้แล้ว สิ่งที่ฉันต้องการ ไม่ใช่คนที่กำลังจะหมดลมหายใจ Rates of Exchange (2009)
* His Pinto sitting there in the parking lot ** รถกระป๋องของเขาจอดอยู่ในลาน * The Rhodes Not Taken (2009)
Tara had less than a pint of blood in her.ศพของทาร่ามีเลือด เหลืออยู่น้อยกว่า 1 ไพนท์ The Performer (2009)
Look at this. The first 2 had more than 3 pints each.ดูนี่ซิ 2 รายแรกมีเลือดเหลือ มากกว่า 3 ไพนท์นิดหน่อยเอง The Performer (2009)
I've heard that on less than a pint daily, a man might survive drinking saltwater.I've heard that on less than a pint daily, a man might survive drinking saltwater. Watchmen (2009)
- I think you've had one pint too many, bru.ผมคิดว่า นายคิดมากไปนะ เพื่อน The Bang Bang Club (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pintTwo pints are equal to a quart.
pintThis beer mug holds one pint.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวดเหล้า[v. exp.] (dūat lao) EN: drink   FR: picoler (fam.) ; pinter (pop.)
ไก่ต๊อก[n. exp.] (kai tǿk) EN: Guinea fowl   FR: pintade [f]
ลูกไก่ต๊อก[n. exp.] (lūk kai tǿk) FR: pintadeau [m]
นกปากซ่อมหางเข็ม[n. exp.] (nok pāk sǿm hāng khem) EN: Pintail Snipe = Pin-tailed Snipe   FR: Bécassine à queue pointue [f] ; Bécassine à queue peinte [f] ; Bécasse à aiguilles [f] ; Bécassine à queue fine [f] ; Bécassine à queue rétrécie [f]
เป็ดหางแหลม[n. prop.] (pet hāng laēm) EN: Northern Pintail ; Common Pintail   FR: Canard pilet [m] ; Canard acuticaude [m] ; Canard à longue queue [m] ; Canard queue d’hirondelle [m] ; Canard faisan [m] ; Pointard [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PINT    P AY1 N T
PINTA    P IH1 N T AH0
PINTO    P IH1 N T OW2
PINTS    P AY1 N T S
PINTAR    P IY0 N T AA1 R
PINTER    P AY1 N T ER0
PINT-SIZE    P AY1 N T S AY1 Z
PINT-SIZED    P AY1 N T S AY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pint    (n) (p ai1 n t)
pints    (n) (p ai1 n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pintobohne {f}pinto bean [Add to Longdo]
Pintoschlüpfer {m} [ornith.]Plain Spinetail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴんと張る[ぴんとはる, pintoharu] (exp,v5r) to pull tight [Add to Longdo]
ぴんと来る[ぴんとくる, pintokuru] (vk) to get (a joke or explanation); to strike home; to know intuitively [Add to Longdo]
スピンターン[, supinta-n] (n) spin turn [Add to Longdo]
パイント[, painto] (n) pint; liquid pint [Add to Longdo]
ピンタック[, pintakku] (n) pin tuck [Add to Longdo]
ピント[, pinto] (n) focus point (dut [Add to Longdo]
ピントがずれる;ピントがズれる[, pinto gazureru ; pinto ga zu reru] (exp,v1) (1) (See ずれる) to be out of focus; (2) to be off the point (e.g. of a plan); to have not got the point [Add to Longdo]
ピントが外れる[ピントがはずれる, pinto gahazureru] (v1,exp) (1) to be out of focus; (2) to be off the point; to not have got the point [Add to Longdo]
ピントグラス[, pintogurasu] (n) ground glass [Add to Longdo]
ピント送り[ピントおくり, pinto okuri] (n) {comp} rack focus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品脱[pǐn tuō, ㄆㄧㄣˇ ㄊㄨㄛ, / ] pint (approx. 0.47 liter), #174,103 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pint \Pint\, n. [OE. pinte, F. pinte, fr. Sp. pinta spot, mark,
   pint, fr. pintar to paint; a mark for a pint prob. having
   been made on or in a larger measure. See {Paint}.]
   A measure of capacity, equal to half a quart, or four gills,
   -- used in liquid and dry measures. See {Quart}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pint \Pint\, n. (Zool.)
   The laughing gull. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pint
   n 1: a British imperial capacity measure (liquid or dry) equal
      to 4 gills or 568.26 cubic centimeters
   2: a United States dry unit equal to 0.5 quart or 33.6 cubic
     inches [syn: {pint}, {dry pint}]
   3: a United States liquid unit equal to 16 fluid ounces; two
     pints equal one quart

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PINT
     PSTN INTernet Interworking [group] (PSTN, IETF)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top