Search result for

peilen

(55 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peilen-, *peilen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา peilen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *peilen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't make any noise.Peilen wir erst mal die Lage. The 400 Blows (1959)
No, sir, young man. Around here, you can pause, exhale, check, recheck, think, peruse, contemplate, wade through, thumb over, dip into.Nein, junger Mann, bei uns können verweilen, durchatmen, prüfen, nochmal prüfen, nachdenken, abwägen, grübeln, über den Daumen peilen und reinschnuppern. The Whole Truth (1961)
What is your position?Wir versuchen, euch anzupeilenPlanet of the Vampires (1965)
And they'll be so busy with the fake, they won't have time to monitor our radio broadcast, right?Und dann haben sie so viel zu tun, dass sie vergessen, uns anzupeilenA Klink, a Bomb and a Short Fuse (1966)
Locate the source!Schnell, versuch es mal anzupeilenSon of Godzilla (1967)
They´ve found our signal - have to knock out that searchlight.Sie peilen unser Signal an. Der Suchscheinwerfer muss ausgeschaltet werden. Hammer Into Anvil (1967)
Get me a fix.AnpeilenIt's Your Funeral (1967)
In one sec, it will home in on any target, Hogan, any target-- stationary or moving.Wenn sie einmal programmiert ist, wird sie jedes Zielobjekt anpeilen Egal ob stationär oder mobil. The Witness (1969)
Now he stops to observe.Nun hält sie zum Peilen der Lage inne. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
Tell Max from the circulation we're going for a million!Sag Max von der Auflage, wir peilen eine Million an. The Front Page (1974)
That rare ability to know immediately without having to stop and reason.Die seltene Fähigkeit, stets ohne Zögern die Lage aufs Genauste zu peilenThe Return of the Pink Panther (1975)
Zhu Qiguang Keep on tracking the Mount Devil, analyze the data... and find out where the Devil comes from.Zhu Qiguang, peilen Sie weiter den Teufelsberg an und analysieren Sie die Daten. Infra-Man (1975)
- Split!- Wir peilen uns hier weg. Charles Aznavour (1976)
Sheba, Bojay, we'll home in on you since you can spot the Cylon base.Sheba, Bojay, wir peilen euch an, ihr habt die beste Chance die Basis zu finden. The Living Legend: Part 2 (1978)
Have they located the transmitter? No, sir.Haben Sie diesen Sender anpeilen können? Escape to Athena (1979)
It takes 30 seconds to get a fix and the Greeks never transmit that long.Es dauert 30 Sekunden, um ihn anzupeilen, und so lange senden die Griechen nie. Escape to Athena (1979)
Centurions, home in on the largest communication center.Centurions, das größte Kommunikationscenter anpeilenThe Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
- What are you guys doing? - Will you get down!- Was gibt's da zu peilenUsed Cars (1980)
Your leaders are thinking.Denkpause... Wir müssen die Lage peilen und sie einkreisen. Bomber (1982)
We can get a bearing on him if you want to lay a trap for him.- Wir können ihn anpeilen, wenn Sie ihm eine Falle stellen wollen. - Falle? First Blood (1982)
Focus on the bag.Schultasche anpeilenTajemství velkého ucitele (1983)
5A, third bench.Anpeilen. 5a, 3. Bank am Fenster. Tajemství velkého ucitele (1983)
Now get back here before the fire planes spot you.Kommen Sie jetzt wieder her, bevor die Löschflugzeuge Sie anpeilenHills of Fire (1986)
Can't be traced.Kann man nicht anpeilenThe Assassin (1986)
He'd tell you if you'd just talk to him.Ich hab versucht, ihn anzupeilenShort Circuit (1986)
I ordered a sensor bearing. When it made the return arc...Ich ließ sie anpeilen, und als sie sich näherten... The Battle (1987)
Can't find the code or the uplink.Wir konnten die nicht anpeilenThe Running Man (1987)
I wouldn't need an accurate sampling, just a pointer.Wir müssen die Quelle ja nur anpeilen können. The Enemy (1989)
See if you can get a fix on them.Versuche, sie anzupeilenDeepStar Six (1989)
- Bear on Enterprise.- Enterprise anpeilenStar Trek V: The Final Frontier (1989)
( Man yelling in Spanish ) You're clear. We're gonna get a line on the factory right now.- Wir peilen jetzt die Fabrik an. Aces: Iron Eagle III (1992)
When the indicator lights up, we've locked on to your location.Wenn die Anzeige aufleuchtet, peilen wir Ihren Aufenthaltsort an. Schisms (1992)
Get a bead on that frequency.Peilen Sie die Frequenz an! Cliffhanger (1993)
(Ford) Target solution on the intruder.Ziel anpeilenBetter Than Martians (1994)
They know we're locked on. They know we've got them in our sights. Tell her this:Sie wisssen, dass wir sie anpeilen, dass wir sie im Blick haben. Hide and Seek (1994)
In order to enter the atmosphere safely... the crew must aim for a corridor just two-and-a-half degrees wide.Um die Atmosphäre sicher zu erreichen, muss die Crew einen Kurs anpeilen, der nur 2,5 Grad breit ist. Apollo 13 (1995)
- Come down on this transmission.- Peilen Sie das Funksignal an. Starship Troopers (1997)
She's locking on, sir.Sie peilen uns an, Sir. Babylon 5: In the Beginning (1998)
Minbari targeting systems locking on.Minbari-Zielsysteme peilen uns an. Babylon 5: In the Beginning (1998)
Isolinear tags would allow our transporters to lock onto them.Mit isolinearen Zusätzen können wir sie anpeilenStar Trek: Insurrection (1998)
I just have to pull this together.Ruhig die Lage peilenJack Frost (1998)
But the good news is as of this moment we know where the FROGS are and we can target them, tooAber die gute Nachricht ist, wir wissen, wo die FROGS sind, und können sie anpeilenThirteen Days (2000)
I wondered, in today's youth obsessed culture, are the women of my generation growing into mature, responsible adults, or are we 34 going on 13?Werden in der Zeit des Jugendwahns aus den Frauen meiner Generation reife und verantwortungsvolle Erwachsene, oder sind wir 34 und peilen 13 an? Hot Child in the City (2000)
- I got you on RDF signal. - (rapid bleeping)- Ich kann dich über Funk peilenA Hundred Days (2000)
The mines, designed to protect the planet, will hone in... ..on various energy signatures, including that of Goa'uld weaponry.Die zum Schutz des Planeten gedachten Minen... ..peilen diverse Energiesignaturen an, auch Goa'uld-Waffen. The Serpent's Venom (2000)
Now, with Dr Jackson's help, we can use the manual to reprogram the mine... ..to hone in on a specific energy signature.Mithilfe von Dr. Jackson können wir die Mine jetzt umprogrammieren,... ..um eine bestimmte Energiesignatur anzupeilenThe Serpent's Venom (2000)
Let's shoot for fiveish.Lass uns 5 anpeilenRed Light on the Wedding Night (2001)
Yes, yes, she was the barrister that became a bobby in a lorry with a Gatling gun in and above St. Regis tea kettle.Ja, statt die Putz anzupeilen, wollte sie ihre BiIge nach Luv loschen. Statt zur Toilette, ging sie ans Fenster... Dann hat sie ihr Heck durchs BulIauge rausgehievt... Austin Powers in Goldmember (2002)
Wait here, I'll be right back.Ihr wartet hier! Ich werd mal die Lage peilenMucha sangre (2002)
I'll hang my head out the window see if I can pick up her vibe.Ich steck den Kopf aus dem Fenster... - vielleicht kann ich sie anpeilenApocalypse, Nowish (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Peilung {f}; Peilen {n}taking a bearing [Add to Longdo]
anpeilendlocating [Add to Longdo]
orten; anpeilen; peilen | ortend; anpeilend; peilend | geortet; angepeilt; gepeilt | ortet; peiltto locate | locating | located | locates [Add to Longdo]
die Lage peilento spy the land; to see how the land lies [Add to Longdo]
etw. über den Daumen peilento make a rough guess on sth. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top