Search result for

pee

(148 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pee-, *pee*
Possible hiragana form: ぺえ
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
peek a boo[พีค อะ บู] (adv ) เล่น จะเอ๋

English-Thai: Longdo Dictionary
pee pee(slang vi) ฉี่, ปัสสาวะ เช่น I asked my five-year-old son if he would pee-pee on my back., S. urine, pee, pee-pee, urinate
peephole(n) ตาแมว หรือรูที่ประตูสำหรับส่องดูภายนอก
overspeed(n vi vt adj) ขับรถเร็วเกินกำหนด
whoopee cushion(n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), S. poo-poo cushion, Razzberry cushion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pee[VI] ถ่ายปัสสาวะ, See also: ปัสสาวะ, Syn. piddle
pee[N] การถ่ายปัสสาวะ, Syn. peeing
pee[N] น้ำปัสสาวะ, Syn. piss, urine
peek[VT] แอบดู, See also: แอบมอง, ลอบมอง, Syn. glance, peep, glimpse, Ant. stare
peek[N] การแอบดู, See also: การแอบมอง, การลอบมอง, การมองชั่วแวบ, Syn. peep, glimpse, Ant. stare
peel[VT] ปอกเปลือก, See also: ลอกเปลือก, กะเทาะ, Syn. pare, trim
peel[N] เปลือก, See also: ผิว, เปลือกผลไม้, Syn. skin
peel[VT] แก้ผ้า, Syn. undress, Ant. dress, cover, clothe
peen[N] หัวค้อน, Syn. hammerhead
peep[VI] ปรากฏให้เห็นเพียงรางๆ, Syn. show, Ant. disappear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pee(พี) vi. ปัสสาวะ,เยี่ยว,ฉี่. n. ปัสสาวะ,การปัสสาวะ, Syn. urinate,urine
peek(พีค) vi.,n. แอบมอง,มองตามช่อง,มองแวบหนึ่ง, Syn. spy,peep,glance,peer พีก <คำอ่าน>เป็นคำสั่งหนึ่งของภาษาเบสิก (BASIC) ที่จะสั่งให้แสดงที่อยู่ที่แน่นอนของข้อมูลในหน่วยความจำ (ส่วนมากจะใช้ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงค่าที่เก็บอยู่ในนั้น) ดู BASIC ประกอบ
peel(พีล) vt. ปอกเปลือก,เลาะกะเทาะ,ถอดเสื้อผ้า vi. (เปลือก) ลอกออกมา,หลุด n. เปลือก, See also: peelable adj. peeler n., Syn. skin,layer,pare,hull,husk
peeling(พีล'ลิง) n. การปอก,การเลาะ,การกะเทาะ,สิ่งที่ถูกปลอกเปลือก
peep(พีพ) vi. แอบมอง,ลอดมอง,มองตามช่อง,มองแวบเดียว,ปรากฎให้เห็นเพียงลาง ๆ n. การแอบมอง,เสียงร้องเจี๊ยบ ๆ ,เสียงร้อยค่อย ๆ ,การปรากฎขึ้นครั้งแรก
peep shown. ถ้ำมอง
peeper(พี'เพอะ) n. ผู้ซุบซิบ,ผู้เปล่งเสียงค่อย ๆ ,กบที่ร้องเสียงได้,ผู้แอบมอง,ผู้มองตามช่อง
peephole(พีพ'โฮล) n. รูหรือช่องสำหรับแอบมอง
peeping tomn. ผู้แอบมอง (โดยเฉพาะการแอบดูกามกิจที่ผู้อื่นกระทำ) ,ผู้ชอบดูถ้ำมอง (voyeur)
peer(เพียร์) n. คนทีมีฐานะหรือตำแหน่งเท่ากัน,ขุนนาง,ท่านดยุค ท่านเอิร์ลท่านแบรอนหรือขุนนางอื่น ๆ ,เพื่อน vi. มองหา,ปรากฎขึ้นราง ๆ, Syn. equivalent,equal

English-Thai: Nontri Dictionary
peek(n) การแอบดู,การถ้ำมอง,การแอบมอง
peek(vi) แอบดู,ถ้ำมอง,แอบมอง,ลอบดู
peel(n) ผิว,เปลือก
peel(vt) ลอกเปลือก,ปอกเปลือก,เลาะ,กะเทาะ,ถอดเสื้อผ้า
peep(n) การแอบดู,การมองลอด,การแอบมอง
peep(vi) แอบมอง,มองลอด,แอบดู
peer(n) ขุนนาง,ผู้เท่าเทียมกัน,ผู้เสมอกัน
peer(vi) แลมอง,เพ่งมอง,ชะเง้อมอง,มองหา
peerage(n) ตำแหน่งท่านเพียร์,ตำแหน่งขุนนาง
peeress(n) ภรรยาท่านเพียร์,ท่านผู้หญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peel test; slug testการทดสอบแบบดึงลอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
peerขุนนาง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peerระดับเดียวกัน, เสมอกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peers, trial byการพิจารณาโทษโดยบรรดาขุนนางด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peer assistเพื่อนช่วยเพื่อน

Peer assist เป็นการหาผู้ช่วย (ทีมผู้ช่วย) มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงโครงงานที่กำลังจะลงมือทำ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ British Petroleum (BP) เรียกว่า การเรียนรู้ก่อนลงมือทำ (Leraning before doing) เพื่อเป็นการสะสมความรู้ ประสบการณ์ก่อนการทำงาน การพบปะของทีมที่ร้องขอ และทีมช่วยเหลืออาจใช้เวลาครึ่งวันถึง 2 วัน

ประโยชน์ของ Peer assist:

1. เมื่อเริ่มงาน กิจกรรม โครงการ และเมื่อต้องการคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า

2. เมื่อพบปัญหาที่คนอีกกลุ่มหนึ่งเคยประสบแล้วในอดีต

3. เมื่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น เป็นเวลานานแล้ว

4. เมื่อกำลังวางแผนทำโครงการที่กลุ่มอื่นเคยทำสำเร็จลุล่วงแล้ว

การเรียนรู้แบบ Peer assist ทำได้โดย:

1. สื่อสารถึงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า ต้องการทำ Peer assist เพื่ออะไร ปัญหาที่ต้องการขอความช่วยเหลือคืออะไร

2. แลกเปลี่ยนแผนการทำ Peer assist ให้ทีมงานอื่นๆ เพื่อพิจารณาถึงปัญหาที่เคยได้รับการแก้ไข เพื่อหาผู้ที่รู้ในปัญหาดังกล่าว

3. กำหนด Facilitator ซึ่งจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้ได้ถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

4. กำหนดตารางเวลาของ Peer assist เพื่อให้มั่นใจว่ามีเวลาพอที่จะทำบางอย่างที่แตกต่างจากสิ่งที่ได้เรียนรู้

5. เชิญผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีทักษะที่หลากหลาย ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการ Peer assist ดำเนินได้ดีกับคน 6-8 คน อย่าให้มีกลุ่มใหญ่เกิน เพราะจะทำให้ไม่โอกาสได้แสดงความเห็นหรือประสบการณ์

6. มุ่งหาผลลัพธ์หรือสิ่งที่ต้องการได้รับจริงๆ กล่าวคือ การทำ Peer assist นั้นจะต้องมองให้ทะลุถึงปัญหา สร้างทางเลือกหลายๆ ทาง มากกว่าที่จะใช้คำตอบสำเร็จรูปทางใดทางหนึ่ง

7. วางแผนเวลาสำหรับการพบปะสังสรรค์ทางสังคม หรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (นอกรอบ)

8. สร้างบรรยากาศ เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

9. วางแผนเหตุการณ์เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการเล่าเรื่องและการรับฟัง

9.1 ให้ทีมที่ต้องการขอความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงแผนงานที่ต้องการทำ

9.2 สนับสนุน หรือกระตุ้นให้ทีมผู้ช่วยได้ซักถามในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้

9.3 ให้ทีมผู้ช่วยได้นำเสนอมุมมองความคิด เพื่อให้ทีมที่ต้องการขอความรู้ นำสิ่งที่ได้ฟังไปวิเคราะห์

9.4 ใช้สำหรับการพูดคุยโต้ตอบ พิจารณาไตร่ตรองสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

บรรณานุกรม:

"Peer Assist" [Online]. Available:http://www.kstoolkit.org/Peer+Assists. Assessed 20110209.

Collison, Chris and Parcell, Geoff. 2004. "Learning from your peers - somebody has already done it". Learning to Fly. Oxford : Capstone.

Dixon, Nancy M. 2000. Peer assist : guidelines for practice. [Online]. Available: http//www.commonknowledge.org/userimages/resources_peer_assist_guidellines+.pdf. accessed 20110210.

"Peer Assist: ผู้ช่วย (ที่) จำเป็น." 2554. [ออนไลน์] แหล่งที่มา: http://kumalek.spaces.live.com/blog/cns! A18BD56D493E53F8!659.entry. เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554. [การจัดการความรู้]

Peer reviewการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน
การทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน (Peer-review) หมายถึง กระบวนการของวารสารวิชาการ (Academic Journals) ที่เมื่อได้รับต้นฉบับบทความแล้ว บรรณาธิการหรือคณะบรรณาธิการจะพิจารณาตรวจบทความว่าสมควรรับหรือไม่รับไว้ในทันทีก็ได้ หรือให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้รู้ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน (peer-review) ซึ่งเป็นบุคคลผู้รู้ภายนอกที่บรรณาธิการเป็นผู้เลือก เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินว่า บทความดังกล่าว เป็นที่ยอมรับ (Accepted) หรือปฎิเสธ (Rejected) หรือให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข (Revised) จำนวนผู้ตรวจแก้ หรือ "กรรมการ" ผู้ตรวจแก้จะไม่ตายตัว โดยทั่วไปมีจำนวน 3 คน แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 2 คน บรรณาธิการอาศัยความเห็นของคณะผู้ตรวจแก้เป็นเครื่องตัดสินว่าบทความที่บุคคลผู้นั้นเสนอมาสมควรได้รับการรับรองให้ลงพิมพ์ในวารสารนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของบทความ และรับประกันว่า ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น เป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Referees) เพื่อทำให้วารสารวิชาการ มีลักษณะที่เรียกว่า Peer-reviewed Journals หรือ Refereed Journals และได้รับความเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
peer- to- peer networkเครือข่ายระดับเดียวกัน, เครือข่ายที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเป็นได้ทั้งเครื่องให้บริการและเครื่องรับบริการในขณะเดียวกัน การใช้งานส่วนใหญ่มักใช้ในการแบ่งปันข้อมูล เช่น เพลง ภาพยนตร์ โปรแกรม และเกม เครือข่ายแบบนี้เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานจะมีซอฟต์แวร์เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Peer-to-peer architecture (Computer networks)สถาปัตยกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Peekaboo (n) เกมจ๊ะเอ๋
peem[พีม] (n ) warm, harmony

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Peeta.พีต้า The Hunger Games: Catching Fire (2013)
I have to pee. guys, have you seen my sketchbook?ฉันต้องไปฉี่ พวกเราเห็นสมุดวาดภาพฉันรึเปล่า Pret-a-Poor-J (2008)
Did hottie go for a pee or coffee?นี่สาวฮ้อท ไปฉี่หรือไปซื้อกาแฟ Adverse Events (2008)
I need to pee. Pull over at the next stop.ฉันปวดฉี่ จอดข้างหน้าเนี่ยแหละ Birthmarks (2008)
I'll just pee on the floor.หรือให้ฉันฉี่ ที่พื้นนี่ Birthmarks (2008)
So I peeked at the return address.ดังนั้นฉันส่งมันคืน Birthmarks (2008)
I didn't need Thirteen here for that, and I don't need you making my employees punch a clock or pee in a cup.13 ไม่จำเป็นต่องอยู่ที่นี่เพื่อผ่าตัด และผมก็ไม่ต้องการคุณ เป็นลูกน้องผม พักงานหรือฉี่ใส่ถ้วย Lucky Thirteen (2008)
It just means he won't pee as much.นั่นแค่ทำให้เขาฉี่มากไม่ได้ Joy (2008)
see...to pee on this then... 20 seconds or it could be 20 minutes...... เพื่อดูมูตรนี้ แล้ว ... 20 วินาทีหรืออาจ 20 นาที ... Gas Pills (2008)
- you told me to pee on the thing - oh, fu...oh, fuck, what are you doig?- คุณบอกฉันไปมูตรในสิ่ง \ n การ-โอ๋, ฟู ... โอ๋, เพศ, สิ่งที่คุณ doig? Gas Pills (2008)
Plus, for the next hour, we're giving you sneak peeksและในอีกชั่วโมงข้างหน้า เราจะให้คุณได้พบกับบางส่วน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But before all that, here is a sneak peek at a momentแต่ก่อนอื่น นี่คือภาพตัวอย่าง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peeI can peel an apple.
peeMy futon was peeled away.
peeThey will be accepted by their peers in adulthood.
peeI'll peel an orange for you.
peeLend me a knife with which to peel this pear.
peeThe paint is peeling off the weather-beaten wall.
peeHe enjoys considerable standing among his peers.
peeShe would have liked to peep in, but could not do such a thing.
peeShe peeled the stickers off the window.
peeBeing in a room full of smokers is my pet peeve.
peeWhat a cute baby. Peek-a-boo!
peeKeep an eye peeled for rock slides.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะบึงตะบอน[ADJ] peevish, See also: petulant, irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: หญิงสาวทำท่าทำทางตะบึงตะบอนใส่แฟนหนุ่ม
ช่องมอง[N] peep, See also: peephole, eyehole, eyelet, Example: เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟแบบใหม่จะมีช่องมองทำจากกระจกทนความร้อนสำหรับให้มองเห็นเมล็ดกาแฟ, Count unit: ช่อง, Thai definition: ช่องขนาดเล็กที่ตาสามารถมองลอดออกไปเห็นได้
ปล้อน[V] peel, See also: pare, strip off, Thai definition: ลอกเปลือกผลไม้ออก เช่น ปล้อนมะพร้าว
ขี้งอน[ADJ] peevish, See also: petulant, churlish, fractious, Example: เธอเป็นหญิงที่ประเสริฐที่สุดแม้จะขี้งอนและใจน้อยแต่เธอก็ห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai definition: แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ, ทำจริตสะบัดสะบิ้ง
ไข่ขวัญ[N] peeled egg used in some local ceremonies, Syn. ไข่ข้าว, Example: ในพิธีบายศรีต้องใช้ไข่ขวัญประกอบในพิธีด้วย, Count unit: ลูก, Thai definition: ไข่ปอกที่วางไว้บนข้าวบายศรี
ล่อนหลุด[V] crack, See also: peel off, flake off, come off, Syn. ล่อน, Thai definition: หลุดออกหมดไม่มีเหลือติดอยู่, หลุดออกเป็นชิ้นเป็นแผ่น, หลุดออกง่ายเมื่อกระเทาะหรือแซะออกเป็นต้น
ปอก[V] peel, See also: pare, shell, Syn. ปอกเปลือก, Example: คนไทยปอกผลไม้ด้วยมีดเอาคมออกแต่จีนและฝรั่งเอาคมมีดเข้าหาตัว, Thai definition: เอาผิวนอกหรือเปลือกออก
ปอกเปลือก[V] peel, See also: pare, shell, Syn. ปอก, Example: ฝักสะตอมีลักษณะเป็นฝักยาวสีเขียว เวลารับประทานต้องปอกเปลือกแล้วแกะเม็ดออก, Thai definition: เอาผิวนอกหรือเปลือกออก
มูตร[N] urine, See also: pee, Syn. น้ำปัสสาวะ, เยี่ยว, น้ำเบา, Thai definition: ของเหลวที่เสียซึ่งไตขับถ่ายออกจากโลหิต
ลอก[V] peel, See also: skin, flay, Example: คนสวนลงมือลอกกาบพลับพลึงให้เหลือแต่กลีบในขาวสะอาด, Thai definition: เอาเปลือกหรือผิวออกมาเป็นแผ่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
อัดคำปราศรัย[v. exp.] (at khamprāsai) EN: record a speech   FR: enregistrer un discours
อัตราความเร็ว[n. exp.] (attrā khwāmrēo) EN: speed ; velocity   FR: vitesse [f] ; rapidité [f]
อัตราเร็ว[n. exp.] (attrā reo) EN: speed   FR: vitesse [f]
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ฉี่[v.] (chī) EN: piss ; pee ; piddle ; have a wee ; take a leak   FR: faire pipi ; uriner ; pisser
ช่องมอง[n.] (chǿngmøng) EN: peep   

CMU English Pronouncing Dictionary
PEE    P IY1
PEEL    P IY1 L
PEET    P IY1 T
PEER    P IH1 R
PEEK    P IY1 K
PEED    P IY1 D
PEEP    P IY1 P
PEENS    P IY1 N Z
PEEPS    P IY1 P S
PEELE    P IY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pee    (v) (p ii1)
peed    (v) (p ii1 d)
peek    (v) (p ii1 k)
peel    (v) (p ii1 l)
peep    (v) (p ii1 p)
peer    (v) (p i@1 r)
pees    (v) (p ii1 z)
peeks    (v) (p ii1 k s)
peels    (v) (p ii1 l z)
peeps    (v) (p ii1 p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Peer {m}; Mitglied des englischen Hochadelspeer [Add to Longdo]
Peergroup {f}; Alterskohorte {f}peer group [Add to Longdo]
Peering {n} [comp.]peering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
いないいないばあ[, inaiinaibaa] (n) peekaboo (baby game); peepbo [Add to Longdo]
おしっこ[, oshikko] (n) (1) (col) wee-wee; pee-pee; number one; (vs) (2) to urinate; (P) [Add to Longdo]
おたおた[, otaota] (adv,n,vs) (on-mim) shocked speechless [Add to Longdo]
お漏らし[おもらし, omorashi] (n,vs) (col) peeing [Add to Longdo]
ぎゃふん[, gyafun] (n) speechlessness; state of being unable to argue [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
しっこ[, shikko] (n) (1) (col) (See おしっこ) wee-wee; pee-pee; number one; (vs) (2) to urinate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偷看[tōu kàn, ㄊㄡ ㄎㄢˋ, ] peep [Add to Longdo]
分庭抗礼[fēn tíng kàng lǐ, ㄈㄣ ㄊㄧㄥˊ ㄎㄤˋ ㄌㄧˇ, / ] peer competition; to function as rivals; to make claims as an equal [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, / ] peel; to skin [Add to Longdo]
剥皮器[bō pí qì, ㄅㄛ ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] peeler (e.g. for vegetables) [Add to Longdo]
剥落[bō luò, ㄅㄛ ㄌㄨㄛˋ, / ] peel off [Add to Longdo]
同辈[tóng bèi, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄟˋ, / ] peer [Add to Longdo]
张望[zhāng wàng, ㄓㄤ ㄨㄤˋ, / ] peep; look around [Add to Longdo]
才华盖世[cái huá gài shì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄍㄞˋ ㄕˋ, / ] peerless talent (成语 saw); incomparable artistic merit [Add to Longdo]
[kuī, ㄎㄨㄟ, / ] peep; pry into [Add to Longdo]
细看[xì kàn, ㄒㄧˋ ㄎㄢˋ, / ] peer; scan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
クロックスピード[くろっくすぴーど, kurokkusupi-do] clock speed [Add to Longdo]
クロック速度[クロックそくど, kurokku sokudo] clock speed, clock frequency, clock rate [Add to Longdo]
ピーク速度[ピークそくど, pi-ku sokudo] peak speed, peak rate [Add to Longdo]
ピアアドレシッング[ぴああどれしつんぐ, piaadoreshitsungu] peer addressing [Add to Longdo]
ピアグループ[ぴあぐるーぷ, piaguru-pu] peer group [Add to Longdo]
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader [Add to Longdo]
ピアツーピア[ぴあつーぴあ, piatsu-pia] peer-to-peer [Add to Longdo]
音声合成装置[おんせいごうせいそうち, onseigouseisouchi] speech synthesizer [Add to Longdo]
音声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] voice recognition, speech recognition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pea \Pea\ (p[=e]), n. [OF. peis. See {Poise}.]
   The sliding weight on a steelyard. [Written also {pee}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peak \Peak\ (p[=e]k), n. [OE. pek, AS. peac, perh of Celtic
   origin; cf. Ir. peac a sharp-pointed thing. Cf. {Pike}.]
   1. A point; the sharp end or top of anything that terminates
    in a point; as, the peak, or front, of a cap. "Run your
    beard into a peak." --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. The top, or one of the tops, of a hill, mountain, or
    range, ending in a point; often, the whole hill or
    mountain, esp. when isolated; as, the Peak of Teneriffe.
    [1913 Webster]
 
       Silent upon a peak in Darien.     --Keats.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.)
    (a) The upper aftermost corner of a fore-and-aft sail; --
      used in many combinations; as, peak-halyards,
      peak-brails, etc.
    (b) The narrow part of a vessel's bow, or the hold within
      it.
    (c) The extremity of an anchor fluke; the bill. [In the
      last sense written also {pea} and {pee}.]
      [1913 Webster]
 
   {Fore peak}. (Naut.) See under {Fore}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pee \pee\, v. i.
   To urinate. [informal]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pee \Pee\, n.
   See 1st {Pea}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pee \Pee\, n.
   1. (Naut.) Bill of an anchor. See {Peak}, 3
    (c) .
      [1913 Webster]
 
   2. Urine.
    [PJC]
 
   3. The act of urinating; -- used in the informal
 
   {take a pee}, meaning, to urinate.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pee
   n 1: liquid excretory product; "there was blood in his urine";
      "the child had to make water" [syn: {urine}, {piss}, {pee},
      {piddle}, {weewee}, {water}]
   2: informal terms for urination; "he took a pee" [syn: {peeing},
     {pee}, {pissing}, {piss}]
   v 1: eliminate urine; "Again, the cat had made on the expensive
      rug" [syn: {make}, {urinate}, {piddle}, {puddle},
      {micturate}, {piss}, {pee}, {pee-pee}, {make water},
      {relieve oneself}, {take a leak}, {spend a penny}, {wee},
      {wee-wee}, {pass water}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top