Search result for

permiens

(53 entries)
(1.3652 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -permiens-, *permiens*, permien
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา permiens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *permiens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When the sperm count is low, they won't listen to reason.Bei geringer Spermienzahl helfen schöne Worte nichts. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
But when the sperm count is high, they'll do anything you want.Bei hoher Spermienzahl tun sie alles, was Sie wollen. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
What's a few spermatozoa among brothers?Was machen da ein paar Spermien für einen Unterschied? A Zed & Two Noughts (1985)
Sperm count and such.Spermienzahl und so. A Special Love: Part 1 (1986)
I want a grandchild and he's killing his sperm.Ich will einen Enkel und er tötet seine Spermien ab. Heaven Nose, Mister Smith (1988)
That's for dang sure!Die Texas Rangers hätten die Spermien nie aus der Bombe rausgelassen. The Cows of October (1988)
A sperm.Wie SpermienMystic Pizza (1988)
A big sperm.Große SpermienMystic Pizza (1988)
That's why his sperms were dead.Deshalb waren alle Spermien tot. Presumed Innocent (1990)
All the sperm were dead.Alle Spermien waren tot. Presumed Innocent (1990)
I didn't have the forensic chemist's report about the spermicidal jelly.Ich hatte den chemischen Bericht über das Spermien tötende Gel nicht. Presumed Innocent (1990)
- It means too few sperms.- Zu wenige SpermienEpisode #2.5 (1990)
- "Too few sperms."- Zu wenige SpermienEpisode #2.5 (1990)
The most beautiful women! Just 50 cents!Zumindest nannten wir es nicht Zärtliche SpermienHomer vs. Lisa and the 8th Commandment (1991)
Is this the one with the lazy sperm? Mm-hmm.Ist das der mit den faulen SpermienBrother, Can You Spare Two Dimes? (1992)
- A sperm count.- Eine Spermienzählung. Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994)
An unlimited amount of sperm come forth from ejaculation.Die Zahl meiner Spermien ist nicht berechenbar. A Chinese Torture Chamber Story (1994)
All records on the GELF experiments were destroyed.Die Aufzeichnungen der GELF-Expermiente wurden gelöscht. Daggers (1994)
What the hell happened to my sperm?Was zum Teufel geschah mit meinen SpermienSmall Potatoes (1997)
Each of you women was inseminated with your husband's own sperm.Alle Frauen wurden mit den Spermien der Ehemänner befruchtet. Small Potatoes (1997)
It was a sperm-motility issue.Ein Spermienmotilitätsproblem. Small Potatoes (1997)
You can spot them by their lack of motivation, mood swings, forgetfulness and, of course, the dreaded low sperm count.Man erkennt sie am Motivationsmangel, ihren Launen, ihrer Vergesslichkeit und ihrer zu niedrigen Spermienzahl. Half Baked (1998)
The Great Four?Für die anderen sind wir nur SpermienYoung & Dangerous: The Prequel (1998)
Of all these millions of sperm, only one makes it?Von diesen Millionen von Spermien schafft es nur eines? Bicentennial Man (1999)
$100 million? You mean the number of my sperm?So viel Spermien hab ich gerade. Chung wah do hap (2000)
Well, I don't want to donate sperm again.Nun, ich will das nicht Spermien wieder spenden. The One with Unagi (2000)
- Yes, yes. - Well, there you go.Dann sagen wir, meine Spermien sind zu faul. The Shmenkmans (2000)
STEPHEN: Leave my sperm count out of it!Halt meine Spermien da raus. Someone Like You... (2001)
Now they have other little tablets to make spermy soldiers shoot blanks.Es gibt Pillen, damit die Spermien schießen, was das Zeug hält. Falling Up (2001)
He's probably got the whole artillery lined up.Da wartet jetzt sicher eine ganze Spermien-Artillerie. Falling Up (2001)
I'm the sperm whale.Ich der Spermienwal. Nine One One (2001)
It motivates the drone knowing he may be able to offer his spermatozoa to the queen.Es motiviert die Drohne... die weiß, dass sie der Königin ihre Spermien geben kann. Queen Bee (2001)
And she asked if I'd like to offer her my spermatozoa.Sie fragte, ob ich ihr meine Spermien anbieten wolle. Queen Bee (2001)
I'm sure that you have very strong, Scottish sperm.Ich bin sicher, du hast sehr starke schottische SpermienBelles of the Balls (2001)
It turned out Trey's Scottish sperm was fine.Mit Treys schottischen Spermien war alles in Ordnung. Belles of the Balls (2001)
My stupid egg found its way to the three sperm he had left.Mein blödes Ei fand zu den drei Spermien, die er noch hatte. Coulda, Woulda, Shoulda (2001)
Smithers says "Women and semen don't mix.""Damen und Spermien verkehren nicht zusammen." 28 Days Later... (2002)
Well, he did beat out a million other sperm.Na ja, er hat eine Million andere Spermien geschlagen. Auto Focus (2002)
Luckily, my accountant set up a golden parachute for my sperm years ago. In case they were downsized.Meine Spermien wollen eine Abfindung, falls sie arbeitslos werden. Roger Dodger (2002)
Damn, this has gotta be bad for the sperm count.Verdammt, das wird sich bestimmt negativ auf meine Spermienzahl auswirken. Lava's a Many Splendored Thing (2002)
My guys swim in circles.Meine Spermien schwimmen im Kreis. My Drama Queen (2003)
I don't think God is keeping an eye on your sperm.- Gott zählt Ihre Spermien nicht. The Whole Ten Yards (2004)
Is there something else with you?Spermien zum Beispiel? Producing Adults (2004)
Yes.Ja, ich sehe SpermienProducing Adults (2004)
It ensures that all the sperm comes out.Damit alle Spermien rauskommen. Producing Adults (2004)
To Marcus Allenwood's unbelievably high sperm count.Auf Marcus Allenwoods unglaublich hohe Spermienzahl. Let's Do It (2004)
I'm just trying to let you know that a few thousand sperms got through.Ich denke, dass ein paar tausend Spermien da durchgekommen sind. En la cama (2005)
Low sperm count?Zu wenig SpermienSnow Cake (2006)
Because it helps the sperm reach the egg.So gelangen die Spermien besserzur Eizelle. Dark Blue Almost Black (2006)
The truth is that I believe in you, your story sounds plausible ... but the judge will want to some strong evidence ... as hematoma or sperm ...Ich glaube Ihnen. Aber der Richter will Beweise. Wie zum Beispiel SpermienOne Way (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spermium {n} | Spermien {pl}spermatozoa | spermatozoon [Add to Longdo]
Spermienzahl {f}sperm count [Add to Longdo]
Azoospermie {f}; Fehlen von Spermien im Ejakulat [med.]azoospermia; lack of sperm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top