Search result for

penny

(76 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penny-, *penny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penny[N] เหรียญเพนนีของอังกฤษมีค่าเท่ากับ 1/12 ชิลลิง, Syn. cent, copper
penny-ante[SL] ราคาถูก
penny-wise[ADJ] เฉียบแหลม, See also: ฉลาด, Syn. money-concious
pennyroyal[N] พืชจำพวกมิ้นท์
pennyworth[N] จำนวนเล็กน้อย, See also: จำนวนนิดหน่อย
pennyweight[N] หน่วยวัดน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 24 เกรน (คำย่อคือ pwt)
penny pincher[N] คนขี้เหนียว, See also: คนขี้ตืด, คนตระหนี่, Syn. miser
penny dreadful[N] นิยายถูกๆ
penny wise and pound foolish[IDM] ขี้ช้างจับตั๊กแตน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penny(เพน'นี) n. เหรียญบรอนซ์อังกฤษที่มีค่าเท่ากับ 1/12 ซิลลิง pl. pennies
pennyworth(เพน'นีเวิร์ธ) n. จำนวนเล็กน้อย
sixpenny(ซิคซฺ'เพนนี) adj. 6เพนนี,มีค่าเล็กน้อย,ถูก,
threepenny(ธริพ'พะนี,เธรพ'พะนี,ธรัพ'พะนี) adj. เกี่ยวกับ 3 เพนนี
tuppenny(ทัพ'พะนี) adj. สองเพนนี
twopenny(ทัพ'พะนี) adj. จำนวน2เพนนี,เกี่ยวกับตะปูยาวหนึ่งนิ้ว,ไม่สำคัญ,ราคาถูก,กระจอก, Syn. insignificant,cheap

English-Thai: Nontri Dictionary
penny(n) เงินเพ็นนี
halfpenny(n) เหรียญครึ่งเพนนี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
penny dreadful; dime novelนวนิยายสิบสตางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Penny!เพนนี The Agreement Dissection (2011)
Penny.เพนนี The Penelope Papers (2011)
Pay for her purchases with a penny jar?จ่ายให้สำหรับการซื้อของของเธองั้นหรอ? There Might be Blood (2008)
You can't go back to the house Penny, okay?ลูกห้ามกลับไปที่บ้าน เข้าใจมั้ยเพนนี Bolt (2008)
You may have one today Bolt, but in the end we will get your little Penny.รอดไปได้หนึึ่่งวันนะ โบลด์ แต่ในที่สุดแล้ว เราจะจัดการ เพนนี่ตัวน้อยๆของแก Bolt (2008)
Tell the green-eyed man, that I will not sleep, I will not rest until my Penny is safe from his evil clutches.บอกเจ้าตาเขียวว่า ฉันจะไม่มีวันหลับ ไม่มีวันพัก จนกว่าฉันจะแน่ใจว่าเพนนี่ที่รักของฉันปลอดภัยจากพวกปีศาจอย่างแก Bolt (2008)
I'll never let them get you, Penny!ฉันจะไม่ให้พวกมันจับตัวเธอไปได้ เพนนี Bolt (2008)
- Bolt, help! - I'm coming Penny!โบลท์ ช่วยด้วย\ ฉันกำลังไป เพนนี Bolt (2008)
I'm sure, he will be more accommodating now that I've got his "lucky Penny"!ฉันแน่ใจ เขาจะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ๆ ตอนนี้ ฉันคงจะต้องพูดว่า โชคดีนะ เพ็นนี Bolt (2008)
Hold on, Penny. Hold on!รอก่อนเพ็นนี รอก่อน! Bolt (2008)
Penny!เพนนี! Bolt (2008)
Penny!เพนนี! Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pennyA penny for your thoughts.
pennyA penny saved is a penny earned. [Proverb]
pennyHe lives from hand to mouth without saving a penny.
pennyHe makes a religion of never wasting a penny.
pennyHe robbed me of every penny I had.
pennyI bet Dave paid a pretty penny for his new car.
pennyIll-gotten gains are short-lived. The only way to make real money is to earn every penny.
pennyI'm sure it costs a pretty penny. I'll pass.
pennyPenny-wise and pound-foolish.
pennyPenny wise, pound foolish.
pennyThey scrambled for the penny in the street.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัวบก[n.] (būa bok) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal   FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
ความตระหนี่ถี่เหนียว[n. exp.] (khwām tranī thī nīo) EN: penny-pinching   
ตระหนี่ถี่เหนียว[adj.] (tranī thī nīo) EN: penny-pinching   
แว่นแก้ว [n. exp.] (waen kaēo) EN: Water pennywort   
หยอดหลุม[n.] (yøtlum) EN: penny-pitching game   

CMU English Pronouncing Dictionary
PENNY    P EH1 N IY0
PENNY'S    P EH1 N IY0 Z
PENNYWELL    P EH1 N IY0 W EH2 L
PENNYPACKER    P EH1 N IY0 P AE0 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Penny    (n) (p e1 n ii)
penny    (n) (p e1 n ii)
pennyworth    (n) (p e1 n i w @ th)
pennyweight    (n) (p e1 n i w ei t)
pennyworths    (n) (p e1 n i w @ th s)
pennyweights    (n) (p e1 n i w ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Penny {m}penny [Add to Longdo]
Pfennigfuchser {m}penny pincher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
ペニー[, peni-] (n) penny [Add to Longdo]
ペニーウェート[, peni-ue-to] (n) pennyweight [Add to Longdo]
一銭を笑う者は一銭に泣く[いっせんをわらうものはいっせんになく, issenwowaraumonohaissenninaku] (exp) (id) Take care of the penny [Add to Longdo]
一文商い[いちもんあきない, ichimon'akinai] (n) (a) penny store; business on a small scale [Add to Longdo]
尻の毛まで抜かれる[けつのけまでぬかれる;しりのけまでぬかれる, ketsunokemadenukareru ; shirinokemadenukareru] (exp,v1) (id) to get ripped off for every last penny [Add to Longdo]
赤裸[あかはだか;せきら, akahadaka ; sekira] (adj-na,n,adj-no) (1) stark naked; nakedness; nudity; (2) stripped of all belongings; without a penny; (n) (3) (obsc) (See 裸麦) rye [Add to Longdo]
節約家[せつやくか, setsuyakuka] (n) (See 浪費家) pennypincher; saver; frugal person [Add to Longdo]
掃いて捨てるほど[はいてすてるほど, haitesuteruhodo] (exp) a dime a dozen; two a penny [Add to Longdo]
爪で拾って箕で零す[つめでひろってみでこぼす, tsumedehirottemidekobosu] (exp) (id) penny wise and pound foolish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便士[biàn shì, ㄅㄧㄢˋ ㄕˋ, 便] penny [Add to Longdo]
菥蓂[xī mì, ㄒㄧ ㄇㄧˋ, ] pennycress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penny \Pen*ny\, n.; pl. {Pennies}or {Pence} (p[e^]ns). Pennies
   denotes the number of coins; pence the amount of pennies in
   value. [OE. peni, AS. penig, pening, pending; akin to D.
   penning, OHG. pfenning, pfenting, G. pfennig, Icel. penningr;
   of uncertain origin.]
   1. A former English coin, originally of copper, then of
    bronze, the twelfth part of an English shilling in account
    value, and equal to four farthings, or about two cents; --
    usually indicated by the abbreviation d. (the initial of
    denarius).
    [1913 Webster]
 
   Note: "The chief Anglo-Saxon coin, and for a long period the
      only one, corresponded to the denarius of the Continent
      . . . [and was] called penny, denarius, or denier."
      --R. S. Poole. The ancient silver penny was worth about
      three pence sterling (see {Pennyweight}). The old
      Scotch penny was only one twelfth the value of the
      English coin. In the United States the word penny is
      popularly used for cent.
      [1913 Webster]
 
   2. Any small sum or coin; a groat; a stiver. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Money, in general; as, to turn an honest penny.
    [1913 Webster]
 
       What penny hath Rome borne,
       What men provided, what munition sent? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Script.) See {Denarius}.
    [1913 Webster]
 
   {Penny cress} (Bot.), an annual herb of the Mustard family,
    having round, flat pods like silver pennies ({Thlaspi
    arvense}). Also spelled {pennycress}. --Dr. Prior.
 
   {Penny dog} (Zool.), a kind of shark found on the South coast
    of Britain: the tope.
 
   {Penny pincher}, {Penny father}, a penurious person; a miser;
    a niggard. The latter phrase is now obsolete. --Robinson
    (More's Utopia).
 
   {Penny grass} (Bot.), pennyroyal. [R.]
 
   {Penny post}, a post carrying a letter for a penny; also, a
    mail carrier.
 
   {Penny wise}, wise or prudent only in small matters; saving
    small sums while losing larger; penny-wise; -- used
    chiefly in the phrase, penny wise and pound foolish.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penny \Pen"ny\ (p[e^]n"n[y^]), a. [Perh. a corruption of pun,
   for pound.]
   Denoting the weight in pounds for one thousand; -- used in
   combination, with respect to nails; as, tenpenny nails, nails
   of which one thousand weight ten pounds.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penny \Pen"ny\, a.
   Worth or costing one penny; as, penny candy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penny
   n 1: a fractional monetary unit of Ireland and the United
      Kingdom; equal to one hundredth of a pound
   2: a coin worth one-hundredth of the value of the basic unit
     [syn: {penny}, {cent}, {centime}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 penny [pɛni]
   penny
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Penny [pɛniː] (n) , s.(m )
   penny
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top