หรือคุณหมายถึง paße?
Search result for

passe

(131 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passe-, *passe*
Possible hiragana form: ぱっせ
English-Thai: Longdo Dictionary
passersby(n) (พหูพจน์ของ passerby) ผู้คนผ่านไปมาตามถนน, S. passers-by, R. passer-by, passerby

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passe[ADJ] ล้าสมัย, See also: หมดสมัย, พ้นสมัย, Syn. old, ancient
passed[ADJ] ผ่านพ้น, Syn. complete
passed[ADJ] สอบไล่ได้, See also: สอบผ่าน, Syn. complete, Ant. failed
passer[N] ผู้ผ่าน, See also: ผู้ทำให้ผ่าน, คนเดินผ่าน, Syn. passer-by
passerby[N] คนผ่านไปมา, See also: คนเดินผ่าน
passenger[N] ผู้โดยสาร, See also: ผู้เดินทาง, คนโดยสาร, Syn. rider, traveller
passer-by[N] คนเดินผ่าน, See also: คนเดินไปมา, Syn. bystander, onlooker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passe(แพส'เซ,แพเซ') adj. ล้าสมัย,อดีต,ชรา,ร่วงโรย
passel(แพส'เซล) n. กลุ่มของตัวเลขที่หาค่าไม่ได้
passementerien. การตัดหรือเล็มผม เชือก สิ่งถักหรืออื่น ๆ ออก
passenger(แพส'เซนเจอะ) n. ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง
passenger carn. ตู้โดยสารของขบวนรถไฟ,รถเมล์เล็ก
passenger linern. เรือเมล์,เรือโดยสาร,เที่ยวบิน
passer(พาส'เซอะ) n. ผู้ผ่าน,ผู้ลงมติให้ผ่านได้
passer-by(พาส'เซอะไบ) n. คนเดินผ่าน,ผู้สัญจรไปมา
passerby(พาส'เซอะไบ) n. คนเดินผ่าน,ผู้สัญจรไปมา
passerineadj. ที่สมารถเกาะกิ่งไม่ได้ n. นกดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
passenger(n) ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง
passer(n) ผู้สัญจร
compasses(n) วงเวียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passengerผู้โดยสาร, คนโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger carรถยนต์นั่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger liabilityความรับผิดต่อผู้โดยสาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger listรายชื่อผู้โดยสาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passenger trafficการขนส่งผู้โดยสาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
passenger carรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I passed out, and when I woke up, I was different. Okay.ฉันผ่านไป และเมื่อฉันตื่นขึ้น ฉันดูแตกต่างออกไป Odyssey (2008)
The thing is two hours over already, and that's the third time we passed that colonial with the cross burning out front.จนกระทั่งมันเคลื่อนไปทั่ว มันใช้เวลา 2 ชั่วโมง และมันเป็นครั้งที่ 3 ที่เราขับผ่านหมู่บ้านและเตาเผาขยะ Birthmarks (2008)
Because a kid you don't know may have some problems you don't know about that she may have passed on to a kid?เพราะเด็กที่คุณไม่รู้จัก อาจมีปัญหาบางอย่าง คุณอาจไม่รู้เรื่องนั้น แม่อาจถ่ายทอดสู่ลูกได้ Joy (2008)
Long passes. Anything.ตรวจปอดผ่าน มันเป็นอะไร Last Resort (2008)
This thing is nothing but trouble it's so big, then when i get the born on, i passed out oh, boo hoo, your dick's too big cry in your river you are failing because you don't have enough blood you just need a blood transfusion for your x-long.สิ่งนี้มิใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นปัญหา เป็นใหญ่ดังนั้นแล้วเมื่อฉันได้รับการเกิดในฉันผ่านออก โอ๋, หุยฮา hoo ของคุณกระเจี๊ยวใหญ่เกินไป \ Ncry ในแม่น้ำ Gas Pills (2008)
She passed her exam for a high school in Osaka.บอกว่า เธอได้ผ่านการสอบที่โรงเรียนมัธยม ในโอซาก้า Akai ito (2008)
- Arthur, no-one passed me. - Are you blind?อาเธอร์ ไม่มีใครผ่านข้าไป เจ้าตาบอดหรือเปล่า The Labyrinth of Gedref (2008)
You passed it, so the curse has begun to lift.เจ้าผ่านมันไปได้ ดังนั้นคำสาปเริ่มถูกถอนแล้ว The Labyrinth of Gedref (2008)
Anything that would indicate someone passed that... Merlin!อะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่จะชี้ให้เรารู้ว่ามีคนผ่านมาแถวนี้ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Entered through the front, probably passed through the aorta,lodged in the back.เข้าทางด้านหน้า ทะลุผ่านไปยังเส้นเลือดใหญ่จากหัวใจ ฝังลงไปหยุดข้างหลัง And How Does That Make You Kill? (2008)
You mean like executing anyone who even passes a sorcerer on the street?ท่านหมายถึงการประหารคน ที่เดินสวนกับพ่อมดบนถนนน่ะเหรอ? To Kill the King (2008)
I have seen it come before - the night your wife Ygraine passed away.ข้าเคยเห็นมันมาก่อน, ในคืนวันที่อีเกรนสิ้นพระชนม์ Le Morte d'Arthur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passeA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
passeA car passed by at top speed.
passeA car passed by in the dark.
passeA cloud passed across the moon.
passeA cold wave passed over Japan.
passeA few passengers went on board the plane.
passeAfter ten minutes, they passed on to a new topic.
passeAfter three drinks, the man passed out.
passeA highwayman robbed a foot passenger of his money.
passeA horse passed my house.
passeAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.
passeAll passengers are required to show their tickets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เดินทาง[N] traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
รถโดยสารประจำทาง[N] bus, See also: passenger car, omnibus, Syn. รถเมล์, รถประจำทาง, Example: เขากลับบ้านด้วยรถโดยสารประจำทาง, Count unit: คัน,สาย, Thai definition: รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางที่กำหนดไว้ และเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นรายคนตามอัตราที่วางไว้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง, Notes: (กฎหมาย)
คนโดยสาร[N] passenger, Syn. ผู้โดยสาร, Example: คนขับรถสองแถวไม่คำนึงถึงความพอใจของคนโดยสารเลยสักนิด, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ใบเบิกทาง[n. exp.] (baiboēk thāng) EN: pass ; laissez passer   FR: laissez-passer [m]
บันไดลิง[n. exp.] (bandai ling) EN: fixed ladder   FR: passerelle [f]
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บรรทุกผู้โดยสาร[v. exp.] (banthuk phūdōisān) EN: transport passengers   
บัตรผ่าน[n. exp.] (bat phān) FR: laissez-passer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PASSE    P AE2 S EY1
PASSER    P AE1 S ER0
PASSES    P AE1 S AH0 Z
PASSEY    P AE1 S IY0
PASSEL    P AE1 S AH0 L
PASSED    P AE1 S T
PASSERO    P AA0 S EH1 R OW0
PASSERS    P AE1 S ER0 Z
PASSERBY    P AE1 S ER0 B IY0
PASSERSBY    P AE1 S ER0 Z B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passe    (n) (p a s ei1)
passed    (v) (p aa1 s t)
passes    (v) (p aa1 s i z)
passersby    (n) (p a1 s @ s b ai)
passenger    (n) (p a1 s i n jh @ r)
passer-by    (n) - (p aa2 s @ - b ai1)
passengers    (n) (p a1 s i n jh @ z)
passers-by    (n) - (p aa2 s @ z - b ai1)
passepartout    (n) (p a2 s p aa t uu1)
passepartouts    (n) (p a2 s p aa t uu1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/gepaßt| เหมาะสม, เข้ากันได้ เช่น Die Farben passen nicht zusammen. สีพวกนี้ไม่เข้ากัน
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt, zu etw.| เหมาะสม, ดูเข้ากันดี เช่น Je Hemd erhalten Sie derzeit eine passende Krawatte gratis., See also: S. zusammenpassen,
passen(vt) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt| ลุล่วงไปด้วยดี, ราบรื่น เช่น Das war unser erster Urlaub, in dem wirklich alles gepasst hat. Dieses Hotel ist auf jedem Fall weiterzuempfehlen., Alles gepasst!
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
anpassen(vt) |paßte an, hat angepaßt| แก้ไขหรือปรับปรุงให้พอดี(เสื้อผ้า) เช่น die Hose des Kunden anpassen แก้ไขกางเกงของลูกค้าคนนี้
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
passen (zu); sich eignen fürto suit [Add to Longdo]
passen; anpassen; anprobierento fit [Add to Longdo]
passen (Kartenspiel) | (Ich) passe!to pass | (I) pass! [Add to Longdo]
passend; geeignet; richtig {adj}appropriate [Add to Longdo]
passend; richtig; geeignet; angemessen {adj} | sehr passendproper | fit and proper [Add to Longdo]
passend; geeignet; angemessen; günstig {adj}fitting [Add to Longdo]
passend {adj}companion [Add to Longdo]
passend {adv}aptly [Add to Longdo]
passend {adv}befittingly [Add to Longdo]
passend {adv}suitably [Add to Longdo]
passend; treffend {adj}apropos [Add to Longdo]
passend; treffend {adj}apt [Add to Longdo]
passend; wohlangebracht {adj}seasonable [Add to Longdo]
passend {adv}appositely [Add to Longdo]
Passen Sie auf!Be careful! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture) [Add to Longdo]
カートレーン[, ka-tore-n] (n) passenger and freight train (wasei [Add to Longdo]
キングエンゼル[, kinguenzeru] (n) king angelfish (Holacanthus passer) [Add to Longdo]
スタンバイパッセンジャー[, sutanbaipassenja-] (n) standby passenger [Add to Longdo]
タンデム[, tandemu] (n) tandem; (riding with a) passenger on a motorcycle; (P) [Add to Longdo]
パスボール[, pasubo-ru] (n) passed ball (baseball); catcher's error [Add to Longdo]
パッセージ[, passe-ji] (n) passage [Add to Longdo]
パッセンジャー[, passenja-] (n) passenger [Add to Longdo]
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[, mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世代相传[shì dài xiāng chuán, ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, / ] passed on from generation to generation (成语 saw); to hand down [Add to Longdo]
乘客[chéng kè, ㄔㄥˊ ㄎㄜˋ, ] passenger [Add to Longdo]
代代相传[dài dài xiāng chuán, ㄉㄞˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, / ] passed on from generation to generation (成语 saw); to hand down [Add to Longdo]
客机[kè jī, ㄎㄜˋ ㄐㄧ, / ] passenger plane [Add to Longdo]
客轮[kè lún, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] passenger ship [Add to Longdo]
客运[kè yùn, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ, / ] passenger traffic [Add to Longdo]
路人[lù rén, ㄌㄨˋ ㄖㄣˊ, ] passer-by [Add to Longdo]
载客车[zài kè chē, ㄗㄞˋ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, / ] passenger train (or bus) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合う[あう, au] passen [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] passend, angemessen [Add to Longdo]
[てき, teki] passen, geeignet_sein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Old-fashioned \Old`-fash"ioned\, a.
   Formed according to old or obsolete fashion or pattern;
   belonging to or characteristic of times past; adhering to old
   customs, styles, or ideas; as, an old-fashioned dress, girl;
   old-fashioned wire-rimmed glasses. "Old-fashioned men of
   wit." --Addison.
   [1913 Webster]
 
      This old-fashioned, quaint abode.    --Longfellow.
   [1913 Webster]
 
   2. Unacceptable or suboptimum because of having been
    superseded by something more recent; outmoded[2];
    out-of-date. [Narrower terms: {old-fashioned}, {out of
    fashion}(predicate), {out of style}(predicate), {passe},
    {passee}.]
 
   Syn: antique, old-hat(predicate), outmoded, out-of-date.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. Unfashionably out of date; out of style. [Narrower terms:
    {unfashionable (vs. fashionable)}]
 
   Syn: demode, out of fashion(predicate), out of
     style(predicate), passe, passee.
     [WordNet 1.5 +PJC] old fashioned

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 passe \pas*se"\, Pass'e \Pas`s['e]"\, masc. Pass'ee
 \Pas`s['e]"e\, fem.(p[a^]*s[asl]), a. [F.]
   Past; gone by; hence, past one's prime; worn; faded; as, a
   pass['e]e belle. --Ld. Lytton.
   [1913 Webster]
 
   2. Same as {old-fashioned}, a., 2.
 
   Syn: antique, demode, old-fashioned, old-hat(predicate),
     outmoded, out-of-date, out of fashion(predicate), out of
     style(predicate), passe.
     [WordNet 1.5]
 
   3. Past; -- used appositively; as, time passe.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 passe
   adj 1: out of fashion; "a suit of rather antique appearance";
       "demode (or outmoded) attire"; "outmoded ideas" [syn:
       {antique}, {demode}, {ex}, {old-fashioned}, {old-hat(p)},
       {outmoded}, {passe}, {passee}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 passe
   attend; nurse; tendto
   guard; keep; lookafter; watchover
   conform; fit; fitin
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top