Search result for

payroll

(37 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -payroll-, *payroll*
English-Thai: Longdo Dictionary
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
payroll[N] บัญชีเงินเดือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
payrolln. บัญชีค่าจ้างหรือเบี้ยเลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
payroll(n) บัญชีเงินเดือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
payroll deduction insuranceมีความหมายเหมือนกับ salary savings insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
payroll taxภาษีหักจากค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Payrollเงินเดือน [การบัญชี]
Payroll deductionsการหักค่าจ้าง [TU Subject Heading]
Payroll taxภาษีค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Payroll taxภาษีเงินเดือน [เศรษฐศาสตร์]
Payrollsบัญชีเงินเดือน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you're on Clay's payroll, everything in your hand is a power tool.นายมีอำนาจทุกอย่างในกำมือ เมื่อ เคลย์ จ่ายเงินเดือนให้นาย Pilot (2008)
The local cops are on the payroll, so it's a no-hassle gig.ตำรวจท้องถิ่นรับสินบนเป็นรายเดือน ถ้างั้นก็คงจะไม่ยากมากเกินไป Pilot (2008)
There's a payroll company, you know.บริษัทมีบัญชีอยู่นะ Burn After Reading (2008)
How many cops does he have on his payroll? Tell us.มีตำรวจกี่คนที่อยู่ใต้อาณัติเขา บอกมา Pineapple Express (2008)
Get you in the payroll system, and I will personally hand youพาคุณไปที่แผนกบัญชีเงินเดือน\ และจะยื่นให้คุณเองกับมือ Shut Down (2008)
You're willing to put on the payroll?ที่แกจะทำกับเราหลังจากเรื่องนี้จบแล้วล่ะ? The Price (2008)
Someone in the Bureau is on Dubaku's payroll.ใครบางคนในนี้ที่เป็นสายให้ดูบากู Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Once they find him, hopefully he'll tell us the names of all the people on his payroll that are inside our government.เมื่อถึงตอนนั้น หวังว่าเขาจะบอกชื่อ ทุกๆ คนที่เขาติดสินบน ให้ทุจริตในรัฐบาลของเรา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
We were in the middle of decrypting a file that had the names of everyone on Dubaku's payroll.เรากำลังจะถอดรหัสไฟล์ รายชื่อคนที่ทำงานให้ดูบากู Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
On Tuesday, it'll carry the payrolls for seven factories around Rockford.วันอังคารมีกำหนดการขนเงินเดือนโรงงานแถวร็อกฟอร์ดเจ็ดแห่ง Public Enemies (2009)
And you monitor things like earnings and payroll?และคุณได้ตรวจสอบการเงินทุกอย่างหรือเปล่า Double Blind (2009)
We pay four large. Cost of business. Take it out of his payroll.เราจ่ายเงินก้อนใหญ่ ต้นทุนของธุรกิจ หักเงินจากค่าเดินยาของเขา Better Call Saul (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
payrollHe is still on the payroll of the company.
payrollHow many people are there on the payroll?
payrollI have worked for one company where the payroll was snatched on a dark winter's night.
payrollIn Japan, the payroll tax is usually withheld from the monthly salary.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีค่าจ้าง[n. exp.] (banchī khājāng) EN: payroll   
บัญชีเงินเดือน[n. exp.] (banchī ngoendeūoen) EN: payroll   

CMU English Pronouncing Dictionary
PAYROLL    P EY1 R OW2 L
PAYROLLS    P EY1 R OW2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
payroll    (n) (p ei1 r ou l)
payrolls    (n) (p ei1 r ou l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Personalkosten {pl}payroll costs; personnel costs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
飼い殺し[かいごろし, kaigoroshi] (n) keeping a pet till it dies; keeping a useless person on the payroll [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pay \Pay\, n.
   1. Satisfaction; content. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. An equivalent or return for money due, goods purchased, or
    services performed; salary or wages for work or service;
    compensation; recompense; payment; hire; as, the pay of a
    clerk; the pay of a soldier.
    [1913 Webster]
 
       Where only merit constant pay receives. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       There is neither pay nor plunder to be got.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {Full pay}, the whole amount of wages or salary; maximum pay;
    especially, the highest pay or allowance to civil or
    military officers of a certain rank, without deductions.
    
 
   {Half pay}. See under {Half}.
 
   {Pay day}, the day of settlement of accounts.
 
   {Pay dirt} (Mining), earth which yields a profit to the
    miner. [Western U.S.]
 
   {Pay office}, a place where payment is made.
 
   {Pay roll},
    (a) a roll or list of persons entitled to payment, with
      the amounts due; now usually one word, {payroll}.
    (b) the total sum of money which is paid to all employees
      on payday.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 payroll
   n 1: a list of employees and their salaries; "the company had a
      long payroll" [syn: {payroll}, {paysheet}]
   2: the total amount of money paid in wages; "the company had a
     large payroll" [syn: {payroll}, {paysheet}]
   3: the department that determines the amounts of wage or salary
     due to each employee [syn: {payroll}, {payroll department}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top