Search result for

phases

(27 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phases-, *phases*, phase
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're going through what I call the five phases of fear.คุณกำลังเผญิชกับสิ่งที่ผมเรียกว่าห้าขั้นตอนแห่งความกลัว Ilsa Pucci (2010)
Yeah, when your mom was in her no-sugar phase. My mom's had a lot of phases.ใช่ ตอนแม่คุณห้ามน้ำตาล / แม่ผมห้ามหลายอย่าง Let the Water Hold Me Down (2012)
Well, I believe there are two phases to this type of treatment.ผมเชื่อว่าการรักษาแบบนี้มี 2 ระยะเวลา The Gathering (2013)
They can even be affected by lunar phases, all right?มันจะไหลไปทั่วทั้งโลก Currents (2013)
...future of flight in all its varied and promising phases. What kind of ice cream have we got, Levar?เรามีไอศกรีมรสอะไรบ้าง เลอวาร์ Rules Don't Apply (2016)
All phases of the turn, level after level, move after move, I'll keep them spun.ทุกขั้นตอนของทางโค้ง ทุกระดับ ทุกการเคลื่อนไหว ฉันจะทำให้พวกมันหัวปั่น Last Day on Earth (2016)
I've seen you go through similar phases in 2016 and 2012 and 2008 and 2005 and 1997 and 1995 and 1992 and 1989 and that weird one in 1966.คุณผ่านความเศร้าแบบนี้ปี 2016 และ 2012 และ 2008 และ 2005 และ 1997 และ 19951992 และ 1989 และที่แปลกมากปี 1966 The Lego Batman Movie (2017)
It's okay, all relationships go through these phases.อย่าคิดมากน่ะ คู่ไหน ๆ ก็ต้องผ่านช่วงเวลานี้ทั้งนั้นแหละ Sex Is Zero 2 (2007)
So, separate and label them into the phases of mitosis, and the first partners that get it right are gonna win the Golden Onion.โอเคไหม แยก และ เขียนชื่อ ตามเฟส ของ ไมโทสิส คู่แรกที่ทำเสร็จก่อน Twilight (2008)
Granted, Agnes' mother's more Courtney Love than June Cleaver, but she's a committed parent, and she's gone through similar phases with Agnes.ยอมให้แม่ของแอกเนส เธอก็เป็นคนดูแลให้ แล้วเธอก็ไปบอกกับแอกเนสแบบเดียวกัน Bonfire of the Vanity (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phasesNormal sleep is made up of two phases.

CMU English Pronouncing Dictionary
PHASES    F EY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phases    (v) (f ei1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mondphasen {pl}phases of the moon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
盈虧(oK)[えいき, eiki] (n,vs) waxing and waning; phases of moon [Add to Longdo]
各面[かくめん, kakumen] (n) all phases [Add to Longdo]
核相交代[かくそうこうたい, kakusoukoutai] (n) alternation of nuclear phases [Add to Longdo]
三相[さんそう, sansou] (n,adj-no) three phases [Add to Longdo]
三態[さんたい, santai] (n) the three phases of matter [Add to Longdo]
四象[ししょう, shishou] (n) four images; four symbols; four emblems; four phenomena; four phases [Add to Longdo]
時代相[じだいそう, jidaisou] (n) phases of the age (times) [Add to Longdo]
種種相;種々相[しゅじゅそう, shujusou] (n) various phases [Add to Longdo]
十二因縁[じゅうにいんねん, juuniinnen] (n) {Buddh} the twelve nidanas (continuum of twelve phases that lead to suffering) [Add to Longdo]
庶政;諸政[しょせい, shosei] (n) political affairs; all phases of government [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
月相[yuè xiāng, ㄩㄝˋ ㄒㄧㄤ, ] phases of moon, namely: new moon 朔[shuo4], first quarter or waxing moon 上弦[shang4 xian2], full moon 望[wang4] and last quarter or waning moon 下弦[xia4 xian2] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phase \Phase\ (f[=a]z), n.; pl. {Phases} (f[=a]z"[e^]z). [NL.
   phasis, Gr. fa`sis, fr. fai`nein to make to appear: cf. F.
   phase. See {Phenomenon}, {Phantom}, and {Emphasis}.]
   1. That which is exhibited to the eye; the appearance which
    anything manifests, especially any one among different and
    varying appearances of the same object.
    [1913 Webster]
 
   2. Any appearance or aspect of an object of mental
    apprehension or view; as, the problem has many phases.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) A particular appearance or state in a regularly
    recurring cycle of changes with respect to quantity of
    illumination or form of enlightened disk; as, the phases
    of the moon or planets. See Illust. under {Moon}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) Any one point or portion in a recurring series
    of changes, as in the changes of motion of one of the
    particles constituting a wave or vibration; one portion of
    a series of such changes, in distinction from a contrasted
    portion, as the portion on one side of a position of
    equilibrium, in contrast with that on the opposite side.
    [1913 Webster]
 
   5. (Phys. Chem.) A homogenous, physically distinct portion of
    matter in a system not homogeneous; as, the three phases,
    ice, water, and aqueous vapor; in a mixture of gasoline
    and water, the gasoline will settle as the upper phase. A
    phase may be either a single chemical substance or a
    mixture, as of gases.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. (Zool.) In certain birds and mammals, one of two or more
    color variations characteristic of the species, but
    independent of the ordinary seasonal and sexual
    differences, and often also of age. Some of the herons
    which appear in white and colored phases, and certain
    squirrels which are sometimes uniformly blackish instead
    of the usual coloration, furnish examples. Color phases
    occur also in other animals, notably in butterflies.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. (Physics) the relation at any instant of any cyclically
    varying physical quantity, such as voltage in an A.C.
    circuit, an electromagnetic wave, a sound wave, or a
    rotating object, to its initial value as expressed as a
    fractional part of the complete cycle. It is usually
    expressed in angular measure, the complete cycle being
    360[deg]. Such periodic variations are generally well
    represented by sine curves; and phase relations are shown
    by the relative positions of the crests and hollows of
    such curves. Magnitudes which have the same phase are said
    to be in phase.
 
   Note: The concept of phase is also applied generally to any
      periodically varying phenomenon, as the cycle of
      daylight. One person who sleeps during the day and
      another who sleeps at night may be said to be out of
      phase with each other.
      [PJC]
 
   8. Specifically: (Elec.) The relation at any instant of a
    periodically varying electric magnitude, as electro-motive
    force, a current, etc., to its initial value as expressed
    in factorial parts of the complete cycle. It is usually
    expressed in angular measure, the cycle being four right
    angles, or 360[deg].
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phasis \Pha"sis\, n.; pl. {Phases}. [NL.]
   See {Phase}. --Creech.
   [1913 Webster] Phasm

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top