Search result for

pastelles

(54 entries)
(2.8479 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pastelles-, *pastelles*, pastelle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pastelles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pastelles*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pastellistn. นักวาดภาพด้วยpastel

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A nice leisure suit, powder blue.Einen schönen Anzug in Pastellblau. Atlantic City (1980)
Powder blue leisure suit. Hey, Lou.- Ein pastellblauer Anzug. Atlantic City (1980)
I did it because it's fappiano, And we should share with those less fortunate Than ourselves, and pastels do nothing for willie.Ich mache es, weil es Fappiano ist und wir uns um die kümmern sollten, die weniger Glück haben als wir, und Pastellfarben stehen Willie einfach nicht. Turkey in the Straw: Part 1 (1988)
She was glued to the phone She was bathed in pastelsSie telefonierte intensiv, ihre Pastellfarben schimmerten. Madonna: Truth or Dare (1991)
Pastels?Pastelltöne? Addams Family Values (1993)
Huston and Morris wanted muted pastels, not florid colors.Huston und Morris wollten dezente Pastelltöne, keine Knallfarben. Glorious Technicolor (1998)
Ok, what do you think?Ok, wie ist das? Pastell Aqua. Train Wreck (1999)
Misty aqua. Yes, yes!Pastell Aqua, ja, ja! Train Wreck (1999)
It gives you that aqua feeling, only mistier.Es ist perfekt, es gibt einem dieses Aqua Gefühl, nur pastelliger. Train Wreck (1999)
Anyway, so I was thinkin' Easter, cos I just fuckin' love pastels.Also, ich dachte an Ostern, weil ich Pastelltöne einfach liebe! Nurse Betty (2000)
- How much are these pastels?- Wie viel kosten diese Pastellstifte? To Shanshu in L.A. (2000)
-l'm a pastel man.- Ich mag Pastelltöne. Interior Decorator (2000)
She's wearing pastels.Sie trägt Pastellfarben. What Goes Around Comes Around (2000)
We could also go with... a pastelly English-country-garden theme.Vielleicht entscheidest du dich auch für eine pastellige, heitere englische Gartenstimmung. That Damn Donna Reed (2001)
Anyway, just imagine it all in pastels. The whole thing.Wie auch immer, stellt euch vor, wie der Laden in Pastell aussehen müsste. That Damn Donna Reed (2001)
Pastels were in. Come on!Da waren Pastellfarben in. The Wheelchair (2002)
Pink. No powder blue.Nicht pastellblau. Bad Boys II (2003)
You've got the purple, you've got the powder blue, you've got three shades of red, you've got a ton of black, all of which will go with that coat.Du hast einen lila Pulli, einen in Pastellblau, 3 rote, haufenweise schwarze und alle passen zum Mantel. Swan Song (2003)
Feather-stitches for leaves and flower patches for texture.Für die Blätter Hexenstich und leuchtende Seidengarne für die Knospen.. ..und Blüten der Rosen. Alles in zarten Pastelltönen. Kamikaze Girls (2004)
We're thinking of a pastel shade, yellow or turquoise.Wir denken an Pastellfarben, Gelb oder Türkis. Patrik, Age 1.5 (2008)
Copy girl, what I think you're actually paying for is the picture of the eagle and the pretty pastel colors.Kopiergirlie? Wofür du in Wirklichkeit mehr zahlst, ist das Bildchen von dem Adler und die hübschen Pastellfarben. Definitely, Maybe (2008)
...I think manners are the most important... (HE CLEARS HIS THROAT)Ach, zu schade, ich würde Ihnen zu einem helleren Pastellton raten. Episode #1.3 (2009)
She paints with paints and pastels and other materials.Sie malt und... macht Pastelle und so. Welcome to the Rileys (2010)
These pastel colors, it is really unique.Diese Pastellfarben sind einzigartig. Sehr schön! Camping 2 (2010)
Is it baby blue or pastel blue?Eher ein Baby-Blau oder ein Pastell-Blau? King's Road (2010)
I am a plus-size woman in her thirties with a cat in a pastel colored apartment.Ich bin übergewichtig, in den 30ern mit einer Katze und einem pastellfarbenen Apartment... Lying to Be Perfect (2010)
And that pasty-faced jughead is the family rottweiler.Und das pastell-gesichtige Maultier ist der Familien-Rottweiler. Crude and Uncalled For (2010)
The painting?- Das Gemälde? - Es ist ein PastellThe Box (2010)
Look, pastels and earth tones.Pastell - und Erdtöne. Shock to the System (2010)
Everybody's got British accents.Das viele Pastell hier verwirrt mich. Tooth Fairy (2010)
Oh, that explains the collection of floral pastel sweaters she gave me.Das erklärt die Kollektion an blumigen, pastellfarbenen Pullovern die sie mir gegeben hat. Portrait of My Father (2011)
And I thought I wore a lot of pastel.Und ich dachte, ich würde viel Pastell tragen. Treachery (2011)
"Parents... "who paint their kids' rooms in pastels "go on the list of things that subtly minimize our pleasure!""Eltern, die die Zimmer ihrer Kinder in Pastellfarben streichen, gehören zu den Dingen, die unsere Freude mindern." Laurence Anyways (2012)
There should be personalized party favors... delicate pastel flowers... elegant refreshments... and she insisted on traditional gifts, even if they received an untraditional response.Es sollte persönliche Partygeschenke geben, zarte Pastell-Blumen, elegante Erfrischungen und sie bestand auf traditionelle Geschenke, selbst wenn sie eine unerwartete Reaktion auslösten. With So Little to Be Sure Of (2012)
Pastel walls give me the chills.Von diesen pastellfarbenen Wänden bekomme ich Schüttelfrost. Santa (2012)
This is a... it's a pastel that I did.Das ist ein Pastellbild, das ich gemalt habe. Big Eyes (2014)
But still, it's drowning in a sea of boring pastel.Aber dennoch ist es ertrinken in einem Meer von langweiligen PastellThat Awkward Moment (2014)
Sorry, that's just pastel-colored shit.Das ist nur pastellfarbene Scheiße. The Choice (2014)
But, wait, now I'm thinking pastels for spring.Aber wartet, jetzt denke ich an Pastelltöne für den Frühling. And the Wedding Cake Cake Cake (2014)
The... The memo said a... A pastel shirtwaist dress.Im Memo stand ein Pastell-Hemdblusenkleid. Launch (2015)
- Look like rainbow sherbet threw up on 'em.- Ich hasse Pastellfarben. The Dive (2016)
I'm going for pale pastel shades now.Ich nehme jetzt Pastelltöne zu mir. The Philadelphia Story (1940)
It's a pastel plaid silk day dress with a voluminous skirt for cocktail parties and afternoon gatherings.Ein pastellfarbenes Kleid, aus Organza mit Seide verarbeitet. Für Cocktailpartys und Nachmittagsgesellschaften. How to Marry a Millionaire (1953)
Matter of fact, it's a pastel, and as for the model, just came to me out of the blue.Es ist eine Pastellzeichnung und... und das Modell fiel mir einfach so... ein. The Trouble with Harry (1955)
We could use long shots and keep the foreground in soft focus... without any pastel colors.Man könnte es mit langen Objektiven, mit unscharfem Vordergrund machen, ohne Pastellfarben. Wszystko na sprzedaz (1969)
For the old days, she was very pretty, a little faded...Sie war eine sehr hübsche Frau. In etwas verblichenen, ich meine, Pastelltönen. Body of My Enemy (1976)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ölpastellkreide {f}oil pastels [Add to Longdo]
Pastell {n}pastel [Add to Longdo]
Pastellfarbe {f}pastel colour; pastel color [Am.] [Add to Longdo]
Pastellmaler {m}pastelist [Add to Longdo]
Pastellmalerei {f}pastel drawing [Add to Longdo]
Pastellton {n}; Pastell {n}pastel shade [Add to Longdo]
pastellfarben {adj}; Pastell...pastel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top