Search result for

pare

(156 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pare-, *pare*
Possible hiragana form: ぱれ
English-Thai: Longdo Dictionary
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pare[VT] ปอก, See also: ปอกเปลือก, Syn. peel
pare[VT] ขริบ, See also: ตัด, เฉือน, Syn. clip, lessen, shave, Ant. increase
parent[N] พ่อแม่, See also: ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, Syn. progenitor, begetter
parent[VT] เลี้ยงดู, See also: ปกครอง, ดูแล, Syn. feed, maintain, nurse
parents[N] พ่อแม่
parents[N] ต้นกำเนิด
paresis[N] ภาวะเหน็บชาเฉพาะส่วน, See also: ภาวะอัมพาตบางส่วน, Syn. partial paralysis
paretic[ADJ] ี่เป็นอัมพาต
paretic[N] ผู้เป็นเหน็บชา, See also: ผู้เป็นอัมพาตบางส่วน
pare off[PHRV] ปอกออก, See also: เฉือนออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pare(แพร์) vt. ปอกเปลือก,ปอก,ตัด (ออกเป็นชั้น ๆ) ตัดเล็บ,เล็ม,เจียน,เฉือน,เหลา, See also: parer n.
pare blockeden. การประกาศปิดอ่าวแต่ไม่มีเรือรบเพียงพอ
paregon(แพเรอ'กอน) n. การเสริมแต่ง,การประดับ,งานอดิเรก,อาชีพรอง pl. parega
paregoric(แพ'ระกอ'ริค) n. ยาบรรเทาปวด -v. บรรเทา
parenchyma(พะเรง'คะมะ) n. เนื้อเยื่อพื้นฐาน, See also: parenchymatous adj.
parent(แพ'เรินท) n. พ่อหรือแม่,บรรพบุรุษ,แหล่ง, See also: parental adj.
parent/childแม่/ลูกหมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลหรือสารบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ที่เรียกว่าแบบแม่/ลูก หมายความว่า ลงมาเป็นชั้น ๆ
parentage(แพ'รันทิจ) n. ทายาท,แหล่งกำเนิด
parenthesis(พะเรน'ธิซิส) n. วงเล็บ, See also: parenthetical adj.
parenthesize(พะเรน'ธิไซซ) vt. ใส่ ไว้ในวงเล็บ,สอดแทรกคำในวงเล็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
pare(vt) เฉือน,ตัด,ปอกเปลือก,เจียน,เล็ม,เหลา
parent(n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด
parentage(n) เทือกเถาเหล่ากอ,บรรพบุรุษ,แหล่งกำเนิด
parental(adj) เป็นพ่อเป็นแม่
parenthesis(n) วงเล็บ,นขลิขิต
parenthetic(adj) อยู่ในวงเล็บ,ซึ่งสอดเข้ามา,ซึ่งแทรกอยู่
apparel(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
apparel(vt) แต่งตัว,ประดับ
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
compare(vt) เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parectasia; parectasis๑. การยืดเกิน๒. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ distension; distention ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parectasis; parectasia๑. การยืดเกิน๒. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ distension; distention ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parencephalon; cerebella (พหู.); cerebellum (เอก.); opisthencephalonสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymaพาเรงคิมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parenchyma; tissue, parenchymatousเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymal; parenchymatous-เนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymatous salpingitis; pachysalpingitis; salpingitis, muralท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymatous tissue; parenchymaเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymatous; parenchymal-เนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parens patriae (L.)พ่อบ้านพ่อเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parellel port ทางเข้า/ออกแบบขนาน [คอมพิวเตอร์]
Parellel printer เครื่องพิมพ์แบบขนาน [คอมพิวเตอร์]
Parentนิวไคลด์แม่, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สลายตัวกลายเป็นอีกนิวไคลด์หนึ่ง นิวไคลด์ตัวต้นนั้น เรียกว่า นิวไคลด์แม่ ส่วนนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นใหม่ เรียกว่า นิวไคลด์ลูก (ดู daughter และ radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Parent and adulth childบิดามารดาและบุตรวัยผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Parent and childบิดามารดาและบุตร [TU Subject Heading]
Parent and child (Law)บิดามารดาและบุตร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Parent and infantบิดามารดาและทารก [TU Subject Heading]
Parent and teenagerบิดามารดากับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Parent companyบริษัทใหญ่จำกัด [การบัญชี]
Parent Material วัตถุต้นกำเนิด [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is not something any parent wants for theirมันไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ New Haven Can Wait (2008)
But my parents didn't think it was a good idea,แต่ปู่กับย่าน่ะไม่เห็นด้วยอย่างแรง New Haven Can Wait (2008)
My parents are having a housewarming tonight.พ่อแม่ฉันมีงานเปิดตัวครอบครัวใหม่่คืนนี้ Chuck in Real Life (2008)
My--my parents are the, uh, the guests of honor.พ่อ แม่ ฉัน เป็นเกียรติ อย่างมาก There Might be Blood (2008)
We'll call your parents from there.แล้วเราจะโทรติดต่อครอบครัวคุณที่นั้น There Might be Blood (2008)
He is my parent-- the one getting me arrested!เค้าเป็นพ่อของฉัน--เป็นคนเดียวกับที่บอกให้จับฉัน There Might be Blood (2008)
You know, it's a shame your parents couldn't be here tonight.นี่ น่าเสียดายนะที่พ่อกับแม่คุณไม่ได้มาคืนนี้ด้วย Committed (2008)
So, you learn that lionel kills your parents, and what do you do?คนอ่อนแอแบบคุณนี่แหล่ะที่ทำฉันแกร่งขึ้น Committed (2008)
My parents aren't coming to the wedding.พ่อแม่ผมไม่ได้มางานแต่งงาน Committed (2008)
My parents were still dead.พ่อแม่ฉันยังคงตายอยู่ Not Cancer (2008)
I was there to track down my biological parents.ฉันติดตามร่องรอยหาพ่อแม่ที่ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
Four parents, and not one of them taught you to cover your mouth.พ่อแม่ 4 คน และไม่ใช่หนึ่งในนั้น / คิดว่าคุณควรจะระวังคำพูดนะ Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pareThe girl ran away from home and cut loose from her parents' control.
pareChildren are to obey their parents.
pareThe boy may have told a lie to please his parents.
pareMy parents pushed me to quit the baseball club.
parePut a word in parentheses.
pareNot only my parents but also my sister is against my opinion.
pareShe is deeply attached to her parents.
pareThe children thought that their parents were made of money.
pareMy parents wouldn't allow me to go by myself.
pareFreud developed the love-hate relationship between parents and child as the Oedipus complex.
pareThe hero, as a child, suffered from parental neglect.
pareHe looked to his parents' property.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงเล็บ[N] parentheses, See also: round brackets, Syn. วงเล็บกลม, นขลิขิต, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ( )
วงเล็บ[N] parentheses, See also: braces, Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ, เครื่องหมายนขลิขิต, Example: ข้อความที่มีตัวพิมพ์เอนๆ อยู่ในวงเล็บจะบอกถึงที่มาของคำ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหมายกันข้อความไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง
ปล้อน[V] peel, See also: pare, strip off, Thai definition: ลอกเปลือกผลไม้ออก เช่น ปล้อนมะพร้าว
ปอก[V] peel, See also: pare, shell, Syn. ปอกเปลือก, Example: คนไทยปอกผลไม้ด้วยมีดเอาคมออกแต่จีนและฝรั่งเอาคมมีดเข้าหาตัว, Thai definition: เอาผิวนอกหรือเปลือกออก
ปอกเปลือก[V] peel, See also: pare, shell, Syn. ปอก, Example: ฝักสะตอมีลักษณะเป็นฝักยาวสีเขียว เวลารับประทานต้องปอกเปลือกแล้วแกะเม็ดออก, Thai definition: เอาผิวนอกหรือเปลือกออก
ผู้บังเกิดเกล้า[N] parents, See also: father, mother, progenitor, Syn. บุพการี, บิดามารดา, Example: เราทุกคนควรมีความกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้กำเนิด
ผู้ปกครอง[N] parent, See also: guardian, Syn. ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง, Example: ครูใหญ่เรียกประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ของทุกปี, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้ดูแลคุ้มครองผู้เยาว์
ผู้ให้กำเนิด[N] parent, See also: parents, father, mother, Syn. บิดามารดา, พ่อแม่, ผู้บังเกิดเกล้า, Example: ทุกศาสนาถือว่า การกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดเป็นคุณธรรมที่น่ายกย่อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มอบชีวิตให้
พรหมไทย[N] parental gift, Example: พระกริ่งองค์นี้ถือเป็นพรหมไทยที่ฉันได้รับมาจากพ่อ, Thai definition: ทานอันประเสริฐสุด, ของที่บิดามารดาให้
พ่อแม่[N] parents, Syn. บิดามารดา, Example: พ่อแม่มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาของลูก, Count unit: คน, Thai definition: ชายหญิงผู้ให้กำเนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จ[n. exp.] (āhān samret) EN: prepared food   FR: plat préparé [m]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūangbin) EN: aircraft type   FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
บิดามารดา[n.] (bidā-māndā) EN: parents   FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl]
บริษัทแม่[n. exp.] (børisat maē) EN: parent company   FR: société mère [f] ; société fille [f]
บุพการี[n.] (bupphakārī) EN: parent   
บูรณ = บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate   FR: restaurer ; réparer ; rénover

CMU English Pronouncing Dictionary
PARE    P EH1 R
PARES    P EH1 R Z
PARED    P EH1 R D
PARETI    P EH2 R EH1 T IY0
PARENT    P EH1 R AH0 N T
PAREKH    P AA1 R IH0 K
PAREDES    P AA0 R EY1 D EH0 S
PAREDIS    P EH1 R AH0 D IH2 S
PARELLA    P AA0 R EH1 L AH0
PARETTI    P EH2 R EH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pare    (v) (p e@1 r)
pared    (v) (p e@1 d)
pares    (v) (p e@1 z)
parent    (n) (p e@1 r @ n t)
parents    (n) (p e@1 r @ n t s)
parental    (j) (p @1 r e1 n t l)
parenting    (n) (p ei1 r e n t i ng)
paregoric    (n) (p a2 r @ g o1 r i k)
parentage    (n) (p e@1 r @ n t i jh)
Parenthood    (n) (p e@1 r @ n t h uu d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
パレート図[ぱれーとず, paretozu] แผนภูมิพาเลโต้ (พาเลโต้=ชื่อคน)

German-Thai: Longdo Dictionary
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| เก็บเงินเพื่อการออมทรัพย์ เช่น Ich kann mir monatlich 1000 Baht ersparen. ฉันสามารถเก็บเงินได้หนึ่งพันบาทต่อเดือน
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parenchym {n} [med.]parenchyma [Add to Longdo]
Parese {f}; teilweise Lähmung {f} [med.]paresis [Add to Longdo]
parenteral {adj}; unter Umgehung des Verdauungstraktes [med.]parenteral [Add to Longdo]
paretisch; teilweise gelähmt; geschwächt {adj} [med.]paretic [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
appareil(n) |m| เครื่องมือ,อุปกรณ์, See also: S. l'instrument,

Japanese-English: EDICT Dictionary
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お粗末;御粗末[おそまつ, osomatsu] (adj-na) poor; lame; ill-prepared [Add to Longdo]
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
ぎちぎち[, gichigichi] (adv,adv-to,vs) (1) creakily; (adj-na) (2) close (i.e. with no room to spare) [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥掉[bō diào, ㄅㄛ ㄉㄧㄠˋ, / ] pare [Add to Longdo]
圆括号[yuán kuò hào, ㄩㄢˊ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] parentheses; round brackets ( ) [Add to Longdo]
括弧[kuò hú, ㄎㄨㄛˋ ㄏㄨˊ, ] parenthesis [Add to Longdo]
括号[kuò hào, ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] parentheses; brackets [Add to Longdo]
母公司[mǔ gōng sī, ㄇㄨˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] parent company [Add to Longdo]
母弹[mǔ dàn, ㄇㄨˇ ㄉㄢˋ, / ] parent shell (of a cluster bomb) [Add to Longdo]
母质[mǔ zhì, ㄇㄨˇ ㄓˋ, / ] parent material (e.g. the eroded rock making up sediment) [Add to Longdo]
父母亲[fù mǔ qīn, ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ ㄑㄧㄣ, / ] parent [Add to Longdo]
总公司[zǒng gōng sī, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] parent company; head office [Add to Longdo]
[qīn, ㄑㄧㄣ, / ] parent; one's own (flesh and blood); relative; related; marriage; bride; close; intimate; in person; first-hand; in favor of; pro-; to kiss [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
コンパレータ[こんぱれーた, konpare-ta] comparator [Add to Longdo]
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] spare part [Add to Longdo]
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing [Add to Longdo]
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency [Add to Longdo]
データ編集者[データへんしゅうしゃ, de-ta henshuusha] data preparer [Add to Longdo]
トランスペアレンシー[とらんすぺあれんしー, toransupearenshi-] transparency [Add to Longdo]
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent [Add to Longdo]
パレット[ぱれっと, paretto] palette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pare \Pare\, v. t. [imp. & p. p. {Pared}; p. pr. & vb. n.
   {Paring}.] [F. parer to pare, as a horse's hoofs, to dress or
   curry, as, leather, to clear, as anchors or cables, to parry,
   ward off, fr. L. parare to prepare. Cf. {Empire}, {Parade},
   {Pardon}, {Parry}, {Prepare}.]
   1. To cut off, or shave off, the superficial substance or
    extremities of; as, to pare an apple; to pare a horse's
    hoof.
    [1913 Webster]
 
   2. To remove; to separate; to cut or shave, as the skin,
    rind, or outside part, from anything; -- followed by off
    or away; as, to pare off the rind of fruit; to pare away
    redundancies.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To diminish the bulk of; to reduce; to lessen.
    [1913 Webster]
 
       The king began to pare a little the privilege of
       clergy.                --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pare
   v 1: decrease gradually or bit by bit [syn: {pare}, {pare down}]
   2: cut small bits or pare shavings from; "whittle a piece of
     wood" [syn: {whittle}, {pare}]
   3: strip the skin off; "pare apples" [syn: {skin}, {peel},
     {pare}]
   4: remove the edges from and cut down to the desired size; "pare
     one's fingernails"; "trim the photograph"; "trim lumber"
     [syn: {pare}, {trim}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top