Search result for

pertain

(44 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pertain-, *pertain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pertain[VI] เป็นของ
pertain[VI] เหมาะสมกับ, See also: เข้ากันกับ, Syn. be appropriate, be suitable
pertain[VI] เกี่ยวกับ, See also: เกี่ยวข้องกับ, Syn. concern, relate
pertain to[PHRV] เป็นของ
pertain to[PHRV] เกี่ยวข้องกับ
pertain to[PHRV] เหมาะสมกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pertain(เพอเทน') vi. เกี่ยวกับ,เป็นเรื่อง,เป็นของ,มีส่วนเกี่ยวข้องกับ, Syn. relate
appertain(แอพเพอเทน') vt. เป็นของ,เกี่ยวกับ, Syn. pertain, relate)

English-Thai: Nontri Dictionary
pertain(vi) เกี่ยวกับ,เป็นของ,ในเรื่อง
appertain(vi) เกี่ยวกับ,พาดพิงถึง,เป็นของ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Inside was information pertaining to this apartment...ข้างในมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับอพาร์ทเม้นท์ Five the Hard Way (2008)
-...but I don't see how that pertains.ฉันเคยดูหนังเรื่อง White Heat แต่ฉันไม่เคยเห็นว่าจัดการเรื่องเงินยังไง Phoenix (2009)
All three rules pertain to you.คาอึล เธอเป็นผุ้หญิงในสามแบบนั่นไหม คุณก็รู้อยู่แล้ว ถูกไหม? Episode #1.18 (2009)
So Walter and I were discussing how radiation pertainsวอลเตอร์กับผมเรากำลังคุยกัน ว่ารังสีเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Earthling (2009)
In this case, pertaining to one individual, Voldemort or, as he was known then, Tom Riddle.ในกรณีนี้ มันคือความทรงจำที่หลากหลาย โวลเดอมอท หรือที่เค้าเคยเป็น -ทอม ริดเดิ้ล Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I had a little debate with my instructor on the issue... of relativistic physics... and how it pertains to subspace travel.ผมถกกับครูเรื่องทฤษฎีฟิสิกส์สัมพันธภาพ ว่ามันนำมาใช้กับการเดินทางที่ความเร็วเหนือแสงได้ Star Trek (2009)
This is why the gendarmerie discourages the release of any preliminary documentation pertaining to open cases.นี่คือเหตุผลที่ตำรวจท้องที่ไม่กล้าปล่อย ตัวรายงานข้อมูลเบื้องต้น ที่เปิดเผยถึงรูปคดี The International (2009)
I'm not sure it pertains to you any more.ไม่แน่ใจว่ามันยังเหมาะกับนายมั้ย Iron Man 2 (2010)
Because you have forbidden us from taking samples... in order to estimate the osteoconductivity... of the oblique taphonomic remodeling... pertaining to the midsagittal plane... a cephalometric transaction, or translation, if you will... of the intramatrix can be deduced... by correlating the force displacement values with the osteogenic-มันเป็นการจำลองทางอ้อม เกี่ยวกับการหลั่งสารเข้าไปยัง กระดูกข้อต่อ The Proof in the Pudding (2010)
To the facts that pertain to the case?ถึงเรื่องที่ลูกออกจากบ้านดีกว่าไหม The Chase (2010)
Pertaining to aimee, then we'll be back.เกี่ยวข้องกับเอมี่ เราจะกลับมา Mosley Lane (2010)
You'll review all existing case evidence pertaining to the previous victims.คุณจะได้ตรวจสอบหลักฐานทางคดีใหม่ ที่มีอยู่ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อรายก่อนหน้านั้น Episode #1.4 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pertainA reward has been offered for information pertaining to the incident.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับ[v.] (kīokap) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to   FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เกี่ยวกับ[X] (kīokap) EN: regarding ; in regard to ; concerning ; about ; pertaining to ; with respect to   FR: concernant ; au sujet de ; à propos de ; relatif à ; en rapport avec ; ce qui concerne ; sur

CMU English Pronouncing Dictionary
PERTAIN    P ER0 T EY1 N
PERTAINS    P ER0 T EY1 N Z
PERTAINED    P ER0 T EY1 N D
PERTAINING    P ER0 T EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pertain    (v) (p @1 t ei1 n)
pertains    (v) (p @1 t ei1 n z)
pertained    (v) (p @1 t ei1 n d)
pertaining    (v) (p @1 t ei1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
教育令[きょういくれい, kyouikurei] (exp) regulations pertaining to education [Add to Longdo]
国字問題[こくじもんだい, kokujimondai] (n) problems pertaining to a nation's script [Add to Longdo]
職責[しょくせき, shokuseki] (n) one's duty; responsibilities pertaining to one's work [Add to Longdo]
対欧[たいおう, taiou] (n) pertaining to Europe [Add to Longdo]
対校[たいこう, taikou] (n,vs) pertaining to school [Add to Longdo]
対物[たいぶつ, taibutsu] (n,adj-no) pertaining to objects [Add to Longdo]
平年[へいねん, heinen] (n-adv,n) (1) non-leap year; (2) normal year (esp. as pertains to weather patterns, vegetative growth, harvest yields, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
關于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, ] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of; also written 關於|关于 [Add to Longdo]
关于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, / ] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pertain \Per*tain"\, v. i. [imp. & p. p. {Pertained}; p. pr. &
   vb. n. {Pertaining}.] [OE. partenen, OF. partenir, fr. L.
   pertinere to stretch out, reach, pertain; per + tenere to
   hold, keep. See {Per-}, and {Tenable}, and cf. {Appertain},
   {Pertinent}.]
   1. To belong; to have connection with, or dependence on,
    something, as an appurtenance, attribute, etc.; to
    appertain; as, saltness pertains to the ocean; flowers
    pertain to plant life.
    [1913 Webster]
 
       Men hate those who affect that honor by ambition
       which pertaineth not to them.     --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   2. To have relation or reference to something.
    [1913 Webster]
 
       These words pertain unto us at this time as they
       pertained to them at their time.   --Latimer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pertain
   v 1: be relevant to; "There were lots of questions referring to
      her talk"; "My remark pertained to your earlier comments"
      [syn: {refer}, {pertain}, {relate}, {concern}, {come to},
      {bear on}, {touch}, {touch on}, {have-to doe with}]
   2: be a part or attribute of [syn: {pertain}, {appertain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top