Search result for

passiven

(43 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passiven-, *passiven*
Possible hiragana form: ぱっしう゛ぇん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา passiven มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *passiven*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
An end to passive watching, actors and public isolated fr om each other.Es muss Schluss sein, mit dem passiven Dasitzen. Mit der Isoliertheit der Schauspieler. Mephisto (1981)
It's called passive resistance.Man nennt das passiven Widerstand. When the Bough Breaks (1988)
1 6 prefer negotiation or some sort of passive resistance.16 ziehen Verhandlungen oder passiven Widerstand vor. The Ensigns of Command (1989)
The obsessiveness of the utterly passive.Die Zwanghaftigkeit des absolut PassivenSlacker (1990)
The information would be carried in their bloodstream in inert proteins.Die Information wird im Blut in Form von passiven Proteinen befördert. The Drumhead (1991)
- Begin with the high-res series.- Erst die passiven Untersuchungen. The Nth Degree (1991)
I've picked up a pod of whales on our passive sonar, sir.Ich habe eine Walschule auf dem passiven Sonar, Sir. Folgen Sie ihnen. Whale Song (1994)
Set your tricorders for passive scans.Stellen Sie Ihre Tricorder auf passiven Scan. Emanations (1995)
How about a passive radiation scan?Wie wäre es mit einem passiven Strahlungsscan? Star Trek: Insurrection (1998)
I got tired of being the one in the family with the passive power, so I started taking self-defence classes, which I've been putting on my new credit card.Ich war es leid, diejenige in der Familie mit der passiven Kraft zu sein, also habe ich angefangen, Selbstverteidigungskurse zu nehmen, die ich mit der neuen Kreditkarte bezahlt habe. Which Prue Is It, Anyway? (1999)
He bottoms from the top.Er spielt als Aktiver den PassivenMergers and Acquisitions (2002)
Derevko has been tagged with a passive tracking device.Derevko trägt einen passiven Suchsender. Truth Takes Time (2003)
Without her knowledge, I injected her with a passive transmitter. Actually, that's really smart.Ich habe ihr ohne ihr Wissen einen passiven Transmitter injiziert. Truth Takes Time (2003)
and sabotage of military industries. And was generally... trying to promote ways to remove the national socialist way of life... from the German people.Deutschlands Niederlage vorhersagen, zum allgemeinen passiven Widerstand, zur Sabotage in den Rüstungsbetrieben und überhaupt bei jeder Gelegenheit... dazu auffordern, dem deutschen Volk seine nationalsozialistische Lebensart... und seine Regierung zu nehmen. Sophie Scholl: The Final Days (2005)
Activating passive tracking.Aktivieren der passiven Verfolgung. Scholar (2005)
You guys are supposed to know your targets' routines well enough by now to go passive 24-7.Ihr Typen solltet die Routine Eures Ziels mittlerweile gut genug kennen, um mit einer passiven 24-7 weiterzumachen. Target (2005)
According to records, Sloane logged onto the network and put the entire phone system on some sort of passive surveillance modeDie Prüfung der Nebenstellen hat ergeben, dass Sloane das gesamte System in eine Art passiven Überwachungsmodus versetzt hat. I See Dead People (2006)
where you are reduced to a totally passive object with your energy being sucked out of you.reduziert zu einem völlig passiven Objekt, dessen Energie ausgesaugt wird. The Pervert's Guide to Cinema (2006)
Assuming that you were telling the truth about your age and weight, your resting heart rate should be about 70 beats per minute.Angenommen, Sie haben uns Ihr wahres Alter und Gewicht genannt, dann liegt lhre Herzfrequenz im passiven Zustand bei etwa 70 Schlägen pro Minute. Every Man for Himself (2006)
The materials were produced by some set of professional commercial producers, who then controlled the experience and located individuals at the passive receiving end of the cultural conversation.Das Material wurde von professionellen, kommerziellen Produzenten hergestellt. Diese kontrollierten dann das Erlebnis und richteten sich an Individuen die am passiven Empfangsende der kulturellen Konversation saßen. Steal This Film II (2007)
What was that crap you were talking about secondhand smoke?Habt Ihr euch gerade über passiven Rauch beklagt? Chuck Versus the Ring (2009)
The fact is, as hot as you look,-Text. Du arbeitest zu hart an deiner Passiven Aggression, du weißt das? Debate 109 (2009)
They told my parents that I'd developed something called passive schizophrenia.Die Ärzte haben meinen Eltern gesagt, ich würde an einer sogenannten passiven Schizophrenie leiden. Hereafter (2010)
I can switch to passive microwave image. That way, we can actually see through the clouds.Mit diesem passiven Mikrowellensystem können wir auch durch die Wolken sehen. Disciple (2010)
cutting her palm very deeply, exactly like yours, leaving a passive spatter stain on the victim's dress.die tief in ihre Handfläche schnitt, genau wie bei Ihnen, und einen passiven Spritzfleck auf dem Kleid des Opfers hinterließ. Swim Deep (2012)
I am demonstrating passive resistance.Ich leiste passiven Widerstand. Appropriately Sized Pots (2014)
Paradise. We built it during the great passive aggression, when females separated from the males due to their increasingly destructive behavior.Wir haben es während der großen Passiven Aggression gebaut... als Frauen sich von Männern getrennt haben wegen ihrem wachsenden zerstörerischen Verhalten. Raising Gazorpazorp (2014)
This notion that the NSA are passive, this is nonsense.Die Vorstellung von der "passiven" NSA ist Unsinn. Citizenfour (2014)
Men have become these like passive little boys.Männer werden zu kleinen passiven Jungs Slave (2016)
It was fascinating to see what was lurking beneath the surface when you were given an excuse to suspend your polite, passive liberalism.Es war faszinierend, zu sehen, was an die Oberfläche kam, als ihr einen Vorwand hattet, den höflichen, passiven Liberalismus abzulegen. Chapter I (2017)
But in other parts of town under the guise of genuine party members, The communist underground were all ready to turn genuine passive resistance Into a blood bath.In andern Stadtteilen wollte die kommunistische Untergrundbewegung den legalen, passiven Widerstand, in ein Blutbad verwandeln." Bhowani Junction (1956)
He genuinely believes, as gandhi does, That passive resistance will put the congress party in power peacefully. But Davay's crowd want to make it impossible for congress to governAls Anhänger Ghandis denkt er, die Kongresspartei kommt durch passiven Widerstand an die Macht. Bhowani Junction (1956)
How can she, with her passive virtues and shyness, help an ambitious husband to climb the slippery steps of the new society?Ganz im Ernst, Pater, würde Concetta mit all ihren passiven Tugenden an der Seite eines solchen Mannes nicht versagen? Wäre sie im Stande einem ehrgeizigen, jungen Mann zu helfen, die schlüpfrigen Stufen der neuen Gesellschaft hinauf zu steigen? The Leopard (1963)
You know, that's the trouble with passive men.Wissen Sie, das ist das Schlimme bei passiven Menschen. Strike Like a Lion (1968)
- Are you suggesting passive resistance?- Schlägst du passiven Widerstand vor? Love and Death (1975)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passiveness    (n) (p a1 s i v n @ s)
impassiveness    (n) (i1 m p a1 s i v n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Passivität {f} | Passivitäten {pl}passivity | passiveness [Add to Longdo]
Unempfindlichkeiten {pl}impassiveness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受身(P);受け身(P)[うけみ, ukemi] (n,adj-no,adj-na) (1) the defensive; (2) passive attitude; passivity; passiveness; (3) {ling} the passive; passive voice; (4) {MA} ukemi (the art of falling safely); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  passiven [pasiːvən]
     passively
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top