Search result for

parkas

(69 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parkas-, *parkas*, parka
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา parkas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *parkas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parka[N] เสื้อคลุมขนสัตว์ที่มีหมวกคลุมศีรษะสำหรับใส่กันหิมะและลม, Syn. anorak, windbreaker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parka(พาร์ค'คะ) n. เสื้อคลุมกันลมและหิมะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Hey, nanook. Why you wearing a parka?- เฮ้ มนุษย์หิมะ ใส่เสื้อคลุมกันลมทำไมเนี่ย The Coffee Cup (2009)
Open the parka.เปิดเสื้อดูหน่อย The Coffee Cup (2009)
Even so, you wouldn't have been wearing a parka.ถึงแม้ว่า เธอจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้า Parka ก็เหอะ Episode #1.16 (2010)
Guys, Mr. Scott's parka had a locator beacon inside.ทุกคน เสื้อโค้ทของคุณสก็อตมีเครื่องส่งสัญญาณด้วย The Long Way Down Job (2011)
Okay, well, what am I supposed to wear, a down parka?งั้นจะให้หนูใส่อะไร เสื้อกันหนาวเลยดีไหม? A Hot Piece of A (2012)
I mean, I spent two summers at fat camp swimming in a parka.ฉันหมายถึง ฉันใช้เวลาหน้าร้อน 2 ครั้ง ที่ค่ายว่ายน้ำในปาร์ก้า Turn of the Shoe (2013)
Have you seen my blue Parka?เห็นเสื้อคลุมสีน้ำเงินของผมไหม? Brokeback Mountain (2005)
And I'll freeze if I don't find that Parka!แล้วผมก็คงหนาวตายถ้าหาเสื้อคลุมไม่เจอ Brokeback Mountain (2005)
Well, I don't have the Goddam Parka!อืมมม ฉันไม่ได้เก็บเสื้ออะไรนั่นของคุณหรอกนะ Brokeback Mountain (2005)
You're wearing dental floss, sweetheart, not a ski parka.คุณสวมบิกินี่ตัวจิ๋วนะ ไม่ใช่ชุดดำน้ำ Open Water 2: Adrift (2006)
How about a parka?แล้วปาร์ก้าล่ะ (เสื้อคลุมขนสัตว์ที่มีหมวกคลุมศีรษะสำหรับใส่กันหิมะและลม) The British Invasion (2007)
No more heat. You'd look great in a parka.ไม่เอาร้อนแล้ว คุณต้องดูดีในปาร์ก้าแน่ The British Invasion (2007)
Wait! I got a parka.เดี๋ยว ฉันซื้อปาร์ก้ามาด้วย The British Invasion (2007)
Do you know how hard it is to find a parka in Miami?รู้มั้ยว่าหาซื้อปาร์ก้าในไมอามี่ยากมากเลย The British Invasion (2007)
I would like to receive payment in the form of 2500 checkbooks.Es wäre schön, wenn die Summe auf 2500 Sparkassenbücher verteilt würde. Le guignolo (1980)
OPEN DAILYSPARKASSE EMMA ECKHERT GEÖFFNET 9.30-12 Uhr/14-17 Uhr The Lady Banker (1980)
These people's savings are impalpable savings!Das ist ungreifbares Sparkapital. The Lady Banker (1980)
It was suggested he stole most of them from public gardens, and the scarring and fracturing was caused by his unceremonious haste in removing them from their niches and pedestals after dark.Man sagte, die meisten hätte er aus Parkanlagen gestohlen, und die Beschädigungen rührten von der Eile her, mit der er sie nachts von ihren Sockeln und aus ihren Nischen gebrochen hatte. The Falls (1980)
When you flock to the Glenboro Savings branchKomm zur Glenboro-Sparkasse Stir Crazy (1980)
When you flock to the Glenboro Savings--Komm zur Glenboro-Sparkasse... Stir Crazy (1980)
With my savings account.Ich habe ein Sparbuch bei der Sparkasse. Pixote (1981)
Broadway Savings.Broadway-Sparkasse. Two of a Kind (1983)
Broadway Savings.Broadway-Sparkasse, guten Morgen. Two of a Kind (1983)
I'm going to call the park rangers.- Ich verständige die Parkaufsicht. Eagles (1986)
- Mister honest Fiddlesticks, I don't know where he bought that wine from, he lives at via Bandit 16.- Woher? Der Lieferant heißt Machwax. Sein Geschäft ist in der Parkallee 16. Asterix in Britain (1986)
16 Via Bandit, another spot of good luck, it isn't all that far.Die Parkallee Nummer 16 ist gar nicht weit. Asterix in Britain (1986)
He knows two, both dark hair, third's a woman, fourth is a handicapped parking permit.Zwei davon haben schwarze Haare. Eine Frau und ein Behindertenparkausweis. Manhunter (1986)
You and Desmond are zipped out of the security web from Delta Green to your parking passes.Sie und Desmond werden aus dem Sicherheitsnetz entfernt, von Delta-Grün bis hin zu Ihren Parkausweisen. Suitable for Framing (1987)
You know that humongous red and black parka?Hey, Mac, bringst du mir diesen riesigen rotschwarzen Parka mit? Mask of the Wolf (1988)
Tomorrow, at my weekender, I'll show you the Reserve Bank.In meinem Wochenendhaus zeige ich dir morgen meine Sparkasse. Crocodile Dundee II (1988)
Well, Margaret did leave her parka in the back seat.Margaret hatte ihren Parka auf dem Rücksitz vergessen. Love on the Rocks (1990)
Gee, they must be selling parkas in hell right now.Oh, sie müssen jetzt gerade Parkas in der Hölle verkaufen. Yard Sale (1990)
Bathing suit? Savings account?Badeanzüge, Sparkassen. Malina (1991)
Central City Savings, 400 block North Chandler.Central City Sparkasse, 400-er Block, North Chandler. Good Night, Central City (1991)
Between Henrietta at the DMV and Jolene at the courthouse, I found out that she's the daughter of the former Loretta Woo and G. Irwin Fielding of Fielding Savings and Loan.Von Henrietta bei der Kraftfahrzeugsbehörde und Jolene am Gericht weiß ich, dass sie die Tochter der ehemaligen Loretta Woo und von G. Irwin Fielding, von der Fielding Bausparkasse, ist. The Coltons (1991)
They're the only things that fit in my ski parka.Nur Taschenbücher passen in meinen ParkaAspen Extreme (1993)
The President has no fixed schedule.- Southwest Sparkasse - Die Termine ändern sich. In the Line of Fire (1993)
- Southwest Savings, may I help you?- Southwest Sparkasse, bitte sehr? In the Line of Fire (1993)
Go to your credit union, go to your bank go to Household Finance, go to your mother.Gehen Sie zu Ihrer Sparkasse, zu Ihrer Bank, Ihrer Kreditfirma, Ihrer Mutter. Mad Dog and Glory (1993)
We're the second largest savings institution in this state.Wir sind die zweitgrößte Sparkasse in diesem Staat. Mr. Jones (1993)
Remember Sedona Savings and Loan?Kennst du die Sedona Kredit- und Sparkasse? The Paper (1994)
They were on the board of Sedona Savings and Loan... and they lost a lot of money...Hohe Tiere bei der Sedona Kredit- und Sparkasse... und sie haben viel Geld verloren. The Paper (1994)
I'm just sorry for Gabi. All the people at the bank.Es tut mir leid für Gabi in der Sparkasse. Kommt Mausi raus?! (1995)
The American business environment has fundamentally changed... ..following the insider trading and savings and loan scandals.Die Praktiken im amerikanischen Geschäftsleben änderten sich grundlegend, als der Bausparkassenskandal aufgedeckt wurde. Billy Madison (1995)
Notice Tim's flame-resistant parka and color-coordinated insulated gloves.Achtet auf Tims feuerfesten Parka mit den farblich abgestimmten isolierten Handschuhen. 'Twas the Flight Before Christmas (1995)
Raquel Welch wearing a parka.Raquel Welch einen Parka tragen. Alarmed by Burglars (1996)
Hit a bank.Sparkasse. Ach nein. Bandits (1997)
I wonder how many people would go see a movie called Jurassic Parka.I frage mich, wie viele Leute gehen sehen, ein Film namens Jurassic ParkaThe One with Phoebe's Ex-Partner (1997)
Honey, did you put money in the parking meter?Schatz, hast du Geld in den Parkautomaten gesteckt? AKA Superman (1997)
- That son of a bitch ripped my parka! - Catch anything?Die Sau hat meinen Parka zerrissen. Chickenpox (1998)

CMU English Pronouncing Dictionary
PARKA    P AA1 R K AH0
PARKAS    P AA1 R K AH0 Z
ZENTRALSPARKASSE    Z EH1 N T R AH0 L S P AA2 R K AA2 Z AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parka    (n) (p aa1 k @)
parkas    (n) (p aa1 k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bausparkasse {f} | Bausparkassen {pl}building society | building societies [Add to Longdo]
Parka {m}; Anorak {m}parka [Add to Longdo]
Parkanlage {f}parkway [Add to Longdo]
Parkaufseher {m}parker [Add to Longdo]
Sparkasse {f}savings bank [Add to Longdo]
ähnlich PostsparkasseNSB : National Savings Bank [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーカ[, pa-ka] (n) parka [Add to Longdo]
パーカー[, pa-ka-] (n) parka (hooded jacket); hooded sweatshirt; (P) [Add to Longdo]
ヨットパーカー;ヨットパーカ[, yottopa-ka-; yottopa-ka] (n) (1) parka (wasei [Add to Longdo]
立体駐車場[りったいちゅうしゃじょう, rittaichuushajou] (n) multi-storey car park; parking structure; parking deck; parking garage; parkade [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top