Search result for

penal

(118 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penal-, *penal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penal[ADJ] เกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย, See also: แห่งอาญา
penalty[N] โทษ, See also: โทษทัณฑ์
penalty[N] ค่าปรับ, See also: ค่าสินไหมทดแทน, Syn. fine, amercement, forfeit
penalty[N] การลงโทษ, Syn. punishment
penalize[VT] ทำโทษ, See also: ลงโทษทัณฑ์, ลงอาญา, Syn. punish, fine, imprison, Ant. excuse, pardon
penal code[N] ประมวลกฎหมายอาญา, Syn. civil code, enactment
penalize for[PHRV] ลงโทษ
penalty kick[N] การเตะลูกโทษ
penal servitude[N] การจำคุกและให้ทำงานหนัก, Syn. hard labor, galleys

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penal(เพน'เนิล) adj. เกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย,เกี่ยวกับอาญา,เกี่ยวกับการปรับไหม., See also: penality n.
penal coden. ประมวลกฎหมายอาญา
penalise(เพน'นะไลซ) vt. ลงโทษ,ลงทัณฑ์,ปรับเปรียบเทียบ., Syn. punish
penalize(เพน'นะไลซ) vt. ลงโทษ,ลงทัณฑ์,ปรับเปรียบเทียบ., Syn. punish
penalty(เพน'เนิลที) n. การลงโทษ,การลงทัณฑ์การลงโทษทางอาญา,ค่าสินไหมทดแทน,ค่าปรับ,ข้อเสียเปรียบ,อุปสรรค,ผลร้าย, Syn. forfeit

English-Thai: Nontri Dictionary
penal(adj) เกี่ยวกับอาญา,ซึ่งต้องโทษ
penalize(vt) ลงโทษ,ลงอาญา,ลงทัณฑ์,ปรับไหม
penalty(n) การลงโทษ,การลงทัณฑ์,อาญา,โทษทัณฑ์,ค่าปรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
penalทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal actions๑. คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [ดู civil and penal actions]๒. การฟ้องคดีอาญาเกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal administrationการราชทัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penal codeประมวลกฎหมายอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal colonyทัณฑนิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penal institutionsทัณฑสถาน, สถานที่คุมขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal lawกฎหมายอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penal law; penal statutesกฎหมายอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal servitudeโทษทางอาญาให้ทำงานหนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal statutes; penal lawกฎหมายอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Penalties, Contractual ; Liquidated damagesเบี้ยปรับ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
penalty of perjuryบทลงโทษการให้การเท็จ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His Majesty the King has reduced the penaltyพระราชามีราชโองการ ให้ลดโทษแก่จำเลย Portrait of a Beauty (2008)
If that is the truth, you shall not avoid death penaltyหากที่เจ้าเล่าเป็นเรื่องจริง ก็คงไม่อาจรอดพ้นโทษตายได้ Portrait of a Beauty (2008)
The United States Penal System sends me the worst of the worst.กรมราชทัณฑ์ของสหรัฐส่งบรรดาที่สุดของที่สุดมาที่นี่ Death Race (2008)
It's a penalty shot.และได้จุดโทษครับ The Love Guru (2008)
"the penalty for which is death by hanging;ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการแขวนคอ Changeling (2008)
No, but Don Self will make sure that you spend the rest of your life in a decent facility without the death penalty.ในเรือนจำ ไม่ต้องโดนประหาร Greatness Achieved (2008)
Penalty. Carrying the ball.ลูกโทษ.. Invictus (2009)
Penalty. Carrying the ball.ลูกโทษ! Invictus (2009)
The penalty kick is converted. Andrew Mehrtens for New Zealand.ลูกโทษนี้ทำให้นิวซีแลนด์กลับมานำ โดยแอนดรู เมห์เธ่นส์ Invictus (2009)
Penalty.ลูกโทษ! Invictus (2009)
Penalty against green.ลูกโทษ ฝ่ายเขียวเสีย Invictus (2009)
The only way that I see you avoiding the death penalty is by cooperating.ทางเดียวที่จะช่วย ให้นายรอดโทษประหาร นายจะต้องร่วมมือ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
penalDarren is to be put through a trial. If he fails, it's the death penalty!
penalHe advocated abolishing death penalty distinctions.
penalHis crime deserved the death penalty.
penalSuch conduct would subject the offender to a heavy penalty.
penalThe death penalty had been done away with in many states in the USA.
penalThe death penalty has been done away with in many states in the USA.
penalThe death penalty should be abolished.
penalThe death penalty was done away with last year.
penalThe law prescribes certain penalties for this offence.
penalThe man is liable to death penalty.
penalThe penalty for spitting is five pounds.
penalThey should face a penalty for their crimes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระวางโทษ[N] punishment, See also: penalty, Example: ผู้ที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท
ลูกโทษ[N] penalty
การเตะลูกโทษ[N] penalty kick
จุดโทษ[N] penalty spot, Syn. จุดลูกโทษ
อาญา[N] penalty, See also: punishment, sanction, Syn. โทษ, Example: สถานที่ที่เป็นซ่องของพวกโจรผู้ร้ายหนีอาญาบ้านเมือง เป็นลักษณะชุมชนที่กระจายออกไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เขตโทษ[N] penalty area, See also: punishment zone, Syn. จุดโทษ, Example: ทีมอังกฤษทำฟาล์วในเขตโทษถึง 7 ครั้งในเกมนี้, Count unit: เขต, Thai definition: เขตที่ยิงลูกโทษ, Notes: ใช้ในกีฬาฟุตบอล
โทษ[N] punishment, See also: penalty, chastisement, correction, Example: เขาถูกระบุโทษรุนแรงถึงขั้นถอนใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจ, Thai definition: มาตรการที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา, Notes: (กฎหมาย)
ลงทัณฑ์[V] punish, See also: penalize, chasten, Syn. ลงโทษ, Example: คนร้ายที่เผาจักรยานยนต์และประตูโรงงานถูกลงทัณฑ์ไปแล้วด้วย 6 ข้อหาฉกรรจ์
ลงโทษ[V] punish, See also: penalize, chastise, Syn. ลงทัณฑ์, ลงอาญา, Example: ตำรวจต้องสืบหาผู้ก่อคดีฆาตกรรมโหดคดีมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว
ลงอาชญา[V] punish, See also: penalize, chastise, Syn. ลงโทษ, ลงอาญา, ลงทัณฑ์, Thai definition: ลงโทษ หรือทำโทษด้วยวิธีเฆี่ยน จำขัง ปรับเอาเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อาชญา[adj.] (ātyā = ātchayā) EN: penal   FR: pénal ; punissable ; condamnable
อาชญากรรม [n.] (ātyākam = ātchayākam) EN: crime ; penal offense ; felony   FR: crime [m] ; forfait [m]
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty   FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
อาญา[adj.] (āyā) EN: penal ; criminal   FR: pénal ; criminel
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
บทลงโทษ[n.] (botlongthōt) EN: penalty ; penalty provision ; penal provision ; penal clause   FR: sanction [f]
จุดลูกโทษ[n. exp.] (jut lūkthōt) EN: penalty spot   FR: point de réparation [m] ; point de pénalty [m]
การดำเนินคดีอาญา[n. exp.] (kān damnoēnkhadī āyā) EN: criminal procedure ; criminal proceedings ; penal proceedings   
การลงโทษประหารชีวิต[n. exp.] (kān longthōt prahān chīwit) EN: capital punishment ; death penalty   FR: peine capitale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PENAL    P IY1 N AH0 L
PENALTY    P EH1 N AH0 L T IY0
PENALIZE    P IY1 N AH0 L AY2 Z
PENALIZE    P EH1 N AH0 L AY2 Z
PENALOZA    P EH0 N AA0 L OW1 Z AH0
PENALIZED    P IY1 N AH0 L AY2 Z D
PENALIZES    P EH1 N AH0 L AY2 Z AH0 Z
PENALTIES    P EH1 N AH0 L T IY0 Z
PENALIZES    P IY1 N AH0 L AY2 Z AH0 Z
PENALIZING    P IY1 N AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penal    (j) (p ii1 n l)
penally    (a) (p ii1 n @ l ii)
penalty    (n) (p e1 n l t ii)
penalize    (v) (p ii1 n @ l ai z)
penalized    (v) (p ii1 n @ l ai z d)
penalizes    (v) (p ii1 n @ l ai z i z)
penalties    (n) (p e1 n l t i z)
penalizing    (v) (p ii1 n @ l ai z i ng)
penalization    (n) (p ii2 n @ l ai z ei1 sh @ n)
penalizations    (n) (p ii2 n @ l ai z ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strafgesetz {n}penal law [Add to Longdo]
Strafgesetzbuch {n} (StGB)penal code; criminal code [Add to Longdo]
Strafgewalt {m}penal power [Add to Longdo]
Strafkolonie {f}penal colony [Add to Longdo]
Strafregister {n}penal record [Add to Longdo]
Strafvollzugsanstalt {f}penal institution [Add to Longdo]
Strafvorschrift {f} | Strafvorschriften {pl}penal provision | penal provisions [Add to Longdo]
Zuchthausstrafe {f}penal servitude [Add to Longdo]
StGB : Strafgesetzbuchpenal code, criminal code [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペナルティー(P);ペナルティ[, penarutei-(P); penarutei] (n) penalty; (P) [Add to Longdo]
ペナルティーエリア[, penarutei-eria] (n) penalty area [Add to Longdo]
ペナルティーエルア[, penarutei-erua] (n) penalty area [Add to Longdo]
ペナルティーキック;ペナルティキック[, penarutei-kikku ; penaruteikikku] (n) penalty kick [Add to Longdo]
ペナルティーゴール[, penarutei-go-ru] (n) penalty goal; PG [Add to Longdo]
ペナルティーボックス[, penarutei-bokkusu] (n) penalty box [Add to Longdo]
違約金[いやくきん, iyakukin] (n) penalty for contract breach [Add to Longdo]
違約金条項[いやくきんじょうこう, iyakukinjoukou] (n) penalty clause; breach of contract clause [Add to Longdo]
極刑[きょっけい, kyokkei] (n) capital punishment; extreme penalty; ultimate punishment [Add to Longdo]
禁固刑;禁錮刑[きんこけい, kinkokei] (n) (penalty of) imprisonment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惩罚[chéng fá, ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, / ] penalty; punishment; to punish, #6,766 [Add to Longdo]
点球[diǎn qiú, ㄉㄧㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] penalty kick, #7,654 [Add to Longdo]
罚球[fá qiú, ㄈㄚˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] penalty shot; penalty kick (in sports), #15,108 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
性能ペナルティ[せいのうペナルティ, seinou penarutei] performance penalty, efficiency penalty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penal \Pe"nal\, a. [L. poenalis, fr. poena punishment: cf. F.
   p['e]nal. See {Pain}.]
   Of or pertaining to punishment, to penalties, or to crimes
   and offenses; pertaining to criminal jurisprudence: as:
   (a) Enacting or threatening punishment; as, a penal statue;
     the penal code.
   (b) Incurring punishment; subject to a penalty; as, a penal
     act or offense.
   (c) Inflicted as punishment; used as a means of punishment;
     as, a penal colony or settlement. "Adamantine chains and
     penal fire." --Milton.
     [1913 Webster]
 
   {Penal code} (Law), a code of laws concerning crimes and
    offenses and their punishment.
 
   {Penal laws}, {Penal statutes} (Law), laws prohibiting
    certain acts, and imposing penalties for committing them.
    
 
   {Penal servitude}, imprisonment with hard labor, in a prison,
    in lieu of transportation. [Great Brit.]
 
   {Penal suit}, {Penal action} (Law), a suit for penalties.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penal
   adj 1: of or relating to punishment; "penal reform"; "penal
       code"
   2: serving as or designed to impose punishment; "penal
     servitude"
   3: subject to punishment by law; "a penal offense" [syn:
     {penal}, {punishable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top