Search result for

pell

(99 entries)
(0.1158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pell-, *pell*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pellet (n Technical Term ) This refers to the mass of DNA at the bottom of the centrifuge tube after you do a DNA extraction. DNA is insoluble in ethanol, so when you add ethanol to a mixture containing DNA, the DNA will precipitate in the ethanol. Centrifuging will leave a 'pellet' of DNA.

English-Thai: Longdo Dictionary
cassava pellet(n) มันสำปะหลังอัดเม็ด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pellet[N] ก้อนกลมเล็กๆ, See also: เม็ดยากลม, ลูกกลม, Syn. pill, globule, bullet
pellet[VT] ปั้นเป็นลูกกลม, See also: ยิงก้อนกลม, ปาก้อนกลม, Syn. lapidate
pellagra[N] โรคขาดแคลนสารไนอาซิน, Syn. malnutrition, bulimia nervosa
pellicle[N] เยื่อบาง, See also: หนังบางๆ, แผ่นบางๆ, Syn. coat, lamina, sheath, veer
pellmell[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: สับสนวุ่นวาย, โกลาหล, รีบๆ ร้อนๆ, Syn. hectic, bustling, feverish, Ant. calm
pellmell[ADV] อย่างสับสนวุ่นวาย, See also: อย่างโกลาหล, Syn. quickly, hurriedly, frenetically, Ant. orderly, calmly
pellmell[N] ความสับสนอลหม่าน, See also: ความโกลาหล
pellucid[ADJ] โปร่งใส, Syn. transparent, clear, sheer, Ant. opaque, nontranslucent
pell-mell[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: สับสนวุ่นวาย, โกลาหล, รีบๆ ร้อนๆ, Syn. hectic, bustling, feverish, Ant. calm
pell-mell[ADV] อย่างสับสนวุ่นวาย, See also: อย่างโกลาหล, รีบๆ ร้อนๆ, Syn. quickly, hurriedly, frenetically, Ant. orderly, calmly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pellagra(พะเล'กระ,พะแลก'กระ) n. โรคที่เนื่องจากการขาดแคลนniacinในอาหารการกิน,ทำให้ผิวหนังเป็นจ้ำ ๆ มีสีม่วงและอาการท้องร่วง., See also: pellagrose adj. pellagrous adj.
pellet(เพล'ลิท) n. ก้อนกลมเล็ก ๆ ,ลูกกลม,ลูกหิน,ลูกปืน,เม็ดขี้สัตว์,ลูกปราย,ยาเม็ดกลม vt. ปั้นเป็นลูกกลม,ยิงหรือปาด้วยลูกกลม., See also: pelletize vt. ทำให้เป็นลูกกลม, Syn. ball,sphere,drop
pellicle(เพล'ลิเคิล) n. เยื่อบาง,หนังบาง,แผ่นบาง., See also: pellicular,pelliculate adj.
pellmell(เพล'เมล') adj.,adv. ยุ่งเหยิง,สับสน,อลหม่าน,ฉุกละหุก,รีบร้อน
acappella(อะคาเพ็ล ละ) adj. แบบดนตรีในโบสถ์
appellant(อะเพล'เลินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องขอ,ผู้อ้อนวอน
appellate(อะเพล'เลท) adj. เกี่ยวกับการอุทธรณ์,ซึ่งมีอำนาจพิจารณารับการอุทธรณ์
appellation(แอพพะเล'เชิน) n. ชื่อ,ยศ,ศักดิ์,นาม,การตั้งชื่อ, Syn. title,name)
appellative(อะเพล'ละทิฟว) n. สามานยนาม,นาม,ยศศักดิ์,ฉายา. -adj. เกี่ยวกับสามานยนาม, เกี่ยว กับนามหรือฉายา, Syn. designative)
appellee(แอพพะลี') n. ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา, Syn. defendant, respondent)

English-Thai: Nontri Dictionary
pellet(n) ลูกปราย,ยาเม็ดเล็กๆ,ลูกปืน,ลูกหิน
pellmell(adj) อลหม่าน,สับสน,โกลาหล,วุ่นวาย,ยุ่งเหยิง
pellmell(n) ความอลหม่าน,ความสับสน,ความโกลาหล,ความวุ่นวาย
pellucid(adj) ใสแจ๋ว,โปร่งใส,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
appellant(adj) ซึ่งร้องเรียน,ซึ่งอุทธรณ์,ซึ่งอ้อนวอน
appellant(n) ผู้ร้องเรียน,ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน
misspell(vt) สะกดตัวผิด
misspelling(n) การสะกดตัวผิด
propeller(n) ใบพัด,ใบจักร,เครื่องกระตุ้น
repellent(adj) ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pellagraโรคเพลแลกรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagragenic-ทำให้เกิดเพลแลกรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagral๑. -เพลแลกรา [มีความหมายเหมือนกับ pellagrose; pellagrous]๒. -เหตุเพลแลกรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagrinผู้ป่วยเพลแลกรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagroidคล้ายเพลแลกรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagrose; pellagrous-เพลแลกรา [มีความหมายเหมือนกับ pellagral ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagrosisโรคผิวหนังเพลแลกรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagrous; pellagrose-เพลแลกรา [มีความหมายเหมือนกับ pellagral ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellantถ่าย, ระบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellate๑. ขับ๒. แนวโน้มแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pellagraเพลแลกรา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I, Sir Pellinor, take up the challenge.ข้า, เซอร์เพลลินอร์ ขอรับคำท้าของเจ้า Excalibur (2008)
! And Sir Pellinor is more than a match for him.มันเป็นเวทีของเซอร์เพลลินอร์ Excalibur (2008)
What does that mean for Sir Pellinor?แล้วเซอร์เพลลินอร์ล่ะ? Excalibur (2008)
Dave Pell.เดฟ เพล Look What He Dug Up This Time (2009)
The same Dave Pell who put you up for energy secretary?เดฟคนเดียวกันที่เสนอชื่อคุณชิงตำแหน่งเลขาฯ พลังงงาน ใช่ไหม Look What He Dug Up This Time (2009)
Or did dave pell bring you the idea?หรือว่าเดฟ เพล เสนอความคิดนี้กับคุณ Look What He Dug Up This Time (2009)
Kendrick started talking settlement as soon as I mentioned Dave Pell.เคนดริคยอมคุยเรื่องชำระหนี้ ทันทีที่ฉันเอ่ยถึงเดฟ เพล Look What He Dug Up This Time (2009)
Who is Dave Pell?ใครคือเดฟ เพล? Look What He Dug Up This Time (2009)
Never heard of him. Then let's talk about dave pell.บอกไมเคิลด้วย... Trust Me (2009)
I have a list of the stock trades you made for mr. Pell.เขาไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนพวกเรา Trust Me (2009)
Pell. What does he want? I have no idea.เราจะสืบให้ได้ว่าชายคนนี้ เกี่ยวข้องกับโฟรบิเชอร์ยังไง Trust Me (2009)
Well, if we don't go through with it, unr, kendrick, pell, all get off scot-free.ไมเคิลไปแล้ว เกิดอะไรขึ้น? เขาไม่ยอมเข้ามหาลัย ฉันเลยไล่เขาไป Trust Me (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกล็ด[N] scale, See also: pellicle, Example: ปลาที่ไม่มีเกล็ดมักจะมีเมือกลื่นแทนเกล็ด ทำหน้าที่ปกคลุม และป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเนื้อและหนังปลา, Count unit: เกล็ด, Thai definition: ส่วนที่เป็นแผ่น ซ้อนเหลื่อมๆ กันห่อหุ้มตัวปลาและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด
ตาเหลือก[N] Megalops cyprinoides (Elopidae), See also: Pellona dussumieri (Clupcidae), giant herring, Syn. ปลาตาเหลือก, ปุด, อีปุด, ตาตุ่ม, Example: ตาเหลือกมีหลายชนิด ทั้งชนิดอาศัยในน้ำเค็มชนิดอาศัยในน้ำกร่อย และชนิดอาศัยในน้ำจืด, Count unit: ตัว,ชนิด, Thai definition: ชื่อปลาที่มีตาโตคลุมด้วยเยื่อใส เกล็ดเรียบ หลายชนิด หลายสกุล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเค่น[TM] (Ākhēn) EN: Aachen   FR: Aix-la-Chapelle
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อ่านสะกด[v.] (ān sakot) EN: spell   FR: épeler
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
โบสถ์[n.] (bōt) EN: church ; chapel, temple, cathedral   FR: église [f] ; chapelle [f] ; cathédrale [f] ; temple [m]
ชื่อ [n.] (cheū) EN: name ; appellation ; designation   FR: nom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
โชคไม่ดี[adj.] (chōk mai dī) EN: luckless ; unlucky ; bad spell   FR: malchanceux
ฟิล์ม[n.] (fīm) EN: film ; negative film   FR: film [m] ; pellicule [f] ; négatif [m]
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain   FR: sécheresse [f] ; aridité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PELL    P EH1 L
PELLE    P EH1 L
PELLA    P EH1 L AH0
PELLEY    P EH1 L IY0
PELLOW    P EH1 L OW0
PELL'S    P EH1 L Z
PELLUM    P EH1 L AH0 M
PELLEU    P EH1 L UW0
PELLET    P EH1 L AH0 T
PELLER    P EH1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pellet    (n) (p e1 l i t)
pellets    (n) (p e1 l i t s)
pellucid    (j) (p e1 l uu1 s i d)
pell-mell    (a) - (p e2 l - m e1 l)
pellucidly    (a) (p e1 l uu1 s i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pellkartoffeln {pl}jacket potatoes; potatoes in the skin [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありがと(ik)[, arigato (ik)] (conj,exp) (misspelling of ありがとう) Thank you [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
こんにちわ(ik);こにちわ(ik);こにちは(ik)[, konnichiwa (ik); konichiwa (ik); konichiha (ik)] (int) (col) (misspelling of こんにちは) (See 今日は) hello; good day (daytime greeting) [Add to Longdo]
こんばんわ(ik)[, konbanwa (ik)] (int) (misspelling of こんばんは) (See 今晩は) good evening [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹丸[dàn wán, ㄉㄢˋ ㄨㄢˊ, / ] pellet, #44,477 [Add to Longdo]
癞皮病[lài pí bìng, ㄌㄞˋ ㄆㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] pellagra; scabies [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペルチェッカー[すぺるちえっかー, superuchiekka-] spell checker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pell \Pell\ (p[e^]l), v. t. [Cf. {Pelt}, v. t.]
   To pelt; to knock about. [Obs.] --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pell \Pell\, n. [OF. pel, F. peau, L. pellis a skin. See {Fell}
   a skin.]
   1. A skin or hide; a pelt.
    [1913 Webster]
 
   2. A roll of parchment; a parchment record.
    [1913 Webster]
 
   {Clerk of the pells}, formerly, an officer of the exchequer
    who entered accounts on certain parchment rolls, called
    pell rolls. [Eng.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top