Search result for

parole

(59 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parole-, *parole*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parole[N] การพ้นโทษอย่างมีเงื่อนไขหรือทำทัณฑ์บนไว้, See also: การปล่อยจากคุกโดยมีเงื่อนไข, Syn. liberation
parole[N] คำสาบาน, See also: คำสัญญา, Syn. pledge, promise
parolee[N] ผู้พ้นโทษก่อนกำหนด, See also: นักโทษที่ถูกปล่อยจากคุกก่อนกำหนด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parole(พะโรล') n. การปล่อยจากคุกโดยมีทัณฑ์บนไว้., See also: parolee n.

English-Thai: Nontri Dictionary
parole(n) ทัณฑ์บน,คำสัตย์,คำสาบาน
parole(vt) ทำทัณฑ์บน,ภาคทัณฑ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parole๑. การปล่อยตัวโดยการคุมประพฤติ๒. การปล่อยเชลยศึกโดยมีเงื่อนไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parole๑. การปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ (ป. วิ. อาญา) [ดู release on licence]๒. การปล่อยเชลยศึกโดยมีเงื่อนไข (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paroleeผู้ได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษ, ผู้ได้รับการปล่อยโดยมีการคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paroleทัณฑ์บน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bullies his way into life without parole,การระรานแบบนี้ ทำให้เขาติดคุกโดยไม่มีทัณฑ์บน Last Resort (2008)
I qualified for parole 3 years ago.ฉันผ่านการทดสอบของเพอโรล3ปีที่แล้ว Death Race (2008)
No more parole.ไม่มีทัณฑ์บนอีกแล้ว The Lazarus Project (2008)
It means parole on a short leash.งั้นคุณจะโทรหาใช่มั้ย The Echo (2008)
You speed your way into the parole office right now, or you illegally violate, and we come looking for you.คุณจะรีบไปไหน เข้ามารายงานตัวที่สำนักงาน เดี๋ยวนี้เลย หรือคุณจะละเมิด และให้เราตามหาคุณ The Echo (2008)
Convicted murderer, recently paroled, subject was found...ถูกฆาตกรรม เพิ่งอยู่ในทัณฑ์บน ศพถูกพบ Pathology (2008)
You just got paroled out of here. You didn't last very long.แกเพิ่งได้ทัณฑ์บนออกไปเองนิ ไปได้ไม่นานนิหว่า Public Enemies (2009)
Jimmy Butterman, just got paroled.จิมมี่ บัตเตอร์แมน เพิ่งได้รับทัณฑ์บน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
AND WAS PAROLED 6 MONTHS AGO.เพิ่งได้ฑัณฑ์บนหกเดือนก่อน Zoe's Reprise (2009)
How many parolees did we rough up last month?พวกเราเล่นงานพวกพ้นโทษ ก่อนกำหนด ไปกี่คน? เมื่อเดือนที่แล้ว Bulletproof (2009)
LIKE A PAROLE OFFICER? I'M GETTING IN THE CAR.ลูกต้องอยู่ห่างจากพี่สาวลูกเอาไว้ Valley Girls (2009)
And if you try to stop me, your parole officer will see these.และถ้าคุณจะปฏิเสธ Boom Crunch (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัณฑ์บน[N] parole, See also: verbal or written promise to refrain from doing something, Syn. ทานบน, Example: เขาถูกปล่อยออกจากคุกโดยมีทัณฑ์บนว่าจะไม่ลักทรพย์อีก, Thai definition: คำรับรองที่ทำขึ้นตามคำสั่งของศาลว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตลอดเวลาที่ศาลกำหนด, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
เบี้ยว[v. exp.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit   FR: renier sa parole
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: words of a song ; libretto   FR: paroles de chanson [fpl] ; livret [m]
บทเพลง [n. exp.] (botphlēng) EN: lyrics ; words of a song   FR: paroles de chanson [fpl]
ฟังไม่ออก[v. exp.] (fang mai øk) FR: ne pas comprendre les paroles
ให้สัญญา[v. exp.] (hai sanyā) EN: promise   FR: donner sa parole
เจ้าหน้า[n.] (jaonā) EN: agent ; front man ; spokesman   FR: porte-parole [m]
การพูด[n.] (kān phūt) EN: speech   FR: parole [f] ; expression [f]
การประมวลผลคำพูด[n. exp.] (kān pramūanphon khamphūt) EN: speech processing   FR: traitement de la parole [m]
เก่งแต่ปาก[v. exp.] (keng tāe pāk) EN: brag ; talk big ; boast ; swagger ; vaunt ; know only how to talk   FR: être fort en parole ; être un fort en gueule (fam.) ; avoir une grande gueule (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PAROLE    P ER0 OW1 L
PAROLED    P ER0 OW1 L D
PAROLEE    P ER0 OW2 L IY1
PAROLES    P ER0 OW1 L Z
PAROLEES    P ER0 OW2 L IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parole    (v) (p @1 r ou1 l)
paroled    (v) (p @1 r ou1 l d)
paroles    (v) (p @1 r ou1 l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parole {f}; Kennwort {n}password; watchword [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
パロール[, paro-ru] (n) {ling} (See ラング) parole (fre [Add to Longdo]
ランガージュ[, ranga-ju] (n) {ling} (See パロール,ラング) language (as defined by Saussure; langue and parole) (fre [Add to Longdo]
位相語[いそうご, isougo] (n) parole [Add to Longdo]
仮釈放[かりしゃくほう, karishakuhou] (n) release on parole [Add to Longdo]
仮出獄[かりしゅつごく, karishutsugoku] (n) parole; release on bail [Add to Longdo]
仮出所[かりしゅっしょ, karishussho] (n) release on bail; parole [Add to Longdo]
言語活動[げんごかつどう, gengokatsudou] (n) (1) linguistic activity; (2) (See ランガージュ) language (as defined by Saussure; langue and parole) [Add to Longdo]
更生保護[こうせいほご, kouseihogo] (n) rehabilitation; social readjustment; aftercare; parole [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假释[jiǎ shì, ㄐㄧㄚˇ ㄕˋ, / ] parole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parole \Pa*role"\, n. [F. parole. See {Parley}, and cf.
   {Parol}.]
   1. A word; an oral utterance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Word of promise; word of honor; plighted faith; especially
    (Mil.), promise, upon one's faith and honor, to fulfill
    stated conditions, as not to bear arms against one's
    captors, to return to custody, or the like.
    [1913 Webster]
 
       This man had forfeited his military parole.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) A watchword given only to officers of guards; --
    distinguished from {countersign}, which is given to all
    guards.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Oral declaration. See 1st {Parol}, 2.
    [1913 Webster]
 
   5. The release of a prisoner from confinement prior to the
    end of the original sentence, conditioned on good behavior
    and often with other specific conditions, such as not to
    associate with known criminals. Such early release is
    common where the sentence provides a minimum and maximum
    term; as, he was released on parole after three years of
    his five-year sentence; he is out on parole.
    [PJC]
 
   6. A document authorizing a parole[5].
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parole \Pa*role"\, a.
   See 2d {Parol}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parole \Pa*role"\, v. t. [imp. & p. p. {Paroled}; p. pr. & vb.
   n. {Paroling}.] (Mil. and Penology)
   To set at liberty on parole; as, to parole prisoners.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parole
   n 1: a promise; "he gave his word" [syn: {parole}, {word}, {word
      of honor}]
   2: a secret word or phrase known only to a restricted group; "he
     forgot the password" [syn: {password}, {watchword}, {word},
     {parole}, {countersign}]
   3: (law) a conditional release from imprisonment that entitles
     the person to serve the remainder of the sentence outside the
     prison as long as the terms of release are complied with
   v 1: release a criminal from detention and place him on parole;
      "The prisoner was paroled after serving 10 years in prison"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 parole [parɔl]
   speech
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Parole [paroːlə] (n) , s.(f )
   password; watchword
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 parole
 parole	(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top