Search result for

patriotism

(44 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patriotism-, *patriotism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patriotism[N] ความรักชาติ, Syn. alligiance, civism, nationality
patriotism[N] คนรักชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patriotism(เพทริอะทิส'ซึม) n. ความรักชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
patriotism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patriotismความรักประเทศชาติ, ความรักปิตุภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patriotismความรักชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But sometimes there's a higher patriotism, Dad.แต่ผมว่ามันเป็นการรักชาติ ในระดับที่สูงกว่า Burn After Reading (2008)
They asked him about our friends, our books, our China years, our patriotism.พวกนั้นถามเค้าเกี่ยวกับเรื่องเพื่อพวกเรา หนังสือพวกเรา ตอนอยู่จีน และความรักชาติ Julie & Julia (2009)
How about patriotism?ความเป็นมืออาชิพ The Proof in the Pudding (2010)
The highest form of patriotism Is to be skeptical of the official truth.นั่นคือเหตุผลว่า ทำไมการประกาศในครั้งแรก ต่อสาธารณชน ต้องประกาศในสภา The Proof in the Pudding (2010)
My misguided sense of patriotism led me astray to participating in this with you and almost making the biggest mistake of my life.ความรู้สึกรักชาติที่ถูกชักนำผิดๆของผม ทำให้ผมหลงผิดร่วมมือกับคุณ และเกือบทำพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต For the Good of Our Country (2010)
He sold you on patriotism, but that's now what this is really about.เขาเป็นพวกขายชาติ แต่นั่นเป็นสิ่งที่เขาเป็น For the Good of Our Country (2010)
That's about as deep as your patriotism goes.มันคือความรักชาติที่แสดงออกได้ The A-Team (2010)
This is the culmination of a distinguished career, one marked by devotion, sacrifice, and patriotism.ทั้งนี้จุดสูงสุดของอาชีพที่มีเกียรติ, ได้มาจากความซื่อสัตย์ การเสียสละตน Sad Professor (2011)
You say this is about patriotism, but we both know that's not the whole story.เธอบอกว่าทำไปเพื่อประเทศชาติ แต่เราต่างรู้ดีว่านั่นไม่ใช่เรื่องทั้งหมด The Smile (2012)
Okay, um, integrity, fidelity, patriotism-- Not that kind of principle.อืม ความซื่อสัตย์ จงรักภักดี ความรักชาติ-- ไม่ใช่หลักพวกนั้น All In (2012)
Caffeine and patriotism, sir.คาเฟอีนและความรักชาติครับ White House Down (2013)
There is no value placed on outdated notions like patriotism anymore.มันไม่มีที่ไหนที่มีค่าหรอก มันก็แค่ความเชื่อเก่าๆ เหมือนว่ารักชาติมากมาย Trojan Horse (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patriotismHe felt patriotism rise in his breast.
patriotismInflame one's patriotism.
patriotismMany murders have been committed using the excuse of patriotism.
patriotismNationalism is not to be confused with patriotism.
patriotismWe must instill patriotism into the young people of today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาตินิยม[N] nationalism, See also: patriotism, Example: ิความเป็นชาตินิยมถูกปลูกฝังไว้ในตัวของคนในชาติโดยไม่รู้ตัว, Thai definition: ลัทธิที่ถือชาติเป็นใหญ่
ความรักชาติ[N] patriotism, Example: รัฐบาลพยายามปลุกความรักชาติให้เกิดในหมู่ประชาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรักชาติ[n. exp.] (khwām rak chāt) EN: patriotism   FR: patriotisme [m] ; amour de la patrie [f]
ลัทธิชาฅินิยม[n. exp.] (latthi chāt niyom) EN: patriotism ; nationalism   FR: patriotisme [m] ; nationalisme [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PATRIOTISM    P EY1 T R IY0 AH0 T IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patriotism    (n) (p a1 t r i@ t i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patriotismus {m}patriotism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パトリオティズム[, patorioteizumu] (n) patriotism; (P) [Add to Longdo]
愛国[あいこく, aikoku] (n,adj-no) love of (one's) country; patriotism; (P) [Add to Longdo]
愛国主義[あいこくしゅぎ, aikokushugi] (n) nationalism; patriotism [Add to Longdo]
愛国心[あいこくしん, aikokushin] (n) patriotic feelings; patriotism [Add to Longdo]
慨世憂国[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism [Add to Longdo]
国粋主義[こくすいしゅぎ, kokusuishugi] (n,adj-no) nationalism; extreme patriotism [Add to Longdo]
尽忠報国[じんちゅうほうこく, jinchuuhoukoku] (n) loyalty and patriotism [Add to Longdo]
祖国愛[そこくあい, sokokuai] (n) patriotism [Add to Longdo]
忠君愛国[ちゅうくんあいこく, chuukun'aikoku] (n) loyalty and patriotism [Add to Longdo]
報国[ほうこく, houkoku] (n) patriotism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱国主义[ài guó zhǔ yì, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] patriotism [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
憂国[ゆうこく, yuukoku] Patriotismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patriotism \Pa"tri*ot*ism\, n. [Cf. F. patriotisme.]
   Love of country; devotion to the welfare of one's country;
   the virtues and actions of a patriot; the passion which
   inspires one to serve one's country. --Berkley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patriotism
   n 1: love of country and willingness to sacrifice for it; "they
      rode the same wave of popular patriotism"; "British
      nationalism was in the air and patriotic sentiments ran
      high" [syn: {patriotism}, {nationalism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top