Search result for

pastorales

(60 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pastorales-, *pastorales*, pastorale
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pastorales มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pastorales*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pastoral[N] ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
pastoral[ADJ] เกี่ยวกับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, Syn. rural, rustic, agrarian, Ant. urban, city
pastoral[ADJ] ซึ่งเรียบง่ายแบบชนบท
pastoral[N] บทกลอนบรรยายชีวิตในชนบท, Syn. verse, idyll
pastoralist[N] คนเลี้ยงปศุสัตว์, See also: คนใช้ชีวิตในชนบท
pastoralize[VT] ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย, See also: ใช้ชีวิตในชนบท
pastoralize[VT] เลี้ยงปศุสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pastoralen. ดนตรีชีวิตลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
pastoral(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,เกี่ยวกับพระ
pastoral(n) เพลงลูกทุ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastoralจิตรกรรมท้องทุ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bucolic; pastoralบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pastoral poetryกวีนิพนธ์ท้องทุ่ง [TU Subject Heading]
Pastoral poetry, Thaiกวีนิพนธ์ท้องทุ่งไทย [TU Subject Heading]
Pastoral psychologyจิตวิทยาทางศิษยาภิบาล [TU Subject Heading]
Agrosilvopastoral System ระบบเกษตร-ป่าไม้-ปศุสัตว์
ระบบวนเกษตรที่มีกิจกรรมหลักทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรือการเลี้ยงสัตว์เกิดขึ้นภายในเวลาเดียวกัน เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันระหว่างกิจกรรมหลักทั้งสาม คือ การป่าไม้ การเกษตร และการปศุสัตว์ ควบคู่กันไปพร้อมๆ กัน หรือเป็นการรวมเอาระบบการปลูกพืชควบคุมและระบบป่าไม้-ปศุสัตว์เข้าด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Silvopastoral System ระบบป่าไม้-ปศุสัตว์
ระบบวนเกษตรที่มีกิจกรรมหลักทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรือการเลี้ยงสัตว์เกิดขึ้นภายในเวลาเดียวกัน เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันระหว่างการป่าไม้ และการเลี้ยงสัตว์โดยการปลูกหญ้า หรือพืชอาหารสัตว์ในสวนป่าแล้ว ปล่อยสัตว์เข้าไปเลี้ยงในสวนป่าโดยตรง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, he's suspected of brokering the black-market sale of Matisse's "La pastorale" last year.ใช่เขาต้องสงสัยในการเป็นนายหน้า ในการขายภาพ"La pastorale" เมื่อปีที่แล้ว Countdown (2011)
But it's not the sort of pastoral outreach I saw myself doing.แต่มันก็ไม่ใช่การเรียง เต็มไปหมด ฉันเห็นตัวเองกำลังทำ This Is a Dark Ride (2012)
...is an example of Shakespearean.... pastoral comedy.นี่เป็นตัวอย่างงานของเชคสเปียร์ ละครชวนหัวแบบพาสโตรอล Never Been Kissed (1999)
pastoral means set in the country, originally seen in the eclogues of VirgiI.พาสโตรอลหมายถึง "ในชนบท" จากการเปรียบเทียบของเวอร์จิล Never Been Kissed (1999)
Whose idea was it to send him to Kumran?Wer kam denn auf die Idee und schickte diesen pastoralen Pfaffen nach Kumran? The Bishops Gambit (1986)
Understood? black painted shoe...Langsam, schnell romantisch, komisch, komisch-romantisch komisch, pastoral und romantisch. Ginger and Fred (1986)
These are the best actors in the world... either for tragedy, comedy, history... pastoral, pastoral-comical, historical-pastoral... tragical-historical... tragical-comical-historical-pastoral.Dies sind die besten Schauspieler in der Welt! Sei es für Tragödie, Komödie, Historie, Pastorale, Pastoral-Komödie, Historiko-Pastorale, Tragiko-Historie, Hamlet (1990)
For the law of writ and the liberty... these are the only men.Tragiko-Komiko-Historiko-Pastorale. Für das Aufgeschriebene und für den Stegreif haben sie ihresgleichen nicht! Hamlet (1990)
The best actors in the world, either for tragedy, comedy, history, pastoral pastoral-comical, historical-pastoral, tragical-historical tragical-comical-historical-pastoral, scene individable, or poem unlimited.Die besten Schauspieler in der Welt, für Tragödie, Komödie, Historie, Pastorale, Pastoral-Komödie, Historiko-Pastorale, Tragiko-Historie, Tragiko-Komiko-Historiko-Pastorale, Hamlet (1996)
..pastoral comedy.... pastoraleKomödie. Never Been Kissed (1999)
- "pastoral" means set in the country, originally seen in the Eclogues of VirgiI. It's from the Latin "pascere", "to graze"."Pastoral" heißt ländlich, wie in den Eclogae von Vergil, aus dem Lateinischen "pascere", "grasen". Never Been Kissed (1999)
It's too pastoral for my taste. Don't you agree?Ich finde sie zu pastoral, und Sie? Fair Haven (2000)
We understand how you feel... but you remember, how, in years past... our beloved Pontiff even when he was seriously ill... continued his pastoral commitment.Wir verstehen, wie Sie sich fühlen, aber Sie erinnern sich, wie unser geliebter Papst sich in den letzten Jahren, selbst als er sehr schwer krank war, seinen pastoralen Aufgaben weiterhin gewidmet hat. We Have a Pope (2011)
Well, principally, of course, I'd be responsible for the pastoral care of the medical faculty.- Na ja, hauptsächlich wäre ich natürlich verantwortlich für die pastoralen Dinge der Medizinischen Fakultät. The Silver Swan (2014)
Vaughan Williams called it a rondo pastorale.Vaughan Williams nannte es ein Rondo pastorale. Now, Fortissimo! (2014)
The one you call "Pastoral."Das mit dem Titel "Pastorale". Assassins (2016)
The symphony that Beethoven called the Pastoral, his sixth, is one of the few pieces of music he ever wrote that tells something like a definite story.In Beethovens 6. Sinfonie, der Pastorale, erzählt er ausnahmsweise so etwas wie eine Geschichte. Fantasia (1940)
But his music covers a much wider field than that, so Walt Disney has given the Pastoral Symphony a mythological setting.Aber seine Musik enthält mehr. Darum gibt Walt Disney der Pastorale einen mythologischen Rahmen. Fantasia (1940)
The ringing of a telephone that sounds like Beethoven's "Pastoral."Das Klingeln eines Telefons, das wie die Pastorale von Beethoven klingt. The Lost Weekend (1945)
"historical-pastoral, tragical-historical, "tragical-comical-historical-pastoral.Tragikohistorie, Tragikokomikohistorikopastorale. Hamlet (1948)
"pastoral, pastoral-comical,Pastorale, Pastoralkomödie, Historicopastorale, Hamlet (1948)
On the program this evening we have Monsignor Edward Gay visiting pastoral emissary of the Somerset Theological College and author of a number of books about belief the most recent of which is the bestseller, My God.Heute Abend haben wir bei uns Monsignore Edward Gay... vorübergehend pastoraler Dozent am theologischen College von Somerset... und Autor von zahlreichen Büchern über den Glauben... das neuste ist der Bestseller Mein Gott. Sex and Violence (1969)

CMU English Pronouncing Dictionary
PASTORAL    P AE1 S T ER0 AH0 L
PASTORALISM    P AE1 S T ER0 AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pastoral    (n) (p aa1 s t @ r @ l)
pastorals    (n) (p aa1 s t @ r @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bischofsstab {m}pastoral staff [Add to Longdo]
Hirtenbrief {m}pastoral letter [Add to Longdo]
Pastorale {f}pastoral [Add to Longdo]
Seelsorge {f}pastoral care [Add to Longdo]
Seelsorger {m}pastoral worker; pastor [Add to Longdo]
ländlich {adj}pastoral [Add to Longdo]
pastoral; pfarramtlich {adj}pastoral [Add to Longdo]
seelsorgerisch; seelsorgerlich {adj}pastoral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パストラル[, pasutoraru] (n) pastoral [Add to Longdo]
田園詩[でんえんし, den'enshi] (n) pastoral poem [Add to Longdo]
田園詩人[でんえんしじん, den'enshijin] (n) pastoral poet [Add to Longdo]
牧歌[ぼっか, bokka] (n,adj-no) pastoral song or poem; a pastoral [Add to Longdo]
牧歌的[ぼっかてき, bokkateki] (adj-na) pastoral; idyllic [Add to Longdo]
牧会書簡[ぼっかいしょかん, bokkaishokan] (exp) Pastoral Epistles (i.e. Timothy 1 and 2, Titus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牧人[mù rén, ㄇㄨˋ ㄖㄣˊ, ] pastor; pastoral [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top