Search result for

pinning

(27 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pinning-, *pinning*, pinn
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you're pinning the hopesนี่นายกำลังฝากความหวัง The Price (2008)
You take me down, they're pinning all of this on you and you know it.คุณก็รู้ คุณจัดการฉัน พวกเขาก็เชื่อว่า คุณฆ่าทุกคน Devil (2010)
If we have to choose between turning on each other or pinning it on some specter with unfinished, pen-related business,ถ้าเราต้องเลือกระหว่างห้ำหั่นกันเอง กับคิดว่ามันเป็นความผิดของผี ที่ไม่ได้ไปเกิดใหม่ เพราะยังมีจิตผูกพันกับปากกา Cooperative Calligraphy (2010)
How are you doing on pinning down the networks?คุณตามจับเน็ตเวิร์คไปถึงไหนแล้ว The Internet Is Forever (2010)
It's pinning her hair up, drawing on her eyebrows.ต้องแต่งผม แถมเขียนคิ้วให้อีกแหน่ะ The Cohabitation Formulation (2011)
Think you can stop it by pinning me like a bug?คุณคิดว่าจะหยุดมันโดยขังผมไว้เหมือนแมลงงั้นหรอ Death's Door (2011)
That's enough. Stop pinning ribbons to her.พอเลย หยุดผูกริบบิ้นให้หล่อนได้แล้ว Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Oh, I'm not pinning anything. It was Maureen.โอ้ ชั้นไม่ได้ใส่ร้ายใคร เป็นมอรีนจิงๆ Father and the Bride (2012)
That testimony wouldn't happen to involve pinning the riot on me.คำให้การนั่นคงจะไม่ได้ โยนความผิดมาให้ผมนะ Course Listing Unavailable (2012)
The cops were so close to pinning it on you.พวกตำรวจใกล้ที่จะ ใส่ร้ายเธอได้แล้ว It Happened 'That Night' (2012)
Or are still covering their tracks by stealing the body and then pinning it on us.ไม่ก็กำลังกลบเกลื่อนร่องรอยนั่นอยู่ โดยการขุดศพขึ้นมา แล้วก็โยนความผิดให้เรา The Lady Killer (2012)
True, but I'm not pinning all my future happiness on it.ก็จริง แต่ฉันไม่ได้เอาความสุขของฉัน ไปแขวนไว้กับเรื่องนี้ทั้งหมดซะหน่อย Tina in the Sky with Diamonds (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PINNING    P IH1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pinning    (v) (p i1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fesseln {n} einer Figur (Schach)pinning of a piece [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
アンダーピニング[, anda-piningu] (n) underpinning [Add to Longdo]
スピニングリール[, supininguri-ru] (n) spinning reel [Add to Longdo]
ペン回し[ペンまわし, pen mawashi] (n) pen spinning; spinning a pen around between the fingers [Add to Longdo]
ミュール[, myu-ru] (n) (1) mule (animal); (2) mule (women's footwear); (3) spinning mule; Compton's mule [Add to Longdo]
押さえ込み;抑え込み[おさえこみ, osaekomi] (n) holding down (esp. in judo); holding technique; pinning down; immobilizing; bringing under control [Add to Longdo]
下支え[したざさえ, shitazasae] (n,vs) support; backup; prop; backstay; underpinning [Add to Longdo]
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) (1) (uk) Japanese babylon (species of shelled mollusk, Babylonia japonica); Japanese ivory shell; (2) (abbr) (See 貝独楽) spinning top (traditionally made from a Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
貝独楽[ばいごま;べいごま;べえごま;ベーゴマ, baigoma ; beigoma ; beegoma ; be-goma] (n) (uk) spinning top (traditionally made of Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
逆回転[ぎゃくかいてん, gyakukaiten] (n) spinning the opposite way; backspin (tennis, baseball); counter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pin \Pin\, v. t. [imp. & p. p. {Pinned}; p. pr. & vb. n.
   {Pinning}.] [See {Pin}, n.]
   To fasten with, or as with, a pin; to join; as, to pin a
   garment; to pin boards together. "As if she would pin her to
   her heart." --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {To pin one's faith upon}, to depend upon; to trust to.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pinning
   n 1: a mutual promise of a couple not to date anyone else; on
      college campuses it was once signaled by the giving of a
      fraternity pin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top