Search result for

perming

(687 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perming-, *perming*, perm
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา perming มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *perming*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
semipermeable (adj ) (of a membrane) selectively permeable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perm[VT] ดัดผม, Syn. kink, wave, cinkle
perm[N] การดัดผม
sperm[N] ตัวอสุจิ, See also: น้ำกามผู้ชาย, Syn. seed, semen
permit[VT] อนุญาต, See also: ยินยอม, เห็นพ้อง, เห็นชอบ, Syn. allow, let, Ant. forbit, prohibit
permit[N] ใบอนุญาต, Syn. license
Permian[ADJ] เกี่ยวกับยุคเริ่มมีสัตว์เลื้อยคลาน Paleozoic เมื่อ 220-270 ล้านปีก่อน
permute[VT] เรียงลำดับ, Syn. commute, shuttle
permeate[VT] ซึมผ่าน
permeate[VI] ฟุ้ง, Syn. diffuse, pervade
permeate[VI] แผ่ซ่าน, See also: แพร่กระจาย, Syn. interpenetrate
spermous[ADJ] เหมือนอสุจิ
superman[N] ยอดมนุษย์, See also: ผู้มีอำนาจเหนือมนุษย์ทั่วไป, ซุปเปอร์แมน
endosperm[N] เนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ ต้นอ่อนในเมล็ดพืช เพื่อสร้างอาหารให้กับพืช
permanent[ADJ] ถาวร, See also: คงทน, ยั่งยืน, Syn. lasting, Ant. impermanent, temporary
permeable[ADJ] ซึมผ่านได้, See also: แผ่ซ่านได้, ซึมแทรกได้, Syn. penetrable, pervious, Ant. impenetrable, impervious
permit in[PHRV] อนุญาตให้เข้า, Syn. allow in
permit up[PHRV] ยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย), Syn. allow up
sperm oil[N] น้ำมันหล่อลื่นได้จากไขปลาวาฬ
spermatic[N] เกี่ยวกับน้ำอสุจิ
uppermost[ADJ] สูงสุด, See also: บนสุด, สุดยอด, ซึ่งอยู่บนสุด, Syn. upmost, topmost
uppermost[ADV] ในตำแหน่งสูงสุด, See also: ในตำแหน่งสุดยอด, Syn. highest
angiosperm[N] พืชเมล็ดอยู่ภายในผลหรือเมล็ดมีรังไข่ห่อหุ้ม
peppermint[N] พืชจำพวก Mentha piperita มีกลิ่นหอม
permanence[N] ความถาวร
permanency[N] ความยั่งยืน, See also: ความถาวร, ความคงทน, Syn. permanence
permanency[N] สิ่งที่ยั่งยืน, See also: สิ่งที่ถาวร, สิ่งที่คงทน
permeation[N] การแพร่กระจาย, See also: การแผ่ซ่าน, Syn. interpenetration, penetration, transmission
permeation[N] การซึมเข้าไป, See also: การแทรกเข้าไปตามรู, การลอดตามช่อง, Syn. diffusion, dispersion, pervasion, saturation
permission[N] ความยินยอม, See also: การอนุญาต, การยินยอม, Syn. license, permit
permissive[ADJ] ซึ่งอนุญาต, Syn. easygoing, restrictive, Ant. strict, intolerant
permit out[PHRV] อนุญาตให้ออกไปข้างนอก, Syn. allow out
spermaceti[N] ไขปลาวาฬ
spermicide[N] สารทำลายหรือฆ่าอสุจิ
hypermarket[N] ห้างสรรพสินค้า
impermanent[ADJ] ซึ่งไม่ถาวร, See also: ชั่วคราว, ซึ่งเปลี่ยนแปลง, Syn. transient, Ant. permanent
impermeable[ADJ] ซึ่งซึมผ่านไม่ได้, See also: ซึ่งไม่สามารถผ่านได้, Syn. impenetrable, Ant. permeable
permissible[ADJ] ยอมได้, See also: อนุญาต, อนุมัติ, Syn. allowable, approval
permit into[PHRV] อนุญาตให้เข้า, Syn. allow into
permutation[N] การเปลี่ยนลำดับ, Syn. alteration, transformation, transmutation
sperm whale[N] ไขปลาวาฬ
supermarket[N] ร้านขายของขนาดใหญ่ที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเอง, See also: ซูเปอร์มาร์เก็ต
newspaperman[N] นักข่าวชาย, Syn. journalist, reporter
permanganate[N] ด่างทับทิม
permeability[N] การซึมผ่านได้, See also: ความสามารถในการซึมผ่านได้
spermatozoon[N] ตัวอสุจิ
impermissible[ADJ] ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต, See also: ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ, Syn. prohibited, Ant. permissible, permitted
permeate with[PHRV] แพร่กระจายด้วย, See also: แทรกซึมด้วย, Syn. imbue with, penetrate with
permanent wave[N] ลอนผมถาวรที่เกิดจากการใช้ความร้อนหรือสารเคมี, Syn. perm
permit through[PHRV] ยอมให้ผ่าน, See also: อนุญาตให้ผ่าน, Syn. allow through
permanent teeth[N] ฟันแท้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gymnospermn. พืชที่มีเมล็ดที่เผยออก (คือรังไข่ ถูกหุ้มในรังไข่) พืชจำพวกสน
hypermediaสื่อหลายมิติมีความหมายเหมือนมัลติมีเดีย (mulltimedia) หรือบางครั้งก็เรียกว่า ไฮเปอร์เทกซ์ (hypertext) ซึ่งก็คือการผสมผสานของข้อความ - ภาพ - เสียง และวีดิทัศน์ (video) ในการเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ ฯ
impermanent(อิมเพอ' มะเนินทฺ) adj. ไม่ถาวร, ชั่วคราว., See also: impermanance, impermanency n. impermanently adv., Syn. transitory
impermeable(อิมเพอ' เมียเบิล) adj. ซึ่งผ่านไม่ได้, ไม่สามารถผ่านได้, ผ่านไม่ได้., See also: impermeability, impermeableness n. impermeably adv., Syn. impassable
impermissible(อิมเพอมิส' ซะเบิล) adj. ไม่อนุญาต, ไม่ยอม., See also: impermissibility n.
oligospermiaภาวะอสุจิน้อย
oosperm(โอ'อะสเพิร์ม) n. ไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว,ไข่ที่ได้รับเชื้อแล้ว
peppermint(เพพ'เพอมินทฺ) n. สะระแหน่,น้ำมันสะระแหน่
permanence(เพอ'มะเนินซฺ) n. สภาพที่ถาวร,ลักษณะที่ถาวร, Syn. durability,fixity,stability,fixity ###A. evanescence,mortality
permanent(เพอ'มะเนินทฺ) adj. ถาวร,ยืนยง,คงทน,ยาวนาน, (สี) ไม่ตก., See also: permanentness n., Syn. lasting,durable,stable,enduring ###A. temporary
permanent storageหน่วยเก็บถาวรหมายถึง แหล่งเก็บข้อมูลถาวร กล่าวคือข้อมูลจะไม่ลบเลือนหายไป แม้เมื่อปิดสวิตช์ไม่ปล่อยกระแสไฟเข้าไปก็ตาม เช่น จานบันทึก
permanganate(เพอแมง'กะเนท) n. เกลือของ permanganic acid
permeability(เพอเมียบิล'ลิที) n. การซึมผ่านได้,ความสามารถในการซึมผ่านได้,ความสามารถในการแผ่ซ่านของอำนาจแม่เหล็ก
permeable(เพอ'เมียเบิล) adj. ซึมผ่านได้,แผ่ซ่านได้,ซึมแทรกได้., See also: permeableness n. permeably adv., Syn. absorbent
permeate(เพอ'มีเอท) vt. ซึมผ่าน,ซึมแทรก,แผ่ซ่าน,ซึมเข้า,ซาบ. vi. เต็มไปด้วย,ตลบ,แผ่ซ่าน,ซึมซ่าน., See also: permeation n. permeative adj. permeator n., Syn. imbue,pervade,diffuse,ooze
permissible(เพอมิส'ซะเบิล) adj. ยอมได้,อนุญาต,อนุมัติ., See also: permissibility n. permissibleness n. permissibly adv., Syn. allowable,permitted,legal
permission(เพอมิช'เชิน) n. การอนุญาต,การอนุมัติ,การยินยอม,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ
permissive(เพอมิส'ซิฟว) adj. ซึ่งอนุญาต,ซึ่งอนุมัติ,ซึ่งยินยอม,ตามใจ,ตามแต่เห็นสมควร, See also: permissiveness n., Syn. tolerant,lenient,lax
permit(เพอมิท') vt.,vi. อนุญาต,อนุมัติ,ยินยอม,เปิดโอกาส,ตกลง. n. ใบอนุ-ญาต,ใบอนุมัติ,ใบยินยอม,การอนุญาต., See also: permitter n. permiter n., Syn. tolerate,allow,grant,permission ###A. forbid
permutation(เพอมิวเท'เชิน) n. การเปลี่ยนลำดับ,การเปลี่ยนที่,การแทนที่,การเปลี่ยนแปลง.
sperm(สเพิร์ม) n. น้ำกามของผู้ชาย,ตัวอสุจิ,ไขปลาวาฬ,=sperm whale (ดู) ,=sperm oil (ดู), See also: spermatoid adj. spermous n.
sperm oiln. น้ำมันสีเหลืองจากปลาวาฬ (sperm whale) ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่น
sperm whalen. ปลาวาฬจมูกรูปสี่เหลี่ยม/เป็นแหล่งสำคัญของไขปลาวาฬในอุตสาหกรรม
spermaceti(สเพอ'มะเซท'ทิ) n. ไขปลาวาฬ (จากหัวปลาวาฬ) ใช้ในการทำเครื่องสำอางและอื่น
spermatic(สเพอแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับน้ำกาม,ให้กำเนิด,เกี่ยวกับลูกอัณฑะ,เกี่ยวกับอวัยวะที่ให้กำเนิดตัวอสุจิ, See also: spermatically adv., Syn. seminal
spermatozoon(สเพอมะโทโซ'อัน) n. ตัวอสุจิ., Syn. spermatozoon pl. spermatozoa
superman(ซู'เพอแมน) n. ผู้มีอำนาจและความสามารถเหนือมนุษย์
supermarketn. ตลาดสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องบริการหาของเอง
supermundane(ซู'เพอะมันเดน) adj. เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง,เหนือมนุษย์
zygosperm(ไซ'โกสเพิร์ม) n. =zygospore

English-Thai: Nontri Dictionary
newspaperman(n) ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,นักหนังสือพิมพ์
peppermint(n) สะระแหน่
permanence(n) ความคงทน,ความถาวร,ความยืนยง
permanent(adj) คงทน,ถาวร,ยืนยง
permeable(adj) ซึมเข้าไปได้,แทรกเข้าไปได้
permeate(vt) ซึมซาบ,แผ่ซ่าน,แทรก
permissible(adj) พอยอมได้,พอทน,อนุญาตได้
permission(n) การยอม,การยินยอม,การอนุญาต,การเปิดโอกาส,การอนุมัติ
permit(n) บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ
permit(vt) ยอม,ยินยอม,อนุญาต,เปิดโอกาสให้,อนุมัติ
sperm(n) น้ำกาม
superman(n) ยอดคน,ยอดมนุษย์
uppermost(adj) สูงสุด,บนสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent sterilityการเป็นหมันถาวร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent tooth; secondary toothฟันแท้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent virtual circuit (PVC)วงจรเสมือนถาวร (พีวีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrostชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeabilityสภาพให้ซึมได้, สภาพให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable; pervious-ให้ซึมได้, -ให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable rockหินเนื้อฟ่าม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeateซึมผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeationการซึมผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Permian Periodยุคเพอร์เมียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parasite, permanentปรสิตประจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyospermiaน้ำอสุจิมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pergelisol; perennially frozen ground; permafrost; permanently frozen groundชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
planning permissionการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent fixtureสิ่งติดตรึงถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent health insuranceการประกันสุขภาพแบบถาวร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent infertilityภาวะไม่เจริญพันธุ์ถาวร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent injuryความพิการตลอดไป, ความเสียหายตลอดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent lawกฎหมายที่ใช้บังคับโดยไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent parasiteปรสิตประจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent registrationการทำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent residentผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร, ผู้อยู่ประจำถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent revolutionการปฏิวัติถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Permanent Secretaryปลัดกระทรวง [ดู Under Secretary of State] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
perennially frozen ground; pergelisol; permafrost; permanently frozen groundชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
PVC (permanent virtual circuit)พีวีซี (วงจรเสมือนถาวร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
polyhypermenorrhea; polyhypermenorrhoeaอาการระดูถี่และมากเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyhypermenorrhoea; polyhypermenorrheaอาการระดูถี่และมากเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent abodeถิ่นที่อยู่ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent appointmentการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent appropriationงบจัดสรรถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent backingแผ่นรองเชื่อมถาวร [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
permanent backing ringแหวนรองเชื่อมถาวร [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
permanent dentition period; secondary dentition periodระยะปรากฏของชุดฟันแท้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent disabilityความพิการถาวร, ทุพพลภาพถาวร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent disabilityทุพพลภาพถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent disablementทุพพลภาพถาวร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent employmentการจ้างงานโดยไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permafrost; perennially frozen ground; pergelisol; permanently frozen groundชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permanentถาวร, ตลอดไป, ไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phanerogam; spermatophyteพืชมีเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
powers, permissive; permissive powersอำนาจที่มอบให้องค์การส่วนท้องถิ่น (ใช้ตามที่เห็นสมควร) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permission๑. การอนุญาต๒. การออกใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permissionsกรณีที่ไม่มีกฎหมายห้ามไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permissive powers; powers, permissiveอำนาจที่มอบให้องค์การส่วนท้องถิ่น (ใช้ตามที่เห็นสมควร) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permissive wasteการปล่อยให้ทรัพย์ชำรุดทรุดโทรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permitการอนุญาต, ใบอนุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permitใบอนุญาต, หนังสืออนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permit, indeterminateการอนุญาตให้ดำเนินกิจการโดยไม่กำหนดระยะเวลา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permit, re-entryใบอนุญาตให้กลับเข้าเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hypermediaสื่อหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Permanent magnet motorมอเตอร์แม่เหล็กถาวร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ion-permeable membraneเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Permeabilityค่าความซึมได้ของหิน
การวัดความสามารถในการยอมให้ของไหล ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซ หรือ น้ำ ไหลผ่านช่องว่างระหว่างหิน หน่วยที่ใช้วัดเป็น มิลลิดาซี (Millidarcies, md) หรือ ดาซี (Darcies) [ปิโตรเลี่ยม]
Peppermint oilน้ำมันเป็ปเปอร์มินต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
้ัhypermediaสื่อหลายมิติ [คอมพิวเตอร์]
Angiospermsไม้ดอก [TU Subject Heading]
Building permitsการอนุญาตก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Cell membrane permeabilityการซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ [TU Subject Heading]
Hypermarketsร้านค้าส่ง [TU Subject Heading]
Impermance (Buddhism)อนิจจัง [TU Subject Heading]
Permanentการบูรณะฟันถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Papermakingการผลิตกระดาษ [TU Subject Heading]
Peppermintเป็บเปอร์มินท์ [TU Subject Heading]
Permacultureเกษตรกรรมถาวร [TU Subject Heading]
Permeabilityการซึมผ่าน [TU Subject Heading]
Soil permeabilityความซึมน้ำของดิน [TU Subject Heading]
Sperm banksคลังอสุจิ [TU Subject Heading]
Spermatogenesisการสร้างอสุจิ [TU Subject Heading]
Spermatozoaตัวอสุจิ [TU Subject Heading]
Superman (Philosophical concept)อภิมนุษย์ (แง่ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Supermarketsซูเปอร์มาร์เก็ต [TU Subject Heading]
Permeability ความให้ซึมได้
คุณสมบัติของดินหรือหินที่ยอมให้น้ำผ่านได้ เมื่ออิ่มตัว [สิ่งแวดล้อม]
Permanent Hardness ความกระด้างถาวร
ความกระด้างของน้ำ ซึ่งไม่อาจกำจัดได้ด้วยการต้ม [สิ่งแวดล้อม]
Permeability ความสามารถให้น้ำซึมผ่าน [สิ่งแวดล้อม]
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent Representative of Thailand to the United Nationsเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติ (ณ นครนิวยอร์ก/นครเจนีวา) [การทูต]
Committee of Permanent Representativesคณะกรรมการในกรอบสหภาพยุโรป ประกอบด้วยผู้แทนถาวรประจำสหภาพยุโรปของประเทศสมาชิก [การทูต]
Committee of Permanent Representatives to ASEANคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ประกอบด้วยผู้แทนถาวร (ระดับเอกอัครราชทูต) ประจำอาเซียนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับสำนัก เลขาธิการอาเซียนสนับสนุนการทำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนรวมทั้งองค์กร ระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาต่าง ๆ [การทูต]
permanent resident in the receiving stateบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในรัฐผู้รับ [การทูต]
permit of stayการอนุญาต/ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร/ประเทศ [การทูต]
Permanent fileแฟ้มถาวร [การบัญชี]
Permanent setการเสียสภาพถาวรหลังจากชิ้นงานถูกดึงยืดตามเวลาที่กำหนดและปล่อยออก ชิ้นงานนั้นไม่สามารถกลับคืนสู่ความยาวเดิมได้ โดยมีส่วนที่ยืดยาวออกมามากกว่าความยาวก่อนการดึงยืด ความยาวส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้คำนวณเป็นร้อยละของความยาวเดิม [เทคโนโลยียาง]
Air Permeabilityการไหลผ่านของอากาศ [การแพทย์]
Antibodies, Spermภูมิคุ้มกันอสุจิ, ภูมิต้านทานต่อตัวอสุจิ [การแพทย์]
Antibodies, Sperm Agglutinatingแอนติบอดีย์ที่ทำให้ตัวอสุจิจับกลุ่ม [การแพทย์]
Antispermatogenic Agentsสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเชื้ออสุจิในอัณฑะ [การแพทย์]
Aspermatogenesisไม่มีเชื้ออสุจิ [การแพทย์]
Aspermiaน้ำอสุจิไม่มีเชื้ออสุจิ [การแพทย์]
Asthenozoospermiaไม่มีการเคลื่อนตัวอสุจิ, ไม่มีการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ, ไม่มีการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิเลย [การแพทย์]
Astigmatism, Hypermetropicสายตาเอียงร่วมกับสายตายาว [การแพทย์]
Azoospermiaไม่มีตัวอสุจิ, น้ำอสุจิบกพร่อง, ไม่มีตัวอสุจิเลย, สามีเป็นหมัน, การไม่มีตัวอสุจิ [การแพทย์]
Capillary Permeabilityหลอดเลือดฝอย,การซึม;การซึมผ่านเยื่อบางๆของหลอดเลือดฝอย;เพอร์มิอะบิลิตีของแคพิลลารี่ส์;การซึมซาบเส้นเลือดน้อย;การซึมผ่านผนังหลอดเลือดฝอย [การแพทย์]
Cells, Non-Permissiveเซลล์ที่ไม่เหมาะสม [การแพทย์]
Cells, Permanentเซลล์ถาวร [การแพทย์]
Cells, Permissiveเซลล์ที่เหมาะสม [การแพทย์]
Colostomy, Permanentการผ่าตัดเอาลำไส้ใหญ่ออกมาเปิดทางหน้าท้องแบบถาวร [การแพทย์]
Contraception, Permanentการคุมกำเนิดแบบถาวร,คุมกำเนิดแบบถาวร,การป้องกันการตั้งครรภ์ชนิดถาวร [การแพทย์]
Deformation, Permanentวัสดุเสียรูปถาวร,การเปลี่ยนแปลงรูปภายใต้แรงนั้นๆแบบถาวร [การแพทย์]
Dental Restoration, Permanentฟัน,การอุดถาวร [การแพทย์]
Dipole, Permanentขั้วแบบถาวร,ขั้วคู่ถาวร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
impermanenceไม่ยั่งยืน
magnetic permeability (n ) ความสามารถในการเป็นแม่เหล็ก หรือดึงดูดด้วยแรงแม่เหล็ก
papermarche[เปเปอร์มาร์เช่] (n) มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า papier-mache เป็นการใช้กระดาษที่ไม่ใช้ทำงานประดิษฐ์ (molding materialof waste paper)
See also: S. งานปะติดที่ทำด้วยเศษกระดาษ, A. n/a, R. papier-marche
permaban (slang ) การยกเลิกอย่างถาวร,ใช้ไม่ได้ตลอดกาล (ย่อมาจาก permanently ban) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
permafrostดินซึ่ง ที่แข็ง(frozen) ตลอดปี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But since the secretary constantly takes free, why should we bother?Aber da die Sekretärin permanent frei macht, wieso sollten wir uns dann die Mühe machen? E-Love (2011)
- That's now is it just now."Die Spermaflecken im Haar stimmen mit denen -" Irene Huss: The Man with the Small Face (2011)
- I'm here for drink driving.Auf ihrer Kleidung war Sperma. Irene Huss: The Man with the Small Face (2011)
Because of that, we were able to track the bottle back to its manufacturer, check their shipping logs, find out which supermarket it was sold in.Aus diesem Grund konnten wir in die Flasche zurück verfolgen ihre Hersteller, prüfen ihre Versand--Protokolle, herauszufinden, welche Supermarkt Es war in. verkauft Do or Die (2011)
What was the other thing?Es gibt wieder keine Spermaspuren. Irene Huss - The Treacherous Net (2011)
Superman?Superman? Recoil (2011)
So you're becoming some kind of super monk, and I can't change at all.Also wurdest du zu einem Supermönch, aber ich soll mich nicht ändern können. Changes (2011)
Oh. Hmm.Hmm, nicht ganz der Supermann der ich sein will, aber, äh, Chuck Versus the Last Details (2011)
Until I covered her in cum.Und dann decke ich sie mit Sperma ein. Q (2011)
Perhaps it is the memory of his mother taking him to the supermarket and leaving him there when he was nine. He never saw her again.Vielleicht ist es die Erinnerung an seine Mutter, die ihn in den Supermarkt brachte und ihn dort gelassen hat, als er 9 war. Collected (2011)
And Renata just wants me for my sperm.Und Renata will mich nur wegen meines Spermas. Bags (2011)
In the wine aisle of some kind of low-end supermarket?Im Weinregal eines billigen Supermarkts? Das hier ist Mekka, das Nirwana. I Love Périgord (2011)
Ex-supermodel with a TV show.Ex-Supermodel mit einer eigenen Fernseh-Sendung. Model Behavior (2011)
Sack's proposals sound progressive, even revolutionary. Actually, at that time, they served the interests of a rising superpower:In dieser Zeit diente es eigentlich den Interessen einer aufstrebenden Supermacht: Debtocracy (2011)
Actually, a rising superpower was involved in all those debt repudiations:hinter allen Entscheidungen fand sich eine aufkommende Supermacht: Debtocracy (2011)
And this same superpower brought the concept of odious debt into the 21st century.Und diese gleiche Supermacht brachte das Konzept der illegitimen Schulden mit ins 21. Jahrhundert. Debtocracy (2011)
Other times I like to regulate the semen content of my body.Oder ich reguliere die Anzahl meiner Spermien. Zombie Fights (2011)
I knew all that playing Superman as kids would work out.Ich wusste, dass die ganzen Superman- Spiele als Kinder sich auszahlen würden. To Tell the Truth (2011)
Superman!Supermann! Kaydara (2011)
For the first time in the 21st century, the ultimate superpower had legitimised the concept of odious debt.Zum ersten Mal im 21. Jahrhundert hatte die letzte Supermacht das Konzept... der illegitimen Schulden legitimiert. Debtocracy (2011)
She found traces of spermicide in Erin Baer.Sie fanden Spuren von Spermizid in Erin Baer. The Angel of Death (2011)
The M.E.'s take is that the victim had sex with someone who used a spermicidal condom.Die Annahme der Mediziner ist, dass das Opfer Sex mit jemanden hatte, der ein Spermizidkondom benutzte. The Angel of Death (2011)
City College is stronger, faster. Our sperm counts are higher.Das City College ist stärker, schneller, unsere Spermien-Anzahl höher. For a Few Paintballs More (2011)
The Czars of the economy, after decades of continuous austerity, advertised Greece as the local financial superpower.Die Wirtschaftszaren... -nach Jahrzehnten kontinuierlicher Sparmassnahmen- zeichnen Griechenland als lokale finanzielle Supermacht. Debtocracy (2011)
All on my Superman shirt.Mein Superman Shirt ist voll davon. A Horse of a Different Color (2011)
No comment.Und Ihr Sperma auf den Überresten? Episode #1.2 (2011)
How are you a superpower?Wie könnt ihr eine Supermacht sein? ! White Nights (2011)
Do you recall not saying it? I didn't say it. Mr Stelikos has made it very clear that that is what you said to him.Die Tatsache, dass sich in Mayas Getränk Drogen befanden, bevor sie mit dem Angeklagten ging, und dass sie erdrosselt wurde und sein Sperma an ihr entdeckt wurde... Episode #1.3 (2011)
I've heard it is sold at some place called a 'convenience store'.Es soll Läden geben, die sich Supermarkt nennen und dort soll man sie in sehr vielen Geschmacksrichtungen bekommen. Erotibot (2011)
The memory of Bridget, or the promise of... supermarket strange.Die Erinnerung an Bridget oder die Verheißung von der... Supermarkt-Fremden. A Fishbowl Full of Glass Eyes (2011)
So the young man you were with at the supermarket is no relation to you?Also der junge Mann mit dem du im Supermarkt warst ist nicht mit dir verwandt? A Fishbowl Full of Glass Eyes (2011)
Ever donate sperm?Haben Sie jemals Sperma gespendet? The Stag Hunt (2011)
In the ocean, out of the ocean, bought Alan's house, got rid of the furniture, kept Alan, got hungry, went to the supermarket, met you.In das Meer rein, aus dem Meer raus, Alans Haus gekauft, die alten Möbel entsorgt, Alan behalten, Hunger bekommen, zum Supermarkt gegangen, dich getroffen. A Fishbowl Full of Glass Eyes (2011)
I can't possibly produce enough sperm and blood to get out of the hole I'm in.Ich kann wahrscheinlich nicht genug Sperma und Blut produzieren um aus dem Loch zu kommen, in dem ich gerade drin bin. A Fishbowl Full of Glass Eyes (2011)
I think about shagging supermodels.Ich denke daran Supermodels zu knallen. Episode #3.1 (2011)
So. We'll need a sperm sample.Wir brauchen jetzt als Erstes von Ihnen eine Spermaprobe. Death Sleep (2011)
Hey, I'm going on a date with that girl I met in at supermarket. Do I look okay?Ich gehe zu einem Date mit diesem Mädchen, das ich im Supermarkt kennen- gelernt habe. A Fishbowl Full of Glass Eyes (2011)
If, you know, Superman was a... vagina.Wenn Superman eine Vagina wäre. A Fishbowl Full of Glass Eyes (2011)
I couldn't score a woman like that if my semen cured cancer.Ich könnte bei so einer Frau nichtmal landen, wenn mein Sperma Krebs heilen würde. Thank You for the Intercourse (2011)
Uh, do you ever talk to that guy who contributed sperm to my existence?Hast du je mit dem Kerl geredet, der das Sperma für meine Existenz beigesteuert hat? Portrait of My Father (2011)
Sperm, for example.Und Sperma? A Happy Event (2011)
Though there are 2 of them, the gnu's still double their mass.Die Körpermasse ist ein Vorteil für ihn. Play It Like Godard (2011)
Nolan Ross, former tech boom whiz kid and perennial pain in the ass.- Nolan Ross. Ehemaliges Techboom Wunderkind und permanente Nervensäge. Pilot (2011)
According to the autopsy report, traces of semen were found in your wife's undergarments.Laut dem Autopsiebericht wurden in der Unterwäsche Ihrer Frau Spuren von Sperma gefunden. Una Venta (2011)
Grocery store was a madhouse.Im Supermarkt war vielleicht was los. Watch While I Revise the World (2011)
I made that mistake. My frat brothers nailed my face with permanent marker.Meine Mitbewohner malten mein Gesicht mit einem permanenten Textmarker an. Rush Hour (2011)
Built like a supermodel, but the thing was strong. That's for damn sure.Es hat den Körperbau eines Supermodels, aber das Ding war stark. How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Somehow Vicki's been communicating with some super strong witch.Vicki hat mit jemandem kommuniziert, mit einer supermächtigen Hexe. Smells Like Teen Spirit (2011)
Told him they found cum in her panties.Er hat ihm gesagt, dass Sperma in ihrem Höschen gefunden wurde. Brick (2011)
I'm kind of doubting they sell ash-wood altars at the Gas 'n Sip.Ich bezweifle irgendwie, dass sie im Supermarkt an der Ecke Eschenholz-Altäre verkaufen. The Mentalists (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
permA bad smell permeated the room.
permAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
permA fire broke out in the supermarket last night.
permA man who asks his wife's permission before taking any action except breathing is a henpecked husband.
permA permanent is extra.
permCircumstances did not permit me to help you.
permCircumstances do not permit me such a holiday.
permControlled Access Zone: No entry without permission.
permDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
permDid you buy any meat in the supermarket?
permDid you get permission to park here?
permDon't make the perm too strong, please.
permDo you want your permanent natural?
permDuring the Diet session, there are often a politician or two leaving without permission when a question becomes too personal.
permEven at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.
permEverybody wants permanent peace.
permFor the time being, my sister is an assistant in a supermarket.
permHe deals with the commercials of the supermarket.
permHe entered my room without permission.
permHe runs a supermarket in the town.
permHe used her bike without asking permission.
permHe was granted permission to go home early.
permHe was granted permission to leave early.
permHe was hard up for money and lifted goods in a supermarket yesterday.
permHe will grant permission for you to go out.
permHe will not permit his children to sit up late.
permHe wouldn't permit me to swim in the river.
permHis permanent tooth is coming in behind his baby tooth.
permHow many times a week do you go shopping at a supermarket?
permI'd like to make an appointment for a permanent.
permIf time permits, I'll visit the museum.
permIf you go to that supermarket, you can buy most things you use in your daily life.
permIf you permit me to speak, I can explain everything.
permIf you're going to the supermarket, will you please bring me back some oranges?
permI had an artificial insemination with sperm from my husband.
permI have been to the supermarket.
permI hope their relationship will blossom into something permanent.
permI'll get permission from my superior.
permI'll start tomorrow, weather permitting.
permI looked for him in supermarket.
permI'm going shopping at the supermarket.
permI'm going to drop by the supermarket.
permI'm going to mow the lawn tomorrow, weather permitting.
permI'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.
permI must have lost my purse in the supermarket.
permIn an army no man is permitted to leave without permission.
permI need one month to make a permanent bridge for you.
permIn my opinion, permanent peace is nothing but illusion.
permInstead of being here to work, you get the sense that he's simply a permanent fixture here.
permI often run into her at the supermarket.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมราชานุญาต[N] royal permission, Example: พระองค์มีพระบรมราชานุญาตให้พระสารประเสริฐ คิดชื่อบุตรธิดาหรือนามสกุลถวาย เพื่อพระราชทานแก่เจ้านาย, Thai definition: การอนุญาตของพระเจ้าแผ่นดิน
ผู้อนุมัติ[N] one who approves, See also: one who grants permission, Syn. คนอนุมัติ, Ant. ผู้ขออนุมัติ, Example: รัฐบาลไทยเป็นผู้อนุมัติสัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์ก เพื่อสร้างทางรถไฟสายแรกขึ้นในประเทศไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เห็นชอบให้ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้
มั่นคงถาวร[ADV] permanently, See also: constantly, enduringly, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Example: พระสงฆ์ ทำพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอให้พระธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร, Thai definition: อย่างอยู่ได้นาน
มั่นคงถาวร[V] last, See also: be permanent, be constant, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Thai definition: อยู่ได้นาน
ร่อนเร่[V] wander, See also: be nomadic, have no permanent home, Syn. พเนจร, เร่ร่อน, ร่อนเร่พเนจร, เร่ร่าย, Example: เมื่อก่อนมนุษย์เราร่อนเร่หาที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆ ไม่มีหลักแหล่งแน่นอน, Thai definition: เที่ยวเตร่ซัดเซพเนจรไปไม่มีหลักแหล่งแน่นอน
สปน.[N] Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Syn. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรีนการ์ด[N] green card, See also: permanent resident visa, Syn. บัตรเขียว, Example: ผู้ถือสิทธิกรีนการ์ดแคนาดาครบ 3 ปี จึงจะมีสิทธิถือสิทธิพลเมือง, Count unit: บัตร, Thai definition: ใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวร, Notes: (อังกฤษ)
จุดผ่อนปรน[N] temporarily permitted area, Syn. จุดผ่อนผัน, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้มีการเปิดจุดผ่อนปรน เพื่อนำไม้เข้าในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน, Thai definition: จุดที่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งทำได้ตามใจบ้าง
แทรกซึม[V] infiltrate, See also: permeate, be abundant, Syn. ซึมซาบ, ซึม, Example: ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าทำลายสังคมเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น, Thai definition: อาการที่ค่อยๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว
อย่างถาวร[ADV] permanently, See also: stably, enduringly, constantly, Syn. อย่างคงทน, อย่างยั่งยืน, Ant. ชั่วคราว, Example: คนที่ขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง จะทำให้สมองและเส้นประสาทสูญเสียหน้าที่อย่างถาวร
เบิกร่อง[N] port clearance permit, See also: permit for a ship to pass a checkpoint, Syn. หนังสือเบิกร่อง, ใบเบิกร่อง, Thai definition: เอกสารอนุญาตซึ่งด่านภาษีออกให้แก่เรือที่ได้ปฏิบัติตามพิธีการครบถ้วนแล้ว
ใบอนุญาต[N] license, See also: permit, Syn. ใบอนุมัติ, เอกสารสิทธิ์, Example: รัฐบาลงดการออกใบอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้าไปเปิดดำเนินการในประเทศ, Thai definition: เอกสารอนุญาตให้ทำกิจหรือให้มีสิทธิตามขอ ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
อนิจจัง[ADV] impermanent, See also: transient, unstable, Syn. ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, Example: ทุกอย่างในโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง, Notes: (บาลี)
อำนวย[V] give, See also: produce, afford, accord, bestow, grant, permit, Syn. อวย, ให้, Example: พ่อแม่มุ่งหวังให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย
สเปิร์ม[N] sperm, Count unit: ตัว, Thai definition: เชื้อตัวผู้ที่ผสมกับไข่ในการขยายพันธุ์
สุดยอด[ADJ] topmost, See also: highest, leading, foremost, supreme, paramount, uppermost, top, Syn. สูงสุด, Example: การเปลี่ยนแปลงของนายทหารระดับสุดยอดของกองทัพเรือดำเนินไปด้วยความคึกคั
ให้[V] permit, See also: allow, consent to, Syn. อนุญาต, ยอม, ยินยอม, Example: หมอให้เธอลุกจากเตียงได้หลังจากอาการป่วยดีขึ้น, Thai definition: ยอมให้ทำ, ปล่อยให้ทำ
อนุญาต[V] allow, See also: permit, consent, give agreement or permission, Syn. ยินยอม, ยอมให้, ยอม, Ant. ห้าม, Example: สารกันเสียที่จะใช้ใส่อาหารได้นั้นจะต้องเป็นชนิดที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตและจะต้องใช้ในปริมาณที่วางมาตรฐานกำหนดไว้, Thai definition: ยอมให้ตามที่ขอ
อนุโลม[V] allow to grant, See also: let, permit, Syn. ผ่อนปรน, ยินยอม, ยอม, ผ่อนผัน, Example: ถึงแม้ว่าภาษามาเลย์จะเป็นภาษาราชการก็ตามแต่ก็ได้อนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในบางกรณี, Thai definition: ใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสม, คล้อยตาม
น้ำเชื้อ[N] semen, See also: sperms, seminal fluid, Syn. น้ำอสุจิ, Example: ปัจจุบันมีธนาคารทรัพยากรสืบพันธุ์ที่เก็บรักษาน้ำเชื้อ ไข่ และตัวอ่อนของสัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
น้ำอสุจิ[N] semen, See also: sperms, seminal fluid, Syn. น้ำกาม, น้ำเชื้อ, Example: ตำรวจนำน้ำอสุจิที่ตรวจพบในช่องคลอดของเธอไปตรวจเพื่อหาคนร้าย
การอนุมัติ[N] approval, See also: permission, Syn. การยินยอม, การอนุญาต, Example: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้มีการลดภาษีเครื่องจักรเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหรรม, Thai definition: การให้อำนาจกระทำการตามระเบียบที่กำหนดไว้
ขออนุญาต[V] ask for permission, Syn. ขอ, Example: พนักงานขออนุญาตลาหยุดในวันออกพรรษา, Thai definition: ขอให้ยินยอมหรือตกลงให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คงทน[V] be durable, See also: be permanent, be lasting, Syn. ทนทาน, แข็งแรง, ทน, คงทนถาวร, Ant. อ่อนแอ, เปราะบาง, Example: ของเล่นพลาสติกราคาถูกแต่ไม่คงทน, Thai definition: อยู่ได้เป็นเวลานาน, มั่นคงแข็งแรง
แผ่ซ่าน[V] infiltrate, See also: penetrate, spread throughout, permeate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แผ่กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างทันทีที่เห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
พืชชั้นสูง[N] multi-cellular plant, See also: angiosperm, Syn. พืชหลายเซลล์, Example: สัตว์มีกระดูกสันหลังและพืชชั้นสูงเพิ่งจะกำเนิดขึ้นมาเมื่อสี่ร้อยล้านปีที่แล้วนี่เอง, Count unit: ชนิด, ต้น, Thai definition: พืชที่มีหลายเซลล์ แต่ละเซลล์ทำหน้าที่ต่างกันและต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ได้แก่ ไม้ดอกและไม้ผล
ฟันแท้[N] tooth, See also: permanent teeth, Syn. ฟันถาวร, Example: ถ้าปล่อยให้ฟันแท้ผุก็ลำบากหน่อย อาจต้องใส่ฟันปลอม, Count unit: ซี่, แถว, ชุด, Thai definition: ฟันชุดที่ 2 ซึ่งขึ้นภายหลังฟันน้ำนม
ไฟเขียว[V] permit, See also: allow, give a chance, Example: รายงานของซีเอ็นเอ็นระบุว่า สหรัฐไฟเขียวให้ใช้กำลังทหารโจมตีอิรักแล้ว, Thai definition: อนุญาต, ให้โอกาส, Notes: (สำนวน)
ส่งเสริม[V] permit, See also: allow, Syn. สนับสนุน, Example: กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาศึกษาทดลองด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น, Thai definition: เกื้อหนุน, สนับสนุนด้วยความเต็มใจ
เป็นใจ[V] permit, See also: allow, Syn. ส่งเสริม, เอื้ออำนวย, เปิดโอกาส, Example: ถ้าพรุ่งนี้อากาศเป็นใจ เราก็ไปเที่ยวข้างนอกได้
ผ่อนผัน[V] indulgent, See also: allow, permit, Syn. ผ่อนปรน, ลดหย่อน, อนุโลม, Example: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานฯ กล่าวว่าไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวได้ทำงานในเมืองไทยอีก
ยอม[V] allow, See also: permit, Example: ในการเจรจาต่อรองครั้งนี้คอมลิงค์ยอมลดดอกเบี้ยให้ ทศท. เหลือเพียงประมาณ 3,800 ล้านบาท, Thai definition: ผ่อนผันให้
สเปอร์ม[N] sperm, Syn. เชื้อ, น้ำเชื้อ, อสุจิ, Thai definition: เชื้อตัวผู้ที่ผสมกับไข่ในการขยายพันธุ์, Notes: (อังกฤษ)
สะระแหน่[N] mint, See also: peppermint, Example: สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Labiatae ใบมีกลิ่นฉุน กินได้
เอิบ[V] permeate, See also: pervade, Syn. ซึม, ซึมซาบ, Thai definition: ซึมเข้าไป, ซาบเข้าไป
เอิบอาบ[V] permeate, See also: pervade, Syn. เอิบ, ซึมซาบ, ซาบซ่าน, Example: ใบหน้าของท่านผู้เฒ่าเอิบอาบไปด้วยรอยยิ้ม, Thai definition: อาบไปทั่ว
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี[N] Office of the Permanent Secretary; Prime Minister Office, Example: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัดติดตามส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตในทางการเงิน
สำนักงานปลัดกระทรวง[N] Office of the Permanent Secretary
ได้รับอนุญาต[V] be permitted, See also: be allowed, Example: เขาได้รับอนุญาตเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อในห้องไอซียู
ตั้งรกราก[V] settle down, See also: domicile, take up residence(/one's abode), live permanently, have one's home, Syn. ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งหลักแหล่ง, Ant. โยกย้าย, Example: คุณปู่ของฉันมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ
ตลบ[V] pervade, See also: permeate, diffuse, Syn. ฟุ้ง, Example: ถนนตั้งแต่จันทบุรีไปถึงตราดมีฝุ่นตลบไปตลอดทาง, Thai definition: กระจายไปทั่ว, ฟุ้งกระจายขึ้นไปทั่ว
เต็มไปด้วย[V] be full of, See also: be permeated with, be filled with, Example: โรงงานในอนาคตคงจะเต็มไปด้วยหุ่นยนต์หรือเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ ทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนสารพัดตามที่มนุษย์ต้องการ, Thai definition: เกลื่อนไปด้วย, เพียบพร้อมไปด้วย
ถาวร[ADJ] permanent, See also: lasting, enduring, Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง, Example: ประเทศผู้ค้าอาวุธรายใหญ่ของโลกอีก 4 ประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะพร้อมใจกันลดการส่งออกอาวุธธรรมดาๆ, Thai definition: เป็นเช่นนั้นตลอดไป
ถาวร[V] be permanent, See also: be lasting, be enduring, Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง, Example: การเปลี่ยนแปลงเพราะฤทธิ์ยา เราก็ไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้เพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ถาวร, Thai definition: เป็นเช่นนั้นตลอดไป
ถาวร[ADV] permanently, See also: for good, Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง, Example: หน่วยความจำในลักษณะนี้จะถูกเก็บไว้อย่างถาวร, Thai definition: เป็นเช่นนั้นตลอดไป
ถาวรวัตถุ[N] permanent structure, See also: architecture, permanent thing, article or building which is permanent, durable and indestr, Example: งานการกุศลครั้งนั้นจัดขึ้นเพื่อหาเงินสร้างถาวรวัตถุในพระศาสนา, Count unit: ชนิด, ประเภท, อย่าง, Thai definition: สิ่งที่ก่อสร้างเพื่อให้มั่นคง ยั่งยืน, Notes: (บาลี)
ฉาบฉวย[ADV] temporarily, See also: transitorily, impermanently, Syn. ชั่วครั้งชั่วคราว, ชั่วคราว, Example: นักการเมืองต้องเลือกสังกัดพรรคใดพรรคหนึ่งในระยะยาวจะอยู่แบบฉาบฉวยเหมือนเก่าไม่ได้, Thai definition: ไม่จริงจัง
น้ำกาม[N] semen, See also: seminal fluid, sperm, Syn. น้ำอสุจิ, น้ำเชื้อ, สเปิร์ม, Example: การกลืนน้ำกามของผู้ชายอาจทำให้ติดโรคเอดส์ได้, Thai definition: น้ำเชื้อที่เกิดจากความกำหนัดแล้วเคลื่อนออกมาจากอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย
น้ำซับ[N] capillary water, See also: permeating water, Syn. น้ำซำ, ที่น้ำซับ, Example: ในจังหวัดของเรานี้มีน้ำซับเกิดขึ้นอยู่หลายแห่ง, Thai definition: เรียกที่ซึ่งมีน้ำซึมซาบอยู่ภายใต้
บนสุด[ADJ] uppermost, See also: topmost, foremost, Syn. เหนือสุด, ข้างบนสุด, Ant. ล่างสุด, ใต้สุด, Example: พจนานุกรมภาษาบาลีวางอยู่ชั้นบนสุดของตู้, Thai definition: ในที่ซึ่งอยู่สูงสุดหรือเหนือขึ้นไปสุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อนิจจัง[adj.] (anitjang) EN: impermanent   
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อสุจิ[n.] (asuji) EN: sperm ; semen   FR: sperme [m] ; spermatozoïde [m]
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card   FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบอนุญาต[n.] (bai anuyāt) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization   FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]
ใบอนุญาตขับขี่ [n. exp.] (bai anuyāt khapkhī) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตขับรถ[n. exp.] (bai anuyāt khaprot) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตก่อสร้าง[n. exp.] (bai anuyāt køsāng) FR: permis de construire [m] ; permis de construction [m] ; permis de bâtir [m]
ใบอนุญาตนำเข้า[n. exp.] (bai anuyāt namkhao) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit   FR: permis d'importation [m]
ใบอนุญาตนำสินค้าเข้า[n. exp.] (bai anuyāt nam sinkhā khao) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit   FR: permis d'importation [m]
ใบอนุญาตพำนัก[n. exp.] (bai anuyāt phamnak) EN: residence permit   
ใบอนุญาตทำงาน[n. exp.] (bai anuyat thamngan) EN: work permit   FR: permis de travail [m]
ใบเบิกร่อง[n.] (baiboēkrǿng) EN: port clearance permit   
ใบขับขี่ [n. exp.] (bai khapkhī) EN: driver's licence   FR: permis de conduire [m]
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บรรจุงาน[v. exp.] (banju ngān) EN: employ permanently   
บัตรอนุญาต[n. exp.] (bat anuyāt) EN: permit ; pass   FR: permis [m] ; autorisation [f]
ได้รับอนุญาต[v. exp.] (dāirap anuyāt) EN: be permitted ; be allowed   FR: avoir l'autorisation (de) ; être autorisé à ; obtenir l'autorisation
ดัดผม[v.] (dat phom) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent   FR: friser
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
ให้[v.] (hai = hāi) EN: permit ; allow ; let ; consent to   FR: permettre ; autoriser ; laisser ; consentir
ห้ามแซงรถ[X] (hām saēng rot) EN: no overtaking ; no passing permitted   FR: interdiction de doubler
ห้างสรรพสินค้า[n. exp.] (hāngsapphasinkhā) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall   FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
จร[adj.] (jøn) EN: temporary ; impermanent ; provisional   FR: temporaire ; occasionnel
จุดผ่อนผัน[n. exp.] (jut phǿnphan) EN: temporarily permitted area   FR: zone autorisée [f]
จุดผ่อนปรน[n. exp.] (jut phǿnpron) EN: temporarily permitted area   FR: zone provisoirement autorisée [f]
การอนุมัติ[n.] (kān anumat) EN: approval ; permission ; authorization   FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f]
การอนุญาต[n.] (kān anuyāt) EN: allowance   FR: autorisation [f] : permission [f]
กันฝน [adj.] (kanfon) EN: rainproof   FR: imperméable
คณะกรรมการถาวร[n. exp.] (khanakammakān thāwøn) EN: standing committee   FR: comité permanent [m]
ขออนุญาต[v. exp.] (khø anuyāt) EN: ask for permission   FR: demander la permission
คงทน[v.] (khongthon) EN: be durable ; be permanent ; be lasting ; last   
คงทน[adj.] (khongthon) EN: enduring ; lasting ; durable ; permanent   FR: durable ; permanent
เหล้าสะระแหน่[n. exp.] (lao saranaē) EN: peppermint oil   FR: extrait de menthe [m] ; essence de menthe [f]
โลกุตระ [X] (lōkuttara) EN: supermundane   
ลูกจ้างประจำ[n. exp.] (lūkjāng prajam) EN: permanent employee   
ไม่ให้[v. exp.] (mai hai) FR: ne pas laisser ; ne pas permettre ; ne pas autoriser
ไม่ถาวร[adj.] (mai thāwøn) EN: temporary ; ephemeral ; impermanent   FR: temporaire
มั่นคงถาวร[adv.] (mankhong thāwøn) EN: permanently   
น้ำอสุจิ[n.] (nām asuji) EN: sperm ; semen ; seminal fluid   FR: sperme [m] ; liquide séminal [m]
น้ำเชื้อ[n.] (nāmcheūa) EN: semen ; sperms ; seminal fluid   FR: sperme [m]
น้ำกาม[n.] (nāmkām) EN: semen ; sperm ; seminal fluid   FR: sperme [m]
น้ำรัก[n.] (nām rak) EN: semen   FR: sperme [m]
งานถาวร[n. exp.] (ngān thāwøn) EN: permanent job   
นิทรรศการถาวร[n. exp.] (nithatsakān thāwøn) FR: exposition permanente [f]
เอิบ[v.] (oēp) EN: permeate ; brim   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERMA    P ER1 M AH0
SPERM    S P ER1 M
PERMAN    P ER1 M AH0 N
PERMIT    P ER0 M IH1 T
PERMIT    P ER1 M IH2 T
SPERMS    S P ER1 M Z
PERMUT    P ER1 M AH0 T
PERMIAM    P ER0 M AY1 AH0 M
PERMIAM    P ER1 M IY0 AH0 M
PERMIAN    P ER1 M IY0 AH0 N
PERMITS    P ER1 M IH2 T S
PERMITS    P ER0 M IH1 T S
PERMUTE    P ER2 M Y UW1 T
PERMOUNT    P ER1 M AW2 N T
UPPERMAN    AH1 P ER0 M AH0 N
SUPERMAC    S UW1 P ER0 M AE2 K
PERMEATE    P ER1 M IY0 EY2 T
SUPERMAN    S UW1 P ER0 M AE0 N
KUPERMAN    K UW1 P ER0 M AH0 N
OPPERMAN    AA1 P ER0 M AH0 N
PERMENTER    P ER1 M AH0 N T ER0
PERMEABLE    P ER1 M IY0 AH0 B AH0 L
OPPERMANN    AA1 P ER0 M AH0 N
COOPERMAN    K UW1 P ER0 M AE2 N
HOOPERMAN    HH UW1 P ER0 M AH0 N
VIPPERMAN    V IH1 P ER0 M AH0 N
UPPERMOST    AH1 P ER0 M OW2 S T
KIPPERMAN    K IH1 P ER0 M AH0 N
PERMITTED    P ER0 M IH1 T AH0 D
PERMEATES    P ER1 M IY0 EY2 T S
PEPPERMAN    P EH1 P ER0 M AH0 N
PERMANENT    P ER1 M AH0 N AH0 N T
TEPPERMAN    T EH1 P ER0 M AH0 N
COPPERMAN    K AA1 P ER0 M AH0 N
ENDOSPERM    EH1 N D AH0 S P ER2 M
PAPERMATE    P EY1 P ER0 M EY2 T
FESPERMAN    F EH1 S P ER0 M AH0 N
PERMEATED    P ER1 M IY0 EY2 T AH0 D
PEPPERMINT    P EH1 P ER0 M IH2 N T
SUPERMAN'S    S UW1 P ER0 M AE0 N Z
PERMANENCE    P ER1 M AH0 N AH0 N S
PERMANENTE    P ER2 M AH0 N EH1 N T EY0
SUPERMODEL    S UW1 P ER0 M AA2 D AH0 L
PERMEATING    P ER1 M IY0 EY2 T IH0 NG
PERMITTING    P ER0 M IH1 T IH0 NG
PERMISSION    P ER0 M IH1 SH AH0 N
PERMISSIVE    P ER0 M IH1 S IH0 V
PAPERMAKING    P AE1 P ER0 M EY2 K IH0 NG
PERMANENTLY    P ER1 M AH0 N AH0 N T L IY0
PERMUTATION    P ER2 M Y UW0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Perm    (n) (p y e1 r m)
perm    (v) (p @@1 m)
perms    (v) (p @@1 m z)
sperm    (n) (s p @@1 m)
permed    (v) (p @@1 m d)
permit    (n) (p @@1 m i t)
permit    (v) (p @1 m i1 t)
sperms    (n) (s p @@1 m z)
perming    (v) (p @@1 m i ng)
permits    (n) (p @@1 m i t s)
permits    (v) (p @1 m i1 t s)
permute    (v) (p @1 m y uu1 t)
permeate    (v) (p @@1 m i ei t)
permuted    (v) (p @1 m y uu1 t i d)
permutes    (v) (p @1 m y uu1 t s)
superman    (n) (s uu1 p @ m a n)
supermen    (n) (s uu1 p @ m e n)
Cooperman    (n) (k uu1 p @@ m a n)
papermill    (n) (p ei1 p @ m i l)
permanent    (j) (p @@1 m @ n @ n t)
permeable    (j) (p @@1 m i@ b l)
permeated    (v) (p @@1 m i ei t i d)
permeates    (v) (p @@1 m i ei t s)
permitted    (v) (p @1 m i1 t i d)
permuting    (v) (p @1 m y uu1 t i ng)
uppermost    (j) (uh1 p @ m ou s t)
papermills    (n) (p ei1 p @ m i l z)
peppermint    (n) (p e1 p @ m i n t)
permafrost    (n) (p @@1 m @ f r o s t)
permanence    (n) (p @@1 m @ n @ n s)
permanency    (n) (p @@1 m @ n @ n s ii)
permeating    (v) (p @@1 m i ei t i ng)
permeation    (n) (p @@2 m i ei1 sh @ n)
permission    (n) (p @1 m i1 sh @ n)
permissive    (j) (p @1 m i1 s i v)
permitting    (v) (p @1 m i1 t i ng)
spermaceti    (n) (s p @@2 m @ s e1 t ii)
spermicide    (n) (s p @@1 m i s ai d)
hypermarket    (n) (h ai1 p @ m aa k i t)
impermanent    (j) (i1 m p @@1 m @ n @ n t)
impermeable    (j) (i1 m p @@1 m i@ b l)
peppermints    (n) (p e1 p @ m i n t s)
permanently    (a) (p @@1 m @ n @ n t l ii)
permissible    (j) (p @1 m i1 s @ b l)
permissibly    (a) (p @1 m i1 s @ b l ii)
permutation    (n) (p @@2 m y uu t ei1 sh @ n)
sperm-whale    (n) - (s p @@1 m - w ei l)
spermatozoa    (n) (s p @@2 m @ t @ z ou1 @)
spermicides    (n) (s p @@1 m i s ai d z)
supermarket    (n) (s uu1 p @ m aa k i t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
許す[ゆるす, yurusu] Thai: อนุญาต English: to permit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbruchgenehmigung {f}wrecking permit [Add to Longdo]
Angelschein {m}fishing permit; fishing licence [Add to Longdo]
Antragstellung {f}application for permit [Add to Longdo]
Arbeitserlaubnis {f}work permit [Add to Longdo]
Aufenthaltsbewilligung {f}; Aufenthaltserlaubnis {f}residence permit; permission to reside [Add to Longdo]
Aufenthaltserlaubnis {f}permission to stay; permit of residence; residence permit [Add to Longdo]
Aufenthaltsgenehmigung {f}residence permit [Add to Longdo]
Ausgeherlaubnis {f}permission to go out [Add to Longdo]
Ausreiseerlaubnis {f}exit permit [Add to Longdo]
Baugenehmigung {f}building permission; planning permission [Add to Longdo]
Baugenehmigungsbehörde {f}building permit authority [Add to Longdo]
Baugenehmigungsverfahren {n}proceeding on the granting of permission [Add to Longdo]
genehmigungsbedürftiges Bauvorhabenbuilding development requiring building permission [Add to Longdo]
Bestand haben; von Bestand seinto be permanent; to endure [Add to Longdo]
Betriebsstätte {f}permanent business establishment [Add to Longdo]
Dauer {f}permanence [Add to Longdo]
Dauerfrost {m}permafrost [Add to Longdo]
Dauerhaftigkeit {f}; Konstanz {f}permanence [Add to Longdo]
Dauerstellung {f}permanency; permanent appointment; tenure [Add to Longdo]
Dauerwelle {f} | Dauerwellen {pl}perm | perms [Add to Longdo]
Dauerwelle {f}permanent wave [Add to Longdo]
Dauerzustand {m}permanent condition [Add to Longdo]
Dehnung {f} | bleibende Dehnungextension | permanent extension; permanent set [Add to Longdo]
Dielektrizitätskonstante {f}dielectric constant; permittivity [Add to Longdo]
Druckerlaubnis {f} | Druckerlaubnisse {pl}imprimatur; permission to print | imprimaturs [Add to Longdo]
Eindringen {n}permeation [Add to Longdo]
Einreiseerlaubnis {f} | Einreiseerlaubnisse {pl}entry permit | entry permits [Add to Longdo]
Endlager {n} (für Atommüll)permanent disposal site (for nuclear waste) [Add to Longdo]
Erlaubnis {f} | Erlaubnisse {pl}permission | permissions [Add to Longdo]
Erlaubnis {f}; Erlaubnisschein {m}permit [Add to Longdo]
Fristenregelung {f}provisions permitting abortion within the first three months of pregnancy [Add to Longdo]
Führerschein {m} | seinen Führerschein machendriver's license [Am.]; driving licence [Br.]; driving permit | to take (do) one's driving test [Add to Longdo]
Genehmigung {f}; Erlaubnis {f}permission [Add to Longdo]
Gesamtgewicht {n} | zulässiges Gesamtgewicht (eines Fahrzeuges)total weight; laden weight | gross train weight; gross vehicle weight (GVW); permissible total weight [Add to Longdo]
Gesamtverformung {f} | zulässige Gesamtverformungtotal deformation | permissble total deformation [Add to Longdo]
Geschwindigkeit {f}; Tempo {n}; Drehzahl {f} | mit großer Geschwindigkeit | zulässige Geschwindigkeitspeed | at a great speed | permissible speed [Add to Longdo]
Jojoba-Öl {n}; Pottwalölersatz {m}jojoba oil; substitute for spermaceti [Add to Longdo]
Kaliumpermanganat {n} [chem.]potassium permanganate [Add to Longdo]
durchdrangpermeated [Add to Longdo]
Makromolekül {n} [chem.]macromolecule; supermolecule [Add to Longdo]
Papierfabrik {f}papermill [Add to Longdo]
Perm {n} [geol.]Permian [Add to Longdo]
Permanentspeicher {m}non-volatile storage [Add to Longdo]
Permeabilität {f}; Durchlässigkeit {f}permeability [Add to Longdo]
Permutation {f} [math.]permutation [Add to Longdo]
Pfefferminz {n}; Pefferminze {f}peppermint [Add to Longdo]
Planstelle {f}permanent post [Add to Longdo]
Plappermaul {n}chatterbox [Add to Longdo]
Pottwalöl {n}; Walrat {n}spermaceti; sperm whale oil [Add to Longdo]
Samenzelle {f}sperm cell [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
ちりちり[, chirichiri] (adv,n,adj-na,vs) (on-mim) bits and pieces; frizzily (as in perm) [Add to Longdo]
てもいい;ていい[, temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]
アクセスを許可する[アクセスをきょかする, akusesu wokyokasuru] (exp,vs-i) {comp} to permit access [Add to Longdo]
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] (n) {comp} access permission [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] (n) right of access; access permission; access right [Add to Longdo]
カッパーマイン[, kappa-main] (n) {comp} Coppermine [Add to Longdo]
カルピス[, karupisu] (n) (1) Calpis (Japanese milk-based soft drink); (2) (col) sperm; semen; cum; (P) [Add to Longdo]
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists) [Add to Longdo]
コールドパーマ[, ko-rudopa-ma] (n) (abbr) cold permanent wave [Add to Longdo]
コッパーマイン[, koppa-main] (n) {comp} Coppermine [Add to Longdo]
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] (n) {comp} search permission [Add to Longdo]
サーメン[, sa-men] (n) (col) sperm; semen; cum [Add to Longdo]
ジワジワ(P);じわじわ[, jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv,adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P) [Add to Longdo]
スーパー(P);スーパ[, su-pa-(P); su-pa] (n) (1) super; (2) (abbr) supermarket; (3) (abbr) superimpose; (4) (abbr) superheterodyne; (5) (film with) subtitles; (P) [Add to Longdo]
スーパーチェーン[, su-pa-chie-n] (n) (abbr) supermarket chain; (P) [Add to Longdo]
スーパーマーケット[, su-pa-ma-ketto] (n) supermarket; (P) [Add to Longdo]
スーパーマン[, su-pa-man] (n) superman; (P) [Add to Longdo]
スーパーモザイク[, su-pa-mozaiku] (n) {comp} SuperMosaic [Add to Longdo]
スーパーモデル[, su-pa-moderu] (n) supermodel [Add to Longdo]
スーパミニ[, su-pamini] (n) {comp} supermini [Add to Longdo]
スタッキングパーム[, sutakkingupa-mu] (n) stacking permanent wave [Add to Longdo]
スタックパーマ[, sutakkupa-ma] (n) (abbr) stacking permanent wave [Add to Longdo]
ストパー[, sutopa-] (n) (abbr) straight perm [Add to Longdo]
ストレートパーマ[, sutore-topa-ma] (n) straight permanent wave (wasei [Add to Longdo]
スパームバンク[, supa-mubanku] (n) sperm bank [Add to Longdo]
スペルマ[, superuma] (n) (col) sperm (ger [Add to Longdo]
ツヅラフジ科;葛藤科[ツヅラフジか(ツヅラフジ科);つづらふじか(葛藤科), tsudurafuji ka ( tsudurafuji ka ); tsudurafujika ( kattou ka )] (n) Menispermaceae (moonseed family of plants) [Add to Longdo]
ネベ[, nebe] (n) permanent snowpatch (fre [Add to Longdo]
ハーパーメディア[, ha-pa-medeia] (n) {comp} hypermedia [Add to Longdo]
ハイパーマーケット[, haipa-ma-ketto] (n) hypermarket [Add to Longdo]
ハイパーメディア[, haipa-medeia] (n) {comp} hypermedia [Add to Longdo]
ハイパメディア[, haipamedeia] (n) {comp} hypermedia [Add to Longdo]
ハイパメディア応用[ハイパメディアおうよう, haipamedeia ouyou] (n) {comp} hypermedia application [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] (n) {comp} Hypermedia; Time-based Structuring Language; HyTime [Add to Longdo]
ハイパメディア文書[ハイパメディアぶんしょ, haipamedeia bunsho] (n) {comp} hypermedia document [Add to Longdo]
パーマ[, pa-ma] (n) permanent wave; perm; (P) [Add to Longdo]
パーマカルチャー[, pa-makarucha-] (n) permaculture; sustainable living practices [Add to Longdo]
パーマネント[, pa-manento] (adj-na,n) permanent [Add to Longdo]
パーマネントウェーブ[, pa-manentoue-bu] (n) permanent wave [Add to Longdo]
パーマネントウエーブ[, pa-manentoue-bu] (n) permanent wave (hairdo) [Add to Longdo]
パーマネントバーチャルサーキット[, pa-manentoba-charusa-kitto] (n) {comp} permanent virtual circuit; PVC [Add to Longdo]
パーマネントプリーツ[, pa-manentopuri-tsu] (n) permanent pleats [Add to Longdo]
パーマネントプレス[, pa-manentopuresu] (n) permanent press [Add to Longdo]
パーマロイ[, pa-maroi] (n) permalloy [Add to Longdo]
パーミッション[, pa-misshon] (n) permission [Add to Longdo]
パームチット[, pa-muchitto] (n) permutite [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不兴[bù xīng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥ, / ] out of fashion; outmoded; impermissible; can't [Add to Longdo]
不透水[bù tòu shuǐ, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof; watertight; impermeable [Add to Longdo]
二叠纪[Èr dié jì, ㄦˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Permian (geological period 292-250m years ago) [Add to Longdo]
二迭纪[èr dié jì, ㄦˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Permian (geological period 292-250m years ago); also written 二疊紀|二叠纪 [Add to Longdo]
作出[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
佳世客[Jiā shì kè, ㄐㄧㄚ ㄕˋ ㄎㄜˋ, ] JUSCO, Japanese chain of hypermarkets [Add to Longdo]
假条[jià tiáo, ㄐㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] leave permit; application for leave [Add to Longdo]
[yǔn, ㄩㄣˇ, ] just; fair; to permit; to allow [Add to Longdo]
允许[yǔn xǔ, ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ, / ] to permit; to allow [Add to Longdo]
充满[chōng mǎn, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] full of; brimming with; very full; permeated [Add to Longdo]
[zhǔn, ㄓㄨㄣˇ, ] to allow; to grant; to permit; accurate; standard [Add to Longdo]
准许[zhǔn xǔ, ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ, / ] to allow; to grant; to permit [Add to Longdo]
冻土[dòng tǔ, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨˇ, / ] frozen earth; permafrost; tundra [Add to Longdo]
十常侍[shí cháng shì, ㄕˊ ㄔㄤˊ ㄕˋ, ] Ten Permanent Functionaries at the end of Han, a byword for corruption [Add to Longdo]
受精[shòu jīng, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄥ, ] to receive sperm; fertilized; insemination [Add to Longdo]
古生代[Gǔ shēng dài, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, ] Paleozoic (geological era 545-250m years ago, covering Cambrian 寒武紀|寒武纪, Ordovician 奧陶紀|奥陶纪, Silurian 志留紀|志留纪, Devonian 泥盆紀|泥盆纪, Carboniferous 石炭紀|石炭纪, Permian 二疊紀|二叠纪 [Add to Longdo]
[kě, ㄎㄜˇ, ] can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis) [Add to Longdo]
吉之岛[Jí zhī dǎo, ㄐㄧˊ ㄓ ㄉㄠˇ, / ] JUSCO, Japanese chain of hypermarkets [Add to Longdo]
含商咀征[hán shāng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄕㄤ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]
含宫咀征[hán gōng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]
固定虚拟连接[gù dìng xū nǐ lián jiē, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] Permanent Virtual Connection; PVC [Add to Longdo]
国美[Guó měi, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄟˇ, / ] Guomei supermarket chain [Add to Longdo]
报户口[bào hù kǒu, ㄅㄠˋ ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] apply for a resident permit [Add to Longdo]
妄取[wàng qǔ, ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ, ] to take sth without permission [Add to Longdo]
家乐福[Jiā lè fú, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄈㄨˊ, / ] Carrefour, one of the first European supermarket chains to operate in PRC and Taiwan [Add to Longdo]
容许[róng xǔ, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩˇ, / ] permit; allow [Add to Longdo]
居住证[jū zhù zhèng, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄓㄥˋ, / ] residence permit [Add to Longdo]
居留证[jū liú zhèng, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄥˋ, / ] residence permit [Add to Longdo]
市场[shì chǎng, ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] market; abbr. for 超級市場|超级市场 supermarket [Add to Longdo]
常任[cháng rèn, ㄔㄤˊ ㄖㄣˋ, ] permanent [Add to Longdo]
常任理事国[cháng rèn lǐ shì guó, ㄔㄤˊ ㄖㄣˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] permanent member state (of UN Security Council) [Add to Longdo]
常住[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda); permanent residence [Add to Longdo]
常住论[cháng zhù lùn, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda) [Add to Longdo]
常务理事[cháng wù lǐ shì, ㄔㄤˊ ˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ, / ] permanent member of council [Add to Longdo]
常驻[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, / ] resident; permanent (representative) [Add to Longdo]
[dé, ㄉㄜˊ, ] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished [Add to Longdo]
[héng, ㄏㄥˊ, / ] permanent [Add to Longdo]
恒牙[héng yá, ㄏㄥˊ ㄧㄚˊ, / ] permanent tooth (as opposed to deciduous tooth 乳牙); adult tooth [Add to Longdo]
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, ] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m) [Add to Longdo]
书面许可[shū miàn xǔ kě, ㄕㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ, / ] written permission; written authorization [Add to Longdo]
李嘉诚[Lǐ Jiā chéng, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄚ ㄔㄥˊ, / ] Sir Li Ka Shing (1928-), Hong Kong entrepreneur, nicknamed Superman Li 李超人 [Add to Longdo]
根治[gēn zhì, ㄍㄣ ㄓˋ, ] to bring under permanent control; to effect a radical cure [Add to Longdo]
永久[yǒng jiǔ, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ, ] everlasting; perpetual; lasting; forever; permanent [Add to Longdo]
永久性[yǒng jiǔ xìng, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ, ] permanent [Add to Longdo]
永久磁铁[yǒng jiǔ cí tiě, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ ㄘˊ ㄊㄧㄝˇ, / ] a permanent magnet [Add to Longdo]
永久虚电路[yǒng jiǔ xū diàn lù, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] Permanent Virtual Circuit; PVC [Add to Longdo]
永磁[yǒng cí, ㄩㄥˇ ㄘˊ, ] permanent magnetism [Add to Longdo]
沃尔玛[wò ér mǎ, ㄨㄛˋ ㄦˊ ㄇㄚˇ, / ] Wal-Mart (US supermarket chain) [Add to Longdo]
沉浸[chén jìn, ㄔㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, ] permeate; immerse [Add to Longdo]
浸润[jìn rùn, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨㄣˋ, / ] to permeate; to percolate; fig. to saturate (with emotion) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission [Add to Longdo]
スーパミニ[すーぱみに, su-pamini] supermini [Add to Longdo]
ハイパメディア[はいぱめでいあ, haipamedeia] hypermedia [Add to Longdo]
ハイパメディア応用[ハイパメディアおうよう, haipamedeia ouyou] hypermedia application [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
ハイパメディア文書[ハイパメディアぶんしょ, haipamedeia bunsho] hypermedia document [Add to Longdo]
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC) [Add to Longdo]
ファイルパーミッション[ふぁいるぱーみっしょん, fairupa-misshon] file permission [Add to Longdo]
ファイル許可ビット[ファイルきょかびっと, fairu kyokabitto] file permission bits [Add to Longdo]
永久記憶装置[えいきゅうきおくそうち, eikyuukiokusouchi] permanent storage [Add to Longdo]
永久変数[えんきゅうへんすう, enkyuuhensuu] permanent variable [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval [Add to Longdo]
固定接続[こていせつぞく, koteisetsuzoku] permanent connection, fixed connection [Add to Longdo]
参照許可[さんしょうきょか, sanshoukyoka] access permission [Add to Longdo]
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] execute permission [Add to Longdo]
順列[じゅんれつ, junretsu] permutation [Add to Longdo]
書き込み許可[かきこみきょか, kakikomikyoka] write permission [Add to Longdo]
相手固定接続[あいてこていせつぞく, aitekoteisetsuzoku] permanent virtual connection (PVC) [Add to Longdo]
相手先固定接続[あいてさきこていせつぞく, aitesakikoteisetsuzoku] Permanent Virtual Circuit, PVC [Add to Longdo]
置換[ちかん, chikan] replacement, n-permutation [Add to Longdo]
統合開放形ハイパメディア[とうごうかいほうがたハイパメディア, tougoukaihougata haipamedeia] Integrated open hypermedia, IOH [Add to Longdo]
透過性[とうかせい, toukasei] transparency, permeability [Add to Longdo]
透過的[とうかてき, toukateki] transmission permeable [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]
読み込み許可[よみこみきょか, yomikomikyoka] read permission [Add to Longdo]
輸出権[ゆしゅつけん, yushutsuken] export license, permit [Add to Longdo]
スーパーモザイク[すーぱーもざいく, su-pa-mozaiku] SuperMosaic [Add to Longdo]
コッパーマイン[こっぱーまいん, koppa-main] Coppermine [Add to Longdo]
ハーパーメディア[はーぱーめでいあ, ha-pa-medeia] hypermedia [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恒久[こうきゅう, koukyuu] Bestaendigkeit, Permanenz, Ewigkeit [Add to Longdo]
精液[せいえき, seieki] Samenfluessigkeit, Sperma [Add to Longdo]
超大国[ちょうたいこく, choutaikoku] Supermacht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top