Search result for

passten

(52 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passten-, *passten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา passten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *passten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As the Second World War raged on in Europe and the Pacific those of us on Walton's Mountain were adjusting to the quickened pace of wartime living.Als der Zweite Weltkrieg in Europa und im Pazifik wütete, passten sich die Daheimgebliebenen an den schnelleren Takt des Lebens in Kriegszeiten an. The Last Straw (1980)
The counselors weren't paying attention!Die Betreuer passten überhaupt nicht auf! Friday the 13th (1980)
We missed it because of this.Wir verpassten sie deswegen. Stir Crazy (1980)
The Lord'll not feel slighted at the missing of a bus.Gott stört sich nicht an einem verpassten Bus. Chariots of Fire (1981)
I bet you even estimated the copy space.Wahrscheinlich passten Sie sogar Ihren Text an? The Woman Next Door (1981)
The counsellors weren't paying any attention.Die Betreuer passten nicht auf. Friday the 13th Part 2 (1981)
German batteries don't work in Japanese robots. Batteries from Brittainy don't work in robots from Auvergne.Die deutschen Batterien, passten nicht in die japanischen Roboter und französische Batterien haben sie von vorneherein abgelehnt! The Professional (1981)
- On Temple Street. We struggled, I pushed him in front of a car.Sie verpassten ihm Ihre Papiere und spielten Ihre Beerdigung vor. Your Steele the One for Me (1982)
We suited each other.Wir passten zueinander. Le lit (1982)
The police did the ballistics tests on the rifle and the bullet, and they matched.KEINE FUSSGÄNGER BENUTZEN SIE DEN ÜBERGANG Die Polizei hat ballistische Tests an Waffe und Patrone gemacht und sie passten zusammen. Give Me Liberty... or Give Me Death (1983)
They were so good together, those two.Die beiden passten so gut zusammen. Hearts of Steele (1983)
Oh, well, you missed the grand entrance of the mistress. - Fill me in later.- Sie verpassten Ross' Geliebte. My Fair Steele (1983)
The old ones didn't go with the rug that I got and I like my kitchen to be cheery.Die alten passten nicht zum Teppich, den ich hier hatte, und ich möchte, dass meine Küche fröhlich aussieht. There Goes the Neighborhood (1983)
They showed up at closing time.Sie passten mich ab, als ich zumachte. Le battant (1983)
We waited for you at the station.Wir passten dich an der Gare d'Austerlitz ab. Le battant (1983)
. - We missed the last train.- Wir verpassten den letzten Zug. Two of a Kind (1983)
Five, ten minutes. You just missed him.- Sie verpassten sie knapp. Hills of Fire (1986)
We did our homework, case closed. Pick up the money.Wir passten auf, Fall ist erledigt, Geld abholen. Big Trouble (1986)
It seems marriage and the Marine Corps weren't too compatible.Ehe und Marine-Korps passten scheinbar nicht zusammen. Heartbreak Ridge (1986)
This jeep looked the same as mine and the tracks outside were a close match.Dieser Jeep sah meinem sehr ähnlich. Und die Schienen passten auch dazu. Bushmaster (1987)
She gets a zero for every frame she misses.Sie bekommt eine Null für jeden verpassten Wurf. Alley of the Dolls (1987)
They'd look after the kids and we'd go out and have a good time.Sie passten auf die Kinder auf und wir hatten Spaß. Sixteen Years and What Do You Get (1987)
We must have just crossed each other.Wir verpassten uns wohl gerade. Any Number Can Play (1987)
And here you are, sittin' on your butt, playin' house with a, don't get me wrong, H I, with a fine woman, but a woman who needs one of them button-down types.Und du sitzt hier rum und spielst Familie mit einer... versteh mich nicht falsch, H.I.,... ..mit einer guten Frau, aber einer, die einen von diesen angepassten Typen braucht. Raising Arizona (1987)
Work?Sie wissen, was der Boss von verpassten Vorgaben hält. Stairway to Heaven (1988)
I hated and despised the reconciled onesIch habe die Angepassten immer verabscheut. On the Silver Globe (1988)
And then there's chances gone by you can't have back again.Da sind all die verpassten Gelegenheiten. Another Woman (1988)
And they fit with the song but it was like going inside the melody.Die passten zum Song, aber es war, als würde ich in die Melodie schlüpfen. Bird (1988)
But fitting, I think... ... withDavidAbbott.Aber David Abbott glaubte an andere Werte, die zu seiner Person und seinem Charakter passtenThe Bourne Identity (1988)
They were beautiful together. Everything looked so natural, so right.Sie passten zusammen, alles sah so natürlich aus, alles stimmte... The Summer of Aviya (1988)
Too bad you didn't have a chance to see it.Schade, dass Sie es verpasstenWithout a Clue (1988)
The fronts didn't fit so I shaved them.Die Türfronten passten nicht, ich schliff sie also ab. Goodbye, Mr. Bear (1989)
It's the industries, the companies, the stocks, the missed opportunities.Es ist die Industrie. Das ist wichtig. Die Firmen, die Aktien, die verpassten Gelegenheiten. My Name Is Bill W. (1989)
A combination of several ushers my dad left me with over the years.Eine Kombination der verschiedenen Anweiser, die auf mich aufpasstenParenthood (1989)
The owner wasn't amused and declared that California and I were a mismatch... just before he offered me my free U-Haul back to Michigan.Der Besitzer war sauer und sagte, ich und Kalifornien passten nicht zueinander, dann bot er mir einen freien U-Haul-Wagen zurück nach Michigan. Roger & Me (1989)
They had mismatched manger scenes at incredibly low prices.Die hatten billige Krippen, die nicht zusammenpasstenSteel Magnolias (1989)
Wouldn't we stand a better chance taking care of ourselves?Hätten wir nicht bessere Chancen, wenn wir selbst auf uns aufpasstenFraternity Reunion (1990)
They've adapted to the new frequencies.Sie passten sich den Frequenzen an. The Best of Both Worlds (1990)
They're adapting!Sie passten sich den Frequenzen an! The Best of Both Worlds (1990)
Trudi wasn't for me.Wir passten nicht zusammen. L.A. Story (1991)
So we figured we fit in really good... because with Shane, that's exactly what we were.Also passten wir da gut hin... denn mit Shane waren wir genau das. Radio Flyer (1992)
We missed our plane.Wir verpassten das Flugzeug. Scent of a Woman (1992)
I had clothing that fit. Before I came here, I was okay.Kleider, die passtenSister Act (1992)
Wesley is some name my assimilationist parents came up with.Wesley ist ein Name, den sich meine angepassten Eltern ausgedacht haben. Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
By the way, a musical about a Trotskian confectioner wouldn't be bad at all, above all if set in the conformist Italy of the '50s.Moretti: Übrigens, ein Musical über einen trotzkistischen Herrenausstatter wäre gar nicht übel, vor allem, wenn er im angepassten Italien der 50er spielen würde. Caro diario (1993)
Missed the end of the game, and we never did find her.Wir verpassten das Ende des Spiels und fanden sie nicht. Give Me Liberte (1993)
The last tree held nine drums.In den letzten passten neun Fässer rein. Marge vs. the Monorail (1993)
- Thank you for watching him.- Danke, dass Sie auf ihn aufpasstenParallels (1993)
Were you able to fit your exercise equipment into your new apartment?Passten deine ganzen Fitnessgeräte in deine neue Wohnung? Greedy (1994)
Once in a while I was lucky enough to stumble on the right trail and discover a few little keys which worked very nicely in a few little locks.Manchmal hatte ich das Glück... auf die richtige Spur zu stolpern... und ein paar kleine Schlüssel zu finden, die gut in ein paar kleine Schlösser passtenA Pure Formality (1994)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(zu jdm.) passen; (für jdn.) geeignet sein | passt | passten | passteto be suitable (for sb.) | is suitable | were suitable | was suitable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  passten [pastən]
     were suitable
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top