Search result for

pilé

(96 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pilé-, *pilé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pile[VT] สุม, See also: ทับ, กอง, ซ้อน, รวมกันไว้, สุมไว้เป็นกอง, เอามาสุมไว้, วางซ้อนๆกันขึ้นไป, Syn. accumulate, amass, assemble
pile[VT] ชุมนุม, See also: แออัด, จับกลุ่ม, ยัด, อัด, เบียด, ดัน
pile[N] กอง, See also: กลุ่ม, Syn. batch, flock, mound
pile[N] จำนวนมาก, See also: ปริมาณมาก, Syn. quantity, mass, plenty
pile[N] กองเหล็กสำหรับหลอมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
pile[N] กลุ่มหรือสิ่งปลูกสร้างที่สูงใหญ่
pile[N] เงินจำนวนมาก
pile[VT] ใส่เสาเข็ม, See also: ลงเสาเข็ม
pile[N] ตอม่อสะพาน
pile[N] ขนกำมะหยี่, See also: ขนพรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pile(ไพล) n. กอง,กองไม้,จำนวนมาก,หม้อแบตเตอรี่แห้ง,หม้อไฟฟ้า,ตอม่อสะพาน,เสาเข็ม,เสาปัก,ขน,ขนนิ่ม,ขนสัตว์, (มักใช้ในรูปpiles) โรคริดสีดวงทวาร,หัวริดสีดวง vt. กอง,รวม,ถม,ทับถม,สะสม,เบียด,ทะลัก,ก่ายกอง,ใส่เสาเข็ม,ใส่ตอม่อ
pileous(ไพ'เลียส) adj. มีขนอ่อน,มีขนนิ่ม
piles(ไพลฺซ) n.,pl. หัวริดสีดวง
compile(คัมไพล์') {compiled,compiling,compiles} vt. รวบรวม,เรียบเรียง แปลโปรแกรมหมายถึง แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษา โคบอล (COBOL) ซึ่งเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ ให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ การแปลนั้น คอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมทั้งหมดเข้าไปแล้วจึงจะลงมือแปล เมื่อเข้าใจแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมได้
compile timeเวลาแปลโปรแกรมบางทีใช้ compilation time หมายถึงระยะเวลาที่เครื่องใช้ในการแปลโปรแกรมแต่ละโปรแกรมก่อนที่จะลงมือทำตามคำสั่งในโปรแกรมนั้นดู compile ประกอบ
compiler(คัมไพ'เลอะ) n. ผู้รวบรวม,ผู้เรียบเรียง ตัวแปลโปรแกรมคอมไพเลอร์หมายถึง โปรแกรมที่แปลโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่นภาษา FORTRAN, COBOL ฯ เป็นภาษาเครื่อง (machine language) การแปลโดยใช้โปรแกรมแปลนี้ จะใช้วิธีแปลทั้งโปรแกรม นำคำแปลเก็บไว้ในหน่วยความจำ แล้วจึงลงมือปฏิบัติการ (execute) ไปทีละคำสั่ง ถ้ามีการสั่งให้ทำบางคำสั่งซ้ำ ก็ไม่จำเป็นต้องแปลใหม่ดู translator ประกอบดู interpreter เปรียบเทียบ
epilepsy(เอพ'พะเลพซี) n. โรคลมบ้าหมู, See also: epileptoid adj. ดูepilepsy
epilepticadj.,n. (คนที่) เกี่ยวกับอาการของโรคลมบ้าหมู
funeral pilen. กองฟืนสำหรับเผาศพ,เมรุเผาศพ
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
pile(n) กอง,กองไม้,เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู,เสาเข็ม,ตอม่อ
pile(vi,vt) กอง,รวม,ทับถม,สะสม
piles(n) โรคริดสีดวงทวาร
compile(vt) รวบรวม,รวม,เรียบเรียง
compiler(n) ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม
epilepsy(n) ลมบ้าหมู,โรคลมชัก
epileptic(adj) เป็นลมบ้าหมู,เป็นโรคลมชัก
epileptic(n) คนเป็นลมบ้าหมู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piles; haemorrhoids; hemorrhoidsโรคริดสีดวงทวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pileusหมวกเห็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pile Load กำลังแบกทานของเสาเข็ม
ความสามารถที่เสาเข็มจะรับน้ำหนักได้โดยมีการ ทรุดตัว ไม่เกินอัตราที่กำหนดใว้ในกฏกระทรวงนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Pile Load กำลังแบกทานของดิน
ความสามารถที่ดินจะรับน้ำหนักได้ โดยมีการทรุดตัวขนาดที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Pileusไพลิอัส (pil) [อุตุนิยมวิทยา]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองพะเนินเทินทึก[V] pile up, See also: pile on, heap up, Syn. กองเป็นภูเขาเลากา, กองสุม, Example: โกดังเก็บของมีสินค้ากองพะเนินเทินทึก, Thai definition: สุมกันอยู่มากมาย
สุม[V] pile up, See also: heap up, accumulate, stack up, amass, assemble, Syn. ทับ, Example: เขาตักข้าวสุมลงไปจนเต็มจาน ทำเหมือนอดโซมาหลายวัน, Thai definition: วางทับซ้อนๆ กันลงไปจนสูงเป็นกอง
พอกพูน[V] accumulate, See also: pile up, amass, Ant. ลดน้อย, Example: หนี้สินของชาวนาพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้, Thai definition: เพิ่มขึ้นโดยลำดับ
พะเนิน[N] pile, See also: mound, heap, Syn. กองพะเนิน, พะเนินเทินทึก, Example: เด็กๆ ลิดก้านใบมะพร้าวได้กองพะเนินแล้วก็เอามาเสียบลูกชิ้นปิ้งกันอย่างเอาจริงเอาจัง, Thai definition: ของมากกองสุมกันขึ้นไปจนสูง
พูน[V] pile up, See also: heap, accumulate, Example: เขาพูนดินให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อกันน้ำท่วม, Thai definition: เพิ่มให้สูงขึ้นให้มากขึ้น
มูลดิน[N] earthwork, See also: pile of earth, mould, knoll, Syn. งานดิน, Example: ฉันเห็นตัวอ้นหยุดยืนอยู่ข้างมูลดิน, Thai definition: ดินที่สัตว์ขุดคุ้ยสูงขึ้นเป็นโขด
ลอม[V] pile up, See also: heap up, Thai definition: รวมตะล่อมกันขึ้นไปให้เป็นจอม
ตะล่อม[V] pile up, See also: heap up, gather, garner, Syn. กอง, รวม, Ant. เกลี่ย, Example: พวกเขาช่วยกันตะล่อมข้าวที่กระจัดกระจายอยู่เต็มลานเข้าด้วยกัน, Thai definition: ทำให้รวมกันเข้ามาเป็นกอง, ทำให้กลมเข้า
ตั้ง[CLAS] pile, See also: wad, pack, stack, slab, Syn. ปึก, กอง, Example: นักเรียนช่วยจัดเรียงหนังสือที่คนนำมาบริจาคให้ห้องสมุดเป็นตั้งๆ จำแนกตามหมวดหมู่, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่วางซ้อนกันมากๆ
ทับถม[V] pile up, See also: pile charge upon, heap up, over whelm, Syn. พอก, โปะ, ถม, พูน, สุม, Example: แม่น้ำพาดินไปทับถมกันที่ปลายสาย, Thai definition: เพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาขนออก[v. exp.] (ao khon øk) FR: plumer ; épiler
แบตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator   FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
บ้าหมู[n.] (bāmū) EN: epilepsy   
ชะนีเอี๊ยมดำ[n. exp.] (chanī īem dam) EN: Pileated Gibbon ; Crown Gibbon   
ชะนีมงกุฎ[n. exp.] (chanī mongkut) EN: Pileated Gibbon ; Crown Gibbon   
ด้านหลัง[adv.] (dān lang) FR: côté pile [m] ; côté inférieur [m] ; bas [m] ; verso [m]
หัวหรือก้อย[xp] (hūa reū køi) FR: pile ou face
จัดทำ[v.] (jattham) EN: make ; do ; create ; compile ; provide   FR: manier ; manoeuvrer
จูปิเลอร์[TM] (Jūpiloē) EN: Jupiler   FR: Jupiler [f]
โขลก[X] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle   FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser

CMU English Pronouncing Dictionary
PILE    P AY1 L
PILED    P AY1 L D
PILES    P AY1 L Z
PILEUP    P AY1 L AH2 P
PILECKI    P AH0 L EH1 K IY0
PILEGGI    P AH0 L EH1 JH IY0
PILEVSKY    P AH0 L EH1 V S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pile    (v) (p ai1 l)
piled    (v) (p ai1 l d)
piles    (v) (p ai1 l z)
pile-up    (n) - (p ai1 l - uh p)
pile-ups    (n) - (p ai1 l - uh p s)
pile-driver    (n) - (p ai1 l - d r ai v @ r)
pile-drivers    (n) - (p ai1 l - d r ai v @ z)
pile-dwelling    (n) - (p ai1 l - d w e l i ng)
pile-dwellings    (n) - (p ai1 l - d w e l i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エフェクトコンパイラ[, efekutokonpaira] (n) {comp} effect compiler [Add to Longdo]
クロスコンパイラ[, kurosukonpaira] (n) {comp} cross compiler [Add to Longdo]
コンクリートパイル[, konkuri-topairu] (n) concrete pile [Add to Longdo]
コンパイラ;コンパイラー[, konpaira ; konpaira-] (n) {comp} compiler [Add to Longdo]
コンパイラー言語[コンパイラーげんご, konpaira-gengo] (n) compiler language [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] (n) {comp} compiler optimization [Add to Longdo]
コンパイラの最適化能力[コンパイラのさいてきかのうりょく, konpaira nosaitekikanouryoku] (n) {comp} compiler efficiency [Add to Longdo]
コンパイラコンパイラ[, konpairakonpaira] (n) {comp} compiler-compiler [Add to Longdo]
コンパイラ型言語[コンパイラかたげんご, konpaira katagengo] (n) {comp} compiler language [Add to Longdo]
コンパイラ言語[コンパイラげんご, konpaira gengo] (n) {comp} compiler languages [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一堆[yī duī, ㄧ ㄉㄨㄟ, ] pile [Add to Longdo]
[duò, ㄉㄨㄛˋ, ] pile [Add to Longdo]
堆满[duī mǎn, ㄉㄨㄟ ㄇㄢˇ, / 滿] pile up [Add to Longdo]
[luò, ㄌㄨㄛˋ, ] pile up [Add to Longdo]
木柴堆[mù chái duī, ㄇㄨˋ ㄔㄞˊ ㄉㄨㄟ, ] pile of firewood; funeral pyre [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] piles; hemorrhoid [Add to Longdo]
[lú, ㄌㄨˊ, ] pile of earth to keep wine jars [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler [Add to Longdo]
コンパイラ[こんぱいら, konpaira] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー[こんぱいらー, konpaira-] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
コンパイル[こんぱいる, konpairu] compile (vs) [Add to Longdo]
コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module [Add to Longdo]
デコンパイラ[でこんぱいら, dekonpaira] decompiler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top