Search result for

patté

(109 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patté-, *patté*
English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patter[N] เสียงเปาะแปะ (คล้ายเสียงฝนตก), Syn. tapping, patting, sound
patter[VI] ทำให้เกิดเสียงเปาะแปะ, Syn. tap, rattle, chatter
patter[N] การพูดเร็วไร้สาระ
patter[VI] พูดเร็วไร้สาระ
patter[VT] พูดบางอย่างซ้ำๆ เร็วๆ
patter[N] คนที่ตบเบาๆ
pattern[N] แบบ (สำหรับตัดเสื้อผ้า), See also: แบบสำหรับก่อสร้าง, Syn. blueprint, design
pattern[N] แบบแผน, See also: รูปแบบ, ธรรมเนียม, รูปแบบ, แบบพิมพ์, แบบฉบับ, Syn. practice
pattern[N] ลวดลาย, See also: งานศิลป์, Syn. design, figure
pattern[N] ธรรมเนียมปฏิบัติ, See also: ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี, Syn. custom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patten(แพท'ทัน) n. รองเท้าไม้.
patter(แพท'เทอะ) n.,v. (การ) พูดเร็ว,เสียงเซาะแซะ ,คุยจ้อ,พูดเร็วปรื๋อ,สวดมนต์,คุยจ้อ,พูดเร็วปรื๋อ,สวดมนต์
pattern(แพท'เทิร์น) n. แบบแผน. -v. ออกแบบ
pattern recognitionการรู้จำแบบหมายถึงเทคนิคในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้
patternizevt. ทำให้เป็นแบบอย่าง
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil,make sparkle
gammon and pattern. คำพูดที่ไม่มีประโยชน์,คำพูดที่ไร้สาระ,คำแฝง,ภาษารหัส
spatter(สแพท'เทอะ) vt. สาด,กระเด็น,โปรย,พรม,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง vi. ฝนโปรยลงมา,หยดลงมา n. เสียงสาด,เสียงกระเด็น,เสียงโปรย,การสาด (กระเด็น,โปรย,พรม) ,รอยกระเด็น,รอยสาด,รอยเปื้อน,จำนวนเล็กน้อย., See also: spatteringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
patter(n) เสียงวิ่งตั๊กๆ,เสียงดังแปะๆ,เสียงกุกกัก,การพูดเร็ว
patter(vi) วิ่งตั๊กๆ,พูดรัว,มีเสียงดังแปะๆ
pattern(n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ
pattern(vt) เอาแบบอย่าง,ทำตามแบบ,วาดแบบ,เลียนแบบ
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
spatter(vi) โปรยลงมา,ตกเป็นหยดๆ
spatter(vt) ทำกระเด็น,ทำหกเรี่ยราด,พรม,โปรย,สาด,ทำให้เปื้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patternแบบอย่าง, แบบรูป, กระสวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patternแบบรูป [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
patternแบบอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pattern๑. แม่แบบ, กระสวน๒. แบบลาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patternแบบ, แบบรูป, แบบอย่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patternแบบอย่าง, แบบรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
patternแบบ, แบบรูป, แบบอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pattern maintenanceการธำรงรักษาแบบอย่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pattern of actionแบบอย่างการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pattern of attitudeแบบอย่างทัศนคติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pattern designการสร้างแบบ [TU Subject Heading]
Pattern of tradeรูปแบบการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Pattern recognition การรู้จำรูปแบบ [คอมพิวเตอร์]
Pattern recognition systemการรู้จำรูปแบบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pattern recognition systemsระบบการรู้จำรูปแบบ [TU Subject Heading]
Patternmakingการสร้างต้นแบบ [TU Subject Heading]
Patternsแบบ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลวดลาย[N] design, See also: pattern, Example: ช่างไทยโบราณนิยมใช้ลวดลายต่างๆ ประดับลงบนสิ่งของเครื่องใช้, Thai definition: ลายต่างๆ ที่เขียนหรือแกะสลัก
ลาย[N] design, See also: pattern, Example: ช่างก่อสร้างประดับโบสถ์ วิหารด้วยลายปูนปั้น, Count unit: ลาย, Thai definition: รูปแบบทางทัศนศิลป์ประเภทหนึ่งประกอบขึ้นด้วยเส้นเป็นสำคัญ ลักษณะเป็นแบบซ้ำๆ เป็นหมู่ๆ หรือต่อเนื่องกันไป
แบบฉบับ[N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แบบอย่าง, แม่แบบ, ต้นแบบ, Example: เด็กยึดพ่อแม่เป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิต, Thai definition: หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้
แบบอย่าง[N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แม่แบบ, ต้นแบบ, ตัวอย่าง, Example: สำนักนายกฯ ได้จัดรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนนักแสดงประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน, Thai definition: ตัวอย่างที่จะอ้างเป็นบรรทัดฐานได้
กุดั่น[N] pattern with four-petalled flower, Example: ดอกไม้เหล่านี้นำมาทำเป็นระย้าดอกไม้สดต่างๆ เช่น กิ่งคว่ำ กิ่งตะแคง พู่กลิ่น พวงแก้วกุดั่น, Thai definition: ชื่อลายเป็นดอกไม้ 4 กลีบรวมกันอยู่เป็นพืด
พิมพ์[N] mold, See also: pattern, frame, Syn. แบบหล่อ, แม่พิมพ์, บล็อก, เบ้า, Example: ครูสั่งให้ทำพิมพ์ไว้ก่อนแล้วค่อยผสมปูนปลาสเตอร์, Count unit: อัน, ชิ้น, ฝา, พิมพ์, Thai definition: สิ่งที่เป็นแบบ, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
ผะสา[N] manner, See also: pattern, course of action, Syn. ประสา, Example: เธอเป็นเด็กไม่เป็นผะสาอะไรเลยโดนคนเขาหลอกตลอดเวลา, Thai definition: วิสัยที่เป็นไป
แบบเสื้อ[N] pattern, See also: fashion, Example: หล่อนให้ความสำคัญกับแบบเสื้อและแบบผมที่ต้องทันสมัยอยู่เสมอ, Thai definition: รูปลักษณะของเสื้อผ้า
ระบับ[N] pattern, See also: model, Syn. ต้นแบบ, แบบ
ระบิ[N] pattern, See also: model, example, Syn. ระบิล, อย่าง, ฉบับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
แบบ[n.] (baēp) EN: design ; pattern ; style ; form   FR: design [m]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบเสื้อ [n.] (baēp seūa) EN: pattern ; fashion   
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
ดอก[n.] (døk) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot   FR: motif décoratif [m]
ดอก[n.] (døk) EN: [classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads]   FR: [classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus]
จอน[n.] (jøn) EN: sideburns [pl] ; sideburn   FR: favoris [mpl] ; pattes [fpl] ; pattes de lapin [fpl]
การให้สินบน[n. exp.] (kān hai sinbon) EN: bribery   FR: corruption [f] ; graissage de patte [m] (fam.)
ขา[n.] (khā) EN: leg ; limb ; foot   FR: jambe [f] ; membre inférieur [m] ; pied [m] ; patte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PATTED    P AE1 T AH0 D
PATTEE    P AE1 T IY1
PATTEN    P AE1 T AH0 N
PATTER    P AE1 T ER0
PATTERN    P AE1 T ER0 N
PATTERNS    P AE1 T ER0 N Z
PATTERED    P AE1 T ER0 D
PATTEN'S    P AE1 T AH0 N Z
PATTESON    P AE1 T AH0 S AH0 N
PATTERNED    P AE1 T ER0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patted    (v) (p a1 t i d)
patten    (n) (p a1 t n)
patter    (v) (p a1 t @ r)
pattens    (n) (p a1 t n z)
pattern    (v) (p a1 t n)
patters    (v) (p a1 t @ z)
pattered    (v) (p a1 t @ d)
patterns    (v) (p a1 t n z)
pattering    (v) (p a1 t @ r i ng)
patterned    (v) (p a1 t n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
さくらめーる;さくらメール[, sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February [Add to Longdo]
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes [Add to Longdo]
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly [Add to Longdo]
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
ぽちぽち[, pochipochi] (adv,adv-to) (1) spattering; splotching; (2) step-by-step; little-by-little; (3) soon; (n) (4) dots; (5) ditto mark [Add to Longdo]
アステリズム[, asuterizumu] (n) asterism (pattern of stars which do not form a constellation) [Add to Longdo]
アタックパターン[, atakkupata-n] (n) {comp} attack pattern [Add to Longdo]
アラン模様[アランもよう, aran moyou] (n) Aran (sweater pattern) [Add to Longdo]
インメガチャート[, inmegacha-to] (n) TV test pattern chart; megacycles chart [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急促声[jí cù shēng, ㄐㄧˊ ㄘㄨˋ ㄕㄥ, / ] patter [Add to Longdo]
抑扬顿挫[yì yáng dùn cuò, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] pattern or falling, remaining even and rising in pitch and rythm; inflection; intonation; cadence [Add to Longdo]
模形[mó xíng, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] pattern [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] pattering (of rain); seep through [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, / ] pattern; model; example [Add to Longdo]
花样[huā yàng, ㄏㄨㄚ ㄧㄤˋ, / ] pattern; type; trick [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern [Add to Longdo]
グリッドパターン[ぐりっどぱたーん, guriddopata-n] grid pattern [Add to Longdo]
サーチパタン[さーちぱたん, sa-chipatan] search pattern [Add to Longdo]
サブパタン[さぶぱたん, sabupatan] subpattern [Add to Longdo]
データタグ形式[データたぐけいしき, de-ta tagukeishiki] data tag pattern [Add to Longdo]
トラヒックパターン[とらひっくぱたーん, torahikkupata-n] traffic pattern [Add to Longdo]
ヌルパタン[ぬるぱたん, nurupatan] null pattern [Add to Longdo]
パターン[ぱたーん, pata-n] pattern [Add to Longdo]
パターン一致[パターンいっち, pata-n icchi] pattern match, pattern matching [Add to Longdo]
パターン定義表[パターンていぎひょう, pata-n teigihyou] pattern table [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top